+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 25.7.2007 na MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Horvát Milan

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ježek Stanislav

p. Ing. Gregor Petr

p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Ing. Firman Miroslav
I. Zahájení

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Konstatoval, že dnešní mimořádné zastupitelstvo svolal v souladu s § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, na požádání potřebného počtu členů zastupitelstva.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Firman Miroslav a p. Mgr. Fajmon Hynek, do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková Marcela, p. Mgr. Minařík Jaroslav a p. Ing. Gregor Petr.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů
Návrhová komise pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti. 0 hlasů
Pan starosta uvedl, že jediným bodem dnešního programu mělo být zajištění provozu parkování na vymezených komunikacích a veřejných parkovištích v Lysé n.L. parkovacími automaty společnosti ACTIV, s.r.o., Kladno, ale z důvodu časové tísně doporučil zařadit na dnešní jednání ještě dva návrhy na schválení, a to přijetí finančního daru od firmy Linde Wiemann CZ, s.r.o., a schválení věcného břemene – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost vč. vjezdu a průchodu k zadnímu traktu objektu č.p. 16 do kupní smlouvy na výkup pozemků s pí Kožuchovou.
- 1 -

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva k takto navrženému programu připomínky či doplnění.

Pan Ježek navrhl rozšíření programu o návrh na revokaci usnesení ZM v bodě II/16 ze dne 20.6.2007, které se týkalo zveřejnění záměru na prodej pozemků a vyhlášení zadávacích podmínek pro zástavbu bývalého areálu Fruty, a to v bodě II/16.

Pan Ing. Firman konkretizovat projednávaní parkování na bod č. 1) smlouva s firmou Activ, s.r.o., Kladno, podepsaná 5.6.2007 s účinností od 1.8.2007, bod č. 2) úprava pravomocí rady města a bod č. 3) proces schvalování smluv.

Pan starosta zrekapituloval dnešní program jednání:

1) Smlouva s firmou Activ, s.r.o., Kladno.

2) Úprava pravomocí rady města.

3) Proces schvalování smluv.

4) Přijetí finančního daru od firmy Linde Wiemann CZ, s.r.o.

5) Schválení věcného břemene – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost vč. vjezdu a

průchodu k zadnímu traktu objektu č.p. 16 - do kupní smlouvy na výkup pozemků s pí

Kožuchovou.

6) Návrh na revokaci usnesení ZM ve věci vyhlášení záměru na prodej pozemků v bývalém

areálu Fruty.

Pan starosta požádal o schválení dnešního navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů.

Program byl jednomyslně schválení.
1. Smlouva s firmou Activ, s.r.o., Kladno, podepsaná dne 5.6.2007 s účinností od

1.8.2007 - zajištění provozu parkování na vymezených komunikacích a veřejných

parkovištích v Lysé n.L. parkovacími automaty.
Pan Ing. Firman uvedl, že mnoha zastupitelům se nelíbí smlouva o zajištění provozu parkování na vymezených komunikacích a veřejných parkovištích v Lysé n.L. parkovacími automaty uzavřená dne 5.6.2007 s firmou Activ, s.r.o., Kladno, s účinností od 1.8.2007. Na tuto smlouvu nechali zpracovat právní rozbor, který konstatuje, že smlouva vykazuje právní nedostatky. Dále je dle jejich mínění smlouva pro město jednoznačně nevýhodná. Proto by doporučil hlasovat o dotazu - kdo ze zastupitelů města nemá výhrady k současnému znění smlouvy s firmou. Activ, s.r.o., a následně o návrhu usnesení – ZM ukládá p. starostovi odstoupit od smlouvy s firmou Activ, s.r.o., Kladno, z důvodu formálních a právních nedostatků a nevýhodnosti pro město.

Pan starosta doporučil vést o celé věci ještě diskusi, protože by rád věděl, jaké právní nedostatky smlouva vykazuje.
Pan Ing. Otava citoval některé pasáže z vyjádření právníka k výše uvedené smlouvě:

Předmětná smlouva je již ve svém základu koncipována chybně, odkazuje na § 289 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Text smlouvy měl ale být podřazen zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Mělo být vypsáno řádné výběrové řízení a nikoliv pouze zveřejnění veřejné zakázky, jako tomu bylo v tomto případě. Smlouva také mohla být podřazena zákonu č.139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesních řízeních. S ohledem na znění starostou podepsané smlouvy, zejména

