+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 16.01.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni :       p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Ježek Stanislav                   

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Kolman Josef

                        p. MVDr. Kořínek Jan

 

Omluveni :     p. Mgr. Fajmon Hynek

                        pí. Chloupková Marcela

 

I. Z a h á j e n í
 

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že dnešní mimořádné zastupitelstvo města bylo svoláno na základě usnesení rady města především z důvodů, aby do 31.1.2008 Město mohlo podat žádost o dotaci v rámci operačního programu ŽP na zateplení objektů školských zařízení.

Pan starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek a pí. Chloupková Marcela.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ježek a p. Ing. Firman Miroslav.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                   pro :                 13 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

 

            Dále p. starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi, do návrhové komise byli navrženi pan Ing. Šťastný Vladislav, pí. Valentová Naděžda a p. Ing. Otava Karel.

 

Návrhová komise                    pro :                 13 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

 

 

-1-

Zápis z jednání ZM dne 19.12.2007 bude ověřen na řádném jednání zastupitelstva města dne 13.02.2008, kdy bude také podána kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a o činnosti rady města.

 

Pan starosta požádal o schválení programu zastupitelstva města a dotázal se, zda-li někdo nemá návrh na rozšíření programu zastupitelstva města.

 

Návrh na rozšíření programu zastupitelstva města měl p. Ing. Gregor, a to, aby program byl rozšířen o návrh na zrušení bodu V. usnesení z minulého zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.12.2007, týkající se vítěze výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty.

 

Pan starosta nechal hlasovat o rozšíření programu zastupitelstva.

Výsledek hlasování :                pro :                 13 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

Rozšíření programu ZM bylo jednomyslně schváleno.

 

Poté pan starosta požádal o schválení navrženého programu.

Výsledek hlasování :                pro :                 13 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

Program ZM byl jednomyslně schválen.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

•1.      Návrh na schválení vydání souhlasu s umístěním stavby Domova důchodců na obecních pozemcích p. č. 301/2 a 301/3.Návrh na vydání souhlasu s umístěním stavby Domova důchodců na obecních pozemcích  p. č. 301/2 a 301/3. Právo přístupu a vjezdu vyplývající ze smlouvy ze dne 7.9.2007 nebude stavbou dotčeno. Rada města toto projednala dne 08.01.2008 usnesením č. 21 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

Na úvod projednávání tohoto bodu p. Sedláček dodal, že tyto pozemky jsou ty, které město získalo na základě kupní smlouvy od pí. Kožuchové. Jsou to pozemky, těsně sousedící s ČSAP. První pozemek se nachází mezi dvěma objekty, a to vedle ČSAP a rodinného domku, poté se již nachází zahrada. Pokud se týká zahájení územního řízení, tak k tomuto je potřeba vyjádření vlastníka pozemku, že s touto stavbou souhlasí. ZM již tuto stavbu odsouhlasilo, a to v parku a na pozemcích přilehlých k Jedličkovu domu, k tomu však měli sousedé a účastníci řízení námitky, proto byl tento projekt přepracován a celý posunut směrem k autobusovému depu, vše na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města. Dále pan Sedláček upozornil zastupitele, že v materiálech jsou špatně označené pozemky, správná čísla pozemků jsou č.p. 301/2 a 301/3. K předloženému návrhu měl připomínku p. Houštecký, uvedl, že detailní mapa je zcela jiná než mapa druhá, je to poměrně veliký pozemek, který je značen 301/1. Odpověděl pí. Šťastná, že došlo k rozdělení geometrickým plánem, a proto vznikly pozemky 301/1, 301/2 a 301/3. P. Gregor uvedl, že by bylo vhodné, aby se objekty v přiložených mapkách barevně vyznačovaly.

