+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 07.05.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni :          p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ježek Stanislav                  

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Kolman Josef

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

                        pí. Chloupková Marcela

                        p. Mgr. Kopecký Petr

Omluveni:          p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Sedláček Tomáš

                       

I. Z a h á j e n í
 

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan MVDr. Jan Kořínek a p. Ing. Karel Otava.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                 pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.     

 

Dále p. starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi, do návrhové komise byli navrženi paní Marcela Chloupková, p. Ing. Vladislav Šťastný a pí. Naděžda Valentová.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Návrhová komise                   pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.     

 

Zápis z jednání ZM dne 26.03.2008 byl ověřovateli ověřen.

 

V 17.30 hod. příchod p. Mgr. Kopecký.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. P. Ing. Gregor se dotázal, že zaslechl v projevu p. tajemníka, že měl údajně nechat

-1-

zrušit nějakou soutěž týkající se zpracování analýzy dopravy v klidu. Za tuto zkreslenou informaci se p. tajemník přímo na jednání ZM p. Ing. Gregorovi omluvil. Dále uvedl, že  na veřejnou zakázku byly v termínu do 31.3.2008 doručeny tři nabídky, které komise pro vyhodnocení nabídek (jejímž členem je Ing. Gregor) posoudila a navrhla vítěze. Po stanoveném termínu rada města přijala ještě čtvrtou nabídku (byla podána 28.3., ale doručena opožděně vinou hrubé nedbalosti České Pošty) a požádala komisi, vedena snahou o co nejširší počet účastníků, o nové hodnocení nabídek.  To členové komise odmítli. Na tomto podkladě pak rada města dne 28.4.2008 veřejnou zakázku zrušila a uložila odboru správy majetku a investic vyhlásit nové výběrové řízení. P. Ing. Gregor dodal, že on žádný pokyn na zrušení soutěže nedával. Dále uvedl, že nabídky měly přijít do podatelny městského úřadu do 30.04.08 a ne na poštu a pokud tato obálka přišla už po termínu, tak se tato obálka měla podle zákona zapečetěná vrátit zpět. Uvedl, že si vyhrazuje, že by dal nějaké pokyny na zrušení soutěže. Dále konstatoval, že pro ostatní poznamenává, že členové komise, většinou písemně odmítli účast na dalším jednání komise, protože by porušili zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bohužel i přes upozornění se porušení zákona p. starosta a RM dopustili. Nemá bohužel zápis z jednání rady města, pouze usnesení, takže nemůže být konkrétnější. Dále uvedl, že se rovněž podivuje na tím, že se neprojednává bod, týkající se výběru firmy na „Zpracování kompletní analýzy v klidu ve městě Lysá nad Labem", když komise zasedala a doporučila výherce soutěže. Formulace usnesení z  9. jednání RM je vůči členům komise minimálně nekorektní a rozhodnutí naprosto nesmyslné. Původní záměr ZM byl, aby výběr byl proveden tak, aby mohl být návrh předložen tomuto jednání, do 20.5.2008 podepsána s vítězem smlouva, aby stačil do průzkumu pojmout největší jarní akci Natura Viva. Takto se celkové řešení parkování odsouvá o dalších půl roku. Neví, co tomu budou říkat obyvatelé Lysé. Zdá se, že si z nich chce někdo dělat jen legraci. Situace z července 2007 je pro ně stále živá a nepochopitelná.

  Pan starosta se dotázal, zda má někdo návrh na změnu nebo rozšíření programu. P. Ing. Gregor uvedl, že považuje za zcela nepochopitelné až nehorázné, že není zpráva KV z kontroly procesu vyhodnocování nabídek, došlých na prodej pozemků, resp. jejich počáteční pronájem vč. plnění zadávacích podmínek a dalšího postupu v řešení zástavby na území bývalé Fruty a přilehlých soukromých pozemků, kterou si vyžádalo ZM zpracovat jako samostatný materiál za zcela stěžejní bod dnešního jednání, který by měl být zcela předřazen projednávání případného schvalování smluv mezi městem a společností MS development. Proto navrhl, aby bod projednávající úpravu jednacího a organizačního řádu byl předsunut jako bod č. 13 a následně byla projednávána pod bodem č. 14a Zpráva KV k vyhodnocení záměru a poté návrhy smluv o pronájmu, resp. prodeji pozemků města společnosti MS development jako bod 14b.

 

            Pan starosta nechal o návrhu p. Ing. Gregora hlasovat.

Výsledek hlasování :              pro :                    2 hlasů

                                               zdržel se :          11 hlasů

                                               proti :                  0 hlasů

Návrh p. Ing. Gregora nebyl schválen.

 

Pro změnu programu hlasovali p. Ježek a p. Ing. Gregor.

 

 

 

 

-2-

 

            Pan starosta nechal hlasovat o programu ZM jako o celku.

Výsledek hlasování :              pro :                  11 hlasů

                                               zdržel se :            0 hlasů

                                               proti :                  2 hlasů

Program zasedání ZM byl schválen.

S programem zastupitelstva města nesouhlasili p. Ježek a p. Ing. Gregor z výše uvedených důvodů.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

•1.      Návrh na schválení darovacích smluv od společností RIMMCO A LINDE A WIEMANN.Rada města návrh na a) uzavření darovací smlouvy se společností RIMMCO, s.r.o., Masarykova 582, 289 22 Lysá nad Labem, na 50.000,- Kč na pořízení a doplnění městského mobiliáře v roce 2008, b) uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 17.500,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 301.K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, a to, že by se mělo sponzorům v Listech, jestliže s tím budou souhlasit, poděkovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) uzavření darovací smlouvy se společností RIMMCO, s.r.o., Masarykova 582, 289 22 Lysá nad Labem, na 50.000,- Kč na pořízení a doplnění městského mobiliáře v roce 2008, b) uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 17.500,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•2.      Návrh vyjádření k projektu stavby „Lysá nad Labem - Litol, posilující vývod z nové TS".Na základě žádosti spol. AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, rada města projednala dne 28.04.2008 usnesením č. 314 návrh na vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 830, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění nové rozpojovací skříně za podmínek:

- investor uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za cenu dle platného ceníku města a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a v případě vstupu do komunikace a zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/97 Sb., v platném znění.

