+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17.12.2008 na MěÚ Lysá nad Labem.Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Mgr. Kopecký Petr

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel                  (příchod v 17.50 hodin)

p. Ježek Stanislav

p. Ing. Gregor Petr

p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Ing. Firman Miroslav            (příchod v 17.12 hodin)

Omluven: p. Mgr. Fajmon Hynek

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Fajmon H., který je mimo území ČR, a p. Ing. Firman M. a p. Ing. Otava K., kteří se dostaví později. Ostatní členové zastupitelstva města byli přítomni a zastupitelstvo města bylo proto usnášeníschopné. Poděkoval přítomným architektům za prezentaci 3  projektů na přístavbu MŠ v Brandlově ul., která pro členy ZM proběhla od 16.30 hodin a požádal členy zastupitelstva města, aby své konečné stanovisko přednesli nejpozději na ZM dne 18.2.2009.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T., do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., pí Valentová N. a p. Ing. Šťastný V.

Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                  pro:                  12 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrhová komise                     pro:                  12 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti.                 0 hlasů

Pan starosta informoval o ověření zápisu ze zasedání ZM dne 26.11.2008 určenými ověřovateli p. Ing. Šťastným V. a p. MVDr. Kořínkem J. a dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů k výše uvedenému zápisu připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený. Zápis z mimořádného zasedání ZM dne 10.12.2008 byl zastupitelům dnes rozdán s tím, že jeho

- 1 -

ověření bude provedeno na řádném zasedání ZM dne 18.2.2009.

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.  V souvislosti s plněním usnesení ZM ze dne 26.11.2008, které se týkalo umístění dopravní značky Zákazu zastavení v ulici Mírová u areálu ARS Altmann, s.r.o., na straně při výjezdu z města, pan starosta uvedl, že po projednání s odborem dopravy a dopravním inspektorátem bylo dohodnuto, že výše uvedená dopravní značka nebude umístěna na straně při výjezdu z města, ale na straně druhé, kde jsou rodinné domky. Kdyby se umístila značka podle původního požadavku, docházelo by  k tomu, že nákladní automobily budou parkovat pod okny rodinných domů.

Příchod v 17.12 hodin p. Ing. Firman M.

Pan tajemník připomenul, že na minulém jednání ZM byla přednesena informace, že na stránkách města budou zveřejňovány zápisy z kontrolního výboru za předpokladu, že výbor byl usnášeníschopný, kontrolní zpráva byla parafována kontrolovanou osobou a zápis včetně kontrolní zprávy byl projednán v ZM. Doporučil, aby za stejných podmínek byly zveřejňovány i zápisy z finančního výboru. Dále se dotázal, zda je nutné k tomu přijímat usnesení zastupitelstva města. Bylo konstatováno, že nikoliv.

Pan Ježek se dotázal kolik finančních prostředků představoval nákup SW pro vzdálený audit stanic (usn. RM č. 819 z 9.12.2008). Pan tajemník odpověděl, že se jednalo o cca 83 tis.Kč.

Pan starosta doporučil rozšíření programu o projednání projektového záměru - dostavby objektu OA v Lysé n.L., o kterém zastupitele města informovala pí RNDr. I. Dvořáková, ředitelka OA v Lysé n.L. (IZ č. 5), dále o žádosti TK Slovan Lysá n.L. o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené s uvedením minihřiště do zkušebního provozu (návrhy na schválení č. 13).

Pan Ing. Gregor doporučil projednat zápis z kontrolního výboru ze dne 10.12.2008, přestože výbor byl neusnášeníschopný (IZ č. 6).

K takto navrženému programu neměli členové rady města žádnou připomínku či doplnění, a proto pan starosta doporučil program zasedání ZM schválit.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

II. Návrhy na schválení.

1. Žádost  o uzavření smlouvy budoucí  o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distri-

buce, a.s., na pozemek p.č. 105/3, (ul. Ve Višňovce), číslo akce IP-12-6001828.Žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 105/3 (ul. Ve Višňovce) projednala RM dne 2.12.2008 a usnesením č. 779 schválila projekt ČEZ Distribuce, IP-12-6001828, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol.

- 2 -

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projekt  ČEZ  Distribuce, a.s., IP-126001828, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

2. Revokace usnesení ZM č. II/3, ze dne 15.10.2008, a žádost o odsouhlasení nové varian-

ty kabelového vedení  NN, stanovení podmínek  pro výstavbu  a uzavření smlouvy bu-

doucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 3579/3 (ul. Hrabanov).Žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o odsouhlasení nové varianty kabelového vedení NN, stanovení podmínek pro výstavbu a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3579/3 (ul. Hrabanov) RM projednala dne 2.12.2008  usnesením č. 781, kdy schválila pro  stavbu  ČEZ  Distribuce, a.s.,  č. projektu IE-12-6001540, umístění kabelového vedení NN do pozemku p.č. 3579/3, k. ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy  o zřízení  věcného  břemene  za cenu dle platného ceníku města a za daných podmínek. Dále doporučila ZM, aby revokovalo své usnesení ze dne 15.10.2008 v bodě II/3.

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje své usnesení č. II/3, ze dne 15.10.2008, a schvaluje pro  stavbu ČEZ Distribuce, a.s.,  č. projektu  IE-12-6001540,  umístění kabelového vedení NN do obecního pozemku p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n.L., uzavření smlouvy o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,  za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:

- investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydání stavebního povolení smlouvu

o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního

o rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca l měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní

užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

- 3 -

3. Žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o vyjádření k akci IV-12-6006360 - Lysá n.

