+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 28.11.2007 od 17.00 hodin na

MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni : p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Houštecký Václav

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ježek Stanislav

pí Valentová Naděžda

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Šťastný Vladislav

p. Kolman Josef
Omluveni : p. MVDr. Kořínek Jan

I. Z a h á j e n íPan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. MVDr. Kořínek Jan.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ježek a pan Ing. Šťastný, do návrhové komise byli navrženi pan Mgr. Fajmon, paní Chloupková a paní Valentová. Hlasování o návrhové a volební komisi a ověřovatelů zápisu se nezúčastnil p. Ing. Firman.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat:

Návrhová komise pro : 13 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Ověřovatelé zápisu pro : 13 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů


Po hlasování pan starosta informoval o tom, že se bude volit nový člen rady města. Pan starosta uvedl, že volba může proběhnout tajně nebo veřejně, a požádal zastupitele, aby se vyjádřili. Paní Valentová navrhla, aby se hlasovalo tajně. Poté pan starosta požádal o návrhy na volební komisi. Do volební komise byli navrženi pan Kolman , pan Ing. Šťastný a paní Valentová.
-1-

Pan starosta nechal o návrzích hlasovat:

Volební komise pro : 13 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů
Po schválení volební komise, pan starosta požádal zastupitele o návrhy na nového člena rady města. Pan starosta navrhl na nového člena rady pana Mgr. Kopeckého jiné návrhy nepadly. Poté se přistoupilo k tajné volbě člena rady. S celkovým počtem 9 hlasů se stal novým členem rady města pan Mgr. Kopecký.

Poté co byl pan Mgr. Kopecký zvolen, poděkoval zastupitelům za zvolení do rady města a poděkoval nepřítomnému panu Horvátovi za dobře odvedenou práci v radě města. Příchod pana Ing. Firmana.

Zápis z jednání ZM dne 17.10.2007 byl ověřovateli bez připomínek ověřen, ale pan Ježek požádal o změnu zápisu. Podotkl, že se mu nelíbí jeho formulace věty v zápisu, že podle voleb 2006 by bylo vhodné zvolit do RM zástupce KSČM. Doporučil úpravu: Uvedl, že podle voleb 2006 by bylo vhodné zvolit za člena rady města podle demokratických principů zástupce ze strany MOP nebo KSČM.
Pan starosta nechal o změně zápisu hlasovat:

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Změna v zápisu byla jednomyslně schválena.
Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Po přečtení kontrolní zprávy panem tajemníkem proběhla delší diskuse na usnesení rady města č. 684 a to na téma kompostování a s tím spojené slevy pro občany. P. Ing. Firman měl dotaz, jak zněla původní sleva pro občany, kteří budou kompostovat? Na toto odpověděl pan tajemník, že původní sleva pro občany zněla tak, že ten kdo bude kompostovat, bude mít slevu na poplatku na popelnice a to ve výši 80,-Kč po 10 let. Poté se našlo jiné řešení a to, že občan, který si koupí kompostér dostane jednorázovou slevu na koupi tohoto kompostéru ve výši 500,-Kč. P. Ing. Firman uvedl, že s tímto nesouhlasí, jelikož občané byli informováni jinak, a to tak, že na letáku, který občané dostali do schránky bylo uvedeno, že dostanou slevu na poplatku na popelnice, ale už nikoli o tom, že tato sleva se změnila. Pan Sedláček podotkl, že sleva bude pro občany výhodnější, jelikož nákup 1 ks kompostéru občana bude stát cca 300-350,-Kč. Ale podotkl, že firma A.S.A. má právo občasných kontrol, a pokud se zjistí, že občan, který dostal slevu nekompostuje, výši této slevy bude muset vrátit a může ho postihnout i pokuta. P. Ing. Firman uvedl, že i přesto nesouhlasí s tímto způsobem informování občanů. P. Mgr. Fajmon podotkl, že není možné, aby občané dostali do schránky určitou nabídku radnice, která ještě nebyla schválena a ani projednána v ZM. Usoudil, že tyto nabídky by nejdříve mělo projednat zastupitelstvo. Apeloval proto na RM, aby toto připravili jako součást návrhu na poplatky za odpad na rok 2008. P. starosta toto uznal a informoval zastupitele o tom, jaká systémová opatření se budou přijímat.
Poté pan starosta požádal o schválení navrženého programu. Pan Mgr. Kopecký doporučil spojit body 1. a 6., jelikož jsou stejného typu.

-2-Pan starosta nechal hlasovat o změně programu jednání dnešního zastupitelstva města.

Výsledek hlasování : pro : 14 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Změna programu byla jednomyslně schválena.Poté pan starosta nechal hlasovat o programu jednání dnešního zastupitelstva města.

