+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 04.06.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni :      p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Ježek Stanislav                  

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        pí. Chloupková Marcela

 

Omluveni :     p. Mgr. Fajmon Hynek

                        p. Kolman Josef

 

I. Z a h á j e n í
 

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že dnešní mimořádné zastupitelstvo města bylo svoláno z důvodů prodeje pozemků v bývalém areálu Fruty.

Pan starosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek a p. Kolman Josef.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ježek Stanislav a p. Mgr. Havelka Jiří.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                 pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

 

            Dále p. starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi, do návrhové komise byli navrženi pan Mgr. Minařík Jaroslav, p. Ing. Gregor Petr a p. Ing. Otava Karel.

 

Návrhová komise                   pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

 

                Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na rozšíření programu. P. Ježek uvedl, že by byl rád, kdyby se program dnešního zastupitelstva rozšířil o doplnění jednoho člena do kontrolního výboru, z důvodů toho, že p. Toman již delší dobu na jednání kontrolního výboru nedochází, proto by navrhoval, aby byl p. Toman odvolán a jako nový člen byl jmenován p. Ing. Barák.

-1-

Pan starosta nechal o návrhu na rozšíření programu hlasovat:

Výsledek hlasování    pro:                   6 hlasů

                                   zdržel se:           4 hlasů

                                   proti:                 3 hlasů

Návrh nebyl schválen.

 

Pro rozšíření programu byli p. Ing. Gregor a Ježek z výše uvedených důvodů.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o programu dnešního zastupitelstva.

Výsledek hlasování    pro:                 13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 0 hlasů

Program byl jednomyslně schválen

 

Pan Ing. Gregor uvedl, že byl upozorněn zástupci KSČM, že zasílali na konci dubna na městský úřad dopis se žádostí, aby jim bylo vysvětleno, proč p. Barák nebyl jmenován novým členem kontrolního výboru, a že žádají o nové jednání v této věci. Dále dodal, že zastupitelé města svůj vlastní orgán, kontrolní výbor, již delší dobu blokují. Konstatoval, že zástupci za ČSSD a ODS p. Jašek a p. Masařík chodí na jednání kontrolního výboru velmi omezeně, přesto zejména p. Jašek kontrolní úkoly plní. Dodal, že kontrolní výbor má plán kontrol postavený na sedm lidí a přitom opravdu pracují pouze čtyři. Uvedl, že zastupitelstvo už by nemělo kontrolní výbor eliminovat. P. Ježek dodal, že zastupitelstvo a rada města jsou tedy spokojeni se současným stavem kontrolního výboru. Uvedl, že zastupitelstvo by se tímto mělo zajímat, protože kontrolní výbor je orgán napomáhající zastupitelstvu. Odpověděl p. starosta, že s prací kontrolního výboru a stejně tak finančního je spokojen, zápisy chodí včas atd. Reagoval p. Ing. Gregor, že opravdu cca ¾ roku kontrolní výbor pracuje pouze ve čtyřech lidech. Uvedl, že pí. Procházková nebo pan Tomek již toto nemohou zvládat. P. Ing. Firman uvedl, že by bylo vhodné, pokud p. Toman podal odvolání mu toto umožnit a jmenovat za něj někoho jiného. P. starosta dodal, že mu žádné odstoupení od p. Tomana nedošlo, ale městský výbor KSČM předal návrh na odvolání p. Tomana z funkce člena KV. P. Ing. Gregor uvedl, že někteří zastupitelé nemají zájem na tom, aby orgán ZM řádně fungoval.  Apeloval na zastupitele, aby tuto situaci už začali zcela vážně řešit a nadále neeliminovalo činnost svého orgánu. Dodal, že toto je znehodnocování dosavadní práce kontrolního výboru a také znevažování zákona, dále konstatoval, že považuje stávající ZM za kádrovací orgán, dodal, že připravuje návrh na změnu přístupu ZM k této problematice.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

•1.      Prodej pozemků v bývalém areálu Fruty.Pan starosta na úvod uvedl, že o tomto tématu se poměrně široce diskutovalo na minulém, řádné zasedání zastupitelstva, kdy se zastupitelé dohodli, na připomínkách ke smlouvám, které by bylo vhodné do nich ještě zapracovat. Dále vysvětlil zastupitelům materiály, které jim předložil. P. Mgr. Kopecký upozornil, že stále ještě se ve smlouvě a i usnesení objevuje slovo „úmyslný", na které již minule upozorňoval, že by se mělo vynechat. Pan Ježek uvedl, že ho zaráží jedna věc, a to, že město prodává podmáčenou parcelu na okraji města za cca 1.300,- Kč za m2 a zde atraktivní pozemek ve středu města a zasíťovaný prodáváme za 995,50 Kč. Dodal, že toto se mu nelíbí. Odpověděl p. starosta, že pozemek město opravdu chtělo prodat za 1.300,- Kč za m2, ale nepodařilo se, proto město pozemek prodalo za 1.200,- Kč. Dále dodal, že také, ale město nebude budoucímu majiteli říkat, co si má na pozemku