L., Na Zemské stezce, kabel NN pro p.p.č. 823/11 a uzavření smlouvy budoucí o zříze-

ní věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3484/2 (ul. Na Zemské stezce u viladomů).Žádost firmy ČEZ  Distribuce, a.s., Děčín, o vyjádření k akci IV-12-6006360, Lysá n.L., Na Zemské stezce, kabel NN pro p.p.č. 823/11 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3484/2 RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 806 schválila   projekt  ČEZ  Distribuce  IV-12-6006360 - Lysá nad Labem,  Na Zemské stezce,  kabel  NN pro p.p.č. 823/11, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a  následně  uzavření  smluv  o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na  pozemek  p.č.  3484/2,  k.ú.  Lysá n.L.,  který  je  ve  vlastnictví Města Lysá nad Labem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projekt  ČEZ  Distribuce, a.s., IV-12-6006360 - Lysá nad Labem, Na Zemské stezce, kabel NN  pro  p.p.č.  823/11,  uzavření  smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

4. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ T.G. Masaryka, Lysá n.L. - Litol.Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy T.G. Masaryka, Lysá nad Labem - Litol, Palackého 160, RM projednala dne 2.12.2008 a usnesením  č. 790 navržený Dodatek č. 2 schválila. Dodatkem byl rozšířen čl. VI (Doplňková činnost školy) o pronájem bytových prostor, protože ve škole se nachází služební byt p. ředitele.Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy T.G. Masaryka, Lysá n.L. - Litol, Palackého 160.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

5. Poskytnutí  finančního  příspěvku  z  Kulturního  fondu  Klubu  přátel dechové hudby

Lysá nad Labem na Vánoční koncert.Žádost Klubu přátel dechové hudby Lysá n.L. o finanční příspěvek na Vánoční koncert RM projednala dne 2.12.2008 a usnesením č. 791 schválila Klubu přátel dechové hudby Lysá n.L. finanční příspěvek z KF ve výši 3.000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že Klub již v letošním

- 4 -

roce obdržel finanční příspěvek na hudební přehlídku ve Slovinsku ve výši 20 tis. Kč z KF, byla žádost předložena ke schválení ZM.

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Příspěvek  Klubu  přátel  dechové  hudby Lysá n.L. na Vánoční koncert ve výši 3.000,-- Kč  z Kulturního fondu.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

6. Přijetí finančního daru od firmy Eurest, spol. s r.o., Praha 7, na novoroční ohňostroj.Rada města projednala přijetí finančního daru od firmy Eurest, spol. s r.o., Praha 7, na novoroční ohňostroj dne 9.12.2008 a usnesením č. 813 přijetí daru schválila.

Pan starosta připomenul, že usnesením RM č. 208 ze dne 18.3.2008 byl pověřen k oslovení podnikatelů v Lysé n.L. s žádostí o sponzorský dar na uspořádání novoročního ohňostroje. Uvedl, že další sponzoři poskytli městu finanční příspěvky na novoroční ohňostroj v celkové výši 41.000,- Kč.

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru od firmy Eurest, spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, Praha 7, ve výši 25.000,-- Kč na novoroční ohňostroj.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  12 hlasů

zdržel se:            1 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

7. Prodej obecních pozemků  st.p.č. 3107 o vým. 59 m2, kult. zastavěná plocha, (bez stav-

by) a části p.p.č. 3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze

dne 30.11.2006, jako p.p.č. 3628/70 o vým. 176 m2, kult. ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L.Žádost p. Františka Kopejtka, Jedličkova 885/22, Lysá n.L., o odkoupení obecních pozemků  st.p.č. 3107 o vým. 59 m2, kultura zastavěná plocha, a části p.p.č. 3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006, jako p.p.č. 3628/70 o vým. 176 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L., RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 797 prodej pozemků schválila s tím, že za zastavěnou plochu bude požadována částka 360,-- Kč/m2, za ostatní plocha 200,-- Kč/m2 a 5,-- Kč/m2 za nájemné za tři roky zpět. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Pan starosta mimo jiné uvedl, že prodejní ceny se již cca 6 let nezvyšovaly, a proto bude pro rok 2009 připravena valorizace těchto cen.

- 5 -

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej  obecních  pozemků  st.p.č. 3107 o vým.  59 m2, kult. zastavěná plocha, a části p.p.č. 3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006, jako  p.p.č. 3628/70  o vým. 176 m2,  kult. ostatní plocha,  k.ú. Lysá n.L., panu Františku Kopejtkovi, Jedličkova 885/22, Lysá n.L., za částku 360,- Kč/m2 zastavěné plochy a 200,- Kč/m2 ostatní plochy a 5,- Kč/m2 nájemného za 3 roky zpět s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

8. Prodej obecních pozemků st.p.č. 2440 o vým. 51 m2, kult. zast.pl. (bez stavby) a p.p.č.

3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006

o vým. 234 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L.Žádost paní Květoslavy Volkové o odkoupení obecních pozemků st.p.č. 2440 o vým. 51 m2, kultura zastavěná plocha, a p.p.č. 3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006, o výměře 234 m2, kult. ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L., RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 798 prodej pozemků schválila s tím, že zastavěnou plochu bude požadována částka 360,-- Kč/m2, za ostatní plocha 200,-- Kč/m2 a 5,-- Kč/m2 za nájemné za tři roky zpět. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecních pozemků st.p.č. 2440 o vým. 51 m2, kult. zastavěná plocha, a p.p.č. 3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006, o výměře 234 m2,  kult. ostatní plocha,  k.ú.  Lysá n.L.,  paní Květoslavě Volkové, Ruská 56/1397, 101 00 Praha 10,  za  částku  360,- Kč/m2 za  zastavěnou  plochu  a  200,- Kč/m2 za ostatní plochu  a  5,- Kč/m2 nájemného za 3 roky zpět s tím, že nabyvatelka uhradí zálohu na daň  z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.9. Prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1 o vým. 54 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L.Žádost spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o odkoupení části obecního pozemku na Sídlišti p.č. 2673/1 o vým. 54 m2, kult. ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L., za účelem výstavby TS, RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 810 prodej části pozemku schválila a cenu 1.000,-- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, geodetické vytýčení a kolek na vklad do KN ve výši 500,-- Kč.