Výsledek hlasování : pro : 14 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Program ZM byl jednomyslně schválen.
II. N á v r h y n a s c h v á l e n í.
1. Návrh na vyjádření k žádosti o souhlas ke stavebnímu řízení, akce : Meteorologická stanice – Silnice II/272 Litol.
Návrh odboru správy majetku na umístění napájecího kabelu NN a elektroměrového rozvaděče s přípojkovou skříní do pozemku města, p.č. 305/1, s tím, že investor, firma CROSS Zlín, s.r.o., se sídlem Jinonická 80, Praha 5, uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a zhotovitel požádá před započetím prací o Souhlas s výkopovými pracemi, projednala rada města dne 23.10.2007 usnesením. č. 618.
K předloženému návrhu p. Ježek uvedl, že kopie materiálu připojené k tomuto návrhu jsou špatně čitelné a napsány drobným písmen, a proto se tento materiál stává nesrozumitelným. Pan starosta uvedl, že se za tyto technické problémy omlouvá, ale bohužel se vychází z toho, jaký materiál je městu předložen, jelikož město tyto materiály již v nevalné kvalitě obdrží. Pan Mgr. Fajmon se dotázal kdo bude platit stanice, zda město nebo někdo jiný. P. starosta odpověděl, že to bude napájet rozvodová skříň, která je v majetku ČEZ Distribuce, a bude mít i vlastní hodiny. Zde se jedná pouze o to, že tento kabel povede na pozemku, který je ve vlastnictví města. Proto město nebude hradit žádné peníze za provoz s tím spojený. P. Ing. Gregor doplnil, že by předkládané materiály zastupitelstvu měly být komplexnější, např. v nějakých materiálech není vůbec návrh smlouvy nebo vyplněn vztah k rozpočtu města. Dále uvedl, že by bylo vhodné v mapkách vyznačit objekt o kterém se jedná, např. barevnými fixy. Požádal, zda-li by se to do příštího zastupitelstva nedalo vylepšit.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění napájecího kabelu NN a elektroměrového rozvaděče s  přípojkovou skříní do pozemku města, p.č. 305/1, s tím, že investor, firma CROSS Zlín, s.r.o., se sídlem Jinonická 80, Praha 5, uzavře s  vlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a zhotovitel požádá před započetím prací o Souhlas s výkopovými pracemi.Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

-3-

2. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro výstavbu silniční meteorologické stanice.
Návrh odboru správy majetku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v navrhovaném znění s jednorázovou úhradou ve výši 15.000,--Kč se Středočeským krajem, zastoupeným SÚS Mnichovo Hradiště, projednala rada města dne 20.11.2007 usnesením. č. 688.
K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v navrhovaném znění s jednorázovou úhradou ve výši 15.000,--Kč se Středočeským krajem, zastoupeným SÚS Mnichovo Hradiště.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
3. Návrh smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Souhlasná prohlášení od AZ Elektrostav, a.s.
Návrh odboru správy majetku na umístění kabelů NN do pozemku st. p. č. 891, jehož je Město Lysá nad Labem vlastníkem z 1/4, s tím, že investor spol. AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby – zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi, projednala rada města dne 23.10.2007 usnesením. č. 619.
K předloženému návrhu měl pan Mgr. Kopecký pouze technické připomínky. Pan starosta přislíbil, že materiál se pokusí zlepšit. Dále pan starosta podotkl, že určování částek na věcná břemena bude mít rada města na programu dne 4.12.2007, a to formou pravidel, jelikož obecně závaznou vyhláškou ani předpisem to ošetřit nelze. Zastupitelstvo materiál dostane k projednání dne 19.12.2007. P. Ing. Firman k formulaci: „Za předpokladu celkového maximální rozsahu věcného břemene“ dodal jestli by nebylo vhodnější rovnou napsat, že cena je 500,-Kč za metr. Odpověděl p. starosta, že takto je to vhodnější, jelikož město má záměr pronajmout pouze 1,5 m.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 44/20, 47/14 a 328 ve znění navrhovatele, spol. Elektrostav a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, s  úpravou v  čl. VI. Návrh změní po úpravě: Věcné břemeno specifikované v  čl. V této smlouvy se zřizuje úplatně za finanční náhradu 500,-Kč za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Maximální rozsah věcného břemene bude dle bodu V. (2) této smlouvy. Ve smlouvě bude dále uvedeno, že uložení kabelu a jeho ochranné pásmo nesmí být v rozporu se záměrem výstavby cyklostezky v této lokalitě.

-4-Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.4. Návrh smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Souhlasná prohlášení od AZ Elektrostav, a.s., na stavbu: Lysá nad Labem, vedení VN, kabel VN, TS, kabel NN pro p. p. č. 2435/1,3,4, 2436/2-7, 2436/9-13.
Návrh odboru správy majetku na souhlasná prohlášení a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 2449/1 (PK 2410/1), 3463/1 a 3463/2 ve znění navrhovatele, spol. AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk s úpravou v čl. VI. Návrh znění článku po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH, projednala rada města dne 23.11.2007 usnesením. č. 689.
K předloženému návrhu p. Ježek dodal, že je opravdu nutné do mapek vyznačovat lokalitu, o kterou se jedná, jelikož v nevyznačené mapce je složité lokalitu najít. P. starosta doporučil, aby se lokalita popsala přímo v důvodové zprávě, aby bylo, zřejmé kde se nachází.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 2449/1 (PK 2410/1), 3463/1 a 3463/2 ve znění navrhovatele, spol. AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk s úpravou v čl. VI. Návrh znění článku po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
5. Návrh na a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dodatečné schválení dvou pozemků a to p. p. č. 3451/24 a č. 3451/47, k.ú. Lysá nad Labem, dotčeným věcným břemenem, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,-Kč/bm, b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. p. p. č. 2167/27, 3558/4, 2167/2, 2166/61, 2428/1, 3463/1, 3462/1, k.ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,-Kč/bm.
Návrh odboru správy majetku na a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dodatečné schválení dvou pozemků a to p. p. č. 3451/24 a č. 3451/47, k.ú. Lysá nad Labem, dotčených věcnými břemeny, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,--Kč/bm, b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. p. p. č. 2167/24, 3558/4, 2167/2, 2166/61,

2428/1, 3463/1, 3462/1 a 2431/16, k.ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,--Kč/bm, projednala rada města dne 6.11.2007 usnesením. č. 648.