 

-3-

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

      Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na základě žádosti spol. AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 830, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění nové rozpojovací skříně za podmínek:

- investor uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za cenu dle platného ceníku města a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a v případě vstupu do komunikace a zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/97 Sb., v platném znění.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•3.      Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace a z rozpočtu města.Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek rada města projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 291 takto: a) Jednotě spotřebnímu družstvu Nymburk z Programu regenerace částku ve výši 100 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 90 tis. Kč, b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 130 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 40 tis. Kč, c) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 30 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 40 tis. Kč.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

      Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) Jednotě spotřebnímu družstvu Nymburk z Programu regenerace částku ve výši 100 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 90 tis. Kč, b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 130 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 40 tis. Kč, c) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 30 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 40 tis. Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

 

 

-4-

•4.      Návrh na prodej části z obecního p. p. č. 2145/7 a části z p. p. č. 3451/40, které jsou nově označeny geometrickým plánem č. 1931-24/2008, ze dne 27.02.2008 jako díl „a" o vým. 18 m2 a díl „b" o vým. 44 m2.Rada města návrh na prodej části obec. p. p. č. 2145/7 a části z p. p. č. 3451/40, které jsou nově označeny geometrickým plánem č. 1931-24/2008, ze dne 27.02.2008 jako díl „a" o vým. 18 m2 a díl „b" o vým. 44 m2, manželům Vlastě a Josefu Valterovým, bytem K Jasankám 12/1190, 155 00 Praha 5, za částku 300,- Kč/m2 projednala dne 01.04.2008 usnesením č. 236. Dále uhradí manželé Valterovi daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

      Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obec. p. p. č. 2145/7 a části z p. p. č. 3451/40, které jsou nově označeny geometrickým plánem č. 1931-24/2008, ze dne 27.02.2008 jako díl „a" o vým. 18 m2 a díl „b" o vým. 44 m2, manželům Vlastě a Josefu Valterovým, bytem K Jasankám 12/1190, 155 00 Praha 5, za částku 300,- Kč/m2. Dále uhradí manželé Valterovi daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•5.      Návrh na prodej obecního pozemku na závodišti koní v Lysé nad Labem p. č. 3548/2 o vým. 2486 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem.Rada města návrh na prodej obecního pozemku parc. č. 3548/2 o vým. 2.486 m2, kult. ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, panu Janu Palyzovi, bytem Kpt. Jaroše 1154, Lysá nad Labem, za částku 250.810,- Kč, dle navrženého splátkového kalendáře, ve třech splátkách po dobu tří let, projednala dne 01.04.2008 usnesením č. 237. Pan Palyza dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí, při poslední splátce v roce 2010 a kolek na návrh na vklad ve výši 500,- Kč.

 

      K předloženému návrhu měl připomínku p. Ježek, a to, jak se rozlišuje ostatní plocha, jelikož si všiml, že někdy je ostatní plocha za 100,- Kč a někdy např. za 300,- Kč a zda s tím souvisí i to, kde se pozemek nachází např. ve středu města, na okraji, zda je to cesta, zahrada atd. Dále se dotázal, zda je vše v souladu s cenovou mapou, kterou zastupitelstvo města přijalo. Dále proč není připojen znalecký posudek, ale pouze posudek kupujícího nikoli však prodávajícího. Pan starosta odpověděl, že město si nechalo na vlastní náklady vytvořit svůj znalecký posudek. Dále uvedl, že vše je v souladu s cenovou mapou, která se však bude muset zaktualizovat. P. Ing. Gregor se dotázal, proč tedy není znalecký posudek připojen. Odpověděl p. starosta, že znalecké posudky se do materiálů nedávají. P. Mgr. Fajmon upozornil, že by vklad do katastru měl být proveden až po zaplacení celé částky.

 

      Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 3548/2 o vým. 2.486 m2, kult. ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, panu Janu Palyzovi, bytem Kpt. Jaroše 1154, Lysá nad Labem, za částku 250.810,- Kč, dle navrženého

 

-5-

splátkového kalendáře, ve třech splátkách po dobu tří let. Pan Palyza dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí, při poslední splátce v roce 2010 a kolek na návrh na vklad ve výši 500,- Kč. Zápis do KN bude proveden až po zaplacení celé částky.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            2 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

•6.      Návrh na prodej obecního st. p. č. 1785 (bez stavby) o vým. 72 m2, kultura zastavěná plocha a p. p. č. 2639/15 o vým. 78 m2, kultura ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem.Rada města návrh na prodej obecního st. p. č. 1785 o vým. 72 m2, kultura zastavěná plocha a p. p. č. 2639/15 o vým. 78 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá nad Labem, panu Jiřímu Křížovi, bytem Kaštanová 722, Milovice, za částku 360,- Kč za zastavěnou plochu a 300,- Kč za ostatní plochu, s tím, že pan Kříž dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 272.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí prodej obecního st. p. č. 1785 o vým. 72 m2, kultura zastavěná plocha a p. p. č. 2639/15 o vým. 78 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá nad Labem, panu Jiřímu Křížovi, bytem Kaštanová 722, Milovice, za částku 360,- Kč za zastavěnou plochu a 300,- Kč za ostatní plochu, s tím, že pan Kříž dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•7.      Návrh na prodej 1/5 z p. p. č. 819/7, kult. zahrada o celkové výměře 379 m2, k. ú. Lysá nad Labem.Rada města návrh na prodej 1/5 p. p. č. 819/7, kult. zahrada o celkové výměře 379 m2, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Anně a Jiřímu Hinčákovým, Švermova 801, Lysá nad Labem, za částku 100,- Kč/m2, s tím, že uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, projednala dne 28.04.2008 usnesením č. 312.      

 

        K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.        Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej 1/5 p. p. č. 819/7, kult. zahrada o celkové výměře 379 m2, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Anně a Jiřímu Hinčákovým, Švermova 801, Lysá nad Labem, za částku 100,- Kč/m2, s tím, že uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.                      

           

 