vybudovat. Konstatoval, že požadavky města, co má v komplexu být, také ovlivňují cenu pozemku. Pokud by město požadovalo vyšší cenu, tak už by to bylo bez občanské vybavenosti, což jak si pamatuje i komunistická strana prosazovala, aby tam nějaká občanská vybavenost byla. Dále uvedl, že kdyby si město pozemky nechalo a chtělo tuto občanskou vybavenost vybudovat samo, tak by se to s ohledem na finanční prostředky nepovedlo.

P. Ing. Gregor uvedl, že s usnesením k pronájmu a prodeji pozemků společnosti MS Development, s.r.o., nemohou společně s p. Ježkem jako zástupci za KSČM i nadále souhlasit. Vedou je k tomu zejména tyto skutečnosti: Nemají k dispozici dosud zápis z minulého zasedání ZM, neví tedy, kdo a jaké připomínky vůbec vznesl. Jak mají vědět, že jejich připomínky jsou součástí zápisu, či nikoliv a které byly přijaty nebo ne, vč. řádného zdůvodnění. Postrádají vyhodnocení připomínek a jejich zvýraznění v předložených smlouvách. Studovat již asi po čtvrté 90 stránkové materiály není nic příjemného, považují tento stav za znevažování funkce zastupitele. Připravenost jednání tohoto typu je doslova tristní. Pan starosta vůbec nekomunikuje a nereagoval na e-mail z 22.05.2008, kdy jej na některé skutečnosti a nedostatky návrhů smluv a tím i usnesení upozorňovali a dalo se ledacos připravit, jeho stanoviska se však nedočkali. Považují za naprosto nepřípustné a za porušování pravomoci veřejného činitele, kterého se dopustil pan starosta tím, že obešel ZM a zcela sám zabezpečil zveřejnění „upřesnění a konkretizaci záměru pronájmu a prodeje pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty" a jen tak mimochodem zrušil původní podmínku (bod 2) zadávacích podmínek záměru. K tomuto aktu neměl a nemá žádné oprávnění od ZM. Při vyhlašování záměru šlo především o řešení celého uceleného prostoru. Vyrobil tak však písemný důkaz, že dosavadní proces byl zmanipulovaný a žádná společnost k 15.11.2007 nepředložila nabídku, která by splňovala zadání schválené ZM v červnu roku 2007. Pan starosta i RM v dané věci jednoduše lhala. Připomínají, že na zasedání ZM dne 26.1.2008 bylo uloženo RM dále jednat s  firmou MS development, s.r.o., o smlouvě budoucí a dalších smlouvách ve smyslu naplnění rozpočtu města a starostovi města předložit finančnímu výboru způsob dofinancování eventuálního výpadku příjmů, plynoucích z bodu IV. tohoto usnesení, v rozpočtu města na rok 2008 s termínem do 31.1.2008.  Nic víc, nic míň. Z dokumentů RM vyplývá, že pan starosta nedostal k jednáním žádné zmocnění, ani ústní, natož písemné. Tuto úpravu, neprojednanou v RM a ani v ZM, která popírá samotnou podstatu vyhlášení záměru a diskriminuje veškeré případné další zájemce, navrhují okamžitě zrušit. Ve smlouvách se uvádí na mnoha místech vč. vysvětlujících základních pojmů termín: projekt, který doposud neviděli, existuje z 11/2007 pouze jakási studie. Jde o další manipulaci? Znalecký posudek předložený k určení TC na pozemky města, zpracovaný za peníze města proti zájmům města (viz bod 6.1 BNS), považují nadále za naprostou nehoráznost a nekompetentnost pana starosty. Postrádají smlouvu o budoucí smlouvě o prodeji pozemků pana Ing. Meixnera. Opakují již po několikáté, že zájemce měl podle zadávacích podmínek (bod 2) prokázat, že na pozemek ve Slunéčkově zahradě má uzavřenou alespoň, tedy minimálně, výše uvedenou smlouvu. Vzhledem k tomu, že není zpracován projekt, resp. upravena původní studie, nemají k dispozici nové stanovisko případného financujícího orgánu, původní ekonomické podmínky se určitě změnily. V bodu 3 měl zájemce prokázat, že má zajištěno financování celého projektu. K 15.11.2007 MS Development předložil pouze určité přísliby. Bod 5.1 budoucí nájemní smlouvy. Předpokládají, že pozemek bude předán k zápisu do katastru, až na něm bude něco skutečně stát. Pokud jde o bod 8.1. BNS nelze vyloučit, že nehrozí žádný spor nebo správní řízení před nějakým orgánem, konzultace v tomto směru již proběhly a příslušné dokumenty se připravují. Aby město mělo alespoň v budoucnu naději, bylo by účelné, aby se společnost vč. dalších jeho účelových společností zavázaly, že městu nabídnou později po uskutečnění výstavby objekty jako je bazén, objekt s kulturním sálem apod. jako prvnímu

