+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 28.3.2007 na MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Horvát Milan

pí Chloupková Marcela

p. Kolman Josef (příchod 16.15 hodin)

p. Sedláček Tomáš (příchod 16.10 hodin)

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ing. Gregor Petr
Omluveni: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. RSDr. Šturm Ján
I. Zahájení

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek a p. RSDr. Šturm Ján.

V úvodu pan starosta poblahopřál pí Kuchařové Kamile k získání Zlaté medaile prof. MUDr. Janského za 40 bezplatných odběrů krve a předal jí věcný dar spolu s čestným uznáním.

Poté požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Firman Miroslav a p. Ing. Otava Karel, do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková Marcela, pí Valentová Naděžda a p. Mgr. Minařík Jaroslav.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 11 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů
Návrhová komise pro: 11 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti. 0 hlasů
Zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 14.2.2007 byl ověřovateli bez připomínek ověřen.
Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl p. tajemník. Ke zprávě neměli členové zastupitelstva města žádné dotazy či připomínky.
V 16.10 hodin příchod p. Sedláček Tomáš.

V 16.15 hodin příchod p. Kolman Josef.

- 1 -

Pan starosta požádal o schválení dnešního navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů.

Program byl jednomyslně schválení.
I. N á v r h y k e s c h v á l e ní .
1.a) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS2 v lokalitě

Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce v rámci výstavby kanalizace.

Návrh odboru městského investora na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS2 v lokalitě Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce v rámci výstavby kanalizace, projednala rada města dne 19.2.2007 a usnesením č. 91 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici č. 2 lokality ul. Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce (rezervovaný příkon 3x80,0 A).
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
1.b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., – přípojka pro ČS1 v lokalitě

Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce v rámci výstavby kanalizace.

Návrh odboru městského investora na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS1 v lokalitě Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce v rámci výstavby kanalizace, projednala rada města dne 19.3.2007 a usnesením č. 161 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici č. 1 lokality ul. Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce (rezervovaný příkon 3x80,0 A).
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
1.c) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS v lokalitě

Cihelna v rámci výstavby kanalizace.

Návrh odboru městského investora na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS v lokalitě Cihelna v rámci výstavby kanalizace, projednala rada města dne 19.3.2007 a usnesením č. 160 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

- 2 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici lokality Cihelna (rezervovaný příkon 3x16,0 A).
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
1.d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS v lokalitě

Hrabanov v rámci výstavby kanalizace.

Návrh odboru městského investora na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ, a.s., - přípojka pro ČS v lokalitě Hrabanov v rámci výstavby kanalizace, projednala rada města dne 19.3.2007 a usnesením č. 159 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici lokality Hrabanov (rezervovaný příkon 3x160,0 A).
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Schválení finanční náhrady městu za uzavírání smluv o smlouvách budoucích o

zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojky

vody, kanalizace, plynu a schválení návrhů již došlých žádostí na uzavření smluv o

smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení

věcného břemene.

Návrh odboru SM na schválení finanční náhrady městu za uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojky vody, kanalizace a plynu a schválení návrhů již došlých žádostí na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení věcného břemene rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 140 schválila jejich přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Pan Ing. Gregor uvedl, že mu chybí zdůvodnění, proč se rada města nepřiklonila k výši poplatku navrženému odborem. Domnívá se, že jinou částku by měla platit fyzická osoba, jinou právnická osoba a jinou velké společnosti jako je ČEZ, a.s., STP, a.s., a pod. Doporučil pro příště zpracovat ceník věcných břemen, protože je rozdíl, jestliže přípojka je dlouhá 5

metrů nebo 20 m. Obecně se na stanovení ceny věcného břemene vztahuje § 18 zákona 151/1997, v platném znění, kde není uvedena žádná pevná částka, ale v odstavci 6 je uvedeno, pokud se cena věcného břemene nedá propočítat nebo jinak stanovit, jeho cena je 10.000,-- Kč. Není mu proto jasné, proč rada města snížila odborem navrženou cenu 1.500,-- Kč pouze na 1.000,-- Kč.

Pan starosta uvedl, že rada města se snažila vyjít stavebníkům vstříc, protože do současné doby se za zřízení věcného břemene nevybíral žádný poplatek. Paušál je navrhován pro ulehčení administrativních prací, pokud bychom chtěli počítat věcné břemeno podle skutečných metrů, úplata by přicházela v úvahu až po zaměření skutečně vybudované přípojky. Rada města však

- 3 -

navrhuje inkasovat navrženou částku ihned při uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, čímž se předejde vzniku dluhů. Není však proti ničemu zpracovat orientační ceník věcných břemen a předložit ho na příští jednání zastupitelstva města.

Pan Houštecký uvedl, že platit zřízení věcného břemene z délky přípojky není spravedlivé, protože někomu vede např. vodovod v chodníku u domu, a protilehlý soused musí jít se svou přípojkou přes celou ulici, tzn. že jeden by platil 500,-- Kč a druhý 2.000,-- Kč. Doporučil ponechání paušální částky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM schvaluje

a) Finanční náhradu městu za zřízení věcného břemene v částce 1.000,-- Kč + 19 % DPH za

každou přípojku.

b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 3463/1, k.ú. Lysá n.L., na vodovodní a kanalizační

přípojku s p. Václavem Švejdou, bytem Cihelna 574, Lysá n.L., za částku 2.000,-- Kč

+ 19 % DPH.

c) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 3466/2, k.ú. Lysá n.L., na kanalizační přípojku s manž.