-6-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•8.      Návrh na prodej obecních pozemků p. p. č. 14/7, 14/14 a 14/15, k. ú. Litol.Rada města návrh na prodej p. p. č. 14/15 o vým. 1.491 m2, kult. ostatní plocha, p. p. č. 14/7 o vým. 3.907 m2 a dle GP č. 368-22/1999 prodej 14/14 o vým. 4.245 m2, k. ú. Litol, za částku 777.402,- Kč v navrhovaném splátkovém režimu spol. Brazel, s.r.o., Litol, projednala dne 28.04.2008 usnesením č. 315.        K předloženému návrhu p. starosta dodal, že rada města zastupitelstvu doporučuje pozemky prodat, jelikož jsou nevyužitelné, protože se nachází v zátopové oblasti. Dále uvedl, že by stálo za to si pozemek č. 14/14 ponechat, jelikož jako jediný pozemek má vjezd, proto by bylo vhodné revokovat usnesení z minulého zasedání, a to, že si ponecháme i pozemek č. 14/22. P. starosta doporučil schválit prodej pozemků č. 14/15 a 14/7, ponechat si pozemek č. 14/14 a revokovat prodej pozemku č. 14/22. P. Ježek uvedl, že se mu nelíbí vyjádření stavebního úřadu, kdy uvedl, že zastupitelstvo města počítá s pozemky pro zástavbu rodinnými domy, což není pravda, jelikož se počítalo s úložištěm stavebního materiálu. Odpověděl p. starosta, že p. Mgr. Fajmon se na toto ptal, zda je možno pozemky zastavit právě rodinnými domy.        Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej p. p. č. 14/15 o vým. 1.491 m2, kult. ostatní plocha, p. p. č. 14/7 o vým. 3.907 m2, k. ú. Litol, za částku dle znaleckého posudku. ZM revokuje prodej pozemku p. p. č. 14/22, k. ú. Litol o vým. 1.601m2.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•9.      Návrh na prodej části obecního pozemku p. č. 3485/2 o vým. 186 m2, kultura ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem.Rada města návrh na prodej pozemku dle geometrického plánu č. 1952-53/2008, ze dne 11.04.2008, p. p. č. 3485/2 o vým. 186 m2, kult. ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, p. Dušanu Čepičkovi, Sportovní 601, Milovice, za částku 300,- Kč/m2, s tím, že p. Čepička uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 1.674,- Kč a kolek na úhradu do KN, projednala dne 28.04.2008 usnesením č. 325.

 

K předloženému návrhu pan starosta doporučil, aby byl pozemek p. Čepičkovi prodán za 400,- Kč/m2, jelikož se mu pozemek do budoucna velmi zhodnotí, a proto se mu zdá cena 300,- Kč/m2 nízká.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku dle geometrického plánu č. 1952-53/2008, ze dne 11.04.2008, p. p. č. 3485/2 o vým. 186 m2, kult. ostatní plocha,

-7-

k. ú. Lysá nad Labem, p. Dušanu Čepičkovi, Sportovní 601, Milovice, za částku 400,- Kč/m2,

s tím, že p. Čepička uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 1.674,- Kč a kolek na úhradu do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•10.  Návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě Hrabanov.Rada města návrh na pojmenování nové sběrné ulice v lokalitě Hrabanov - ulice Sadová projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 302.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování nové sběrné ulice v lokalitě Hrabanov - ulice Sadová.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•11.  Návrh na udělení výjimky ze stanoveného počtu parkovacích míst u bytových objektů v Lysé nad Labem.Rada města návrh na udělení výjimky ze stanoveného obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 303 takto: Pro stavbu bytových domů na pozemku parc. č. 619/12 v k. ú. Lysá nad Labem se stanovuje minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka ve výši 1,2 stání na jeden byt (se zaokrouhlením na celá místa směrem dolů).K předloženému návrhu měl připomínku p. Ježek a to, že se mu nelíbí udílení výjimek, jelikož do budoucna by se mohly na jednu výjimku vázat další. P. Ing. Otava uvedl, že by do budoucna bylo lepší udělat spíše dvě parkovací místa. P. Ing. Šťastný uvedl, že pokud se zde nechá stávající koeficient, tak se zde v horizontu cca pěti let za stávající situace nic stavět nebude. Uvedl, že koeficient by se měl snížit. Pokud neprojde změna, tak tam ještě několik let zůstanou stavebniny. P. Houštecký doporučil, aby se tato výjimky schválila, zda je to možné, jelikož ví, že tam stále stojí nákladní automobily a není možné jim to zakázat. Myslí si, že toto je záležitost pro občany, ale nikoli pro stavebníka, jelikož tímto trpí obyvatelé ulice. P. Ježek doplnil, že tím pádem bude zase stát více aut ve městě, tedy v centru. P. Ing. Gregor uvedl, že je pro udělení výjimky, ale dodal, že ho koeficient na parkování 1,5 velmi dráždí, jelikož buď je jedno, nebo dvě parkovací místa. Dále dodal, že by bylo vhodné např. v okrajových částech města udělat dvě parkovací místa a centru jedno např. v rámci územního

-8-

plánu. P. starosta uvedl, že je to dobrý podnět k prozkoumání, udělat více zón. P. Mgr. Fajmon souhlasil s udělením výjimky, jelikož je zde investor, který chce investovat, proto je potřeba vidět to z pohledu toho, že zde bude několik nových bytů a tím pádem i noví občané

a tudíž příjmy pro město. Dále uvedl, že pokud se toto neodsouhlasí, tak se město bude dále rozlézat do polí a tím pádem bude město zase z městského rozpočtu dělat cesty, chodníky, kanalizace atd.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky ze stanoveného obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt. Pro stavbu bytových domů na pozemku parc. č. 619/12 v k. ú. Lysá nad Labem se stanovuje minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka ve výši 1,2 stání na jeden byt (se zaokrouhlením na celá místa směrem dolů).

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            2 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

•12.  Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2008.Rada města návrh na úpravu rozpočtu na rok 2008 projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 297.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•13.  Návrh na schválení prodeje pozemků v bývalém areálu Fruty.Rada města návrh na pronájem pozemků p. č. 3758, 3723, 3731 a 3732, k. ú. Lysá nad Labem, spol. MS Development, s.r.o., První Sluníčkové, s.r.o., Druhé Sluníčkové, s.r.o., Třetí Sluníčkové, s.r.o., Praha 10, ve smyslu předložené Smlouvy o budoucí(ch) nájemní(ch) smlouvě(ách) a Nájemní smlouvy, projednala dne 28.04.2008 usnesením č. 333.

 

K předloženému návrhu měl připomínky p. Mgr. Fajmon a to, že ve Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě není v čl. 2.1. zmíněno, že předmětem prodeje kromě zmíněných pozemků jsou také všechny stavby a zeleň, které se na zmíněných pozemcích nacházejí, zejména ohradní zeď a ploty, studna, tři samostatné vjezdy, budova přiléhající k Pivovarské ulici a zpevněná plocha. Toto musí být výslovně uvedeno v předmětu prodeje a nájmu. Dále v čl. 2.6. by se mělo odstranit to, že prodávající odstraní na své náklady