- 2 -

čl. 5.1. je nutná aplikace zákona č. 139/2006 Sb. Koncesní zákon upravuje postup veřejného zadavatele tedy i územně samosprávného celku v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty. Pokud činí předpokládaný příjem koncesionáře min. 20 mil Kč (na červnovém zasedání ZM byl uváděn předpokládaný roční příjem 4 mil. Kč a smlouva je na 10 let) musí předcházet uzavření příslušné smlouvy tzv. koncesní řízení § 6 – 15 koncesního zákona. Jde prakticky o organizaci a vyhodnocování soutěže potencionálních koncesionářů. Z uvedeného vyplývá, že předmětná smlouva neměla být regulována pouze obchodním zákoníkem, ale zejména koncesním zákonem, jako zákonem speciálním. Součástí smlouvy je čl. 16 – seznam příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Přílohu B se však kontrolní skupině nepodařilo získat ani při opakovaném vyžádání. Odbor SM sdělil, že přílohu B nikdy neměl ani ji nikdy neviděl. Vzhledem k tomu, že se ve smlouvě výslovně hovoří o příloze B a jejím obsahu, její absence zakládá důvod k prohlášení neplatnosti smlouvy. Město má získat ročně pouze 20 % z tržeb. Tvrzení p. starosty, že ostatní firmy nabízely méně, neobstojí. Mimochodem součástí nabídek odměna městu vůbec nebyla. Naopak dle sdělení odboru SM byla jediným a nejdůležitějším ukazatelem nulová investice města.Tento splnily všechny firmy. V Mladé Boleslavi město dostává 45 %. Jediným regulačním mechanizmem města je stanovení maximální ceny za parkování, takže starostou proklamované ceny, např. 1,-- Kč/1/2 hodiny v jednotlivých zónách, jsou jen zbožným přáním. Ceny určuje firma Activ, s.r.o., do dohodnuté maximální výše. Znevýhodnění občanů s bydlištěm v dotčených zónách vzroste z důvodu parkování cizích aut v těchto zónách o ekonomický dopad, budou nuceni si zakoupit rezidenční kartu a ani tak jako dřív nebudou mít záruku místa před svým domem. Smlouva neřeší parkování v době výstav, s prodloužením smlouvy s firmou p. Vlčka se nepočítá. Necitlivý je přístup k občanům Lysé n.L. a okolních obcí zpoplatněním nejen tzv. nákupového parkování ale i nutností placení při vyřizování úředních záležitostí na parkovišti u MěÚ. Ohrožení budou podnikatelé především obchodníci. V době, kdy mohou zákazníci zaparkovat před hypermarketem zdarma, existuje reálná hrozba snížení zájmu o drobné obchodníky. Příkladem může být i vylidnění starého města v Mladé Boleslavi. Komplikace hrozí pro občany zaměstnané v centru, zaměstnance městského úřadu nevyjímaje. Jedná se o násilné a necitlivé řešení problému bez sebemenšího náznaku o dialog s ostatními zastupiteli. Starostou slíbená diskuse po podpisu smlouvy je pouze gestem a výsledkem snad mohou být pouze kosmetické úpravy. Časový horizont smlouvy 10 let zasahuje do tří volebních období a je v podstatě nevratný. Proto se jeví jako nutnost zpracování seriozního odborného auditu řešení organizace dopravy v klidu. Přestože firma Activ, s.r.o., v materiálu k veřejné zakázce pro Lysou n.L. dokumentovala svou kompetentnost řadou referencí vč. odborných auditů v různých městech ČR i v zahraničí, v Mladé Boleslavi šlo o měsíční práci na auditu. Na otázku, položenou na červnovém zasedání ZM, zda proběhl a jak vypadal průzkum v Lysé n.L., bylo odpovězeno, že proběhl 2 hodinový průzkum, protože 2 denní průzkum by byl příliš nákladný.

Pan Ing. Otava konstatoval, že toto jsou hlavní připomínky ke smlouvě zastupitelů za OS MOP a Naše Město.
Pan starosta odpověděl, že rozhodně diskusi ze zasedání ZM nebrali členové rady města na lehkou váhu a rada na smlouvě nadále pracovala. Výsledkem je dodatek smlouvy, který mimo jiné stanovuje spolurozhodovací pravomoc rady města při určování cen, a to tím způsobem, že pokud by se měly měnit ceny za parkovné ve městě, musel by k tomu být udělen souhlas rady města nebo města jako takového. Co se týká námitek na výběrové řízení a na uzavřenou smlouvu má také k dispozici právní rozbor, a to našeho městského právníka p. JUDr. Drábka, který neshledal na smlouvě žádné právní vady a nedostatky. Výběrové řízení bylo před jeho vypsáním konzultováno s pracovníky, kteří jsou za tuto oblast zodpovědní, a

- 3 -

bylo řečeno, že tato cesta je v pořádku. Na výtku, že město dostává pouze 20 % z celkových tržeb, pan starosta reagoval otázkou na p. Ing. Otavu, zda může říci, kolik % z celkových tržeb za vybrané parkovné odváděl p. Vlček. Protože jestliže se hovoří o tom, že 20 % je málo, rád by věděl, kolik se odvádělo do pokladny dosud.