Kratochvílovými, bytem Kytínská 1188/1, Praha 10, Hostivař, za částku 1.000,-- Kč

+ 19 % DPH.

d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 3466/2, k.ú. Lysá n.L. na kanalizační přípojku s manž.

Ing. Hanou Sochovou, bytem Plzeňská 121/203, Praha 5, a p. Tomášem Sochou, bytem

Holandská 1382/23, Praha 10, za částku 1.000,-- Kč + 19 % DPH.

e) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 2673/7, k.ú. Lysá n.L., na vodovodní přípojku s pí Hanou

Kubaňovou, Chvalkov 22, Trhové Sviny, za částku 1.000,-- Kč + 19 % DPH.

f) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 2165/7, k.ú. Lysá n.L., na vodovodní a kanalizační

přípojku s pí J.Pánkovou, Fibichova 1691, Lysá n.L., za částku 2.000,-- Kč + 19 % DPH.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu dle již schválené

smlouvy o zřízení věcného břemene a dodatku č. l ke smlouvě se spol. Ing. V.Hořák

Trading, Brandýs n.L.-Stará Boleslav.

Návrh odboru SM na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu dle již schválené smlouvy o zřízení věcného břemene a dodatku č. l ke smlouvě se spol. Ing. V.Hořák Trading, Brandýs n.L.-Stará Boleslav, rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 177 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu se spol. Ing. V.Hořák Trading, Tichá 822, Brandýs n.L.-Stará Boleslav. V návrhu smlouvy bude změněn bod VI ve smyslu, že částka za věcné břemeno bude městu uhrazena před podpisem smlouvy.
- 4 -

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
4. Uzavření třístranné smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a

následné smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodu přes obecní

p.p.č. 322/9 a p.p.č. 328, k.ú. Litol, pro skleníkový komplex.

Návrh odboru SM na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodu přes obecní p.p.č. 322/9 a p.p.č. 328, k.ú. Litol, pro skleníkový komplex rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 180 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření třístranné smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodu přes obecní p.p.č. 322/9 a p.p.č. 328, k.ú. Litol, pro skleníkový komplex Montano, s.r.o., za částku 5.000,-- Kč + 19 % DPH. Tato částka bude městu uhrazena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Dále se investor stavby zaváže, že zachová zelený pás pro následnou výsadbu zeleně a v místě budoucího křížení s obchvatem provede takové stavební opatření, které nebude bránit další výstavbě obchvatu.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy

o zřízení věcného břemene na část obec. p.p.č. 1981/50, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L.

Návrh odboru SM na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na část obec. p.p.č. 1981/50, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 182 schválila jeho přijetí a doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na část obec. p.p.č. 1981/50, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., s manž. Herclíkovými, bytem Stará Lysá č.p. 80, s tím, že věcné břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu 1.000,-- Kč + 19 % DPH.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
6. Návrh na souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech

města Lysá n.L. - vedení NN pro napojení parcely p.č. 449, Havlíčkovo nám., Lysá n.L.

Návrh odboru SM na souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L. – vedení NN pro napojení parcely p.č. 449, Havlíčkovo nám., Lysá n.L., rada města

- 5 -

projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 193 schválila jeho přijetí a doporučila ZM ke schválení.

Pan Ing. Gregor konstatoval, že se nechce opakovat, ale toto je typický příklad, kdy cena za zřízení věcného břemene nemůže být stejná pro fyzické osoby a pro podobné investory jako je ČEZ. Znovu doporučil, aby odbor zpracoval kalkulace a předložil nové návrhy cen.
Pan starosta k tomu uvedl, že i v tomto případě se vlastně jedná o přípojku el. energie pro rodinný dům a je možné, že když město cenu věcného břemene zdraží, promítne to ČEZ zpátky stavebníkovi, tzn. opět fyzické osobě.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje uvažovanou stavbu – napojení přípojkové skříně p.p.č. 449 ze stávající kabelové trasy na pozemku města p.č. 3451/23 pro přívod el. energie v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L. za částku 1.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
7. Souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L.

- uložení kabelu NN ve výkopové rýze se vznikem ochranného pásma a stavbou

rozpojovací skříně v pilíři v ul. V Polích na pozemcích p.č. 2165/28 a 2172/13, k.ú.

Lysá n.L.

Návrh odboru SM na souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L. - uložení kabelu NN ve výkopové rýze se vznikem ochranného pásma a stavbou rozpojovací skříně v pilíři v ul. V Polích na pozemcích p.č. 2165/28 a 2172/13, k.ú. Lysá n.L., rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 194 schválila jeho přijetí a doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uvažovanou stavbu – uložení kabelu NN ve výkopové rýze se vznikem ochranného pásma a stavbou rozpojovací skříně v pilíři v ul. V Polích na pozemcích p.č. 2165/28 a 2172/13 v k.ú. Lysá n.L., v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L. za částku 1.500,-- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
- 6 -
8. Darování obec. pozemků dotčených stavbou II/272 Litol-Lysá n.L., nově označených

geom.plánem č. 461-3/2003 jako p.p.č. 323/65 o vým. 204 m2 a p.p.č. 323/66 o vým.

462 m2, k.ú. Litol, Středočeskému kraji, Praha 5.