-5-

K předloženému návrhu p. starosta dodal, že tato záležitost byla již jednou schválena, ale při geodetickém zaměření byly zasaženy ještě dva okolní pozemky, proto je nutná to ještě jednou projednat. Zastupitelé měli další technické připomínky k předloženým materiálům.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dodatečné schválení dvou pozemků a to p. p. č. 3451/24 a č. 3451/47, k.ú. Lysá nad Labem, dotčených věcných břemen, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,--Kč/bm, b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. p. p. č. 2167/24, 3558/4, 2167/2, 2166/61, 2428/1, 3463/1, 3462/1 a 2431/16, k.ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,--Kč/bm.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene.
Návrh odboru správy majetku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním p. p. č. 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. J.S.G. Company, s.r.o., 289 22 Lysá nad Labem, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Suchým, bytem ČSA 1630, Lysá nad Labem, za částku 500,--Kč/bm + 19% DPH, s tím, že investor na své náklady vybuduje chodník od hranice domku „L1“ k chodníku v ulici U Nové hospody, projednala rada města dne 20.11.2007 usnesením. č. 687.
K předloženému návrhu se pan Ing. Firman dotázal, kdo je majitelem stavby, jelikož p. Suchý je jednatel firmy J. S.G. Company, která je vlastníkem pozemku, ale vlastníkem stavby je někdo jiný. Pan starosta odpověděl, že v tuto chvíli ještě nejsou převedena vlastnická práva na J.S.G. Company. P. Mgr. Fajmon dodal, že by bylo vhodné, aby se vlastník zavázal, že vybuduje chodník stejného typu, jako je již chodník vybudovaný městem. Odpověděl p. starosta, že toto je již ošetřeno v usnesení rady města a to, že by měl být stejného typu se ještě může do usnesení dodat. P. Mgr. Fajmon uvedl, že by bylo vhodné, aby se do návrhu na schválení dala, věta, že po vybudování chodníku ho vlastník daruje městu.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním p. p. č. 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. J.S.G. Company, s.r.o., Lysá nad Labem, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Suchým, bytem ČSA 1630, Lysá nad Labem, za částku 500,--Kč/bm + 19% DPH, s tím, že investor na své náklady vybuduje chodník od hranice domku „L1“ k chodníku v  ulici U Nové hospody a po vybudování chodníku ho daruje městu Lysá n/L.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen. -6-7. Návrh na vyjádření spoluvlastníka k demontáži vzdušného vedení NN a umístění zemních kabelů NN.
Návrh odboru správy majetku na umístění kabelů NN do pozemku st. p. č. 891, jehož je Město Lysá nad Labem vlastníkem z 1/4, s tím, že investor, firma Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby – zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi, projednala rada města dne 20.11.2007 usnesením. č. 691.
K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění kabelů NN do pozemku st. p. č. 891, jehož je Město Lysá nad Labem vlastníkem z 1/4, investor, firma Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby – zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
8. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zajištění zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí za účelem zajištění finančních prostředků na odkanalizování našeho města.
Návrh odboru městského investora na uzavření smlouvy o dílo na zajištění zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí za účelem zajištění prostředků na odkanalizování našeho města se společností s.r.o. RENARDS, se sídlem Hlinky 27, 603 00 Brno, dle předloženého návrhu s tím, že smlouva nabude účinnosti vyhlášením vhodné výzvy, max. však ve lhůtě do tří let od jejího podpisu, projednala rada města dne 23.10. a 24.10.2007 usnesením. č. 629.
K předloženému návrhu p. starosta uvedl, že v souladu s Operačním programem pro životní prostředí a s žádostí o dotaci podle posledních informací, které ještě nejsou oficiální, je otázka, jestli tento Operační systém bude v tomto znění schválen. Pokud ano, vypadá to, že budeme moci získat dotaci max. ve výši kolem 60 % uznatelných nákladů. Dodal, že horší je, že celá věc bude podmíněna tím, že bude muset vzrůst cena vodného a stočného a to velice výrazným způsobem. Upozornil, že jednou z podmínek pro získání dotace je finanční udržitelnost tohoto projektu. Dále upozornil, že pokud by se stalo, že dotaci získáme, může se stát, že vodné a stočné stoupne na cenu cca 75 – 90,- Kč. Ale tyto ceny by měly stoupnout pouze tam kde byla vybudována nová kanalizace. Dále uvedl, že podmínka pro získání dotace je, že do roku 2010 musí být na kanalizaci připojeno 80% domácností, což město Lysá nad Labem už nyní skoro splňuje. Uvedl, že je nutné sledovat jak bude Operační systém schválen a poté zvolit strategii. P. Ježek, se dotázal, jestli zbývajících 40 % musí město složit a jestli se s tímto počítá v rozpočtu. Dále pan Ježek uvedl, že je proti navyšování cen vodného a stočného. –7-
P. starosta odpověděl, že toto ještě ošetřeno není, ale počítá se s tím, že by byla vyhrazena finanční rezerva, aby se v případě spolufinancování podíl mohl uhradit. P. starosta dodal, že se opravdu musí čekat na zvolení strategie s ohledem na věci, které byly již řečeny. P. Houštecký uvedl, že nikde není uvedena finanční rozpočtová částka na kanalizace. Dotázal se, na jaký rozsah tuto dotaci budou dělat. P. starosta odpověděl, že v současné době tam toto být uvedeno nemůže, jelikož se neví jakým způsobem bude vypsána výzva. P. Mgr. Fajmon, dodal, že by zastupitelstvo a rada města měly mít na dodavatelskou firmy určité požadavky, které by také měly být obsaženy ve smlouvě a to, že dodavatelská firma předloží žádost až poté, co město schválí určitý objem věcí, které budeme chtít z Operačního systému financovat. Reagoval pan starosta, že město dává různá čestná prohlášení o spolufinancování, a proto není možné, aby byla žádost podána bez vědomí města, jelikož dodavatelská firma potřebuje razítka a podpisy města. Dále reagovala paní Javorčíková, uvedla, že odbor MI chce s dodavatelskou firmou jednat již nyní, aby se mohla seznámit s podklady a podle nich udělat ekonomickou analýzu a různé přípravné práce, jelikož po vypsání výzvy je už jen 60 dní na to, aby se mohla podat žádost a rozhodnout se, jestli se žádost podá jako celek nebo po částech. P. Mgr. Kopecký uvedl, že je ještě nutno ve smlouvě poopravit: článek 2 bod 3, článek 6 bod 2 a odstavec 10 – ostatní ujednání. P. Ježek se dotázal, zda-li je 60.000,-Kč pouze za jedno dílo nebo za jeden ucelený komplex. Odpověděla pí. Javorčíková, že cena je za ucelený komplex, tato cena se ale může změnit v návaznosti na dotaci.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí za účelem zajištění prostředků na odkanalizování našeho města se společností s.r.o. RENARDS, se sídlem Hlinky 27, 603 00 Brno, dle předloženého návrhu s tím, že smlouva nabude účinnosti vyhlášením vhodné výzvy, max. však ve lhůtě do tří let od jejího podpisu.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
9. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu pozemku p. p. č. dle PK 833/2, k.ú. Lysá nad Labem.
Návrh odboru správy majetku na výkup spoluvlastnického podílu p. p. č. dle PK 833/2, k.ú. Lysá nad Labem, od Pozemkového fondu Nymburk, Palackého 449, Nymburk, projednala rada města dne 20.11.2007 usnesením. č. 669.
K předloženému návrhu p. starosta dodal, že se jedná o pozemek v Drážkách. Město je spoluvlastníkem tohoto pozemku, a pokud město chce, aby tento pozemek byl zastavěn musí tento pozemek město vykoupit, tím pádem město získá ucelenou část pozemků. P. starosta usoudil, že město by tento pozemek mělo dostat za levnější cenu, dále uvedl, že město by mělo být schopno tento pozemek dát k odprodeji za vyšší cenu než bude odkoupen. P. Ježek se dotázal, jestli je v rozpočtu pamatováno na výkup tohoto pozemku, jelikož se ještě neví za jakou cenu bude město tento pozemek vykupovat. P. starosta odpověděl, že cena pozemku ještě není známa, a proto tento návrh přijde do zastupitelstva ještě jednou. Teď jde o to, aby zastupitelstvo schválilo zda o výkup tohoto pozemku má nebo nemá zájem, a pokud zájem má je nutno toto podložit usnesením zastupitelstva.