-2-

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vydání souhlasu s umístěním stavby Domova důchodců na pozemcích p. č. 301/2 a 301/3, k.ú. Lysá nad Labem, které jsou v majetku města. Právo přístupu a vjezdu vyplývající ze smlouvy ze dne 7.9.2007 nebude stavbou dotčeno.Výsledek hlasování      pro:                  13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                    proti:                  0 hlasů

 Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•2.      Prohlášení o kofinancování projektu „zateplení ZŠ J. A. Komenského"

 

Návrh na prohlášení v tomto znění: Město Lysá nad Labem zahrne do svého rozpočtu na rok 2008, 2009 a 2010 potřebnou finanční částku jako kofinancování projektu „zateplení ZŠ J. A. Komenského" a související administraci projektu. Rada města toto dne 08.01.2008 projednala a vydala usnesení č. 25, zastupitelstvu města doporučila ke schválení.

 

Na úvod projednávání tohoto bodu p. starosta uvedl, že v rámci ochrany životního prostředí vyšla výzva na možnost financování projektu „zateplení škol" potažmo snížení energetické náročnosti školních zařízení. Jednou důležitou podmínkou, proto aby město mohlo přihlášku podat, je souhlas zastupitelstva města. Proto město navrhlo tento program rozvrhnout do tří etap jak už z finančních důvodů, tak i z důvodů, že přes letní prázdniny škol se stihne udělat pouze část. Předpoklad je, pokud získáme potřebné finanční prostředky, že by se vše v letošním roce zahájilo a v roce 2010 skončilo.

K předloženému návrhu měl dotaz p. Ing. Gregor, uvedl, že tento návrh se týká pouze jedné školy, proto se dotázal, zda-li  se tento projekt bude týkat pouze J. A. Komenského nebo i ostatních škol a školek v Lysé nad Labem. Odpověděl p. starosta, že toto je z důvodů toho, že tento projekt se již nemusí opakovat a projekčně připravená včetně energetického auditu je pouze ZŠ J. A. Komenského. Dále uvedl, že pokud ví, tak tento projekt se na školky nevztahuje. Dále se pan Ing. Gregor dotázal, zda-li se tyto energetické audity budou dělat na všech školách. Odpověděl p. starosta, že do budoucna se s tímto počítá, a to na všech nájemních zařízeních, což znamená školy, školky, městský úřad atd.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prohlášení v tomto znění: Město Lysá nad Labem zahrne do svého rozpočtu na rok 2008, 2009 a 2010 potřebnou finanční částku jako kofinancování projektu „ zateplení  ZŠ J. A. Komenského" a související administrace projektu, a pověřuje p. starostu, aby jednal jménem Města Lysá nad Labem ve věci podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci III. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 ve věci kofinancování projektu „zateplení ZŠ J. A. Komenského".Výsledek hlasování      pro:                  13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

 Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

 

 

-3-

 

•3.      Změna trvání smlouvy na provozovatele vodohospodářské infrastruktury.Návrh, aby odbor správy majetku a investic jednal s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury Lysá nad Labem, v tom smyslu, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě, kde dojde ke změně platnosti smlouvy, a to z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2014. Dodatek bude uzavřen pouze za předpokladu, že podmínky příslušného dotačního titulu to budou vyžadovat.

 

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jednání odboru správy majetku a investic s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury Lysá nad Labem, v tom smyslu, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě, kde dojde ke změně platnosti smlouvy, a to z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2014. Dodatek bude uzavřen pouze za předpokladu, že podmínky příslušného dotačního titulu to budou vyžadovat.

 

Výsledek hlasování      pro:                  13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

 Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•4.      Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. V. a VI ze dne 19.12.2007.Návrh pana Ing. Gregora na zrušení usnesení zastupitelstva města č. V. a VI. ze dne 19.12.2007, týkajícího se vítěze výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty.