Návrh odboru SM na darování obec. pozemků dotčených stavbou II/272 Litol-Lysá n.L., nově označených geom.plánem č. 461-3/2003 jako p.p.č. 323/65 o vým. 204 m2 a p.p.č. 323/66 o vým. 462 m2, k.ú. Litol, Středočeskému kraji, Praha 5, rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 183 schválila jeho přijetí a doporučila ho ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje darování obecních pozemků dotčených stavbou II/272 Litol-Lysá n.L., nově označených geom. pl. č. 461-3/2003 jako p.p.č. 323/65 o vým. 204 m2 a p.p.č. 323/66 o vým. 462 m2, k.ú. Litol, Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

9. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města – prodej stav. pozemků ve Švermově

ulici.

Návrh pana starosty na revokaci usnesení zastupitelstva města ve věci prodeje stavebních pozemků ve Švermově ulici rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 164 schválila jeho přijetí a doporučila ho ZM ke schválení.

Pan starosta konstatoval, že zdůvodnění návrhu bylo uvedeno v materiálu, který zastupitelé obdrželi. Pouze doplnil, že s některými vlastníky jednal, situaci jim vysvětlil a oni akceptovali to, že územní plán v této lokalitě povoluje výstavbu vyšších domů a investor již má část těchto pozemků vykoupených a hodlá zde stavět bytové domy, čímž by stavebníci se svými rodinnými domky byly z obou stran obklopení vyšší zástavbou.

Pan Ing. Firman uvedl, že se mu líbí stanovisko stavebního úřadu, ale nelíbí se mu stav věci, že 13.11.2006 se rada města usnesla a vyhlásila záměr na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků a následně 13.12.2006 zastupitelstvo města schválilo prodej 4 stavebních pozemků konkrétním zájemcům a nyní vlastně ti samí lidé budou revokovat toto usnesení ve prospěch firmy, která je finančně silná, ale která dala podnět až 7.3.2007. Tento způsob řešení je krajně nešťastný a mohlo by dojít k tomu, že někdo bude naznačovat pod jakým tlakem nebo na základě jaké lobby došlo k výše uvedenému zrušení výběrového řízení.

Pan starosta uvedl, že ke změně názoru vedla radu města i ta skutečnost, že se nedařilo prodat zbývající 4 pozemky. Všichni shodně konstatovali, že vůči lidem, kterým byl schválen prodej stavebních pozemků tento postup není správný a rada města se bude snažit najít nějaké řešení k oboustranné spokojenosti.

Pan Ing. Šťastný doplnil, že pro něho byla další významnou rolí skutečnost, že na jedné straně bylo 8 RD a na druhé straně 60 bytových jednotek. Z pohledu zájmů města nebylo o čem diskutovat. Podmínkou rady města pak bylo, že bude se všemi zájemci jednat a hledat způsob, jak jim tuto ztrátu kompenzovat.

Pan Ing. Gregor uvedl, že z 80 % se ztotožňuje s tím, o čem hovořil p. Ing. Firman, ale zároveň souhlasil s p. Ing. Šťastným, že když už je jednou pozemek, který lze využít na bytovou zástavbu, bylo by škoda to nepodpořit. Určitě by však mělo být vyhlášené nové výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit i jiní investoři. Zájemcům o stav. pozemky by se měla nabídnou jiná vhodná lokalita.

- 7 -

Pan starosta odpověděl, že prodej pozemku bude proveden v souladu se zákonem o obcích, tzn. prodej bude zveřejněn s podmínkou, že to chceme prodat na bytové domy.

Pan Ing. Otava návrh podpořil, ale obával se, aby město u lidí neztratilo důvěru. Navrhl, aby město např. vykoupilo nějaké stavební pozemky a dalo je těmto 4 stavebníkům, kterým byl schválen prodej stav. pozemků ve Švermově ulici.

Pan starosta uvedl, že i s touto možností město počítá. V lokalitě V Drážkách má město stavební pozemky, které by se za určitých podmínek daly nabídnout těmto zájemcům. Tento návrh by poté v konečné fázi byl předložen zastupitelstvu města ke schválení.

Pan Houštecký uvedl, že proti firmě PMS nic nemá, ale nabídka tak, jak je podaná není pro město výhodná. Nabízí pouze 630,-- Kč/m2 a vybudování komunikace. Kdo potom bude financovat kanalizaci, vodu a plyn?

Pan starosta uvedl, že se nejedná o nabídku, pouze o deklaraci jejich zájmu o náš pozemek. Bude zveřejněn nový záměr, kde budou stanoveny podmínky prodeje.

Pan Kolman konstatoval, že i cena za m2 by měla být vyšší, protože na využité ploše bude mnohem více lidí, kteří to budou moci pokrýt.

Pan Mgr. Minařík doplnil, aby na firmě byla požadována i výsadba doprovodné zeleně a výstavba dětského hřiště.

Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM revokuje své usnesení č. II/10 ze dne 13.12.2006 (prodej stavebních pozemků ve Švermově ul. na RD) a ukládá radě města zajistit, aby vyhlášený záměr na zástavbu bytovými domy v lokalitě Švermova obsahoval zabezpečení veškerými inženýrskými sítěmi, zeleň, hřiště pro děti, protihluková opatření, vše v režii dodavatele a aby se všemi zájemci o výstavbu rodinných domů ve Švermově ulici jednala o náhradním pozemku.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
10. Žádost p. Ing. S.Svobody o finanční příspěvek z Kulturního fondu na soubor

kulturních akcí „Polabské variace“.

Návrh odboru ŠaK na poskytnutí finanční příspěvku z Kulturního fondu na soubor kulturních akcí „Polabské variace“ projednala rada města dne 19.2.2007 a usnesením č. 84 schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-- Kč a doporučila ZM návrh ke schválení.