- 6 -

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej  části  obec. p.p.č. 2673/1  o vým. 54 m2, kultura  ostatní  plocha,  k.ú. Lysá n.L., na Sídlišti v Lysé n.L.,  spol. ČEZ  Distribuce, a.s.,  Teplická 874/8, 450 02  Děčín,  za částku 1.000,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, geodetické vytýčení a kolek na vklad do KN ve výši 500,-- Kč.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

10. Změna v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá n.L.Návrh na změnu v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá n.L., spočívající ve vypuštění objektů, které město prodalo, a naopak v zařazení nově vybudovaného obytného domu, RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 805 změnu schválila.

Protože k předloženému návrhu nebyly připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změny v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

11. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  činnosti  Městské  policie  Lysá  nad  Labem na

území Města Milovice.Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území Města Milovice RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 817 schválila uzavření navržené veřejnoprávní smlouvy.

Pan starosta uvedl, že smlouva by byla uzavřena na dobu určitou do 30.6.2009 a ze strany našich strážníků by šlo pouze o kontrolu parkujících vozidel a o měření rychlosti vozidel. Kdyby byla městská policie v Milovicích zřízena dříve, platnost veřejnoprávní smlouvy bude automaticky ukončena.

Pan Ježek se dotázal, zda byla provedena analýza činnosti MěP, zda se zjišťoval názor našich občanů a zda se uzavření veřejnoprávní smlouvy projednávalo v dopravně bezpečnostní komisi.

Paní Chloupková uvedla, že dlouhá diskuse byla i na radě města. Doporučila, aby přímo do usnesení byla doplněna doba platnosti veřejnoprávní smlouvy.

- 7 -

Pan Houštecký uvedl, že 2 hodiny týdně resp. 4 hodiny (2 strážníci x 2 hodiny) je tak málo, že to nemůže mít pro Město Milovice žádný efekt, a naopak by to mohlo roztříštit činnost městské policie v Lysé n.L. Lepší by snad bylo kdyby si Milovice přijali l strážníka, který by pracoval na jejich území pod naším velitelem MěP.

Pan Ing. Šťastný uvedl, že Město Milovice nás požádalo o pomoc, samo zvážilo potřebnou dobu a do jaké míry jim pomoc naší městské policie pomůže, a proto by doporučil návrh schválit.

Po delší diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Veřejnoprávní  smlouvu  o  činnosti  Městské  policie  Lysá  nad  Labem  na území Města Milovice.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

12. Návrh rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2009.Návrh rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2009 RM projednala dne 2.12.2008 a usnesením č. 793 předložený rozpočet schválila a doporučila ZM ke schválení.

Pan Ing. Gregor uvedl, že nemá zásadní připomínky, bývalo však dobrým zvykem mít v návrhu navíc jednu kolonku, a to plnění rozpočtu např. k 30.11.2008. Dále by součástí rozpočtu měl být přehled získaných dotací a podaných žádostí o dotace.

Pan starosta přislíbil, že zpracovaný přehled bude součástí rozpočtu na rok 2009.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

13. Žádost TK Slovan Lysá n.L. o finanční příspěvek.Pan starosta uvedl, že dnes odpoledne k němu přišli zástupci TK Slovan Lysá n.L. a předali mu písemnou žádost o finanční kompenzaci ve znění:

„Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o finanční pomoc. Jistě víte jaké problémy provázel náš klub při stavbě minihřiště na pozemku TK Slovan Lysá n.L. Po počátečním souhlasu následovaly problémy se sousedem, které způsobily značné zdržení zahájení provozu na hřišti a znamenaly i dosti velké finanční zatížení pro náš klub. Byli jsme nuceni provést několik měření a různé další studie světelného a zvukového režimu a s tím další související práce. To vše zatím zdárně vyvrcholilo vydáním listopadového rozhodnutí Stavebního odboru KÚ SK, které potvrdilo rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Lysá n.L. o

- 8 -

stavbě minihřiště. Jistě jste si při Vašich návštěvách na našich akcích všimli, že se snažíme o náš majetek pečovat. Areál se neustále vylepšuje, a i když náš elán dostává rány z těchto půtek, dále pracujeme. V současné době již čekáme na zahájení zkušebního provozu a s námi i mnoho dětí, mládeže a široké veřejnosti. Finanční náklady, které se plně pojí k těmto neočekávaným výdajům nám nabouraly již tak dost vypjatý rozpočet, který se nám při zvyšujících se nákladech daří jen těžko udržet. Proto Vás prosíme o uhrazení těchto nákladů spojených s uvedením minihřiště do užívání lyských občanů. Jedná se o souhrnnou částku 40 tis. Kč, kterou jsme během řízení vydali na patřičné studie a související práce. Věříme, že objektivně posoudíte naší situaci a snahu našeho klubu být snaživým a spolehlivým partnerem města a naší žádosti vyhovíte. Umožníte nám tak v klidu pracovat s mládeží a dobře reprezentovat naše město".