 

P. Ing. Gregor na úvod projednávání konstatoval, že zastupitelstvo města schválilo něco, co není tak zcela v pořádku. Uvedl, že zadání, znělo jako vyhodnocení záměru na prodej pozemků, nikoli na zástavbu areálu. Dodal, že v tomto došlo k zásadnímu omylu, jelikož zastupitelstvo nikdy nehovořilo o tom, že bude vyhlášení vítěze na zástavbu areálu. Proto konstatoval, že by bylo vhodné toto nějakým způsobem napravit, s tím, že navrhovatelům p. Ježkovi a p. Ing. Gregorovi nejde o to, aby zastupitelstvo stanovilo jiného vítěze. Dále dodal, že se s p. Ježkem domnívali, že toto vyhodnotí odborné konsorcium a dále, že se bude jednat s oběma subjekty tak, aby to bylo co nejpřijatelnější pro město. Dále uvedl, že pokud by toto bylo pouze vyhlášení na prodej pozemků, tak nemůže souhlasit s tím, že bude za vítěze vyhlášena firma, která dává městu za pozemky o 5 - 7 mil. Kč méně. Uvedl, že z těchto důvodů dávají návrh na zrušení tohoto usnesení.

P. Ing. Otava konstatoval, že částka, za kterou město prodává pozemky je velmi podhodnocená, jelikož město tyto pozemky vykoupilo za 7 miliónů korun a dalších 5 miliónů stálo vyklizení tohoto areálu. Proto si myslí, že prodávat tyto pozemky za 11,5 mil. Kč je pro město velmi nevýhodné. Dále uvedl, že pokud by nastala situace, že firma město podvede, tak tu již není záruka, že se tyto pozemky vrátí do vlastnictví města a tudíž by na tomto město prodělalo. Dodal, že tržní cena těchto pozemků je okolo 20 mil. korun.

P. Sedláček uvedl, že by bylo vhodné, kdyby se obě firmy a jejich banky spojily, a na tomto projektu pracovaly společně, jelikož každá z těchto dvou firem měla ve svém návrhu velmi progresivní věci.

 

 

-4-

P. starosta uvedl, že zastupitelstvo města neschválilo, že tyto pozemky prodá za 11,5 mil. korun, ale schválilo to, že ukládá radě města, aby s touto firmou dále jednala, ale už není nikde dáno, že rada města se s touto firmou musí v zásadě dohodnout. Uvedl, že s firmou se o prodeji jedná, ale město s ní není dohodnuto, že jim pozemky prodá za 11,5 mil. Kč. Dále dodal, že pokud byl na koupi těchto pozemků města pouze jeden zájemce, tak zastupitelé měli zájem na tom, aby se s ním jednalo co nejrychleji, ale jak jsou zájemci dva tak se vše prodlužuje.

P. Ing Šťastný uvedl, že pokud někdo něco koupí za tržní cenu, tak si nenechá mluvit do toho, co se v areálu bude stavět. Takže pokud město předem dalo požadavky, že v tomto areálu chce mít novou poštu, bazén, společenskou místnost atd., tak si musí uvědomit, že nového vlastníka v tomto směru dost omezuje, proto by používal opatrněji výraz prodej za tržní cenu.

P. Ing. Firman uvedl, že opravdu došlo ke špatné formulaci usnesení, a to, že se skutečně jednalo o výběr účastníka řízení na prodej pozemků nikoli však na řízení zástavby. Proto si myslí, že by bylo vhodné usnesení zrušit nebo alespoň upravit, že se o tomto bude dále jednat. Dále uvedl, že podle zástupce jedné firmy, všechny peníze, co město může dostat, nemusí být formou kupní ceny za pozemek, ale sdělil, že je možné tyto peníze do Lysé n/L. dostat i jiným způsobem, proto by předpokládal, že pokud by se jednalo o nějaké kupní smlouvě, tak by se současně mělo jednat i o jiných smlouvách, ve kterých by byly všechny závazky firmy vůči městu vyčísleny. Proto apeluje na to, aby pozemky byly převedeny na nového vlastníka až tehdy, kdy budou všechny tyto závazky splněny.

P. starosta uvedl, že s tímto samozřejmě město počítá. P. Mgr. Kopecký dodal, že nad tímto již město uvažuje.

Dále dodal p. Ing. Šťastný, že k prodeji má dojít až po kolaudaci areálu, uvedl, že toto bylo v úvodu jednání s firmou jednomyslně řečeno.