 

-3-

k prodeji nebo k významné majetkové účasti. Byl by zde určitý prostor sehnat třeba dotace a podílet se na projektu dalším následným zastupitelstvům. Opět tedy musí bohužel sdělit, že nebyly splněny požadavky zastupitelů, především, že by město mělo zpracovat vlastní verze smluv, nebylo dohodnuto, že se budou pouze upravovat návrhy soukromé firmy. Bylo také uvedeno, že smluv je zbytečně mnoho, že by v této fázi stačily pouze dvě. Opakují, že návrh je snůškou zcela běžných internetových vzorů smluv se spoustou nepřehledných ustanovení. Přesto všechno, zůstávají ještě některé závažné části nedořešeny. Bez parafování smluv odborným právníkem (právníkem - specialistou na obchodní právo se zaměřením na investiční výstavbu), považují schválení smluv za předčasné a nepřípustné s vysokým rizikem pro město. Faktem, že některé připomínky, které měly být již řešeny v předchozích návrzích, zcela samozřejmě byly dodatečně doplněny, zejména do bodů 2.7 až 2.10 BNS.  Měli však konkrétní připomínky závažnějšího charakteru, z nichž nebyla ani jedna přijata bez jakéhokoliv zdůvodnění, např. tyto: Přesto, že byla snížena doba pronájmu z 25 na 13 let, nebyl naplněn jejich návrh a návrh pana Dr. Drábka na 5 až 10 let. Spolu s panem Ježkem byli již na pracovní schůzce názoru, že by to mělo být na max. 6 let. Či-li dokončení tohoto a jednoho dalšího volebního období a zaručit případným partnerům opci třeba na další 4 roky, resp. další volební období. Na tomto svém původním návrhu trvají. Dále žádají, aby před definitivním schvalováním těchto smluv společnost MS Development zpracovala novou studii, resp. projekt o kterém je řeč, ale který neexistuje, který by byl upraven podle připomínek, zejména jde o snížení výšky domů směrem do Pivovarské ulice a zrušením dvou bloků, umístěných v centru této plochy, příp. může jít ještě o další úpravy. Rozhodně jim nestačí nějaké Čestné prohlášení firmy. To už zažili při podání nabídky a nezakládalo se tehdy její čestné prohlášení na pravdě, o čemž svědčí i nově vzniklé dokumenty. S novou studií nebo projektem by se měla také seznámit veřejnost, obyvatelé města. Neví, jak dospěl pan starosta v důvodové zprávě k závěrům, že sice dříve počítali s prodejní cenou kolem 20 mil. Kč. Nikdy nehovořili o tom, že tato částka by byla dosažitelná pouze v případě, že by netrvali na dalších požadavcích, jako je výstavba hotelu, bazénu apod. To vůbec s prodejem pozemků nesouvisí. Považují opravdu za nehorázné, že pan starosta nechal vypracovat naprosto „nereálný" posudek za peníze města, který soukromá společnost využila jako jeden z argumentů, jak je k městu „ vstřícná" jak slibuje, že městu dá za pozemky 11 mil. Kč, resp. 12, 8 mil. Kč., či-li naprosto proti zdůvodnitelným představám města. (Dosavadní náklady, které byly vynaloženy na přípravu prostoru a jeho řešení, činily prozatím podle dostupných údajů cca 13 mil. Kč). Mohou ukázat pro příklad nezávazný posudek, který vyhodnocuje tyto pozemky na 22 až 24 mil. Kč, což je v souladu i s představami pana Ing. Meixnera na prodej „Slunéčkovy zahrady". Dále se domnívají a znovu to opakují, že kromě pana starosty z nich není nikdo právník, a proto je třeba, aby před podpisem posoudil smlouvy skutečný odborník na obchodní právo se zaměřením na investiční výstavbu. Ti jsou např. na Svazu obcí a měst nebo u Hospodářské komory. Příslib realizace stavebních prací místními firmami je sice hezký, podporují jej a nemuselo by to být pouze u stavebních firem, ale je nereálný. Před 8 až 10 lety sám p. Ing. Gregor nabídky zpracovával a ví jaký je rozdíl v cenách mezi velkou společností a místní firmičkou. Při výpočtu především v nákladové části. Ta čísla jsou nereálná, i když by byli opravdu rádi, kdyby tomu tak bylo a plně to podporují. Neví, proč pan starosta ve svém článku v Listech č.6/08 opět mate veřejnost. S předloženým návrhem na ZM, jak již v úvodu prohlášení sdělili, že zásadně nesouhlasí a žádají o doplnění jejich návrhů do usnesení. Se stávajícím obsahem usnesení pochopitelně z výše uvedených důvodů nemohou souhlasit a navrhují dosavadní záměr zrušit, upravit a zpřesnit podmínky a vyhlásit nějaké nové, již skutečné řízení. S ohledem na dosavadní zkušenosti s výsledky vyjednávání, které vede pan starosta, a v návaznosti na zjištění KV nedoporučují, aby v jednáních pan starosta