-8-

Až po tomto usnesení zastupitelstva. Pozemkový fond zašle nabídku na výkup tohoto pozemku s již uvedenými cenami. P. Mgr. Fajmon požádal, aby pokud se bude tento návrh vracet, byl k němu připojen i návrh parcelace, jelikož se mu tento pozemek zdá stavebně velmi zajímavý. P. starosta odpověděl, že pokud se návrh vrátí, bude k němu přiložen i návrh parcelace.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu p. p. č. dle PK 833/2, k.ú. Lysá nad Labem, od Pozemkového fondu Nymburk, Palackého 449, Nymburk.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
10. Návrh na výkup p. p. č. 297/1, kult. zahrada o výměru 317 m2, k.ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh odboru správy majetku na výkup p. p. č. 297/1 o vým. 317 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednala rada města dne 20.11.2007 usnesením. č. 671.
K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup p. p. č. 297/1 o vým. 317 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
11. Návrh na prodej obecního pozemku p. č. dle PK 2046/28 o vým. 245 m2, kult. orná, k.ú. Lysá nad Labem.
Návrh odboru správy majetku na prodej obecních p. p. č. 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá nad Labem, panu Karlu Dvořákovi, bytem Pařížská 203/19, 110 00 Praha 1, Josefov, za částku 200,--Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN, projednala rada města dne 20.11.2007 usnesením. č. 679.
K předloženému návrhu p. starosta uvedl, že pozemek je cestou, která podle katastru nikam nevede. P. Ing. Gregor se dotázal komu pan Dvořák uhradí 49.000,-Kč a zda-li tato platba ovlivní ještě rozpočet roku 2007 nebo již rozpočet na rok 2008. Odpověděl p. starosta, že tato platba bude uhrazena městu, a proto ovlivní příjmovou stránku rozpočtu zřejmě až v roce 2008. P. Mgr. Fajmon se dotázal kdo je majitelem okolního pozemku (rybníku). P. starosta odpověděl, že pozemek je ve vlastnictví pana Dvořáka.

P. Mgr. Fajmon požádal o podrobnější plán tohoto pozemku, jelikož je nutné vědět, zda je k polnostem za pozemkem jiná přístupová cesta a dále pokud se bude čistit strouha, kam se budou dávat nečistoty atd. Doporučil návrh odložit.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odložení rozhodnutí ve věci prodeje obecních p. p. č. 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá nad Labem, panu Karlu Dvořákovi, bytem Pařížská 203/19, 110 00 Praha 1, Josefov, za částku 200,--Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.Výsledek hlasování pro: 12 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl schválen.
12. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007.
Návrh finančního odboru na úpravu rozpočtu na rok 2007, projednala rada města dne 24.10.2007 usnesením. č. 627.
Položka Rozpočet Úprava

Přijaté dary – obecně 0 315

Převod z vedlejších hosp. čin. 10 045 10 030

Příspěvek TJ Slovan Lysá n/L. 0 40

Příspěvek TJ Litol 0 100

Úprava bytu v čp. 47 0 50

Neinvestiční příspěvek MěK 2 320 2 390

(308 tis. Kč rekonstrukce podlahy)

Generátor elekt. napětí 360 400
K předloženému návrhu měl připomínku p Ing. Gregor. Doporučil, aby odbor rozepisoval zvlášť příjmovou část a zvlášť výdajovou část.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007.
Výsledek hlasování pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
13. Návrh rozpočtu na rok 2008
Finanční odbor předložil návrh rozpočtu na rok 2008, projednala rada města dne 6.11.2007 usnesením. č. 665.
P. Ing. Firman jako předseda finančního výboru řekl, že finanční výbor neměl jednotný názor na zvyšování poplatků za popelnice a vodné, stočné. Dále uvedl, že veškerá doporučení, která byla doporučena finančním výborem jsou uvedeny v informačních zprávách bod č. 2.