Pan MVDr. Kořínek členům zastupitelstva města připomenul, že se nejedná o jednu akci ale o několik akcí, přičemž první ročník, který proběhl v roce 2006 byl velice zdařilý, perfektně organizačně zajištěný, za což má hlavní zásluhu p. Ing. Svoboda a kolektiv jeho spolupracovníků. Díky nim se o Lysé n.L. hovořilo v televizi, v rádiu, psalo v tisku. Doporučil příspěvek ke schválení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční příspěvek p. Ing. Stanislavu Svobodovi na soubor kulturních akcí „Polabské variace“ ve výši 25.000,-- Kč z Kulturního fondu.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

- 8 -

11. Rozdělení Dotace sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007

ve výši 750.000,-- Kč.

Návrh odboru ŠaK na rozdělení Dotace sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007 ve výši 750 tis.Kč projednala rada města dne 5.3.2007 a usnesením č. 117 schválila rozdělení dotací tak, jak bylo odborem navrženo. Zároveň doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení Dotace sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007 ve výši 750.000,-- Kč dle návrhu odboru ŠaK.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
12. Rozdělení Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok

2007 ve výši 200.000,-- Kč.

Návrh odboru ŠaK na rozdělení Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007 ve výši 200 tis.Kč projednala rada města dne 5.3.2007 a usnesením č. 118 schválila rozdělení dotací tak, jak bylo odborem navrženo. Zároveň doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007 ve výši 200.000,-- Kč dle návrhu odboru ŠaK.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
13. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Návrh finančního odboru na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení projednala rada města dne 5.3.2007 a usnesením č. 122 schválila poskytnutí půjček tak, jak bylo odborem a komisí pro rozdělování půjček navrženo.

Pan Ing. Gregor požádal o vysvětlení, proč pí Monice Kloudové byla žádost o půjčku zamítnuta s tím, že si musí podat novou žádost až bude mít vyřízeno stavební povolení, a manželům Štochlovým byla půjčka schválena s podmínkou, že musí doložit stavební povolení.

Paní Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, odpověděla, že manž. Štochlovi budou dělat elektriku, kde stavební povolení není potřeba, a pí Kloudová bude dělat plyn, kde stavební povolení musí být.

Paní Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, doplnila, že rozdíl je také v tom, že některá povolení byla vyřízena před 1.1.2007 podle starého stavebního zákona, kde stavební povolení muselo být, podle nového stavebního zákona jsou vnitřní rozvody již na ohlášení.

Pan starosta uvedl, že komise pro rozdělování půjček také měla pochybnosti o schopnosti žadatele splácet půjčku, proto si toto nechala ještě prověřit.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto: manž. Havlíkovi 30 tis.Kč, p. Dlouhý 60 tis.Kč, pí Křížová 29.400,- Kč, manž.

- 9 -

Fišerovi 30 tis.Kč, manž. Bednárovi 25 tis. Kč, Společenství vlastníku č.p. 801 300 tis.Kč, manž. Štochlovi 30 tis. Kč (za předpokladu doložení st. povolení), manž. Pelcovi 30 tis.Kč, Společenství vlastníků č.p. 1399-1400 360 tis.Kč, Společenství vlastníků č.p. 1496 300 tis.Kč.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
14. Revokace části usnesení ZM ze dne 14.2.2007, bod č. II/8 – prodej pozemku p. Ing.

Hradeckému na Řehačce.

Návrh odboru SM na revokaci části usnesení ZM ze dne 14.2.2007 v bodě č. II/8, spočívající ve vypuštění podmínky, že p. Ing. Hradecký uhradí za užívání pozemků nájemné za 3 roky zpětně, rada města projednala dne 5.3.2007 a usnesením č. 138 doporučila ZM návrhu vyhovět a část usnesení revokovat.
Pan starosta a p. Sedláček uvedli, že pozemek není oplocený a nepodařilo se prokázat, že by ho p. Ing. Hradecký užíval.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje část svého usnesení ze dne 14.2.2007 v bodě II/8 spočívající ve vypuštění podmínky, že pan Ing. Hradecký uhradí za užívání pozemků nájemné za 3 roky zpětně.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
15. Revokace části usnesení ZM ze dne 11.10.2006 (týkající se prodeje části p.p.č. 14/1,

k.ú. Litol) a nové schválení prodeje části obecního p.p.č. 14/1, nově označeného

geom. plánem jako p.p.č. 14/20 o vým. 10.378 m2, kult. ost. pl., k.ú. Litol, prodej

stav. p.č. 711 o vým. 1.453 m2zůstává beze změn.

Návrh odboru SM na revokaci části usnesení ZM ze dne 11.10.2006 (týkající se prodeje části p.p.č. 14/1, k.ú. Litol) a nové schválení prodeje části obecního p.p.č. 14/1, nově označeného geom. plánem jako p.p.č. 14/20 o vým. 10.378 m2, kult. ost. pl., k.ú. Litol, s tím, že prodej stav. p.č. 711 o vým. 1.453 m2 zůstává beze změn, rada města projednala dne 19.2.2007 a usnesením č. 104 schválila jeho přijetí a doporučila ZM revokaci části svého usnesení a schválení nově navrženého prodeje pozemků.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM revokuje své usnesení ze dne 11.10.2006 v bodě II/8 (prodej obec.pozemků p. Z.Koštířovi) a schvaluje opětovně prodej st.p.č. 711 o vým. 1.453 m2, kult. zast.pl., a nově prodej části p.p.č. 14/1, označeného geom. plánem jako p.p.č. 14/20 o vým. 10.378 m2, kult. ost. pl., k.ú. Litol, spol. Melin, s r.o., Palackého 154, Lysá n.L.-Litol, jednatel společnosti p. Z.Koštíř, za částku zast.pl. 360,-- Kč/m2, ost. pl. 200,-- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN Nymburk.