-9-

odstavnou plochu pro osobní automobily a separační dvůr. Poté v čl. 2.8. by se mělo doplnit, že tyto chodníky a zeleň budou rekonstruovány nejpozději k datu kolaudace projektu. V čl. 2.9. by se měla doplnit věta: „Pokud bude investor požadovat změnu územního plánu, tak bere na vědomí, že bude pořízena na jeho náklady". Dále v čl. 2.10. by se měla doplnit věta:" O realizaci tohoto ustanovení bude budoucí nájemce pravidelně každý rok nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku informovat statutární orgány města". Článek 8.1.1 by se měl celý vypustit, a pokud nikoli tak musí být na druhé straně totéž. V čl. 8.2. by se mělo doplnit ustanovení (f) ve znění: Budoucí kupující se zavazuje, že při výstavbě bude v maximální míře šetřit majetek města Lysá nad Labem a území stavby bude v průběhu výstavby dopravně obsluhovat výhradně z Jedličkovy ulice. V čl. 12.6. by se měla doplnit věta:" Toto ustanovení nemůže omezit právo občanů města na informace o celém projektu". Dále v Nájemní smlouvě čl. 2.2. b. by se měl upravit takto:"vjíždět na Pronajímaný pozemek výhradně z Jedličkovy ulice..." V Kupní smlouvě v čl. 2 by se měl předmět smlouvy upravit stejně jako u budoucí kupní smlouvy viz. čl. 2.1. Ve smlouvě o věcném břemeni v čl. 5.3. by se mělo doplnit:" Toto ustanovení nemůže být vykládáno jako omezení práva občanů města na informace o projektu". Dále v Rámcové partnerské smlouvě by měl znít čl. 2.9.:" Smluvní strany se dohodly, že pravidelně nejméně 1 krát ročně bude spolupráce předmětem řádného jednání zastupitelstva města za účasti obou stran. Město se zavazuje, že právní zástupce druhé strany na takové jednání včas pozve. Předmětem jednání bude vždy postup prací na realizaci projektu a plnění uzavřených smluv." Dále by měl být doplněn článek 2.10., který by měl znít:" Společnost se zavazuje, že prodej bytů, které vzniknou realizací projektu bude inzerovat formou bannerové reklamy o objemu nejméně 50.000,- Kč na webové stránce www.mestolysa.cz a formou tištěné reklamy o objemu nejméně 50.000,- Kč v městském zpravodaji Listy města Lysá nad Labem.

P. Ing. Gregor společně s p. Ježkem uvedli, že se schválením pronájmu a prodeje pozemků společnosti MS development nemohou souhlasit. Úvodem pochválili pana Dr. Drábka, který prakticky zcela věrohodně zpracoval připomínky vzešlé na pracovní schůzce k této problematice. Je pravdou, že většina z nich byla zapracována do upravených návrhů smlouvy. Bohužel nebyly splněny požadavky zastupitelů, že by město mělo zpracovat vlastní verze smluv, nebylo řečeno, že se budou pouze upravovat návrhy soukromé firmy. Bylo také řečeno, že smluv je zbytečně mnoho, že by v této fázi stačily pouze dvě. Návrh je snůškou zcela běžných internetových vzorů smluv se spoustou nepřehledných ustanovení. Přesto zůstávají ještě některé části nedořešeny.

Přesto, že byla snížena doba pronájmu z 25 na 13 let, nebyl naplněn návrh pana Dr. Drábka na 5 až 10 let. Spolu s panem Ježkem byli již na pracovní schůzce názoru, že by to mělo být na max. 6 let, či-li dokončení tohoto a jednoho dalšího volebního období a zaručit případným partnerům opci třeba na další 4 roky, resp. další volební období. Na tomto svém původním návrhu trvají.

Dále žádají, aby před definitivním schvalováním těchto smluv společnost MS development zpracovala novou studii, resp. projekt, který by byl upraven podle připomínek, zejména snížení výšky domů směrem do Pivovarské ulice a zrušením dvou bloků, umístěných v centru této plochy a možná se přijde po prostudování úprav ještě na další skutečnosti. Rozhodně jim nestačí nějaké Čestné prohlášení firmy. To už zažili při podání nabídky a nezakládalo se tehdy na pravdě.

Dále je třeba do smlouvy specifikovat, pokud jde o objekty zvláštního zájmu města, myslí tím zejména společenský, resp. kulturní sál, bazén, příp. další objekty, jako jsou parkovací místa, aby se smlouvou a s novou studií byla také seznámena veřejnost, resp. obyvatelé města.

 

-10-

Poté uvedli, že neví, jak dospěl pan starosta v důvodové zprávě k závěrům, že sice dříve počítali s prodejní cenou kolem 20 mil. Kč. Nikdy nehovořili o tom, že tato částka by byla dosažitelná, pouze v případě, že bychom netrvali na dalších požadavcích, jako je hotel, bazén apod. To vůbec s prodejem pozemku nesouvisí.

Považovali za nehorázné, že pan starosta nechal vypracovat naprosto nereálný posudek za peníze města, který soukromá společnost využila jako jeden z argumentů, jak je na město „hodná", že městu dává za pozemek 11 mil. Kč, resp. 12, 8 mil. Kč., či-li naprosto proti zdůvodnitelným představám města. Dále p. Ing. Gregor uvedl, že zastupitelům může ukázat posudek, který vyhodnocuje tyto pozemky na 22 až 24 mil. Kč, což je v souladu i s představami pana Ing. Meixnera.

Dále se domnívají, protože kromě pana starosty ze zastupitelů není nikdo právník, aby před podpisem posoudil smlouvy skutečný odborník na obchodní právo se zaměřením na investiční výstavbu. Tací jsou např. na Svazu obcí a měst, a nebo u Hospodářské komory. Ten příslib realizace stavebních prací místními firmami je sice hezký, podporují ho a nemuselo by to být pouze u stavebních firem, ale je však nereálný. Před 8 až 10 lety p. Ing. Gregor sám nabídky zpracovával a ví jaký je rozdíl v cenách mezi velkou společností a místní firmičkou. Při výpočtu především v nákladové části. Ta čísla jsou nereálná, i když by byli opravdu rádi, kdyby tomu tak bylo a plně to podporují.

S předloženým návrhem na ZM jak již v úvodu řekli, nesouhlasili a požádali o doplnění svých návrhů do usnesení. Se stávajícím usnesením pochopitelně z výše uvedených důvodů nemohou souhlasit.

S ohledem na dosavadní zkušenosti s výsledky vyjednávání, které vede pan starosta, v návaznosti na zjištění KV nedoporučili, aby v jednáních pan starosta pokračoval samostatně, i tak úkol byl uložen RM nikoliv panu starostovi. Domnívali se, že by nadále měla veškerá jednání vést skupina určená ZM, např. ve složení: pan starosta kvůli kontinuitě, pan Sedláček, jako odborník na IV, pan Houštecký jako stavitel, další zastupitel a 1 právník.