Pan Ing. Firman odpověděl, že p. Vlček se vždy řádně zúčastnil vyhlášené veřejné zakázky, kde jedním z hlavních ukazatelů byla konkrétní výše odvodů z vybraného parkovného. Vždy byl vybrán ten uchazeč, který nabídl nejvíc, a byla s ním uzavřena smlouva na nepoměrně kratší dobu než s firmou Activ, s.r.o.
Pan starosta uvedl, že nezpochybňuje regulérnost veřejné zakázky ani to, že byla vždy vybrána firma, která nabídla nejvíc. Ale nechápe, proč je ten samý postup radě města v případě firmy Activ, s.r.o., vyčítán. V případě p. Vlčka se pouze ptal, zda je známo, kolik p. Vlček za rok na parkovném skutečně vybral a kolik % činí jím odváděná částka. Město totiž nemá přehled, kolik pan Vlček na parkovném vybírá a zda odvádí 5 % nebo 20 % nebo 50 % z vybrané částky. Proto se domnívá, že odvod stanovený v % je transparentní a město tím bude vědět kolik firma vybere.
Pan starosta dále připomněl, že pokud se týká výběrového řízení a jeho parametrů rada města neudělala nic jiného, než co do té doby dělala rada předchozí. Z nabídek 3 firem vybrali nejlepší nabídku, která byla v té chvíli možná.
Pan Ing. Firman odpověděl, že to není stejné. Někteří členové rady města již na minulém zasedání zastupitelstva města přiznali, že nebyli seznámeni se současným zněním smlouvy. Když minulá rada města uzavírala smlouvy obdobného významu, automaticky jednala tak, že tyto smlouvy dala na vědomí ostatním členům rady města případně zastupitelstva.
Paní Chloupková uvedla, že byla v minulých radách města a že to nebyl standardní postup, aby se smlouvy předkládaly zastupitelům, někdy se nedaly ani radním.
Pan Mgr. Fajmon ke smlouvě s p. Vlčkem uvedl, že byl v radě města, když byla smlouva s p. Vlčkem poprvé uzavřena. Zásadní rozdíl oproti dnešní smlouvě je v tom, že smlouva s p. Vlčkem byla roční, a každoročně se soutěžilo o konkrétní výši nabízeného odvodu z parkovného. K předmětu dnešní diskuse uvedl, že dle jeho názoru měla rada města celou záležitost více konzultovat se zastupitelstvem města, protože se týká celého města i lidí z měst a obcí okolních, kteří do našeho města jezdí. I on se domnívá, že podepsaná smlouva s firmou Activ, s.r.o., Kladno je pro město nevýhodná a hlasovat pro ni nebude.
Pan Ing. Gregor uvedl, že problematiku parkování projednával na svém mimořádném jednání i kontrolní výbor 10.6.2007. Kontrolní skupina prověřovala některé doklady týkající se nového parkovacího systému, výběrového řízení nového provozovatele, i příloh uzavřené smlouvy. Bohužel museli konstatoval, že přílohy smlouvy nemají veškeré náležitosti. Do smlouvy není zakomponován dokument, kterým rada města schválila stanovení maximálních cen parkovného v jednotlivých zónách a netvoří ani jeho přílohu. Příloha B chybí zcela. Proto se kontrolní výbor domnívá, že smlouva je neúplná a tudíž neplatná. V rámci této kontroly navrhli, aby rada města zvážila ještě konkrétní úpravy smlouvy a současně podrobila tento dokument právně ekonomickému rozboru. Kontrolní výbor konstatoval, že např. firma CITYMETR, s.r.o., nabízela pro naše město variantní řešení parkování a měla detailněji

- 4 -

zpracovanou nabídku přizpůsobenou městu Lysá n.L.
Pan starosta popsal jaké změny jsou navrženy v Dodatku č. l ke smlouvě o organizaci a řízení dopravy v klidu a provozování Městského parkovacího systému ve městě Lysá nad Labem.

- je zde zakotvena spolurozhodovací pravomoc rady města v záležitosti určování cen,

- koeficienty obsazenosti a respektování MPS byly vypuštěny,

- příjmy byly upraveny tak, že se povyšují v závislosti na výtěžku z tohoto systému. Po

dosažení určité roční výše příjmů z provozu MPS se zvyšuje odvod na 40 % nebo na 60 %.