- 10 -

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
16. Odkoupení pozemku p.č. 303/1, k.ú. Lysá n.L., kult. zahrada, od Čs. spořitelny, a.s.

Návrh p. místostarosty na odkoupení pozemku p.č. 303/1, k.ú. Lysá n.L., kult. zahrada, od Čs. spořitelny, a.s., rada města projednala dne 5.2.2007 a usnesením č. 76 schválila jeho odkoupení za částku do max. výše 200 tis.Kč.

Pan místostarosta uvedl, že město schválilo záměr na výstavbu nového domova důchodců za Jedličkovým domem v zahradě. Bohužel zde chybí pozemek na zařízení staveniště a větší obslužná plocha pro stavbu jako takovou. Proto rada města uvítala možnost odkoupení tohoto pozemku a pozemku od pí Kožuchové, který je předložen v dalším bodě. Po ukončení výstavby město rozhodne, jakým způsobem budou pozemky využity, zda tam bude osazena zeleň, vybudovány parkovací plochy apod.

Paní Chloupková uvedla, že o odkoupení tohoto pozemku se v minulosti rada města snažila několikrát, ale Čs. spořitelna ho nechtěla prodat. Odkoupení doporučila.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 303/1, k.ú. Lysá n.L., vým. 799 m2, kultura zahrada, od Čs. spořitelny, a.s., za částku do max. výše 200 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
17. Výkup pozemku p.č. 301/1 o vým. 962 m2, kult. zahrada, a p.p.č. 301/2 o vým.

177 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., od pí Hany Kožuchové, bytem U Nové hospody

759/6, Lysá n.L.

Návrh odboru SM na výkup pozemku p.č. 301/1 o vým. 962 m2, kult. zahrada, a p.p.č. 301/2 o vým. 177 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., od pí Hany Kožuchové, bytem U Nové hospody 759/6, Lysá n.L., rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 184 schválila navržený výkup pozemků včetně dohodnutých splátek a doporučila ZM návrh ke schválení.

Pan Sedláček členy zastupitelstva města informoval, že výměra pozemku p.č. 301/1 se pravděpodobně sníží o úzký proužek směrem k Nám.B.Hrozného, který město nebude vykupovat, tzn. že výsledná kupní cena by byla o něco nižší.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Výkup pozemku p.č. 301/1 o vým. 962 m2, kult. zahrada, a p.p.č. 301/2 o vým. 177 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., od paní Hany Kožuchové, bytem U Nové hospody 759/6, Lysá n.L., za částku 1.000,-- Kč/m2 s tím, že kupní cena bude vyplacena ve třech splátkách, přičemž l. splátka bude provedena nejpozději ve IV. čtvrtletí r. 2007 ve výši nejméně 30 % dohodnuté kupní ceny, 2. splátka nejpozději ve III. čtvrtletí r. 2008 ve výši nejméně 50 % kupní ceny, 3. splátka nejpozději ve II. čtvrtletí r. 2009. Každá ze smluvních stran ponese své náklady spojené s koupí a prodejem pozemků.

- 11 -

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
18. Prodej obecního pozemku p.č. 2631/1 o vým. 5.396 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L.,

(skautský areál).

Návrh odboru SM na prodej obecního pozemku p.č. 2631/1 o vým. 5.396 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., (skautský areál) rada města projednala dne 19.3.2007 a usnesením č. 189 schválila jeho prodej a doporučila ZM návrh ke schválení.

Paní Chloupková členy zastupitelstva upozornila, že celá záležitost se protahuje již řadu let a již předchozí zastupitelstvo města mělo zájem na tom, aby pozemek skautského areálu byl této organizaci převeden.

Paní Valentová doporučila, aby v kupní smlouvě bylo ošetřeno, že v případě prodeje náleží předkupní právo Městu Lysá n.L. za stejných podmínek jako se tento prodej uskutečňuje.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje prodej obec. p.p.č. 2631/1 o vým. 5.396 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., (skautský areál) středisku Junák Lysá n.L., zastoupeném vůdcem p. Ing. V.Zumrem, za symbolickou částku 1,-- Kč s tím, že náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. Do kupní smlouvy dále doplnit, aby v případě prodeje náleželo předkupní právo Městu Lysá n.L. za stejných podmínek jako se tento prodej uskutečňuje.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
19. Změna Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Lysá n.L.

Na základě podnětu kontrolního výboru pan tajemník předložil dne 19.3.2007 radě města nové znění Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Lysá n.L., které rada města usnesením č. 163 schválila a uložila panu tajemníkovi předložit ho do ZM.

Pan Ing. Gregor uvedl, že na kontrolním výboru při projednávání stávajícího jednacího a organizačního řádu zjistili určité nesrovnalosti a rovněž změny zákonů, na které se řád odvolává. Velká diskuse proběhla na téma odvolatelnost členů kontrolního výboru, diskutovalo se o tom, že je možné, když bude kontrolní výbor někomu „šlapat na paty“ tak ten dotyčný řekne, tihle nám nepomáhají, ty nepotřebujeme, a navrhne jejich odvolání. Proto výbor hledal určité formulace, které by toto ošetřily, ale nakonec zjistil, že to je neproveditelné. Mluvilo se také o odměnách ale nebylo to myšleno na vyplácení pravidelných měsíčních odměn, ale bylo to myšleno tak, aby se tím zastupitelstvo města zabývalo a členům výborů, kteří pracovali na konkrétních činnostech na konci roku schválilo určité odměny. Z těchto podnětů vznikla pracovní verze úprav řádu, která byla p. tajemníkovi předána. Dále uvedl, že předložený jednací řád se mu líbí.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje Jednací a organizační řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

- 12 -

20. Úprava rozpočtu na rok 2007.