 

-4-

pokračoval samostatně, i tak úkol byl uložen pouze RM nikoliv panu starostovi. Domnívají se, že by nadále měla vést veškerá jednání skupina určená ZM, např. ve složení: pan starosta kvůli kontinuitě (nikoliv však jako vedoucí skupiny), pan místostarosta Sedláček, jako odborník na investiční výstavbu, pan Houštecký jako stavitel, další zastupitel a 1 právník. Je třeba oživit i myšlenku konsorcia. Pan starosta by měl však spíše za několik posledních naprostých selhání, za ignoraci RM, ale zejména zastupitelstva města, za porušování rozhodnutí ZM, za neprostou ignoraci výsledků činnosti kontrolního výboru a tím za přenesení neúcty k zákonnosti, okamžitě odstoupit ze své funkce.

 

P. Mgr. Minařík se p. Ing. Gregora dotázal, zda není v jeho připomínkách a návrzích již zapleten osobní spor s panem starostou. Odpověděl p. Ing. Gregor, že zde vůbec nejde o osobní spory, ale o to, že již celý proces týkající se Fruty byl už od počátku špatný. P. MVDr. Kořínek uvedl, že p. Ing. Gregor volí příliš silná slova, na to, že by zastupitelstvo mělo mít jednotné stanovisko a dosáhnout nějakého závěru. P. Ing. Firman uvedl, že od pracovního zastupitelstva smlouva prošla významnými změnami, které už jsou pro město výhodné. Konstatoval, že slovo projekt je určitá studie, která se stala součástí nabídky, kterou město obdrželo. Dále uvedl, že by bylo vhodné poslední větu změnit, na to, že ke změně projektu může dojít pouze při souhlasu obou stran, tj., že pokud firma bude chtít udělat výraznější změnu, budu muset mít souhlas města. Dodal, že v současné době je se zněním smlouvy celkem spokojen. P. Ježek uvedl, že by se rád dozvěděl, proč jsou z jedné firmy rázem čtyři, a to MS Development, První Slunéčková, Druhá Slunéčková a Třetí Slunéčková, všechny zastoupeny p. Šourkem. Odpověděl p. starosta, že neví, co tedy zástupci KSČM p. Ing. Gregor a p. Ježek chtějí, zda soutěž zrušit nebo dále polemizovat o připomínkách smlouvy. Reagoval p. Ježek, že se stále vychází ze smluv, které zpracovala soukromá firma. Dodal, že se ve smlouvách stále jen slovíčkaří, než aby město se svým městským právníkem zpracovalo svůj návrh smlouvy. Odpověděl p. starosta, že všechny návrhy smluv byly zkontrolovány městský právníkem p. JUDr. Drábkem. P. Ing. Otava uvedl, že by bylo dobré, kdyby se smlouvy parafovaly od p. JUDr. Drábka. P. Ing. Šťastný uvedl, že v prohlášení p. Ing. Gregora je, že město podstupuje určitá rizika, proto se dotázal jaká. Odpověděl p. Ing. Gregor, že riziko je např. v tom, že město podepíše nějakou smlouvu a ještě nevidělo upravený projekt atd., dále uvedl, že pokud bude firma muset upravit projekt, tak to znamená, že se změní i ekonomická situace, proto může dojít k tomu, že na upravený projekt může mít banka nebo financující subjekt jiný názor. Uvedl, že jak je definován navazující projekt, tak to je uvažovaná výstavba bytových domů atd., dále uvedl, že k projektu je PD, ke které se pak odborně vyjádří p. Houštecký. Dále dodal, že je zde nějaké studie, která by měla být striktně dodržována a toto je i smluvně zajištěno. P. Houštecký uvedl, že se na základě výzvy zúčastnil studie Workshopu ve věci zástavby Slunéčkovy zahrady. Na tomto jednání bylo 6 projekčních kanceláří, kterým zadavatel zadává zpracování studie, podle určitých kritérií, tyto kritéria p. Houštecký obdržel a dodal, že je tento materiál velmi dobře zpracovaný, jsou tam vyjádřeny všechny objekty, které by se zde měly nacházet, jak by měly být uspořádány atd., dodal, že se nechává právě na těchto projekčních společnostech, aby zpracovaly nějakou studii, ze které by se dále mohl udělat realizační projekt. Uvedl, že se mu to velmi líbilo, jelikož materiál obsahoval všechny záležitosti, které tam měly být.  Konstatoval, že studie musí být zpracované do 03.07.2008, kdy bude dále skupina odborníků, včetně p. Houšteckého a p. Ing. Šťastného vybírat, která ze studií je nejpřijatelnější. Bohužel ho zaskočila jedna věc, a to, že v objektu je počítáno s prodejnou potravin, která nebyla v záměru. Tato prodejna je poměrně veliká a působí spíše dojmem Marketu, počítá se s 860 m2, což je velikost dnešního Plusu ve městě. Proto neví, jak společnost toto vyřeší, jelikož k takovému Marketu musí být i