-10-

P. starosta dodal, že rada města neuvažuje o tom, že se bude zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu, kalkulace vodného a stočného bude rada města projednávat dne 4.12.2007.

P. Mgr. Fajmon doporučil, zvážit v průběhu nadcházejících měsíců jak zvýšit příjmy v rozpočtu. Např. podíl na zisku z výherních automatů je naplánován ve stejné výši jako v roce 2007, neví, zda jsou využity všechny možnosti, které zákon dává. Dále uvedl, že by bylo vhodné, kdyby rada města zvážila zda-li by se tyto poplatky nedaly zvýšit. Navrhl, po výstavbě nové ulice Legionářská prodat pozemky, které se nacházejí mezi ulicemi Legionářská a 28. října.

K předloženému návrh měli připomínky p. Ing. Gregor a p. Ježek jako zástupci KSČM uvedli, že s navrhovaným rozpočtem nesouhlasí. Dodali, že návrh rozpočtu na rok 2008 po projednání na pracovním zasedání ZM, konaném dne 7.11.2007 nedoznal přes připomínky žádným změn. Připomínky byly předány na pracovním setkání písemně panu starostovi. Návrh rozpočtu nemá komentář, především k výrazným položkám příjmů nebo výdajů. Příjmová položka rozpočtu za pozemek Fruty je zcela předčasná, konkrétní náhrady a v jaké hodnotě nejsou dokumentovány. Celý seznam dotací je zcela nejasný. Doporučili aby, byl rozpočet připraven zcela reálně i za cenu, že obratově bude nižší než předpokládané výsledky roku 2007. Nestalo se tak. Doporučili a nadále trvají na tom, aby příjmy byly stanoveny bez kapitálových příjmů za pozemek Fruty a přílohou rozpočtu byl dokument, který by na levé straně měl předpokládanou příjmovou část, a to včetně předpokládaných dotací a na pravé straně jednotlivé akce, zejména investiční, seřazené prioritně, které by měly být postupně uvolňovány podle docházejících příjmů. Chápou však, že některé dotační tituly budou souvztažné jak na straně příjmů, tak i výdajů.

P. starosta doporučil do rozpočtu na rok 2008 zapracovat změnu, a to, že peníze, které jsou uvedeny v položce Primární protidrogová prevence budou převedeny na opravu podlah v Základní škola B. Hrozného a to ve výši 50.000,-Kč.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008.
Výsledek hlasování pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 2 hlasy

Návrh byl schválen.
III. Informativní zprávy
1. Zápisy z jednání osadního výboru v Byšičkách ze dne 16.5, 5.8. a 6.11.2007.
Rada města projednala zápis dne 20.11.2007 a usnesením č. 707 ho vzala na vědomí.
K předloženému zápisu měl připomínku p. Ing. Firman. Dotázal se, zda-li je již řešena poslední připomínka ze dne 6.11.2007, a to kvalita práce na provedené opravě komunikace. Odpověděl p. Sedláček, že tato záležitost byla již reklamována správou majetku města. P. Blažek potvrdil, že toto bude opraveno, ale v současné době vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám oprava nejde uskutečnit. P. Ježek se dotázal od jakého místa bude oprava uskutečněna. Odpověděl p. Blažek, že toto se uvidí až po zimě.

P. Koštíř požádal, aby město poslalo do Byšiček písemné vyjádření k zápisu. Odpověděl p. starosta, že toto je již ošetřeno v usnesení rady města.
-11-

P. starosta požádal p. Koštíře, aby Byšičky integrovali do svého osadního výboru i „sdružení chatařů“ na Řehačce, jelikož i oni zasílají své požadavky městu. Uvedl, že by bylo lepší kdyby tyto připomínky nebo požadavky byly oficiální součástí zápisu z osadního výboru. P. Koštíř uvedl, že Řehačka požádala už před několika roky o samostatnost, ale pokud budou mít zájem, je možno o tomto začít jednat.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Byšičkách ze dne 16.5, 5.8. a 6.11.2007.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
2. Zápis z finančního výboru ze dne 29.10.2007
K předloženému zápisu neměli členové zastupitelstva připomínky.
P. Mgr. Fajmon měl dotaz, zda-li se finanční výbor nebude zabývat otázkou, jak reagovat na zvyšování cen elektrické energie, a to v městem provozovaných institucích a veřejného osvětlení. Reagoval p. Sedláček, že rada města se tímto problémem zabývá již dlouho, a je možný nejen výběr dodavatele, který bude dodávat elektrickou energii levněji, ale i různé návrhy na úsporu nákladů elektrické energie.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 29.10.2007
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
3. Informace o došlých nabídkách na zástavbu bývalé Fruty.
Informace o došlých nabídkách na zástavbu bývalé Fruty od spol. MS development, s.r.o., se sídlem Donská 9, 101 00 Praha 10, a od spol. MK Trading Praha, s.r.o., se sídlem Na lesním divadlem 1116, 142 00 Praha 4, přednesl pan starosta.
K předloženým informacím měl p. Ježek dotaz, a to kdo dal radě tu zodpovědnost, že sama ustanovila komisi pro otevíraní obálek, jejíž složení by dodatečně rád znal, dále by rád věděl, v který den otevírání obálek probíhalo, za přítomnosti koho a zda-li zájemcům, kteří nabídky podali bylo otevírání obálek oznámeno předem. Dále pan Ježek oznámil, že by rád viděl protokoly a pokud byla ustanovena hodnotící komise, tak v jakém složení. Dodal, že by bylo vhodné aby zastupitelé dostali nabídky domů k podrobnějšímu prostudování. Uvedl, že se jedná o rozsáhlou stavbu, na které by se měli občané podílet. Dále měl dotaz, jak chce rada města toto řešit. Odpověděl p. starosta, že právě proto jsou tyto nabídky předloženy dnes jako informace, aby se zastupitelé s nimi mohli seznámit a měli dost času s vyjádřením se k nim. Dále dodal, že pokud se týká účasti veřejnosti, tak občané byli informováni o tomto záměru a měli možnost se k tomuto vyjádřit, jelikož na toto téma proběhla mezi občany anketa.