Návrh finančního odboru na úpravu rozpočtu na rok 2007 rada města projednala dne 5.3.2007 a usnesením č. 123 úpravu schválila a doporučila ji ZM ke schválení.

Pan Ing. Firman, předseda finančního výboru, uvedl, že návrh rozpočtu projednal finanční výbor dne 26.2.2007 a neměl k němu zásadní připomínky. Ty připomínky, které měl, jsou poznamenány v zápise. Hlavně se jednalo o položku Regulace plynového topení v ZŠ J.A.Komenského, kde bylo navrženo zvýšit 190 tis.Kč na 1.000 tis.Kč. Členové FV doporučili zvážit účelnost a načasování regulace kotelny s ohledem na návratnost investice, energetický audit, alternativní zdroje vytápění a možnost dotací z EU. U položky Komunikace Sokolská vzhledem k navržené částce 2.800 tis.Kč FV požaduje doplnit rozsah akce. Dále finanční výbor doporučil zpracovat výhled akcí na delší období např. 4 let, které budou přednostně financovány z rozpočtu města s tím, že náhodně zařazené akce by měly být zařazovány jen mimořádně, např. havárie, dotované akce apod.

Pan starosta odpověděl, že na regulaci plynového topení se bude město snažit získat dotaci, komunikace v Sokolské ulici by se měla provést celá, a na výhledu akcí na delší časové období se již pracuje.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
II. I n f o r m a t i v n í z p r á v y .
1. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 30.1.2007 a 6.3.2007.

Rada města projednala zápisy z jednání kontrolního výboru dne 19.2.2007 a 19.3.2007, oba zápisy vzala na vědomí a uložila odboru vnitřních věcí předložit je na nejbližší zasedání ZM.

Pan Ing. Gregor uvedl, že start kontrolního výboru byl trochu složitější, ale podařilo se mu sestavit plán práce na rok 2007, a probíhalo dovybavení členů kontrolního výboru potřebnými podklady pro kontrolní činnost.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 30.1.2007 a 6.3.2007.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Zápis z jednání finančního výboru dne 26.2.2007.

Rada města projednala zápis z jednání finančního výboru dne 5.3.2007, zápis vzala na vědomí a doporučila předložit ho ZM na vědomí.

Pan Ing. Firman uvedl, že kromě návrhu úpravy rozpočtu se FV zabýval výstavbou minigolfu v Třešňovce, vyhodnocením tabulky nezařazených akcí do rozpočtu roku 2007 a zavedením platebních karet v pokladně Města Lysá n.L.

Pan Ing. Gregor uvedl, že pro něho je prioritou vyřešení parkování ve městě.

- 13 -

Pan starosta odpověděl, že na regulaci parkování ve městě se pracuje a zastupitelstvo města bude o způsobu řešení informováno nejpozději na červnovém zasedání.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 26.2.2007.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
D i s k u s e :

starosta - informoval o rezignaci p. Kotyšky na členství v kontrolním výboru a

požádal OS MOP o návrh nového člena,

p. Ing. Firman - vystoupil jako člen Tanečního klubu dospělých (TKD) a uvedl, že to vypadá,

jako když nastává souboj mezi TKD a některými politickými stranami, což

je naprosto nesmyslné, protože mezi členy jsou zástupci a příznivci širokého

spektra politických stran a jejich společnou zábavou je společenský tanec, jde

o nepolitickou organizaci a tak by ji měli všichni brát.

- reagoval na připomínky kulturní komise, která ve svém zápise uvedla, že

TKD při vyúčtování plesu města nepředložil kopie dokladů, což je nezbytné

pro čerpání příspěvků od města, uvedl, že TKD neobdržel ani nežádal o

finanční příspěvek od města, faktura za pronájem sálu od Výstaviště Lysá

n.L. byla adresována přímo Městu Lysá n.L. a to ji zaplatilo, tzn. že doklad

je založen v účtárně. Protože však chce mít TKD dobré vztahy s městem, nad

rámec svých povinností přinesl na dnešní zasedání účetnictví TKD (v originá-

lech) a kdo by měl zájem může nahlédnout. Pokud se týká připomínky, kde je

dekorační materiál z plesu a že se může použít na další roky, tak odpovídá, že

je uschován na různých místech (jako ostatní majetek TKD) a TKD ho

samozřejmě na jiné další akce použije.

p. starosta - poděkoval za informaci a mimo jiné uvedl, že důvodem, proč rada města

zrušila pořádání plesu města v roce 2008 není to, že by byla nespokojenost

s jeho pořádáním, ale protože není jasná otázka financování pronájmu sálu

na Výstavišti v Lysé n.L. Jestliže dnes stojí pronájem sálu 72 tis.Kč neumí

město odhadnout, jaká bude situace za rok.

p. Mgr. Minařík – poděkoval, že se město zúčastnilo akce vlajka pro Tibet,

p. MVDr. Kořínek – v Lysé n.L. proběhla začátkem března výstava Stavitel 2007 a Regiony