 

-5-

příslušný počet parkovacích míst, což je při této velikosti cca 100. Neví, jestli se do takovéto zástavby Market hodí, jelikož tam bude velký provoz atd., uvedl, že chápe, že p. Šourek také počítá s financemi z komerčních ploch či budov. Dodal, že architektonické věci, které se městu nelíbili, v současné době budou řešit odborníci, např. domy, které jsou blízko u sebe atd. Reagoval p. starosta, že pokud bude chtít firma postavit do areálu obchod nebo Market, tak bude muset mít souhlas města, proto není možné, aby tam firma postavila něco bez vědomí města. P. Sedláček konstatoval, že by bylo vhodné ještě zcela zpřesnit předmět smlouvy a dále, že v záměru je počítáno zhruba s 500 m2 komerčních prostorů. Uvedl, že by bylo vhodné počkat s úpravou smlouvy ještě měsíc, až bude známá vítězná studie, která má být zpracována do 03.07.2008 Odpověděl p. Houštecký, že p. Šourek s těmito prostory počítá. P. Ing. Firman uvedl, že se mu líbí finanční vyjádření toho, co investor v areálu vybuduje a poté předá do vlastnictví města, ale je nutno toto opět ošetřit nějakou smlouvou či prohlášením. Dále by byl také pro, aby smlouvy parafoval městský právník JUDr. Drábek. P. Ing. Otava se vrátil k otázce výstavby Marketu, a to, že zde Market být nemůže, protože zde opravdu není dostačující počet parkovacích míst. Odpověděl p. starosta, že město si řeklo, co chce, aby v areálu bylo, ale nikdy neřeklo, co v areálu být nesmí, a podle smlouvy k výstavbě dalších budov, musí mít firma souhlas města. Pí. Ing. Čížková, uvedla, že by bylo vhodné do smlouvy dát zcela zřetelně, co chtějí, aby v komplexu stálo nebo ne, jelikož se tímto předejde zbytečným jednáním na stavebním úřadě. P. Ing. Otava uvedl, že město dalo určité zadávací podmínky a oni začali projektovat obchodní dům. Odpověděl p. starosta, že město sice dalo zadávací podmínky, kdy řeklo, co chce, aby v areálu bylo vybudováno, ale nikdy neřeklo, že tam nemůže být např. vystavěn obchodní dům. Proto se domnívá, že postup firmy není nelogický. P. Sedláček uvedl, že pokud se město odvolává ve smlouvě na původní studii, tak obchodní dům v areálu být nemá. P. Houštecký konstatoval, že v současné době se zpracovává studie, která se bude teprve schvalovat, a pokud se tam objeví nějaký objekt navíc, tak s tím město nemusí souhlasit. Dále dodal, že pokud se v areálu vystaví obchodní dům, tak se tam automaticky zvýší provoz a bude mít špatný dopad na obyvatele v Pivovarské a Zahradní ulici, dále se domnívá, že parkovací místa se dají vyřešit tak, že firma přistaví ještě jedno podlaží, i když to je velmi finančně nákladná záležitost, avšak není proto, aby byl obchodní dům v areálu vystavěn. P. Mgr. Minařík konstatoval, že firma zde nějaké komerční prostory mít musí, aby se jim z části vrátily investice, ale nepodporuje výstavbu marketu. P. Ing. Gregor uvedl, že bylo zadání, které se porušilo a porušilo se zejména v procesních věcech. Dále dodal, že ho mrzí, že se již zmíněný Workshop nekonal např. na městském úřadu. Odpověděl p. starosta, že zastupitelstvo uložilo RM, aby vybrala dva zástupce, kteří se tohoto zúčastní, RM jmenovala p. Houšteckého a p. Ing. Šťastného, na což je i usnesení RM. P. Sedláček se dotázal p. Houšteckého, zda je materiál, který získal interní. Odpověděl, že není nikde napsáno, že je to důvěrné, ale není to ani materiál, který by se mohl zveřejňovat. P. Sedláček konstatoval, že by bylo dobré, kdyby to mohlo být na zasedání ZM jako pracovní materiál. Reagoval p. Houštecký, že na toto se musí zeptat firmy, zda je možné ho použít. P. starosta se dotázal, za jakých podmínek mohou akceptovat návrh smlouvy. P. Ing. Firman reagoval, že by bylo tedy vhodné parafovat smlouvu městský právníkem a dále zajistit ještě jednoho právníka, specialistu na obchodní právo, dále smluvní zajištění financí a dále se již bavit o konkrétní studii, poté, pokud je možné dát do smlouvy to, že pokud bude vystavěno něco, co není v souladu se studií, aby bylo na náklady zhotovitele odstraněno. Odpověděl p. starosta, že dva právníky zajistí, ale pouze od jednoho bude smlouva parafována, dále smluvní zajištění financí se také zajistí, ale dotázal se, zda to může být jako příloha smlouvy nebo jako smlouva samostatná. Odpověděl p. Ing. Firman, že by na to mohla být smlouva samostatná. Pan starosta konstatoval, že to je ve smlouvě již zapracováno a proto by mohlo postačit dát to