-12-

Dále uvedl, že zastupitelstvo respektovalo zájmy veřejnosti v dostatečném rozsahu. Dodal, že co se týká otevírání obálek, tak vše proběhlo v souladu se zákonem o obcích. Jelikož se toto týká prodeje pozemku, tak pozemek byl řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ se všemi náležitostmi, které k tomu bylo potřeba. Dále uvedl, že při otevírání obálek byla přítomna celá rada města, pan tajemník a paní Šťastná. Poté co si rada města nabídky prohlédla opět obálky zalepila, podepsala a předložila zastupitelstvu. Veškerý postup při otevíraní obálek je zapsán v zápisu a usnesení rady města. Dále měl dotaz pan Houštecký zda-li firmy splnily podmínky zadání. Odpověděl p. starosta, že rada města toto nehodnotila, jelikož tuto záležitost musí rozhodnout zastupitelstvo, ale podle názoru rady města firma MK Trading Praha podmínky zadání nesplnila, a to z důvodů, které byly v usnesení RM uvedeny.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informace o došlých nabídkách na zástavbu Fruty.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
D i s k u s e:

p. starosta - informoval zastupitele o tom, že se stále vede jednání s firmou Activ, s.r.o. o parkování, o odstoupení od smlouvy, navrhl, aby zastupitelstvo schválilo usnesení, že schvaluje kroky právního zástupce města a pověřuje ho dalším jednáním v této věci
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
p. starosta - informoval o financování nákupu hasičského vozu, dodal, že minulý týden mu Ministerstvo vnitra sdělilo, že městu přijde limitka na dotaci na nákup tohoto vozu, v celkové výši dotace 5,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se starý hasičský automobil prodal za 850 tis. Kč, tak je to dohromady 6.350 tis. Kč a dále město dostalo dary ve výši 100 tis. Kč, čistý zisk pro město z této transakce bude cca 500 tis. Kč. Dále pozval zastupitele na slavností předání tohoto automobilu, ale ještě bohužel není znám termín, dále sdělil, že kraj uvažuje o tom, že v Lysé n/L. bude rychlá záchranná služba fungovat pouze se sestrou, nikoli s lékařem. Uvedl, že o této záležitosti bude město jednat s ředitelem rychlé záchranné služby Středočeského kraje.

p. Ing. Firman - sdělil, že by bylo vhodné uložit panu starostovi a panu Mgr. Kopeckému jednat s vedením kraje o zachování rychlé záchranné služby v současném rozsahu v našem městě.


-13-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
p. Mgr. Fajmon - podotkl, že ve Smetanově ulici je stromořadí částečně poničených javorů, a jelikož je v současné době vegetační období, bylo by vhodné toto stromořadí upravit, dále uvedl, že živý plot, který se nachází ve stejné ulici by bylo také vhodné zkrátit,
p. starosta - uvedl, že v tomto bude problém, jelikož tento živý plot je součástí pozemku, ale pokud je tento pozemek ve vlastnictví někoho jiného než města, není možno ho upravit bez svolení majitelů,
p. Mgr. Fajmon - dodal, že před radnicí se nachází uschlý strom, který by bylo potřeba pokácet,
p. Ing. Otava - uvedl, že dnešního dne byl na Krajském úřadu, kde byl na odboru regionálního rozvoje informován o tom, že byl městu zaslán dopis, kde mu byla nabízena účast na veletrhu v Brně, dodal jestli na toto bude město reagovat,
p. starosta - uvedl, že městu přišly takovéto nabídky čtyři, tou první je pozvánka na klasický Region Tour, kde to funguje tak, že město je dohodnuto se Zlatým pruhem Polabí, kde vždy město vystavuje své materiály za přijatelnou cenu, dále přišla nabídka na Urbis Invest, ale zde město odpovědělo, že se nechce zúčastnit, dále to byla nabídka od Krajského informačního střediska v Praze, kam město materiály poslalo, a poslední nabídka, byla taková, zda-li by se město nechtělo zúčastnit prezentace v Bruselu, jelikož Středočeský kraj má zde svůj dům, prostory by městu byly pronajaty zadarmo, ale bohužel by s tím byly spojeny i tak vysoké náklady
p. Ing. Otava - uvedl, že stavby na pozemcích na nádraží a na parkovišti jsou již zapsány v katastru, dále uvedl, že bude vypracována studie na téma „Revitalizace železniční stanice Lysá n/L. – živé nádraží, s tímto souvisí i již zmíněné pozemky, dodal, že je možnost, že se bude o tento projekt „Živé nádraží“ soutěžit, dodal, že pokud by se toto realizovalo, má firma 1 rok na vypracování studie a 5 let na realizování, dodal, že doufá, že se někdo přihlásí, kdo by mohl toto realizovat,