České republiky 2007, a přestože každá politická strana ve svém volebním

programu má, že bude propagovat město, turismus, kulturu, na této výstavě

se to nijak neprojevilo. Stánek města byl velice pěkně připraven, ale stálo

to značné úsilí jednotlivé účastníky dohnat a prezentaci připravit. Požádal

proto členy zastupitelstva města, aby si příští ročník vzali za svůj a na

prezentaci města se aktivně podíleli.

p. Ing. Gregor – vyslovil nesouhlas s vysvětlování dětské pohotovosti po telefonu, lékařská

pohotovost pro děti po telefonu je velice ošidná záležitost, od lékaře se

rodičům dostane pouze rada, má dítě horečku, zajeďte si do Mladé Boleslavi,

Kolína nebo Prahy a tím to končí. Ale ne každý má tu možnost ihned zajet

do nemocnice. Požádal pí místostarostku o projednání s dětskými lékaři.
- 14 -

pí Valentová - oponovala, že dětská pohotovost funguje tak, že když zavoláte, lékař přijede

domů, dle rozpisu drží dětští lékaři pohotovost.

pí Chloupková – uvedla, že celou záležitost prověří.

p. Ing. Otava - uvedl, že diskotéka Callypsso obdrželo výjimku na pořádání diskoték do

04.00 hodin, ale devastace okolí a nádražních prostor pokračuje, co bude dál,

- upozornil na vzájemnou spolupráci ČD a Výstaviště v Lysé n.L. i v oblasti

propagace, tímto směrem by mělo jít i město,

p. tajemník - uvedl, že při udělování výjimky diskotéce Callypsso rada města řekla, že

výjimku povolí do 30.4.2007 a zároveň že je nutné zjistit, zda městu hrozí

nějaké riziko, když se výjimka nepovolí. Byl připraven dopis na odbor

legislativně právní MV a přišla cca 5 stránková nic neříkající odpověď. Mimo

jiné je zde uvedeno, že je pouze v pravomoci Města Lysá n.L., zda udělí či

neudělí výjimku z právního předpisu města. Záležitost bude ještě prohovořena

s právníkem města, protože na naši otázku MV v podstatě neodpovědělo.
I n t e r p e l a c e.

Práva interpelace žádný člen zastupitelstva nevyužil.
Návrh usnesení z dnešního jednání zastupitelstva města přednesla pí místostarostka.
U s n e s e n í ze zasedání ZM dne 28.3.2007
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Firman Miroslav

p. Ing. Otava Karel
2. Návrhovou komisi ve složení: pí Valentová Naděžda

pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav
II. s c h v a l u j e

1. a) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování

el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici č. 2

lokality ul. Družstevní, Za Kruhovkou a Na Zemské stezce (rezervovaný příkon 3x80,0 A).

b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování

el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici č. l

lokality ul. Družstevní (rezervovaný příkon 3x20,0 A).

c) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování

el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici lokality

Cihelna (rezervovaný příkon 3x16,0 A).

d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, ve věci vybudování

el. přípojky, el. instalace, provedení a umístění měřícího místa pro čerpací stanici lokality

Hrabanov (rezervovaný příkon 3x160,0 A).

2. a) Finanční náhradu městu za zřízení věcného břemene v částce 1.000,-- Kč + 19 % DPH za

každou přípojku.
- 15 -

b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 3463/1, k.ú. Lysá n.L., na vodovodní a kanalizační

přípojku s p. Václavem Švejdou, bytem Cihelna 574, Lysá n.L., za částku 2.000,-- Kč

+ 19 % DPH.

c) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 3466/2, k.ú. Lysá n.L., na kanalizační přípojku s manž.

Kratochvílovými, bytem Kytínská 1188/1, Praha 10, Hostivař, za částku 1.000,-- Kč

+ 19 % DPH.

d) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 3466/2, k.ú. Lysá n.L. na kanalizační přípojku s manž.

Ing. Hanou Sochovou, bytem Plzeňská 121/203, Praha 5, a p. Tomášem Sochou, bytem

Holandská 1382/23, Praha 10, za částku 1.000,-- Kč + 19 % DPH.

e) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 2673/7, k.ú. Lysá n.L., na vodovodní přípojku s pí Hanou

Kubaňovou, Chvalkov 22, Trhové Sviny, za částku 1.000,-- Kč + 19 % DPH.

f) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení

věcného břemene na obec. p.p.č. 2165/7, k.ú. Lysá n.L., na vodovodní a kanalizační

přípojku s pí J.Pánkovou, Fibichova 1691, Lysá n.L., za částku 2.000,-- Kč + 19 % DPH.

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu se spol. Ing. V.Hořák

Trading, Tichá 822, Brandýs n.L.-Stará Boleslav. V návrhu smlouvy bude změněn bod VI

ve smyslu, že částka za věcné břemeno bude městu uhrazena před podpisem smlouvy.

4. Uzavření třístranné smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné

smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodu přes obecní p.p.č. 322/9 a

p.p.č. 328, k.ú. Litol, pro skleníkový komplex Montano, s.r.o., za částku 5.000,-- Kč + 19 %

DPH. Tato částka bude městu uhrazena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.

Dále se investor stavby zaváže, že zachová zelený pás pro následnou výsadbu zeleně a v místě

budoucího křížení s obchvatem provede takové stavební opatření, které nebude bránit další

výstavbě obchvatu.

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy

o zřízení věcného břemene na část obec. p.p.č. 1981/50, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., s manž.

Herclíkovými, bytem Stará Lysá č.p. 80, s tím, že věcné břemeno se sjednává za jednorázovou

úplatu 1.000,-- Kč + 19 % DPH.