Pan starosta doporučil schválit poskytnutí mimořádného finančního příspěvku TK Slovan Lysá n.L. a uložit RM, aby našla potřebné finanční prostředky.

Pan Ing. Šťastný uvedl, že s poskytnutím finančních prostředků nesouhlasí, jde o nesystémové řešení a vzniká tak precedens do budoucna.

Pan Mgr. Minařík naopak návrh p. starosty podpořil s tím, že jde o finanční prostředky, které půjdou do zařízení pro děti.

Pan Sedláček doporučil příspěvek poskytnout.

Paní Chloupková souhlasila s tím, co uvedl p. Ing. Šťastný, je skutečností, že si TK Slovan Lysá n.L. pravidelně na konci roku žádá o mimořádný finanční příspěvek.

Paní Valentová uvedla, že by TK Slovan Lysá n.L. měl lépe hospodařit se svými penězi a nechávat si určitou rezervu na mimořádné výdaje.

Pan Ing. Gregor doporučil, aby organizace zpětně doložila využití poskytnutých finančních prostředků.

Příchod p. Ing. Otava K. v 17.50 hodin.

Paní Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu MěÚ Lysá n.L., upozornila, že zvýšené náklady se dají očekávat i v roce 2009.  V současné době se jedná o zahájení zkušebního  provozu, a proto předpokládá, že těch studií a měření  hluku a světelného dopadu v roce 2009 bude daleko více, protože se musí získat průměrný vzorek měření.

Pan Mgr. Kopecký uvedl, že mu trochu vadí to, že TK Slovan Lysá n.L. věděl o těchto mimořádných výdajích daleko dříve a nemusel čekat až na prosinec.

Po dlouhé diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje mimořádnou jednorázovou finanční úhradu ve výši 40.000,-- Kč TK Slovanu Lysá n.L., jedná se o náklady spojené s uvedením minihřiště do zkušebního provozu, a ukládá vedení města zapracovat finanční částku 40.000,-- Kč (náklady spojené s uvedením minihřiště TK Slovanu Lysá n.L. do zkušebního provozu)  do rozpočtu roku 2008.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  12 hlasů

zdržel se:            1 hlasů

proti:                 1 hlasů

Návrh byl přijat.

- 9 -

III. Informativní zprávy.1. Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem.Zprávu o zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 800 vzala zprávu na vědomí a uložila p. starostovi zrealizovat anketu k otázce parkování na Sídlišti v Lysé n.L.

Předseda dopravně bezpečnostní komise, p. Ing. Otava, uvedl, že komise se zpracovanou analýzou zabývala podrobně 12.11.2008 na svém zasedání. Pan Ing. Otava citoval z komentáře k připomínkám ke komplexní analýze dopravy v klidu ve městě Lysá n.L., kde je mimo jiné uvedeno, že kromě možnosti kombinace smíšeného placeného parkování zajištěným pomocí parkovacích automatů, který považuje zpracovatel za nejefektivnější regulaci dopravy, lze použít okrajově systém  s použitím parkovacích kotoučů a to pouze tam, kde je obrátkovost vozidel menší než l hodina. Z diskuse dopravně bezpečnostní komise vyplynulo, že veškeré připomínky byly do komplexní analýzy  zapracovány a komise další  připomínky nemá. Analýza jasně prokázala, že naprostá většina automobilů parkuje krátkodobě do l hodiny. Proto není nutné regulovat parkování pomocí parkovacích automatů. Komise doporučila RM a ZM a) vyřešit parkování v první fázi pomocí parkovacích kotoučů. Tento systém doplnit jinými variantami pouze v případě nutnosti později, až na základě praktických zkušeností.

b) Zajistit vypracování dopravního řešení oblastí včetně umístění dopravního značení.

Pan starosta připomenul, že v následujícím bodu  členové zastupitelstva města budou projednávat informaci o námitkách k veřejné zakázce č. 525/2008 „Pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v roce 2009", podaných právním zástupcem obchodní společnosti ACTIV, s.r.o., Chodská 614, Kladno. S ohledem na soudní řízení, které však ještě nebylo zahájeno, doporučil nepřijímat taková rozhodnutí, která by v této kauze mohla být použita proti městu a uškodit mu. Proto rada města vzala zpracování komplexní analýzy pouze na vědomí s tím, že se zaměřila na vybudování nového parkoviště v lokalitě Sídliště.

Pan Ing. Gregor uvedl, že by město mělo mít zpracovanou představu parkování ve městě a mělo by ji mít v záloze k případné realizaci. V žádném případě, by neměla tato analýza zapadnout.

Pan Ing. Šťastný uvedl, že představa je samozřejmě nutná. Jestliže budeme hovořit o nutnosti vybudovat parkoviště v Čapkově ulici na čipové karty bude to drahá záležitost a město by mělo mít představu, kdo bude investorem a kdo provozovatelem. Proto je nutné nechat prostor pro úvahu a rozbor.

Paní Valentová uvedla, že město by nemělo dávat peníze do parkoviště, když lysáci jezdí na nádraží minimálně. Finanční prostředky na parkoviště by měly dát okolní obce, nebo se musí finanční prostředky na parkoviště získat z evropských fondů formou dotace.

Po dlouhé diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu ke zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  14 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

- 10 -

2. Zpráva  o námitkách  k veřejné zakázce č. 525/2008 „Pronájem a zajištění provozu na

placených  veřejných  parkovištích  a místních  komunikacích v roce 2009", podaných

právním zástupcem obchodní společnosti ACTIV, s.r.o., Chodská 614, Kladno.Informaci o námitkách k veřejné zakázce č. 525/2008 „Pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v roce 2009", podaných právním zástupcem obchodní společnosti ACTIV, s.r.o., Chodská 614, Kladno, RM projednala dne 9.12.2008 a usnesením č. 802 ji vzala na vědomí.