P. Ing. Firman konstatoval, že dávat do kupní smlouvy jakékoliv podmínky, je velmi nešťastné, jelikož tyto podmínky jsou pak velmi obtížně vymahatelné. Proto by tyto podmínky vázal na jiné smlouvy a samozřejmě kupní cenu, která by měla přijít na účet města.

P. starosta uvedl, že by také bylo vhodné určit určitou osobu s obou firem, se kterou se bude jednat.

P. Houštecký uvedl, že je opravdu nutné připravit nějakou smlouvu, poté bude nutné toto znovu projednat v zastupitelstvu města, dále se také musí respektovat to, že firma dělá pro město určité služby tím, že v areálu postaví to, co požadovalo město např., bazén, společenskou místnost atd., proto si myslí, že bude nutné, aby stavitel předložil městu finanční rozvahu o zafinancování, potažmo jak se mu budou vracet peníze, aby bylo naprosto jasné, kolik a kdy se mu vrátí peněz. Stavitel však musí k městu mít povinnost udržovat po určitou dobu provoz zařízení, které tam budou sloužit městu, čili toto jsou další věci, které by stály za to, aby je zvážil nějaký ekonom. Dále uvedl, že město musí tento prodej pozemků nějak zhodnotit, aby z toho mělo určitý zisk.

P. Ing. Gregor uvedl, že pokud by se zastupitelstvo domluvilo pouze na prodeji pozemku, tak toto může být v režii města, ale pokud by zastupitelstvo mělo jednat o výběrovém řízení na zástavbu areálu, tak na toto již platí klasické výběrové řízení, které musí být uskutečněno podle zákona. Dále uvedl, že má jisté informace od zástupce firmy MS Development, s.r.o., pana Šourka, že firmy spolu již dávno o spolupráci jednají. Konstatoval, že z vyhlášení záměru na prodej pozemku nejde udělat s firmy MS Development, s.r.o., vítěze výběrového řízení. Domnívá se, že tyto projekty by nejdříve měli vyhodnotit odborníci a teprve poté by mělo město dále jednat se zástupci firem a pokusit se vyjednat co nejlepší podmínky. Konstatoval, že by bylo opravu vhodné toto usnesení zrušit a dále o tomto jednat. Dále pak Ing. Gregor uvedl, že firma stále ještě nemá provozovatele nebytových prostor tohoto areálu.

-5-

P. starosta odpověděl, že není možné hledat provozovatele, než se firmě vůbec podaří objekt prodat.

P. Mgr. Minařík apeloval na p. Ing. Gregora, že si nevybavuje, když tu byl zástupce firmy MS Development, p. Šourek, že by měli jasno v tom, komu a jak budou areál provozovat.

Odpověděl p. Ing. Gregor, že mu jde o provoz, jelikož se obává, aby to nedopadlo jak v Sadské, aby pak město nemělo areál, který bohužel nemá kdo provozovat.

P. Sedláček uvedl, že by bylo vhodnější, aby zastupitelstvo jednalo s firmami a s bankami, které jsou těmito firmami prezentovány na vytvoření nějakého společného týmu, který by poté zastupitelstvu předložil určité řešení.

 

 Pan starosta požádal zastupitele, aby naformulovali usnesení, kterým by se revokovalo usnesení zastupitelstva města, týkajícího se vítěze výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty. Po delší diskusi se zastupitelé dohodli na těchto návrzích na zrušení usnesení.

 

Návrh pana Sedláčka: Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze dne 19.12.2007 č. V. a ukládá vedení města jednat se všemi partnery včetně bank a podílet se na úspěšném zajištění daného záměru např. vytvořením konsorcia jehož členem by bylo i Město Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování      pro:                    3 hlasů

                                   zdržel se:            5 hlasů

                                   proti:                  5 hlasů

 Návrh nebyl schválen.

 

Návrh p. Ing. Firmana: Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. V a VI z 19.12.2007, konstatuje, že zastupitelstvo města vybralo v řízení o prodeji pozemků bývalé Fruty firmu MS Development, s.r.o., se sídlem Donská 9, 101 00 Praha 10, ukládá radě města dále jednat s touto firmou o smlouvě budoucí kupní a dalších smlouvách, ve smyslu naplnění městského rozpočtu, a dále ukládá starostovi města předložit finančnímu výboru způsob financování eventuálního výpadku příjmů, plynoucích z bodu IV. tohoto usnesení, v rozpočtu města na rok 2008.