-14-

p. starosta - uvedl, že se na městu na tento projekt již dvě firmy informovaly,
p. Ing. Otava - dodal, že město Milovice ke svému nádraží přikoupilo pozemky, a proto by u nádraží měly být vybudovány dva obchodní domy a parkoviště, dále uvedl, že trať Lysá n/L. – Praha se bude v letech 2013, 14 a 15 opravovat, dodal, že potom by vlaky na této trati měly jezdit v 15. minutových intervalech, uvedl, že by se mělo dělat něco s reklamou na nádraží, která je vystavena na okně pod schody, jelikož reklama zakryla celé okno a na těchto schodech je špatně vidět,
p. starosta - odpověděl, že firmě bylo nařízeno tuto reklamu z okna sundat,
p. Mgr. Minařík - dotázal se, zda-li někdo z MěÚ kontroluje spotřebu plynu ve škole, uvedl, že firma Thermoservis ve škole B. Hrozného topí tak, že je ve škole stále 28 stupňů,
p. starosta - uvedl, že vytápění musí kontrolovat někdo ze školy, jelikož město je pouze zřizovatel, ale uvedl, že s firmou Thermoservis bude o tomto přetápění jednat,
pí. Nováková - uvedl, že stejný problém s přetápěním je i ve škole J. A. Komenského,
p. starosta - informoval, že se budou přijímat opatření i na škole J.A.Komenského,
p. Mgr. Minařík - uvedl, že se v zápise z 22. jednání rady města dočetl, že sdružení Empatie dostalo dotaci 7.200,-Kč na ohňostroj v rámci lampiónového průvodu, uvedl, že tento ohňostroj se vždy uskutečňuje na hřišti u školy J.A.Komenského, dodal, že vždy po tomto ohňostroji zůstane velký nepořádek, konstatoval, že by bylo vhodné tento příspěvek podmínit tím, že sdružení Empatie zajistí po tomto ohňostroji úklid,
p. starosta odpověděl, že příští rok se opravdu tento příspěvek bude podmiňovat úklidem hřiště po ohňostroji,
p. Ježek - dotázal se, kdy bude zahájena výstavba kanalizace v Masarykově ulici a odkud se bude začínat, která etapa,
p. starosta - dodal, že akce je v rozpočtu na rok 2008 a předpokládá se, že se bude začínat od nádraží a bude končit u ulice Zahradní,
p. Ježek - dotázal se, kde budou nabídky firem na zástavbu Fruty zastupitelům k nahlédnutí,

-15-

p. starosta - odpověděl, že tyto materiály budou k dispozici v sekretariátu, ale je i možnost, že si zastupitelé mohou vzít materiály domů k podrobnějšímu prostudování,
p. Ježek - informoval, že v ulici U Křížků bliká lampa veřejného osvětlení,
p. starosta - odpověděl, že toto se hlásí na městskou policie a ta informuje p. Bílka, ten lampu do dvou dnů opraví,
p. Ing. Otava - dotázal se, zda-li se bude řešit přechod pro chodce před obchodem pana Skuhrovce, jelikož řidiči na tomto úseku jezdí velmi nezodpovědně,
p. starosta - uvedl, že toto se bude projednávat na radě města dne 4.12.2007, jelikož zbyly finance na opravu komunikací, tak je možnost dát na tyto problematické komunikace měřiče rychlosti, tyto měřiče se týkají i silnice pod nadjezdem, pokud rada města toto opatření schválí k instalaci těchto měřičů by mělo dojít ještě v tomto roce, informoval, že kamiony, které jezdí přes Lysou nad Labem, jsou přetěžovány, hlavně ty kamiony které jezdí z pískovny, dodal, že firmy, které se tímto zabývají, by městu zapůjčily váhu a kamiony by se za asistence městské a státní policie kontrolovaly,
p. Ing. Gregor - informoval o tom, že jak slíbil, připravuje určité optimální návrhy na parkování, na příštím zastupitelstvu předloží informační materiál, který zpracuje na základě jednání,
pí. Pilařová - informovala zastupitele o tom, že mají na odboru životního prostředí projektovou dokumentaci na těžbu štěrkopísku ve Staré Lysé, proto hrozí, že přibude více kamionů,
p. starosta - uvedl, že v tomto problému rada města již dříve rozhodla a to tak, že tuto těžbu neschválila, proto ani teď rada města těžbu neschválí, jelikož by kamiony jezdily přes střed města a byla by to velká zátěž komunikací,
p. Ing. Firman -upozornil na špatně umístěné dopravní značení v Čechově ulici v úseku nové zástavby a skautského areálu, kde jsou svislé dopravní značky, omezující rychlost na 30 km v hodině, umístěny v obou směrech před nově vznikající komunikací, nikoli až za ní, čímž je tedy jejich význam touto komunikací rušen, vyzval příslušný odbor k nápravě.

-16-

I n t e r p e l a c e:
p. Ing. Gregor - informoval o problému v Zahradní ulici, a to se stavebninami pana Maška, dlouhodobě nevyužitým pozemkem pana Nádvorníka nebo to, že by se zde mělo začít stavět, ale zatím se nic neděje atd.
p. starosta - odpověděl, že v územním plánu je právě pro tento typ aktivit, jako jsou stavebniny, sklady a jiné v této lokalitě povoleny, tzn. že tato činnost v tomto území je přípustná, a proto město nemá žádnou možnost tuto činnost regulovat, ani zakázat vjezd nákladních vozidel, dodal, že panu Koleškovi se nelíbilo, že nákladní automobily zajíždějí do stavebnin a přitom přejíždějí chodník, tak proto nákladní automobily začaly vykládat materiál na silnici, což se také panu Koleškovi nelíbí, ale bohužel se to nedá změnit, dále uvedl, že již viděl projekt na zástavbu tohoto území, a to bytovým domem, ale ten se bohužel nelíbí ostatním lidem v Zahradní ulici, jelikož lidé z bytového domu budou ostatním koukat do zahrad, uvedl, že pan Kolečka žádal kovové zábrany na chodník, ale toto je již zbytečné protože na chodník už žádný nákladní automobil nevjíždí,
p. Mgr. Fajmon - uvedl, že by bylo řešením, kdyby se zakázalo nákladním automobilům v této ulici parkovat, dále se dotázal, zda-li není možno přikázat vlastníkovi vedlejšího pozemku v návaznosti na stavební zákon, který ho využívá jako parkoviště, zpevnit vjezdové a výjezdové plochy, jelikož si myslí, že toto není zkolaudováno jako parkoviště, myslí si, že by bylo vhodné udělat alespoň menší úpravy, aby automobily nevyvážely z tohoto parkoviště bahno na městské komunikace,
pí. Ing. Čížková - uvedla, že tento problém se řešil už několikrát, dodala, že vlastník nemá oficiální parkoviště, ale odstavnou plochu, která je využívána jen v době výstav, dodala, že stavební úřad se již opíral o ochranu podzemních vod, ale vlastník pozemku uvedl, že je schopen pod každý automobil dávat vaničky, dále uvedla, že tento pozemek je ostatní plochou, proto stavební úřad nemůže nařídit oplocení pozemku nebo zavedení parkoviště se všemi parametry, které jsou potřeba s ohledem na životní prostředí.