 

P. Mgr. Kopecký uvedl, že by z čl. 2.6. vypustil poslední tři řádky, začínající slovy:"Na pozemku...". Dále by čl. 4.1. a 5.5. ukončil slovy:"....budoucího nájemce" a ostatní řádky vypustil, dále by vypustil i slovo úmyslný. Poté by vypustil bod (f) v čl. 7.4. a vypustil by i bod (f) v čl. 8.1., ale pokud by to zde nešlo, doplnit by větu:" Pokud se v budoucnu prokáže taková zátěž pro budoucího prodávajícího, v takovém případě nevyplývají žádné další závazky vůči budoucímu kupujícímu.

P. Ježek uvedl, že se mu zdá to, že se stále přepracovává návrh nabyvatele nikoli města a pokud ví, tak z minulého pracovního zastupitelstva vyplynulo, že město vypracuje svůj návrh.  Odpověděl p. starosta, že do tohoto návrhu budou zapracovány připomínky zastupitelů, resp. města. P. Ing. Otava konstatoval, že by bylo vhodné, aby se smlouva přepracovala právníkem se specializací na stavební právo, jelikož na pracovním zastupitelstvu se jasně dohodli, že ve smlouvě nechtějí bod 2.6. a on je ve smlouvě opět. P. Houštecký uvedl, že pokud veřejnoprávní orgány nepovolí přístup z Jedličkovy ulice, bylo by vhodné do návrhu zapracovat, že firma na své náklady zrekonstruuje cestu, ze které bude mít přístup, jelikož si myslí, že dopravní inspektorát přístup z Jedličkovy ulice nepovolí, jelikož je tam docela velký provoz. Dále, že v návrhu není nikde zakotveno, jakou povinnost má kupující vůči městu týkající se objektů vystavěných pro občany města, není tam např. uvedeno, že kupující zde musí postavit bazén, není zde rozsah kapacity společenského domu, atd., chtělo by to tam zapracovat, aby bylo zřejmé, že kupující toto musí splnit. Proto by se tam měla dát věta, že: „Nedílnou součástí bude nabídka, ve které jsou specifikovány parametry výstavby areálu. Dále by tam také měl být časový plán. P. Ing. Otava, uvedl, že by bylo vhodné smlouvy

 

-11-

zjednodušit, jelikož v současné době s pasážemi staženými z internetu je to velmi složité. Dále uvedl, že by bylo dobré do návrhu také zapracovat možnost penalizace obou stran při nesplnění uzavřené smlouvy. Po delší diskusi se zastupitelé shodli na tom, že jim smlouvy včetně kompletních příloh budou zaslány ihned po provedených úpravách a budou projednány buď na mimořádném, nebo řádném zasedání ZM.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá rozhodnutí ve věci prodeje pozemků v areálu bývalé Fruty a ukládá starostovi města do smluv, které se vztahují k prodeji pozemků v areálu bývalé Fruty zapracovat připomínky pánů Mgr. Fajmona, Mgr. Kopeckého, Ing. Otavy, Ing. Gregora a p. Houšteckého v maximální možné míře.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•14.  Návrh na úpravu Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

 

Rada města návrh na úpravu Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem projednala dne 28.04.2008 usnesením č. 334 takto:

- bod 2 v čl. II - Jednotlivé výbory jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

- bod 3 v čl. II - poslední větu nahradit větou - Výbor předloží zápis včetně kontrol zastupitelstvu města prostřednictvím příslušného odboru nejpozději do 8 dnů před konáním zastupitelstva města, k výsledku kontrol připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnost se kontrola týkala.

- bod 5 v čl. II - vypustit,

- bod 6 v čl. II - přečíslovat na bod 5.K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Gregor, a to, že ho trochu udivilo zdůvodnění projednávání tohoto bodu. Není přesné a velice zavádějící. Podstatou problému, co popisuje paní Šťastná, bylo úplně něco jiného. A sice chování pana starosty, který porušil pravomoce veřejného činitele a JaO řád v bodě 3 článku I, když zakázal paní Šťastné předložit zastupitelstvu zprávu o Frutě. Ani on, ani paní Šťastná toto oprávnění nemají, bylo pouze na něm, jako předsedovi KV vysvětlit ZM, proč chce předložit zprávu do ZM, přesto, že výbor byl neusnášeníschopný. Pouze ZM mohlo jeho vysvětlení vzít jako oprávněné, a nebo nevzít a uložit mu, aby zprávu výbor projednal znovu, až bude usnášeníschopný.

Dále uvedl, že bod 2 v čl. II musí být změněn. Stávající formulace je nesmyslná a bude-li se řídit KV podle první věty, tak nemusí být na zasedání alespoň 4 ze 7 členů výboru. Netrvá na jeho formulaci, souhlasí s návrhem paní Šťastné.

Pokud jde o vypuštění bodu 5 v čl. II, nemá s vypuštěním problémy, to doporučoval již před rokem. Uvedl, že se tak konečně stalo.

Bod 3 v čl. II by měl být změněn, stanovení lhůty z pozice paní Šťastné chápe. Doporučoval by však pro zpřesnění, protože toto znění nemá logiku, byl text upraven na:

 

 

-12-

„Výbor předloží zápis vč. výsledků provedených kontrol ZM prostřednictvím příslušného odboru nejpozději do 8 dnů před konáním ZM, k výsledkům kontrol připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala"Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem takto:

- bod 2 v čl. II - neměnit,

- bod 3 v čl. II - poslední větu nahradit větou - Výbor předloží zápis zastupitelstvu města prostřednictvím příslušného odboru nejpozději do 8 dnů před konáním zastupitelstva města, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnost se kontrola týkala.

- bod 5 v čl. II - vypustit,

- bod 6 v čl. II - přečíslovat na bod 5.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            1 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

III. I n f o r m a t i v n í    z p r á v y

 

•1.      Zápis z mimořádného jednání KV dne 02.04.2008.

 

Rada města zápis z mimořádného jednání KV dne 02.04.2008 vzala na vědomí dne 15.04.2008 usnesením č. 305.

 

 K předloženému návrhu na úvod p. Ing. Gregor uvedl, že hlavní otázkou KV byla kontrolu postupu a prodeje pozemků v bývalém areálu Fruty, kdy kontrolní skupina měla k dispozici všechny materiály včetně nabídek a zadání. Postupovala bod po bodu. P. starosta se dotázal, že pokud ví, tak mělo jít o kontrolu celého procesu, ale ne jen o vyhodnocení nabídek, dále konstatoval, že kontrolní skupina např. nezkontrolovala, zda byl záměr správně vyvěšen na úřední desce atd. P. Ing. Gregor uvedl, že v celém procesu se nejvíce zpochybňuje právě část vyhodnocování nabídek. P. starosta odpověděl, že mu vadí, že KV se soustředil na kontrolu pouze jedné části procesu. Po delší diskusi p. Ing. Gregor přečetl svůj návrh na usnesení.