Pan Ježek požádal, aby pan starosta na únorovém jednání zastupitelstva města podal informaci, co je ve sporu se spol. ACTIV, s.r.o.,  nového.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o námitkách k veřejné zakázce č. 525/2008 „Pronájem a zajištění provozu na placených  veřejných  parkovištích  a  místních  komunikacích  v roce 2009", podaných právním zástupcem obchodní společnosti ACTIV, s.r.o., Chodská 614, Kladno.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  14 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

3. Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2009.Návrh na stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2009 RM projednala dne 2.12.2008 a usnesením č. 780 stanovila cenu vodného na 27,50 Kč/m3 a cenu stočného na 28,59 Kč/m3 vč. DPH.

Pan starosta připomenul, že od příštího roku má město povinnost zavést plán obnovy kanalizací jako zřizovatel a vlastník vodohospodářské infrastruktury. V tabulce je uvedeno, že máme určitý objem infrastrukturního majetku, je dáno určité procento, které bychom měli dávat na obnovu majetku a v penězích to představuje 15 mil. Kč. V současné době získáváme z nájemného ročně kolem 5 mil. Kč, město by tam vložilo dalších 10 mil. Kč a skutečná cena vodného a stočného by se pohybovala někde kolem 91,-- Kč/m3. Městu by mohlo jedině pomoci, že do obnovy infrastrukturního majetku se počítají i dotace.

Pan Ježek uvedl, že čím více občan šetří, tím více platí. Tento postup se mu nelíbí, proč se neuplatnilo nižší navýšení, zda se zvyšování cen nepřenáší pouze na občany a zda firma také snižuje své náklady. Ceny PHM se snižují, ale v kalkulaci se to neprojevuje. Zda město prověřuje oprávněnost nákladů.

Obdobné vystoupení k této problematice měl i Ing. Gregor, který se zvýšením cen nesouhlasil.

Pan starosta odpověděl, že celková výše vstupů byla prověřována. Je samozřejmě možné náklady snižovat, ale my jako vlastníci bychom do svého zařízení museli investovat daleko více. Můžeme mít vodu za 10,-- Kč, ale nejsme schopni za tuto cenu zajistit, aby vodovodní a kanalizační řád byl v provozu, o rozšiřování sítě nemluvě. V současnosti má město zisk cca 5 mil. Kč.

Pan Sedláček konstatoval, že rovněž není pro tak razantní zvyšování ceny vodného a stočného.

- 11 -

Pan starosta připomenul, že naše město má stále nejlevnější cenu vodného a stočného v celém okrese.

Po dlouhé diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí cenu vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2009 takto:

voda pitná                   27,50 Kč/m3

voda odpadní              28,59 Kč/m3

celkem                       56,09 Kč/m3 vč. DPH.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  11 hlasů

zdržel se:            3 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

4. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2009.Návrh termínů jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2009 RM projednala dne 2.12.2008 a usnesením č. 796 termíny schválila.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  14 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

5. Projektový záměr - dostavba objektu OA Lysá nad Labem.

Pan Sedláček seznámil členy zastupitelstva města s dopisem pí RNDr. Ivany Dvořákové, ředitelky OA Lysá n.L., ve kterém mimo jiné uvedla, že OA se podařilo získat prostředky od svého zřizovatele (KÚ SK) na pořízení stavební dokumentace a stavebního povolení k dostavbě pavilónu C. Zároveň byly započaty práce na stavební dokumentaci k vybudování samostatných šaten a vstupních prostor pro OA, které odlehčí provozu společných prostor a významně zlepší logistiku celého objektu. Pan Sedláček dále uvedl, že se předpokládá, že město jako vlastník objektu požádá o dotaci, kterou má od KÚ SK přislíbenou.

Pan Ing. Šťastný se dotázal, zda KÚ SK poskytne dotaci ve výši 100 % nebo zda se město bude také určitou výši finančních prostředků podílet.

Pan starosta odpověděl, že podíl z regionálního operačního programu je cca 15 %, ale věc se musí začít znovu na KÚ SK projednávat.

Pan Mgr. Kopecký uvedl, že by záměr podpořil. Půjde o zhodnocení našeho majetku. Přesto by město do budoucna do projektu nemělo vkládat vlastní finanční prostředky, ale měly by se na to získat evropské finanční prostředky a případný podíl by měl platit ze svého rozpočtu SK.

Paní Chloupková připomenula, že vše se odehrávalo již za minulého vedení škol OA a ZŠ. Město vždy vědomo si toho, že jde o prestižní věc, mít ve městě střední školu, jim

- 12 -

vycházelo vstříc, ať již to bylo přebudováním nefunkčního bazénu na tělocvičnu, ať již je to s hledáním prostor zvláštní škole. Řešení to nebylo šťastné, to město vědělo již tehdy, ale bylo to rychlé řešení, nebylo nejlevnější a dobře si vzpomíná na bouřlivé zastupitelstvo ohledně nabourání chodu školní družiny a všechno se to dělalo proto, že situace OA bude vyřešena, jak o tom město pí ředitelka ujišťovala. Letos tam byl opět problém s vytopením a opět tam město investovalo nemalé finanční prostředky. V příštím roce nás čeká přístavba MŠ, zateplení fasády ZŠ. Když se začala plánovat výstavba nového domova důchodců hovořilo se zpočátku o tom, že to bude stát 80 mil. Kč a město to nebude stát ani korunu a dnes jsou náklady dvakrát tak velké a město to stálo hodně milionů. Tento záměr nepodpoří.