 

-6-

jako přílohu, pro specifikaci. Odpověděl p. Ing. Firman, že tedy postačí smlouva, kde bude uvedeno, že budou vystavěny objekty uvedené v předmětu smlouvy v příloze č. x. Reagoval p. Houštecký, že se do smlouvy může dát, že částky budou ještě zpřesněny. P. starosta konstatoval, že v nabídce jsou vyjmenovány objekty občanské vybavenosti, a to víceúčelová místnost, parkovací plochy, ubytovací objekty, bytové objekty, bazén s příslušenstvím, rozhodujícím ohledem v souladu s principy, stanovené nabídkou budoucího kupujícího ze dne 11.11.2007, předloženo budoucímu prodávajícímu, jejíchž objekt je v příloze č. 5. P. Ing. Firman uvedl, že tam tedy bude dovětek, že ke změně může dojít pouze se souhlasem obou stran. P. Houštecký uvedl, že se může stát, že firma tam postaví něco bez vědomí města, jelikož může zažádat o změnu v průběhu výstavby. P. starosta odpověděl, že není problém do smlouvy zapracovat připomínku p. Ing. Firmana., týkající se odstranění neodsouhlasených budov na vlastní náklady firmy. P. Houštecký uvedl, že by to také dalo udělat tak, že k zápisu do katastru nedojde, bude-li provedena nějaká změna ve výstavbě bez vědomí města. Po kratší diskusi se zastupitelé dohodli, že RM uloží, aby do smlouvy byla ještě zapracována připomínka, že pokud vznikne jakákoliv stavba bez oboustranného souhlasu, bude budoucí kupující povinen ji odstranit na vlastní náklady a pokud tak neučiní, odstraní jí města samo na náklady budoucího kupujícího. P. Ing. Čížková se dotázala, zda bylo v podmínkách výstavby stanoveno i % zastavěnosti. Odpověděl p. starosta, že v zadávacích podmínkách uvedeno nebylo. P. Ing. Firman uvedl, že by bylo vhodné, aby firma postupovala podle projektu schváleného oběma stranami, ale samozřejmě studie může být schválena až po podpisu smlouvy. P. Ing. Firman konstatoval, že by bylo účelné specifikovat % zastavěnosti a zeleně. Pí. Ing. Čížková uvedla, že by bylo vhodné přesně specifikovat spíše procento zeleně. P. Ing. Šťastný konstatoval, že pokud se počet bytových domů sníží, proto, aby se získal větší prostor nebo větší procento zeleně, tak tím se zvýší i cena bytu za m2, pokud by se některé bytové domy zrušily tak by ceny, které se budou pohybovat okolo 45 - 55.000,- za m2, ještě vzrostly. P. Sedláček reagoval, že neměl na mysli zrušit bytové domy, ale pouze je jinak zapracovat, aby vznikla větší zelená plocha. P. Houštecký uvedl, že firma nemůže bytový dům hnát do výšky, protože je omezena územním plánem, a pokud by v komplexu chtěla postavit ještě market, tak ho musí postavit nad nebo pod něco, jelikož nemohou zabrat další stavební plochu, čili by se mohlo stát, že např. bazén vystaví ve sklepě a nad ním prodejnu, ale domnívá se, že plocha, se kterou se v současné době počítá, na zastavění zůstane stejná, protože jinak nedosáhnou požadovaného počtu bytů. Ale je pravdou, že by domy měly být o trochu dál od sebe. P. Mgr. Minařík uvedl, že už při první prezentaci projektu, byly připomínky k tomu, že domy jsou příliš u sebe, ale pokud by se např. jeden bytový dům odstranil, tak už to firmě naruší celou rentabilitu projektu. Po delší diskusi na toto téma, se zastupitelé shodli na tom, že se procento zeleně určí v minimálním rozsahu dle nabídky ze dne 04.11.2007.