 

Zastupitelstvo města projednalo "Zprávu z kontroly procesu vyhodnocování nabídek, došlých na prodej pozemků, resp. jejich počáteční pronájem vč. plnění zadávacích podmínek a dalšího postupu v řešení zástavby na území bývalé Fruty a přilehlých soukromých pozemků", kterou si vyžádalo vypracovat dne 13.2.2008. Výsledky kontroly tohoto procesu považuje za objektivní a uznalo určitá pochybení, která zejména v úvodu řešení problematiky nastala. Žádná ze společností- zájemců, které podaly nabídky dne 15.11.2007 nesplnily veškeré zadávací podmínky a vyhodnocení záměru s ohledem na důvody uvedené ve zprávě. Nejvíce se ke splnění zadávacích podmínek přiblížila společnost MS development, s.r.o., z Prahy. Zastupitelstvo města uznalo, že základním pochybením vedení města a samotného zastupitelstva bylo vyhlášení vítěze výběrového řízení, které nikdy nebylo, později vítěze řízení, tj.  společnost MS development. Došlo k nedodržení podmínek vlastního zadání záměru a jeho převedení v neexistující řízení.

Zastupitelstvo ukládá RM, aby

-13-

 • 1. na nejbližší zasedání ZM připravila nové zadávací podmínky, resp. souhrn možných ekonomických, architektonicko-urbanistických a technicko-normativních podmínek pro výstavbu, korigovaných po dosavadních zkušenostech zvyhodnocení plnění záměru.
 

 • 2. ve variantě a)
 

tyto závěry ZM byly společnostem, které podaly nabídky k 15.11.2008 sděleny s tím, že mohou své nabídky nadále doplňovat a precizovat.

 

       ve variantě b)

 

po schválení nových zadávacích podmínek, vyhlásila nový záměr a oslovila zejména společnosti, které k 15.11.2007 podaly jako jediné, své nabídky

 

Pan starosta nechal o návrhu 2 a) hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                    2 hlasů

                                   zdržel se:            4 hlasů

                                   proti:                  7 hlasů

Návrh nebyl schválen.

 

Pan starosta nechal o návrhu 2 b) hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                    0 hlasů

                                   zdržel se:            6 hlasů

                                   proti:                  7 hlasů

Návrh nebyl schválen. Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z mimořádného jednání KV dne 02.04.2008.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  2 hlasů

Zápis byl vzat na vědomí.

 

            S návrhem usnesení nesouhlasili panové p. Ing. Gregor a Ježek z výše uvedených důvodů.

 

•2.      Informativní zpráva o provedeném auditu v MŠ Čtyřlístek a provedených opatření.

 

Rada města informativní zprávu o provedeném auditu a přijatých opatřeních projednala dne 28.04.2008 a vzala ji usnesením č. 328 na vědomí.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o provedeném auditu v MŠ Čtyřlístek a provedených opatření.

 

 

-14-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Informativní zpráva byla jednomyslně vzata na vědomí.

 

Paní Chloupková pozvala zastupitele do místní školky Mašinka na závody ve fotbale a atletice, které se budou konat ve dnech 12. - 13. května. 

 

Diskuse:

 

p. starosta                               - pozval zastupitele na kladení věnců dne 08.05.08 na místním hřbitově od 09,00 hod., další věcí byl parkovací systém resp. zpracování analýzy, uvedl, že ho překvapilo, že komise doporučila na zpracování analýzy firmu, která propagovala parkovací automaty,

 

p. Ing. Otava                          - uvedl, že tato firma propaguje pouze své automaty, dokonce nabídla, že pokud si město vezme jejich parkovací automaty, tak zpracuje analýzu zdarma,

 

p. starosta                               - konstatoval, že všechny 3 došlé nabídky měly vždy něco společného s parkovacími automaty, a proto komisi žádal, aby se soustředila spíše na 4. došlou nabídku, od Centra dopravního výzkumu, která by měla městu zajistit objektivnost,

 

p. Ing. Gregor                         - konstatoval, že považuje rozhodnutí RM, za nešťastné, jelikož není záruka, že Centrum nemá nějakou firmu, kterou bude prosazovat více před ostatními, dále uvedl, že komise vybrala podle kritérií firmu Eltodo, obává se, že tímto rozhodnutím se problém parkování opět posunul min. o půl roku dál,

 

p. Ing. Otava                          - konstatoval, že rozhodnutí týkající se parkování mělo být záležitostí ZM a RM neměla dělat rozhodnutí sama,

 

p. starosta                               - upozornil zastupitele, že bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu Domova důchodců,

 

p. Mgr. Fajmon                       - uvedl, že město vlastní pozemek v lokalitě Litol, konstatoval, že tento pozemek je na listu vlastnictví města, a proto by bylo vhodné tento pozemek prodat, dále konstatoval, že město je také vlastníkem rozsáhlé plochy pozemku směrem na Stratov, uvedl, že se zde nachází zemědělské pozemky ve vlastnictví města, které nejsou nijak obhospodařované, proto by rád požádal, aby se zjistilo, zda jsou tyto pozemky pronajaty,

 

p. starosta                               - odpověděl, že tyto pozemky vrátili zemědělci, jelikož nejsou obhospodařovatelné,

-15-

p. Mgr. Fajmon                       - konstatoval, že by nebyl proti, kdyby se tam vybudoval rybník nebo se část pozemků zalesnila,

 

p. Ježek                                   - dotázal se, jak dopadlo šetření v Sojovické ulici, ohledně propadání zeleně,

 

p. Blažek                                - odpověděl, že je tam poškozená kanalizace, a tudíž se bude cca 16 m vyměňovat,

 

p. Ježek                                   - dozvěděl se, že se chystá rekonstrukce ulice Československé armády, zajímalo by ho jak je to výhledově, jelikož v rozpočtu na letošní rok to zahrnuto nebylo,

 

pí. Valentová                          - konstatovala, že ulice Československé armády, není komunikace města, ale krajská,

 

p. Ježek                                   - dodal, že se na městu požaduje, že by se stromy v této ulici měly přesázet,

 

p. starosta                               - uvedl, že životní prostředí přišlo s požadavkem, a to se netýká jen stromů, aby město zrušilo všechny parkovací pásy, což považuje za nepřijatelné, proto se bude muset najít jiné řešení,