 

 Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování      pro:                    9 hlasů

                                   zdržel se:            2 hlasů

                                   proti:                  2 hlasů

 Návrh byl schválen.

 

Pan starosta konstatoval, že tímto jsou návrhy na schválení vyčerpány, a proto vyhlásil diskusi k veřejným záležitostem.

 

Diskuse:

 

p. MVDr. Kořínek                                          - informoval zastupitele o tom, že ve dnech 8.2 - 10.2 2008 proběhne na výstavišti Lysá nad Labem výstava - Regiony České republiky 2008, kde se bude prezentovat i Město Lysá nad Labem, proto požádal zastupitele, aby tuto výstavu navštívili a tím ji podpořili a prezentovali tak město, dále zastupitele požádal, pokud by měli nějaké nápady k vylepšení stánku Města Lysá nad Labem, tak jejich návrhy jsou vítány,

 

p. starosta                                                                   - poděkoval p. MVDr. Kořínkovi, že zastupitele informoval o výstavě a konstatoval, že v letošním roce se výstavy zúčastní.

 

Interpelace:

 

p. Ježek                                                                      - dotázal se p. starosty, jak jsou využívány zrekonstruované prostory v přízemí radnice vedle kanceláří odboru dopravy, tam jak je bezbariérový přístup, jsou-li tam kanceláře pro rozšíření služeb městského úřadu nebo jestli jde o komerční plochy k podnikatelskému využití, dále zda-li na tyto prostory bylo provedeno výběrové řízení, a co tam tedy bude nebo resp. kdo tam nyní je,

 

p. starosta                                                                   - odpověděl, že bezbariérový přístup se zde nachází proto, aby se zpřístupnila kancelář zkušebního komisaře, která byla zrekonstruována v loňském roce jako první a slouží zkušebnímu komisaři p. Fialovi i jako kancelář, rekonstrukce zadních částí prostor zatím neproběhla, pouze rekonstrukce předních, kde se také ještě nachází spisovna, po rekonstrukci prostor město počítá, že tyto prostory budou sloužit k potřebám městského úřadu,

 

p. Sedláček                                                                 - dodal, že jelikož v těchto prostorách sídlí zkušební komisař pro autoškolu, musí se zde nacházet bezbariérový přístup,

 

p. Ing. Gregor                                                             - dozvěděl se o tom, že v prosinci roku 2006 vyšlo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, toto nařízení upravuje některá ustanovení stavebního zákona č. 309/2006 Sb., a platí od 1.1.2007, mimo jiné by měl být ustanoven koordinátor během přípravy stavby podle § 7, který během realizace stavby provádí úkony dle § 8 tohoto nařízení, povinnost musí plnit sice zhotovitel, ale zadavatel, tj. v našem případě město, je povinno doručit Oblastnímu inspektorátu práce (OIP) oznámení o zahájení prací a realizaci stavby, co

-7-

má takové oznámení obsahovat je uvedeno v příloze č. 4 vládního nařízení, proto by ho zajímalo, zda-li je to při stavbách, kde je město zadavatelem plněno, nejde jen o bezpečnost pracovníků na stavbě, ale i občanů, stavbami dotčených, proto by mohlo toto být předmětem kontroly OIP, příp. sankcí v případě neplnění tohoto nařízení,

 

p. starosta                                                                   - odpověděl, že si není jist, že toto město plní, ale uvedl, že se tomuto problému bude věnovat,

 

p. Ing. Gregor                                                             - apeloval na p. starostu, že by bylo vhodné, aby město písemně odpovědělo obyvatelům Zahradní ulice, jak bude město pokračovat v problému stavebnin p. Maška nebo dlouhodobě nevyužitého pozemku p. Nádvorníka atd. v Zahradní ulici,