V rámci diskuse se členové zastupitelstva shodli na tom, že záměr podpoří, ale do budoucna nepředpokládají, že město Lysá n.L. bude do realizace vkládat vlastní finanční prostředky.

Po dlouhé diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí popis projektového záměru - dostavba objektu Obchodní akademie Lysá nad Labem. ZM souhlasí s  dalšími  pracemi  na projektu  přestavby  objektu  „C"  (Obchodní  akademie  Lysá  n.L.)  a bude usilovat o získání finančních prostředků mimo rozpočet města. ZM pověřuje Obchodní akademii Lysá n.L. k dalším úkonům spojeným s vydáním stavebního povolení.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  13 hlasů

zdržel se:            1 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.12.2008.Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.12.2008 předložil členům zastupitelstva města jeho předseda s tím, že ví, že výbor byl neusnášeníschopný, ale zápis předložil pro informaci i vzhledem k tomu, že z výboru odstoupil další člen p. Mgr. Tomek J.

Pan starosta uvedl, že bohužel p. Mgr. Tomek zatím oficiální rezignaci nezaslal. Přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.12.2008  s tím, že kontrolní výbor nebyl usnášeníschopný.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  14 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

IV. Diskuse.p. Ježek - uvedl,  že stále více řidičů parkuje od školy B. Hrozného směrem k ulici Sojovická, a to  po  obou stranách.  Stává  se, že  z ulice Sojovická nejde odbočit a tvoří se zde nepřehledné kolony. Doporučil řešit to osazením DZ Zákaz stání.

p. Ing. Gregor - seznámil  členy zastupitelstva  města se svou rezignací na funkci člena i předsedy kontrolního výboru k 18.2.2009  s tím, že předal své prohlášení a požádal, aby bylo součástí dnešního zápisu ze ZM, s čímž zastupitelé souhlasili. Pan Ing. Gregor původně uvažoval,  že odstoupí  už k 17.12.2008, ale vzhledem k tomu, že stávající

- 13 -

místopředseda  p. Mgr. Tomek,  chce  také  rezignovat,   vyšel městu vstříc a svou rezignaci posunul na l. zasedání ZM v únoru 2009 tak, aby zastupitelstvo mělo čas navrhnout a jmenovat nového předsedu KV, který musí být zároveň zastupitelem.

p. starosta - přednesl  návrh  na usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci p. Ing. Petra Gregora na funkci předsedy a člena kontrolního výboru k 18.2.2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování             pro:                  14 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

pí Chloupková - u nádraží  se nainstalovaly 3 kamery, které jsou však ve večerních hodinách nepoužitelné, protože dráha vypíná osvětlení prostoru, které měly sledovat,

p. Ing. Otava - doporučil jednat s ČD nebo s tím úsekem, který platí el. energii, a argumentovat  tím,  že  jde  o  bezpečnost  jejich cestujících, přislíbil, že zjistí, který úsek el. energii platí,

p. Ježek - upozornil, že na litolské straně podchodu jsou rozbitá okna,

p. MVDr. Kořínek - jménem  klientů  DD  poděkoval  p. Mgr. Kopeckého,  p. starostovi  a p. Sedláčkovi za předání kytičky a drobného dárku obyvatelům DD,

- upozornil  na  přemnožení  holubů  na  Sídlišti  v  Lysé n.L.,  požádal, aby Město zjistilo možnosti jejich regulace,

p. starosta - odpověděl, že toto již město zjišťovalo, na holuby se  specializuje firma ze Žamberka, holuby odchytává do klecí a poté je likviduje, cena cca 120 tis. Kč za 6 - 8 týdnů  odchytu,  společenství  vlastníků  bytových jednotek by se měla na Sídlišti dohodnout a každé z nich přispět určitou částkou na likvidaci holubů.V. Interpelace.Pan Ježek - rád by věděl, jak je to s pokračováním výstavby v areálu Fruty. Je už vybrán projekt, a nebo jak byl podle připomínek upraven? Předalo město nějaká základní zadání, např. pro výstavbu sálu nebo bazénu, po stránce technické a pozdější údržby, předložila již společnost v nastalé krizi, která výrazně postihla řadu developerů v ČR, konkrétní příslib na získání finančních prostředků. Bývá obvyklé, alespoň u solidních finančních subjektů, že bez projektu nemohou odsouhlasit ani příslib financování. Má společnost MS Development zpracován úsečkový plán výstavby a nebo síťový diagram? Jaký je stav jednání s dodavatelem energetického zabezpečení vzduchotechniky, bazénu (bude z betonu a nebo z nerez vyměnitelných součástí) apod.? Otázek je mnoho a poslední stav neznáme.

Rekapitulaci usnesení z dnešního zasedání ZM přednesla pí Chloupková M.

U s n e s e n í    z  8. jednání ZM dne 17.12.2008

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

l. Ověřovatele zápisu:                                      p. Ing. Gregor Petr

p. Sedláček Tomáš

- 14 -

2. Návrhovou komisi ve složení:                       pí Chloupková Marcela

pí Valentová Naděžda

p. Ing. Šťastný Vladislav

II.  s c h v a l u j e

1. Projekt  ČEZ  Distribuce, a.s., IP-126001828, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlou-

vy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za

cenu dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol.