 

p. Ing. Gregor                         informoval zastupitele, že získal informace o tom, že organizace provozující muzeum Bedřicha Hrozného, by byla schopna získat grant nebo dotaci na rekonstrukci, ale bohužel jim vadí, že město dlouhodobě není schopno říct, co by se v muzeu mělo do budoucna nacházet, dokonce uvedla, že by byla schopna získat zpět část sbírky Bedřicha Hrozného, proto požádal vedení města, aby zajistili vyřešení muzea, jelikož rekonstrukce budovy je již nutná,

 

p. MVDr. Kořínek                  - předal p. starostovi fotografii, kde byl zachycen rozježděný pruh zeleně od nákladních automobilů na Sídlišti u Jednoty, dále informoval zastupitele, že navštívil výstavu Senior, kde mimo jiné měli své práce i obyvatelé Domova na zámku, uvedl, že ho velmi mrzelo, že veškerý kulturní program spočíval v představeních Poděbrad, proto mu přišlo líto, že na výstavišti v Lysé n/L. nebyl nikdo, kdo by reprezentoval město, uvedl, že pokud ví, tak město má jak výborné mažoretky, tak hudební soubory atd., dále uvedl, že i ceny předával starosta města Poděbrad, domnívá se, že by bylo účelné, aby město stejně jako ČD spolupracovalo s výstavištěm a mělo tam rovněž na trvalo svůj stánek,

 

p. Mgr. Minařík                      - upozornil, že zpomalovacího prahu naproti základní škole J. A. Komenského již chybí polovina,

 

p. Blažek                                - odpověděl, že o tom ví, a oprava je objednána,

-16-

p. Mgr. Minařík                      - konstatoval, že minule prosil, jestli by se nemohl do Listů dát článek o tom, že městská policie dává na požádání zdarma pytlíky na psí exkrementy,

 

pí. PaedDr. Bodnárová          - odpověděla, že upozornění vyšlo v květnových Listech,

 

p. Mgr. Minařík                      - dále požádal, zda by se nemohlo zajistit např. závorou, značkou atd. sportovní hřiště u školy J. A. Komenského, jelikož na toto hřiště vjíždí jak osobní automobily, tak i motorky ale i koně, dále sem pravidelně chodí lidé venčit psy, konstatoval, že na hřiště chodí cvičit školy a není vhodné, aby se zde venčili psi nebo jezdily automobily, dále dodal, že na hřišti se nenachází ani jeden odpadkový koš, ty jsou až u skate parku,

 

pí. Valentová                          - uvedla, že v Bohdanči viděla, že právě tyto pytlíky na psí exkrementy byly pověšeny na sloupech veřejného osvětlení,

 

p. Mgr. Fajmon                       - uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva města upozorňoval na nevhodně zajištěný billboard firmy PMS v Jedličkově ul., uvedl, že billboard je v současné době zabetonovaný do země celý a nedá se tam vůbec projít,

 

p. Keszeli                                - přednesl zastupitelům svůj problém týkající se sporu s Farkou, ohledně vytápění, jelikož p. Farka topí tuhými palivy a p. Keszeli má každý den dům plný sazí a dýmu, žádal zastupitele o pomoc, jelikož p. Farka si nechce zvýšit komín,

 

p. starosta                               - odpověděl, že o tomto problému ví, a nechal si proto ověřit vyjádření stavebního úřadu a životního prostředí, konstatoval, že v tomto případě nemůže již nic v rámci svých pravomocí udělat a jedinou možností bude občanskoprávní spor u soudu s p. Farkou,

 

p. Ing. Gregor                         - uvedl, že p. Farka topí mokrým dřevem, a proto dochází k nedokonalému spalování, a tím pádem k hustému dýmu, dále konstatoval, že stavební úřad se odvolává na revizní zprávy, které jsou zcela v pořádku, dodal, že tento problém by se měl řešit zvýšením komínu p. Farky,

 

p. Keszeli                                - konstatoval, že pan Farka má topit plynem a nikoli tuhými palivy, doporučil, aby si město vyžádalo dokument po p. Farkovi, kolik ztopil za rok plynu,

 

 

p. Mgr. Fajmon                       - uvedl, že to co žádá p. Keszeli není nic obvyklého, jelikož je to opravdu problémová situace, on sám se byl u pana Keszeli podívat, proto by doporučil, aby rada města toto nějak projednala,

-17-

p. Ježek                                   konstatoval, že p. Farka tedy porušuje zákon, jelikož má topit pouze plynem a on vytápí tuhými palivy,

 

pí. Fialová                               - upozornila, že p. Farka má povolení jak na topení plynem, tak i na topení tuhými palivy.

 

Po delší diskusi p. starosta doručil schválit návrh na usnesení: zastupitelstvo města ukládá RM předložit zprávu ZM o kauze pana Keszeliho.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

p. Zoubek                               - uvedl, že posílali na městský úřad petici týkající se opravy komunikace K Bažantnici, jelikož stávající stav je zcela nevyhovující, když zaprší tak se po cestě nedá vůbec chodit, ale bohužel zde také není žádný chodník, dále se dotázal, zda je na tuto ulici již vypracovaná projektová dokumentace, a pokud ne, zda se s ní do budoucna počítá,

 

p. starosta                               odpověděl, že ve městě je 25 dalších nezpevněných ulic, pokud se týká konkrétně ulice k Bažantnici, tak to je jedna z posledních ulic, která vznikla, uvedl, že i na tuto ulici se dostane, ale po těch, které na zpevnění již čekají cca 50 let, dodal, že se dostane na všechny ulice, ale postupně, jelikož je ve městě spousta ulic, které mají obdobný problém, konstatoval, že když ve městě finanční prostředky jsou k dispozici, tak se je město snaží investovat,

 

p. Zoubek                               - dotázal se, zda je vypracována projektová dokumentace,

 

p. starosta                               - odpověděl, že projektová dokumentace je vypracována na veřejné osvětlení, ale ne na komunikaci, jelikož se s ní nepočítalo,

 

p. Mgr. Fajmon                       - uvedl, že je také možnost, aby si komunikaci zainvestovali sami, ve městě se již toto dělalo, dále uvedl, že výhodou této lokality bylo, že koupě byla výhodná, pozemky byly za nízké ceny, právě s ohledem na to, že tam nejsou sítě, město tedy pozemky prodávalo za 300,- Kč/m2, dodal, že pokud by chtěli komunikaci zainventovat, bylo by to jako v Třešňovce, kdy obyvatelé zaplatili každý 600,- Kč za svůj m2, finanční prostředky dali městu, a to vybudovalo komunikaci, konstatoval, že souhlasí s rozhodnutím rady, že město opraví komunikaci občanům, kteří čekají déle,  

 

-18-

p. Zoubek                               - uvedl, že koupě pozemků nebyla zas tak výhodná, jelikož jak už bylo řečeno, museli si sami zafinancovat přípojky, kanalizaci, vodu, elektriku atd., tím pádem cena stoupla na cca 500,- Kč za m2, dodal, že jelikož pozemky kupovali v roce 2000 nebo 2001, tak se nedomnívá, že by cena byla výrazně nižší než běžné ceny na trhu,

 

p. starosta                               uvedl, že v pozemky v té době se v polích bez komunikace prodávali za 450,- Kč za m2, tudíž o 1/3 dráž, proto se domnívá, že cena byla výhodnější,

 

pí. Chloupková                       - uvedla, že považuje za velký úspěch, že se alespoň zpracuje projektová dokumentace na veřejné osvětlení a chodníky, jelikož když není dobrá komunikace, měl by být solidní chodník.  