 

p. Houštecký                                                              - reagoval na dotaz p. Ing. Gregora ohledně nařízení vlády č. 591/2006, a to, že město jako investor má svého zástupce, který zodpovídá za technické provádění i za bezpečnost, a to je stavební dozor, který za toto přebírá zodpovědnost a je povinen upozorňovat zápisem do deníku zhotovitele, že neplní povinnosti tak jak má,

 

p. Ing. Gregor                                                             - odpověděl, že to je jedna věc, ale vyšla jiná vyhláška, která tento problém řeší trochu jinak,

 

p. Houštecký                                                               - dodal, že za tyto problémy je zodpovědný stavební dozor nebo jiná pověřená osoba, ale nikoli však rada nebo vedení města,

 

p. Mgr. Minařík                                                           - upozornil, že před budovou městskému úřadu je dopravní značka zákaz vjezdu, s tím, že je tam dodatková tabulka, že zde můžou parkovat držitelé ZTP, ale upozornil, že je zde běžné, že tu parkují lidé, kteří nejsou držiteli ZTP a poté opravdoví držitelé tohoto průkazu nemají kde zaparkovat, vyzval městskou policii k nápravě,

 

p. starosta                                                       - přislíbil, že tato věc bude prověřena.

 

Panové Ježek a Ing. Gregor požádali p. starostu, aby jim na jejich interpelace bylo odpovězeno písemně.

 

 

-8-

Pan starosta pozval zastupitelé na akci, kterou pořádá Spolek rodáků, a to dne 18.1.2008 od 17,00 hod. v klášteře. Tato akce se týká urbanistické studie Husova náměstí, studie nového využití areálu Fruty, návrhu nové zástavby v lokalitě U Zemské stezky a oživení křižovatky ulic Sojovická, Braunova, Stržiště a Havlíčkovo náměstí.

Dále pan starosta pozval zastupitelé na akci, která se koná 25.1.2008 od 17,00 hod. v kině Hogo Fogo, kterou pořádá Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem, na téma „Jak by mohlo vypadat Husovo náměstí".

 

P. Ing. Firman se dotázal, zda-li bude materiál k těchto akcí někde k dispozici. Odpověděl p. starosta, že je materiál z akce, kterou pořádá Spolek rodáků možné dostat na základě domluvy s paní doktorkou Papáčkovou. U akce, kterou pořádá Spolek pro rozvoj města, tak zde materiál k dispozici určitě bude. Dále se dotázal p. Mgr. Minařík, zda-li by nebylo možné fotografie z těchto akcí umístit na web města. P. starosta odpověděl, že na základě souhlasu organizací, které tyto projekty pořádají, není problém fotografie umístit na internetové stránky města.

 

            Návrh na usnesení přednesl p. Ing. Vladislav Šťastný.

 

U s n e s e n í    z  mimořádného jednání ZM dne 16.01.2008

 

Zastupitelstvo města

 

I. v o l í

 

1.  Ověřovatele zápisu:             p. Ing. Firman Miroslav           

                                                           p. Ježek Stanislav        

           

2. Návrhovou komisi ve složení:           p. Ing. Šťastný Vladislav

                                                           pí. Valentová Nadežda

                                                           p. Ing. Otava Karel

                                                                      

II. s c h v a l u j e

 

  • 1) Vydání souhlasu sumístěním stavby Domova důchodců na pozemcích p. č. 301/2 a 301/3, k. ú. Lysá nad Labem, které jsou vmajetku města. Právo přístupu a vjezdu vyplývající ze smlouvy ze dne 7.9.2007 nebude stavbou dotčeno.
  • 2) Prohlášení vtomto znění: Město Lysá nad Labem zahrne do svého rozpočtu na rok 2008, 2009 a 2010 potřebnou finanční částku jako kofinancování projektu „zateplení ZŠ J. A. Komenského" a související administrace projektu.
  • 3) Jednání odboru správy majetku a investic sprovozovatelem vodohospodářské infrastruktury Lysá nad Labem, vtom smyslu, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě, kde dojde ke změně platnosti smlouvy, a to zdoby neurčité na dobu určitou do 31.12.2014. Dodatek bude uzavřen pouze za předpokladu, že podmínky příslušného dotačního titulu to budou vyžadovat.
-9-

 

 

 

III. p o v ě ř u j e

 

Pana starostu Mgr. Jiřího Havelku, aby jednal jménem Města Lysá nad Labem ve věci podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci III. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 ve věci kofinancování projektu „zateplení ZŠ J. A. Komenského".