2. Pro  stavbu ČEZ Distribuce, a.s.,  č. projektu  IE-12-6001540,  umístění kabelového vedení

NN do obecního pozemku p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n.L., uzavření smlouvy o uzavření  budou-

cí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene,  za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:

- investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlou-

vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního

rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca l měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní

užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

3. Projekt  ČEZ  Distribuce, a.s., IV-12-6006360 - Lysá nad Labem, Na Zemské stezce, kabel

NN  pro  p.p.č.  823/11,  uzavření  smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene, za cenu dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá nad

Labem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

4. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy T.G. Masaryka, Lysá n.L. - Litol, Palacké-

ho 160.

5. Příspěvek  Klubu  přátel  dechové  hudby Lysá n.L. na Vánoční koncert ve výši 3.000,-- Kč

z Kulturního fondu.

6. Přijetí finančního daru od firmy Eurest, spol. s r.o., U Pergamenky 1145/12, Prah 7, ve výši

25.000,-- Kč na novoroční ohňostroj.

7. Prodej  obecních  pozemků  st.p.č. 3107 o vým.  59 m2, kult. zastavěná plocha, a části p.p.č.

3628/58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006, ja-

ko  p.p.č. 3628/70  o vým. 176 m2,  kult. ostatní plocha,  k.ú. Lysá n.L., panu Františku Ko-

pejtkovi, Jedličkova 885/22, Lysá n.L., za částku 360,- Kč/m2 zastavěné plochy a 200,- Kč/

m2 ostatní plochy a 5,- Kč/m2 nájemného za 3 roky zpět, s tím, že nabyvatel uhradí zálohu

na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

8. Prodej obecních pozemků st.p.č. 2440 o vým. 51 m2, kult. zastavěná plocha, a p.p.č. 3628/

58, nově označeného geometrickým plánem č. 1793-102/2006, ze dne 30.11.2006, o výmě-

ře 234 m2,  kult. ostatní plocha,  k.ú.  Lysá n.L.,  paní Květoslavě Volkové, Ruská 56/1397,

101 00 Praha 10,  za  částku  360,- Kč/m2 za  zastavěnou  plochu  a  200,- Kč/m2 za ostatní

plochu  a  5,- Kč/m2 nájemného za 3 roky zpět, s tím, že nabyvatelka uhradí zálohu na daň

z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

9. Prodej  části  obec. p.p.č. 2673/1  o vým. 54 m2, kultura  ostatní  plocha,  k.ú. Lysá n.L., na

Sídlišti v Lysé n.L.,  spol. ČEZ  Distribuce, a.s.,  Teplická 874/8, 450 02  Děčín,  za částku

1.000,- Kč/m2, s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, geodetické

vytýčení a kolek na vklad do KN ve výši 500,-- Kč.

10. Změny v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

11. Veřejnoprávní  smlouvu  o  činnosti  Městské  policie  Lysá  nad  Labem  na území Města

Milovice na dobu od 1.2.2009 do 30.6.2009.

12. Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2009.

- 15 -

13. Mimořádnou jednorázovou finanční úhradu ve výši 40.000,-- Kč TK Slovanu Lysá n.L.,

jedná se o náklady spojené s uvedením minihřiště do zkušebního provozu.

III.  r e v o k u j esvé usnesení č. II/3, ze dne 15.10.2008,

IV.  b e r e    n a    v ě d o m í1. Zprávu ke zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem.

2. Zprávu o námitkách k veřejné zakázce č. 525/2008 „Pronájem a zajištění provozu na place-

ných  veřejných  parkovištích  a  místních  komunikacích  v roce 2009", podaných právním

zástupcem obchodní společnosti ACTIV, s.r.o., Chodská 614, Kladno.

3. Cenu vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2009 takto:

voda pitná                27,50 Kč/m3

voda odpadní           28,59 Kč/m3

celkem                    56,09 Kč/m3 vč. DPH.

4. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2009.

5. Popis projektového záměru - dostavba objektu Obchodní akademie Lysá nad Labem.

6. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.12.2008  s tím, že kontrolní výbor nebyl usnáše-

níschopný.

7. Rezignaci p. Ing. Petra Gregora na funkci předsedy a člena kontrolního výboru k 18.2.

2009.

V. u k l á d ávedení města zapracovat finanční částku 40.000,-- Kč (náklady spojené s uvedením minihřiště TK Slovanu Lysá n.L. do zkušebního provozu)  do rozpočtu roku 2008.

VI. s o u h l  a s í

s  dalšími  pracemi  na projektu  přestavby  objektu  „C"  (Obchodní  akademie  Lysá  n.L.)  a bude usilovat o získání finančních prostředků mimo rozpočet města.

VII. p o v ě ř u j e

Obchodní akademii Lysá n.L. k dalším úkonům spojeným s vydáním stavebního povolení.

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro:                  14 hlasů

zdržel se:            0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Návrh byl přijat.

- 16 -

Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva města za odvedenou práci v zastupitelstvu města, radě města, výborech a komisích v roce 2008, popřál jim hodně osobních i pracovních úspěchů a jednání ZM v 19.10 hodin ukončil.

Zapsala: Šťastná I.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Ing. Gregor P.                                                                    p. Sedláček T.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta

Nedílnou součástí zápisu je Prohlášení p. Ing. Gregora ze dne 17.12.2008.