 

Diskuse:

 

p. starosta                                                                  - uvedl, že město bylo úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu životního prostředí a město obdrželo dotaci ve výši 25 mil. Kč, na zateplení ZŠ JAK, dále pozval zastupitele na slavnosti 130. výročí hasičů, dne 07.06.2008 od 13,00 hod.,

 

-7-

p. Ježek                                                          - dotázal se jaká bude spoluúčast města na zateplování ZŠ JAK, a zda si město bude muset vzít úvěr,

 

p. starosta                                                       - odpověděl, že předpokládaná celková částka je 32 mil. Kč, a dotace se může čerpat po tři roky, proto se domnívá, že město si úvěr brát nemusí, jelikož to pokryje městský rozpočet příštích let,

 

p. MVDr. Kořínek                                         - uvedl, že v Zahradní ulici, z prostor bývalého areálu školky přerůstají větve do chodníku, dodal, že lidé po tomto chodníku nemohou chodit, a proto chodí po vozovce, dotázal se, zda není možné se s majitelem domluvit, aby tyto větve a keře ořezal,

 

p. starosta                                                       - odpověděl, že do roku 2001 bylo možné majiteli pozemků nařídit, aby si větve či keře, které zasahují do obecního majetku pořezal, ale v současné době byl tento paragraf zrušen, uvedl, že město se s p. Pohankou pokoušelo domluvit, ale nebylo to možné, jelikož p. Pohanka větve ořezat nechce, dodal, že by se tato situace s ohledem na obyvatele města měla řešit,

 

p. MVDr. Kořínek                                         - konstatoval, že výstavba nového domova důchodců má stále své odpůrce, avšak jeden z architektů, kteří upravovali původní návrh, se domnívá, že by bylo vhodné přilehlé domy v Komenského ul. vykoupit, proto se dotázal, zda v tomto bylo již zahájeno řízení,

 

p. Sedláček                                                    - odpověděl, že v tomto bylo zahájeno jednání, opět doporučil náměstkovi hejtmana p. Vackovi, aby s těmito lidmi jednal a aby předložili požadavky do krajské rady popřípadě i zastupitelstva, aby se každý zastupitel mohl k tomuto vyjádřit, dodal, že město vynaložilo další finanční prostředky na výkup dalších pozemků a teď již zaleží na krajském úřadu,

 

p. Ing. Firman                                                - pozval zastupitele v sobotu na dětské rybářské závody na Okrouhlíku, které se konají od 07,30 hod., dále by rád ještě upřesnit způsob výběru dodavatele na zpracování studie parkování ve městě, uvedl, že Komise vybrala firmu, která se jim zdála vhodná, a předložila stanovisko RM, poté byla Komise oslovena, aby se sešla ještě po

 

-8-

druhé a zabývala se 4. došlou nabídkou, která však došla po stanoveném termínu, Komise toto poprvé odmítla, ale nakonec se sešla u nového výběrového řízení a opět vybrala stejnou firmu jako poprvé,   

 

p. Ing. Otava                                                  - dodal, že jedna z firem požadovala za zpracování analýzy dokonce 1,5 mil. Kč.,

 

p. Ing. Gregor                                                - konstatoval, že na minulém zasedání ZM, pan tajemník špatně uvedl, že nechal zrušit výběrové řízení na výběr dodavatele na zpracování studie parkování ve městě, proto se s p. tajemníkem domluvil, že by bylo vhodné, aby p. tajemník v Listech uveřejnil veřejnou omluvu, aby obyvatelé města věděli, jak to bylo, ale jak se dozvěděl, tak p. starosta nedovolil tuto omluvu uveřejnit,

 

p. starosta                                                       - konstatoval, že opravdu nepovolil omluvu uveřejnit, jelikož toto byla věc, která se projednávala na ZM, a nebyl proto důvod ji uveřejňovat v Listech, již proto, že obyvatelé města neznají podrobnosti celého nedorozumění,

 

p. Ježek                                                          - dotázal se, zda bude v budoucnu fungovat městský rozhlas, na což stále apeluje, např. minule na Kačíně netekla voda a nikdo nevěděl, že se uzavře, kdyby byl městský rozhlas funkční, mohli se na to obyvatelé Kačína připravit,

 

p. starosta                                                       - uvedl, že město bylo v programu prevence kriminality, kde žádalo o dotaci, ale tento program se jistým způsobem změnil, a proto město z tohoto programu vypadlo, však letos se do něj bude opět vracet, k věci uzavření vody uvedl, že v uvedený den byla havárie a proto se voda musela dočasně uzavřít,