 

 

Interpelace: Práva interpelace žádný zastupitel nevyužil.

 

     Návrh na usnesení přednesl pí. Marcela Chloupková.

U s n e s e n í    z   jednání ZM dne 07.05.2008

 

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                        p. MVDr. Jan Kořínek                                                                                                          p. Ing. Karel Otava

                                                                                 

2. Návrhovou komisi ve složení:        p. Ing. Vladislav Šťastný

                                                           pí. Naděžda Valentová

                                                           pí. Marcela Chloupková

                                                          

II. s c h v a l u j e

 

 • 1. a) Uzavření darovací smlouvy se společností RIMMCO, s.r.o., Masarykova 582, 289 22 Lysá nad Labem, na 50.000,- Kč na pořízení a doplnění městského mobiliáře vroce 2008.
b) Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 17.500,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav.

 • 2. Na základě žádosti spol. AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 830, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění nové rozpojovací skříně za podmínek:
- investor uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za cenu dle platného ceníku města a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

 

-19-

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a v případě vstupu do komunikace a zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/97 Sb., v platném znění.

 • 3. a) Jednotě spotřebnímu družstvu Nymburk zProgramu regenerace částku ve výši 100 tis. Kč a zrozpočtu města částku ve výši 90 tis. Kč.
b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 130 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 40 tis. Kč.

c) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 30 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 40 tis. Kč.

 • 4. Prodej části obec. p. p. č. 2145/7 a části zp. p. č. 3451/40, které jsou nově označeny geometrickým plánem č. 1931-24/2008, ze dne 27.02.2008 jako díl „a" o vým. 18 m2 a díl „b" o vým. 44 m2, manželům Vlastě a Josefu Valterovým, bytem KJasankám 12/1190, 155 00 Praha 5, za částku 300,- Kč/m2. Dále uhradí manželé Valterovi daň zpřevodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.
 • 5. Prodej obecního pozemku parc. č. 3548/2 o vým. 2.486 m2, kult. ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, panu Janu Palyzovi, bytem Kpt. Jaroše 1154, Lysá nad Labem, za částku 250.810,- Kč, dle navrženého splátkového kalendáře, ve třech splátkách po dobu tří let. Pan Palyza dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitostí, při poslední splátce vroce 2010 a kolek na návrh na vklad ve výši 500,- Kč. Zápis do KN bude proveden až po zaplacení celé částky.
 • 6. Prodej obecního st. p. č. 1785 o vým. 72 m2, kultura zastavěná plocha a p. p. č. 2639/15 o vým. 78 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá nad Labem, panu Jiřímu Křížovi, bytem Kaštanová 722, Milovice, za částku 360,- Kč za zastavěnou plochu a 300,- Kč za ostatní plochu, stím, že pan Kříž dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 7. Prodej 1/5 p. p. č. 819/7, kult. zahrada o celkové výměře 379 m2, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Anně a Jiřímu Hinčákovým, Švermova 801, Lysá nad Labem, za částku 100,- Kč/m2, stím, že uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 8. Prodej p. p. č. 14/5 o vým. 1.491 m2, kult. ostatní plocha, p. p. č. 14/7 o vým. 3.907 m2, k. ú. Litol, za částku dle znaleckého posudku.
 • 9. Prodej pozemku dle geometrického plánu č. 1952-53/2008, ze dne 11.04.2008, p. p. č. 3485/2 o vým. 186 m2, kult. ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, p. Dušanu Čepičkovi, Sportovní 601, Milovice, za částku 400,- Kč/m2, stím, že p. Čepička uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti ve výši 1.674,- Kč a kolek na úhradu do KN.
 • 10. Pojmenování nové sběrné ulice vlokalitě Hrabanov - ulice Sadová.
 • 11. Udělení výjimky ze stanoveného obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt. Pro stavbu bytových domů na pozemku parc. č. 619/12 vk. ú. Lysá nad Labem se stanovuje minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka ve výši 1,2 stání na jeden byt (se zaokrouhlením na celá místa směrem dolů).
 • 12. Úpravu rozpočtu na rok 2008.
 • 13. Úpravu Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem takto:
- bod 2 v čl. II - Jednotlivé výbory jsou schopné se usnášet je - li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

 

-20-

- bod 3 v čl. II - poslední větu nahradit větou - Výbor předloží zápis včetně kontrol zastupitelstvu města prostřednictvím příslušného odboru nejpozději do 8 dnů před konáním zastupitelstva města, k výsledku kontrol připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnost se kontrola týkala.

- bod 5 v čl. II - vypustit,

- bod 6 v čl. II - přečíslovat na bod 5.

III.   b e r e    n a    v ě d o m í

 

 • 3. Zápis zmimořádného jednání KV dne 02.04.2008.
 • 4. Informativní zprávu o provedeném auditu vMŠ Čtyřlístek a provedených opatření.
 

IV. r e v o k u j e

 

Prodej pozemku p. p. č. 14/22, k. ú. Litol, o vým. 1.061 m2.

 

V. o d k l á d á

 

Rozhodnutí ve věci prodeje pozemků v areálu bývalé Fruty.

 

IV. u k l á d á

 

 • 1) Starostovi města zapracování připomínek panů Mgr. Fajmona, Mgr. Kopeckého, Ing. Otavy, Ing. Gregora a p. Houšteckého vmaximální možné míře.
 • 2) RM předložit zprávu ZM o kauze pana Keszeliho.
 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:   pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 2 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Proti návrhu usnesení byly pánové Ing. Gregor a p. Ježek z výše uvedených důvodů.

 

                Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20.35 hodin ukončil.

 

Zapsala: Uhrová K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21-

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - - - - -  - -

        p. MVDr. Jan Kořínek                                                 p. Ing. Karel Otava

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.