P R O H L Á Š E N Í

Vážení zastupitelé,

po zralé úvaze a vyhodnocení situace a konzultacích s orgány, které mne do této funkce navrhovaly, jsem se rozhodl k 18.02.2009 abdikovat na funkci předsedy i člena kontrolního výboru. Vedou mne k tomu zejména tyto důvody:

  1. Jsou nepřetržitě v posledním období vůči mé osobě vznášeny ničím nepodložené invektivy, jsem urážen některými zastupiteli a častován zcela stupidními naprosto lživými poznámkami, dokonce jsem v návrhu, předloženém panen starostou na zasedání ZM dne 26.11.2008 označen jako „škůdce" města.
  2. ZM přes několikerá upozornění velice liknavě, neplánovitě a necitlivě přistupuje k personálnímu obsazení KV. Během jednoho roku prakticky došlo k výměně 5 ze 7 členů KV. Důvody odstoupení členů KV z funkce nejsou pouze pracovní, časové nebo zdravotní, ale podle vyjádření alespoň některých z nich, nepovažují svoji činnost v KV za účelnou, neboť ZM se zjištěními KV, a to i velice závažnými, nezabývá a veškeré závěry KV bere pouze na vědomí. Lze konstatovat, že v určité fázi činnosti KV (od března 2008) byl KV mnohokrát neusnášeníschopný a lze se domnívat, že jde o cílený proces vedení města, neboť k uvedenému datu vznikla i zpráva KV, která poukázala na řadu nedostatků při vyhodnocení záměru města na výstavbu ve Frutě. ZM nebyly nikdy vysvětleny a doloženy.
- 17 -

ZM nečiní např. nic proti tomu, že vedení města není schopno předávat potřebné pod-

klady pro kontroly dle zákona o obcích a nebo pan starosta neodpovídá na interpelace

v termínu, které mu ukládá zákon.

  1. KV mimo jiné ve dvou informacích pro zastupitele, v dubnu a listopadu 2008 analyzoval stav v postupu řešení výstavby na pozemcích města v bývalém areálu Fruty a zpracoval vyjádření k závěrům zprávy MV, které prověřovalo dostupné, resp. předložené dokumenty panem starostou, týkající se tohoto postupu. V obou případech je velice pravděpodobné, že s těmito dokumenty se někteří zastupitelé ani podrobně neseznámili. KV dal značnou šanci k nápravě nestandardních postupů a jiných nesrovnalostí, které by mohly být považovány jako nedodržení zákona o obcích. Bohužel odezva ze strany ZM nebyla prakticky žádná, kromě zástupců za KSČM.
K tomu  je ještě nutno poznamenat, že k praktické paralizaci činnosti KV přispěla ještě

skutečnost, že je naprosto nevhodný jednací řád. Jeho změnu KV v průběhu dvou let inicioval, bohužel návrhy nebyly ZM přijaty ke škodě věci.

  1. Na  zasedání  ZM  dne  26.11.2008 bylo přijato usnesení, ve kterém byla uvedena řada
nepravdivých skutečností.

Pokud jde o jeho první bod, tak zcela ujišťuji zastupitele, že KV nikdy nezpracovával „výklad" ke zprávě MV, což ani ze zákona nemůže, ale pouze z ní konstatoval fakta a doporučení.

Marně jsem vysvětloval při jednání s panem starostou za účasti pana tajemníka, že výklad zákonů, vyhlášek a legislativních předpisů může v tomto státě provádět pouze soud a že jakýkoliv státní nebo samosprávný orgán, ba dokonce i tvůrce legislativního předpisu nemůže provádět výklad, ale pouze vyslovit svůj názor, stanovisko a nebo nezávazné vyjádření.

Pokud jde o druhý bod konstatování, ten nemá jakoukoliv oporu v zákoně o obcích, vedení města se značně mýlí, a to dosti zásadně. KV je sice podle zákona ZM zřízen, ale nikoliv řízen. ZM nemá žádné oprávnění KV cokoliv zakazovat, např. s kým má jednat nebo nejednat, s kým má záležitosti, týkající se činnosti konzultovat nebo nekonzultovat. KV provádí svoji činnost jako samostatný orgán a může navrhovat i příslušná opatření (§§117 a 119 zákona o obcích).

Rovněž tak je naprostým nesmyslem, že ZM svým usnesením stanoví, že kontrola KV skončila k 7.5.2008, když např. zpráva MV byla známa až v říjnu t.r., o ukončení započaté kontroly rozhoduje pouze KV.

Názor, že by měl KV ke všem projednávaným bodům přijímat usnesení, nemá žádné opodstatnění v zákoně o obcích. Záleží na problematice a je výlučným právem KV, který bod bude pod usnesením a který bude konstatující a nebo něco požadující.

Ujišťuji občany tohoto města, že pokud se vzdám funkce předsedy a člena KV z důvodů výše uvedených a pro mne již neúnosných, neznamená to, že nebudu nadále ve funkci zastupitele plnit povinnosti ze zákona a slibu a využiji svého práva k nápravě věcí veřejných, zejména těch, které by mohly poškodit kredit tohoto města a jeho obyvatel. Ke své činnosti se nepotřebuji zaštiťovat KV, to je možná pouze názor vedení města.

Předpokládám, že můj nástupce bude slušně řečeno vůči vedení města „loajálnější" a někteří zastupitelé budou spokojenější.

Žádám, aby toto mé prohlášení bylo součástí zápisu z dnešního zasedání ZM.

- 18 -

Při této příležitosti si dovoluji ještě poděkovat za spolupráci na profesionální úrovni paní Šťastné, vedoucí odboru vnitřních věcí, a panu tajemníkovi Ing. Dvořákovi.

Děkuji také za spolupráci všem bývalým i současným členům KV, jejichž dobrovolné práce si velice vážím, a proto se ani některým nedivím, že se této funkce vzdali již dříve než já.

Ing. Petr Gregor, v.r.,

zastupitel

předseda KV

V Lysé nad Labem dne 17.12.2008
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.