 

p. Ježek                                                          - konstatoval, že v Čechově ulici je stejný problém jako v Zahradní, jelikož ze sportovního areálu přerůstají větve a keře na obecní chodník a lidí poté musí chodit po vozovce,

 

p. starosta                                                       informoval, že Sokol kino prodává stále za 5,5 mil, což je nepřijatelné cena, po konzultaci s pí. Čížkovou je v územním plánu dáno, že budova kina je schválena pouze jako kino a prostor u kina

 

-9-

jako restaurace popřípadě výstavní prostor, tedy využitelný komerční prostor je pouze tam, kde je v současné době rámařství, proto uvedl, že ať prostory koupi kdokoliv bude muset město žádat o změnu, jelikož bez souhlasu města se tam nedá provozovat nic jiného, dodal, že Sokol jako jediná organizace si stěžuje, že nemá kvalitní sociální zařízení atd., uvedl, že pokud by si u kraje zažádaly jako ostatní organizace na dotaci sociální zařízení, mohly mít do tří let,

 

p. Sedláček                                                    - uvedl, že by bylo dobré postavit sportovní centrum, kde by mohl být i Sokol, proto požádal p. Denemarka, aby zjistil, jakou potřebují kapacitu, velikost atd., však ze strany p. Denemarka byl naprostý nezájem, dále dodal, že se domnívá, že pro město je velmi nevýhodné kupovat pouze kino za 5,5 mil. Kč,

 

Odchod p. Ing. Gregora v 19,40 hod., omluvil se, jelikož v 19,30 se konalo zasedání KV, dle plánu.  

 

            V 19,45 se p. Ing. Gregor na zasedání ZM vrátil, protože se sešli pouze dva členové KV a KV tak byl neusnášeníschopný.

 

p. Houštecký                                                             uvedl, že se byl podívat na výstavě 140 let od založení Sokola, a zde byl i p. Denemark, proto se spolu sešli a tuto záležitost debatovali, p. Denemark uvedl, že nikdo s ním nejednal a ze strany města tudíž není zájem, p. Houštecký dodal, že když s Denemarkem před 4 nebo 3 lety jednal a chtěl odkoupit celý pozemek, že by kino zboural a mezi Krausovým domem a kinem by vybudoval vjezd do území Sokolovny, tak by se dal prostor zastavět, on na toto však odpověděl, že by byli ochotní městu všechno včetně Sokolovny přenechat, pokud by jim město postavilo nějakou sportovní halu, kterou by bylo vhodné postavit např. u tenisu a squashe, bylo by vhodné si s p. Denemarkem pohovořit,

 

 

p. starosta                                                       - odpověděl, že s Denemarkem jednal, a ví, že by byl ochoten pozemky včetně Sokola ponechat městu, ale pouze když jim město vystaví nové sportovní centrum, které by ve finále město vyšlo místo 5,5 mil. Kč na 100 mil. Kč.

 

 

-10-

Interpelace: Práva interpelace žádná zastupitel nevyužil.

 

            Návrh na usnesení přednesl p. Ing. Otava.

           

U s n e s e n í    z 2.  mimořádného jednání ZM dne 04.06.2008

 Zastupitelstvo města

 

I. v o l í

 

1.  Ověřovatele zápisu:                      p. Mgr. Havelka Jiří   

                                                           p. Ježek Stanislav      

           

2. Návrhovou komisi ve složení:        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Ing. Gregor Petr

                                                           p. Ing. Otava Karel

 

II. o d k l á d á

 

Své rozhodnutí ve věci prodeje pozemků bývalé Fruty.

 

III. u k l á d á

 

  • 1. Po doplnění smluv parafovat tyto městským právníkem a zajistit posudek druhého právníka.
  • 2. Zapracovat do smlouvy cenovou nabídku získaných finančních prostředků a zohlednit ceny platné pro rok 2008.
  • 3. Předložit ZM návrh zadání zpracování a vyhledání nejvhodnějšího urbanisticko - architektonického řešení na zástavbu bývalého areálu Fruty vLysé nad Labem.
  • 4. Pokud vznikne jakákoliv stavba bez oboustranného souhlasu, je budoucí kupující povinen odstranit tuto stavbu na vlastní náklady, pokud tak neučiní, odstraní město stavbu samo na náklady budoucího kupujícího.
  • 5. Určit ve smlouvě procento zeleně vminimálním rozsahu dle nabídky ze dne 04.11.2007.
 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 0 hlasů

 Návrh byl schválen. (mimo p. Ing. Gregor)

 

            Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 19,50 hod. hodin ukončil.

 

 

Zapsala: Uhrová K.

 

-11-

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - - - - -  - -

          p. Mgr. Havelka Jiří                                                            p. Ježek Stanislav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.