 

IV. r e v o k u j e

 

Své usnesení č. V. a VI. z 19.12.2007,

 

V. k o n s t a t u j e,

 

že, ZM vybralo v řízení o prodeji pozemků bývalé Fruty firmu MS Development, s.r.o., se sídlem Donská 9, 101 00 Praha 10,

 

VI. u k l á d á

 

  • 1) RM dále jednat stouto firmou o smlouvě budoucí a dalších smlouvách ve smyslu naplnění rozpočtu města.
 

  • 2) Starostovi města předložit finančnímu výboru způsob dofinancování eventuálního výpadku příjmů, plynoucích zbodu IV. tohoto usnesení, vrozpočtu města na rok 2008.
Termín: do 31.1.2008

 

 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování      pro:                  11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  2 hlasů

 Návrh byl schválen.

 

S návrhem usnesení nesouhlasili panové Ježek a Ing. Gregor, dále požádali, aby materiál, který předložili ve věci zrušení bodu „V vyhlašuje" v usnesení z 8. ZM dne 19.12.2007, byl samostatnou přílohou zápisu.

 

Odpověděl p. starosta, že nerozumí kritice nového usnesení od p. Ing. Gregora, které zastupitelstvo schválilo napříč politickým spektrem, připadá mu správné, že upřesnili svoje rozhodnutí ze dne 19. 12. 2007, a dále poděkoval p. Ing. Firmanovi za tuto úpravu usnesení.

 

            Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 18,35 hod. hodin ukončil.

 

 

Zapsala: Uhrová K.

 

 

 

 

-10-

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                               - - - - - - - - - - - - - - -  - -

          p. Ing. Firman Miroslav                                          p. Ježek Stanislav

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             starosta

 

 

 

 

 

Příloha: Návrh na zrušení bodu „V vyhlašuje" usnesení z 8. zasedání ZM, konaného dne 19.12.2007, resp. na jeho revokaci, (předložili panové Ing. Gregor a Ježek).

 

Návrh na zrušení bodu „ V. vyhlašuje" usnesení z 8. Zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19.12.2007, resp. na jeho revokaci.

 

Důvodová zpráva

 

Vážení zastupitelé,

 

Při posledním jednání ZM jsme byli svědkem slušně řečeno neobvyklého postupu RM, resp. pana starosty. Projednával se bod, týkající se zástavby bývalé Fruty a tzv. Slunéčkovy zahrady, který však nebyl, dle našeho názoru jako velice důležitý, zařazen na program jednání ZM (viz. i webové stránky města). Ptáte se jistě proč. Je to jednoduché, to byl samotný počátek celkové snahy, vyloučit při projednávání veřejnost. Obdobná situace, která již nastala při řešení parkování ve městě. Zdá se, že se nikdo nepoučil. Je udivující, že se projednával bod, na který nebyla většina členů ZM vůbec připravena. Bylo to patrné jak z vystoupení některých z Vás, tak i z průběhu projednávání. Nikdo asi nebyl seznámen s podrobným vyjádřením opozičních zastupitelů k jednotlivým podaným nabídkám, přesto že byl na MěÚ předán již 13.12.2007, ani se stanoviskem pana Ing. Arch. Kapličky, ani se stanoviskem stavební komise. Nehodláme polemizovat o tom, zda to byly subjekty, které by měly jako jediní vůbec posuzovat a vyhodnocovat předložené nabídky, když jde přibližně o projekt za 1 mld. Kč. Budiž, stalo se a každý konkrétní názor byl a bude jistě cenný.