6. Uvažovanou stavbu – napojení přípojkové skříně p.p.č. 449 ze stávající kabelové trasy na

pozemku města p.č. 3451/23 pro přívod el. energie v projektové přípravě investora ČEZ

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva

o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L. za

částku 1.000,-- Kč.

7. Uvažovanou stavbu – uložení kabelu NN ve výkopové rýze se vznikem ochranného pásma a

stavbou rozpojovací skříně v pilíři v ul. V Polích na pozemcích p.č. 2165/28 a 2172/13 v k.ú.

Lysá n.L., v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, s tím,

že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na dotčené

nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L. za částku 1.500,-- Kč.

8. Darování obecních pozemků dotčených stavbou II/272 Litol-Lysá n.L., nově označených

geom. pl. č. 461-3/2003 jako p.p.č. 323/65 o vým. 204 m2 a p.p.č. 323/66 o vým. 462 m2,

k.ú. Litol, Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11.

9. Finanční příspěvek p. Ing. Stanislavu Svobodovi na soubor kulturních akcí „Polabské

variace“ ve výši 25.000,-- Kč z Kulturního fondu.

10. Rozdělení Dotace sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007 ve

výši 750.000,-- Kč dle návrhu odboru ŠaK.

- 16 -

11. Rozdělení Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let pro rok 2007

ve výši 200.000,-- Kč dle návrhu odboru ŠaK.

12. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto: manž. Havlíkovi 30 tis.Kč, p. Dlouhý

60 tis.Kč, pí Křížová 29.400,- Kč, manž. Fišerovi 30 tis.Kč, manž. Bednárovi 25 tis. Kč,

Společenství vlastníku č.p. 801 300 tis.Kč, manž. Štochlovi 30 tis. Kč (za předpokladu

doložení st. povolení), manž. Pelcovi 30 tis.Kč, Společenství vlastníků č.p. 1399-1400

360 tis.Kč, Společenství vlastníků č.p. 1496 300 tis.Kč.

13. Opětovně prodej st.p.č. 711 o vým. 1.453 m2, kult. zast.pl., a nově prodej části p.p.č.

14/1, označeného geom. plánem jako p.p.č. 14/20 o vým. 10.378 m2, kult. ost. pl., k.ú.

Litol, spol. Melin, s r.o., Palackého 154, Lysá n.L.-Litol, jednatel společnosti p. Z.Koštíř,

za částku zast.pl. 360,-- Kč/m2, ost. pl. 200,-- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň

z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN Nymburk.

14. Výkup pozemku p.č. 303/1, k.ú. Lysá n.L., vým. 799 m2, kultura zahrada, od Čs. spořitelny,

a.s., za částku do max. výše 200 tis. Kč.

15. Výkup pozemku p.č. 301/1 o vým. 962 m2, kult. zahrada, a p.p.č. 301/2 o vým. 177 m2,

kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., od paní Hany Kožuchové, bytem U Nové hospody 759/6, Lysá

n.L., za částku 1.000,-- Kč/m2 s tím, že kupní cena bude vyplacena ve třech splátkách,

přičemž l. splátka bude provedena nejpozději ve IV. čtvrtletí r. 2007 ve výši nejméně 30 %

dohodnuté kupní ceny, 2. splátka nejpozději ve III. čtvrtletí r. 2008 ve výši nejméně 50 %

kupní ceny, 3. splátka nejpozději ve II. čtvrtletí r. 2009. Každá ze smluvních stran ponese

své náklady spojené s koupí a prodejem pozemků.

16. Prodej obec. p.p.č. 2631/1 o vým. 5.396 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., (skautský areál)

středisku Junák Lysá n.L., zastoupeném vůdcem p. Ing. V.Zumrem, za symbolickou částku

1,-- Kč s tím, že náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. Do kupní smlouvy

dále doplnit, aby v případě prodeje náleželo předkupní právo Městu Lysá n.L. za stejných

podmínek jako se tento prodej uskutečňuje.

17. Jednací a organizační řád výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

18. Úpravu rozpočtu na rok 2007.

III. r e v o k u j e

1. Své usnesení č. II/10 ze dne 13.12.2006 (prodej stavebních pozemků ve Švermově ul. na RD),

2. Část svého usnesení ze dne 14.2.2007 v bodě II/8 spočívající ve vypuštění podmínky, že pan

Ing. Hradecký uhradí za užívání pozemků nájemné za 3 roky zpětně.

3. Své usnesení ze dne 11.10.2006 v bodě II/8 (prodej obec.pozemků p. Z.Koštířovi).
IV. b e r e n a v ě d o m í

1. Záměr rady města prodat pozemky ve Švermově ulici přednostně zájemci o výstavbu bytových

domů.

2. Zápis z kontrolního výboru ze dne 30.1.2007 a 6.3.2007.

3. Zápis z finančního výboru ze dne 26.2.2007.
V. u k l á d á

Radě města

l) zajistit, aby vyhlášený záměr na zástavbu bytovými domy v lokalitě Švermova obsahoval

zabezpečení veškerými inženýrskými sítěmi, zeleň, hřiště pro děti, protihluková opatření,

vše v režii dodavatele,

2) se všemi zájemci o výstavbu rodinných domů ve Švermově ulici jednat o náhradním pozemku.- 17 -

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Usnesení bylo jednomyslně přijata.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 18.10 hodin ukončil.
Zapsala: Šťastná I.
Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p. Ing. Firman M. p. Ing. Otava K.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.