Návrh na usnesení přednesl p. Mgr. Fajmon Hynek.

U s n e s e n í ze 7. jednání ZM dne 28.11.2007

Zastupitelstvo města


-17-

I. v o l í
1. Ověřovatele zápisu: p. Ježek Stanislav

p. Ing. Šťastný Vladislav
2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek

pí. Chloupková Marcela

pí. Valentová Naděžda
3. Volební komisi ve složení: p. Kolman Josef

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí.Valentová Naděžda
4. Pana Mgr. Kopeckého Petra členem rady města.
II. s c h v a l u j e
 1. Umístění napájecího kabelu NN a elektroměrového rozvaděče s přípojkovou skříní do pozemku města, p.č. 305/1, s tím, že investor, firma CROSS Zlín, s.r.o., se sídlem Jinonická 80, Praha 5, uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a zhotovitel požádá před započetím prací o souhlas s výkopovými pracemi.

 2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v navrhovaném znění s jednorázovou úhradou ve výši 15.000,--Kč se Středočeským krajem, zastoupeným SÚS Mnichovo Hradiště

 3. Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 44/20, 47/14 a 328 ve znění navrhovatele, spol. Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, s úpravou v čl. VI. Návrh znění po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V této smlouvy se zřizuje úplatně za finanční náhradu 500,-Kč za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Maximální rozsah věcného břemene bude dle bodu V. (2) této smlouvy. Ve smlouvě bude dále uvedeno, že uložení kabelu a jeho ochranné pásmo nesmí být v rozporu se záměrem výstavby cyklostezky v této lokalitě.

 4. Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 2449/1 (PK 2410/1), 3463/1 a 3463/2 ve znění navrhovatele, spol. AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk s úpravou v čl. VI. Návrh znění článku po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 5. a) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dodatečné schválení dvou pozemků a to p. p. č. 3451/24 a č. 3451/47, k.ú. Lysá nad Labem, dotčených věcných břemen, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,--Kč/bm.

b) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. p. p. č. 2167/24, 3558/4, 2167/2, 2166/61, 2428/1, 3463/1, 3462/1 a 2431/16, k.ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a.s., za částku 500,--Kč/bm.

 1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním p. p. č. 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. J.S.G. Company, s.r.o., se sídlem Čs. armády 1630, 289 22 Lysá nad Labem, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Suchým, bytem ČSA 1630, Lysá nad Labem, za částku 500,--Kč/bm + 19% DPH, s tím, že investor na své náklady vybuduje chodník od hranice domku „L1“ k chodníku v ulici U Nové hospody a po vybudování chodníku ho daruje městu Lysá nad Labem.

 2. Umístění kabelů NN do pozemku st. p. č. 891, jehož je Město Lysá nad Labem vlastníkem z 1/4, investor, firma Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby – zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi.

 3. Uzavření smlouvy o dílo na zajištění zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí za účelem zajištění prostředků na odkanalizování města se společností s.r.o. RENARDS, se sídlem Hlinky 27, 603 00 Brno, dle předloženého návrhu s tím, že smlouva nabude účinnosti vyhlášením vhodné výzvy, max. však ve lhůtě do tří let od jejího podpisu.

 4. Výkup spoluvlastnického podílu p. p. č. dle PK 833/2, k.ú. Litol, od Pozemkového fondu Nymburk, Palackého 449, Nymburk.

 5. Výkup p. p. č. 297/1 o vým. 317 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 6. Úpravu rozpočtu na rok 2007.

 7. Rozpočet na rok 2008.

 8. Dosavadní postup právního zástupce města ve sporu s firmou Activ, s.r.o., a zmocňuje jej k dalšímu jednání v této věci.

III. b e r e n a v ě d o m í
 1. Zápisy z jednání osadního výboru ze dne 16.5., 5.8. a 6.11.2007.
 2. Zápis z finančního výboru ze dne 29.10.2007.

 3. Informace o došlých nabídkách na zástavbu bývalé Fruty od spol. MS development, s.r.o., se sídlem Donská 9, 101 10 Praha 10, a od spol. MK Trading Praha, s.r.o., se sídlem Nad lesním divadlem 1116, 142 00 Praha 4.
IV. o d k l á d á
Rozhodnutí o prodeji obecních pozemků p. p. č. 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá nad Labem panu Karlu Dvořákovi, bytem Pařížská 203/19, 110 00 Praha 1, a žádá o dopracování materiálu dle připomínek z diskuse.

V. u k l á d á
Panu starostovi a členu rady panu Mgr. Kopeckému jednat s vedením kraje o zachování záchranné služby v současném rozsahu.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20.45 hodin ukončil. -19-Zapsala: Uhrová K.Ověřovatelé zápisu:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

p. Ježek Stanislav p. Ing. Šťastný Vladislav


- - - - - - - - - - - - - - - - -

starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.