Velice překvapivý a zcela nelogický závěr tohoto bodu, se kterým jsme nesouhlasili, spolu s dalšími zástupci opozice bylo „vyhlášení vítěze vyhlášeného záměru". Jde přeci jen pouze o vyhlášení záměru na prodej pozemků města za účelem zástavby bývalého areálu Fruty

 

-11-

nikoli o výběrové řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty, jak bylo naprosto manipulačně jednáno a mylně uvedeno v usnesení a v návrhu zápisu ze zasedání., vítězem by měla být některá ze společností asi až v jiné etapě rozhodování o celkové zástavbě. V současné době vyhlašovat nějakého vítěze je naprosto nesmyslné. Jak by mělo být postupováno jsme uvedli modifikovaně v našem vyjádření, ze kterého vyplynulo zcela jednoznačně, že nepreferujeme žádnou firmu, chceme jen, aby podmínky pro město byly co nejpřijatelnější, s odpovídajícím finančním i jiným efektem. Zadání záměru nesplnila bohužel ani jedna společnost, přes proklamace pana starosty, že tomu tak je, ale určitě by se dalo s oběma nedále spolupracovat, dokonce bychom nechtěli ani zpochybnit skutečnost, že by nemohli spolupracovat oba zájemci. MS Development má možná finanční prostředky, ale nemá doposud představy o provozovatelích jednotlivých objektů, její návrhy urbanisticko-architektonické nejsou komplexně dopracované, což přiznal i pan Ing. arch. Šourek. Nabídla oproti tržní ceně městu za odkup pozemků o cca 10 mil. Kč méně, než by bylo odpovídající, resp. o 5-7 mil. Kč méně podle variant, než nabídla druhá společnost MK Trading a přitom to byl hlavní záměr vyhlášeného záměru. Žádná ze společností nemá dořešen prodej pozemků od pana Ing. Meixnera. 

Považujeme za zcela předčasné a nezodpovědné, zejména vůči městu a jeho obyvatelům, považovat výsledky hlasování na jednání ZM dne 19.12.2007 za konečné. Pan starosta neobstojí s argumenty, někteří z Vás v létě pospíchali, aby se vše urychlilo, ale nyní pospíchám já a RM. Kam pospíchá p. starosta? Naopak lze považovat předchozí rozhodnutí za správná, protože se dalo očekávat, že při takovémto rozsahu projektu určitě vzniknou problémy a může dojít i k časovému posunu oproti předpokladům, což se nakonec potvrzuje. Při diskusích před zpracováním zadávacích podmínek v polovině roku 2007 byla jedním z hlavních ujednání skutečnost, že v takovýchto případech rozsáhlých investic a nebo dopadů do života obyvatel by měla být shoda všech zastupitelů na řešení dalšího postupu. Výsledky hlasování 8:3:3 však svědčí o naprosto něčem jiném.

 

S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme:

 

  • 1. Usnesení z8. Zasedání ZM, konaného dne 19.12.2007 - bod „V. - „vyhlašujeme" zrušit a vrátit se kproblematice později dle dohody na ZM.
  • 2. Provést následující revokaci Usnesení ze zasedání ZM ze dne 19.12.2007 bod V. - „vyhlašuje" takto:
 

ZM ruší své usnesení v bodu V. - „vyhlašuje" ze dne 19.12.2007 v plném rozsahu a přijímá k dané problematice toto nové usnesení:

 

K termínu 15.11.2007 obdrželo Město Lysá nad Labem dvě nabídky ve věci vyhlášení záměru na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty. Ani jedna z nabídek nesplňovala v plném rozsahu zadání vyhlášeného záměru. Je třeba nadále s oběma zájemci, tj. společností MS Development a MK Trading pokračovat v jednání a ani nebránit jejich případné spolupráci na dopracování projektu jak po stránce finanční, organizační i architektonicko - urbanistické. ZM ukládá RM, aby na základě výsledků dalších jednání vyhodnotila jejich výsledky nejpozději do 31.03.2008 a na nejbližším zasedání ZM navrhla další postup v předmětné věci.

 

Navrhovatelé:

 

Stanislav Ježek

Ing. Petr Gregor                                        -12-
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.