Je to závislé na tom, kolik se na parkovném vybere.

Rada města stanovovala ceny za parkovné s ohledem na občany, aby je to příliš finančně nezatěžovalo, z toho také vyplývá výtěžnost v řádu 20 % pro město.

Pan Ježek se dotázal, zda byla také zkrácena doba, na kterou je smlouva uzavírána a zda lze smlouvu vypovědět.
Pan starosta odpověděl, že pokud ten, který se smlouvou zavázal, nebude něco plnit, lze smlouvu vypovědět. Upozornil na to, že zatím si každý představuje, jak bude firma 10 let na tomto systému vydělávat, ale on se také může stát pravý opak, že systém nebude přinášet takové peníze, ale bude fungovat jako regulace. Potom je to o tom, že firma musí dodržet své závazky a provozovat MPS, i když se jí to nebude vyplácet. Firma do zprovoznění MPS vkládá cca 7 mil Kč a chce mít samozřejmě nějakou smluvní jistotu.
Pan Ing. Firman uvedl, že smlouva, která byla uzavřena a je v současné době platná, se řadě zastupitelů nelíbí, byla uzavřená i za trochu nekorektních podmínek, obsahuje body se kterými ne všichni členové zastupitelstva i někteří členové rady města souhlasí, a proto nevidí důvod, proč smlouvu nevypovědět, zamyslet se nad tím, jaký systém parkování by v Lysé nad Labem měl být, a poté případně vyhlásit nové výběrové řízení. Toto je způsob, který by uklidnil celou situaci ve městě.
Pan starosta odpověděl, že se ve slibu zastupitele zavázal, že bude dělat věci ku prospěchu města, a přestože veřejné mínění je proti němu, je přesvědčen o tom, že tento projekt je dobrý, že by mohl městu pomoc, a proto se ho snaží obhajovat. Jde o záležitost, na které se nepracovalo den, ale pracovalo se na ní poměrně dlouho. Samozřejmě nechce zpochybňovat vůli zastupitelstva, pokud zastupitelstvo projeví jinou vůli bude ji respektovat, ale chce se k námitkám vyjádřit. Upozornil i na skutečnost, že firma Activ, s.r.o., se písemně zavázala, že by případně na území města vybudovala nové parkoviště.
Pan Ing. Firman pochválil současné vedení města za to, že se snaží vyřešit zatím neuspokojivé parkování v Lysé n.L., Informace, které zde dnes předkládá pan starosta, jsou zajímavé, ale řada zastupitelů je nezná. Proto doporučil vypovědět současnou smlouvu. Osobně si myslí, že systém parkovacích automatů není špatný, za parkování se platí ve všech městech okolo. Lehké výhrady má k popsanému systému rezidentů a k parkování u nádraží. V zásadě ale není proti parkovacím automatům. Přesto si myslí, že je třeba vypovědět stávající smlouvu, a pak řešit následující kroky s novým výběrovým řízením.

Pan starosta se dotázal, zda zastupitelé počítají s tím, že odstoupení od smlouvy přinese městu nějaké finanční sankce.

- 5 -
Pan Ing. Firman připustil, že se případnými sankcemi nezabývali, ani to nebylo předmětem právního rozboru.
Pan Houštecký uvedl, že v průběhu několika týdnů, po posledním zasedání zastupitelstva města vyslechl nemalé stesky spoluobčanů, voličů, ohledně stání a parkování. Vyslechnout musel i hlasy občanů sousedních obcí našeho regionu. Zastupitelé by si měli uvědomit, že vůči voličům jsou odpovědni za veškerá svá rozhodnutí. Povinností zastupitelů je rozhodovat pro užitek občanů a prospěch města. Důvěra, kterou ve volbách dostali, všechny zavazuje dělat vše podle nejlepšího vědomí a svědomí. Morální povinnost je i vůči zastupitelstvu a občanům regionu, kteří jsou na nás závislí vzhledem k umístění státní správy delegované do našeho města. Ztotožnil se s názory spoluobčanů, a to zejména v následujících bodech. Smlouva na dobu delší než je volební období je špatná a podobné smlouvy se v minulosti městu vymstily. Deset let je nepřijatelná doba trvání smlouvy. Přijatelné je jedno volební období. Procento podílu pro město je nepřijatelné. Smluvní procento 20 % pro město činí cca 800 tis.Kč za rok při uvažovaném příjmu provozovatele 4 mil. Kč ročně. V ostatních městech je podíl pro město vyšší. Např. v Mladé Boleslavi je 45 %. Musí se vzít v úvahu stávající stav, kdy současný smluvní partner odvádí za parkování pouze při výstavách 420 tis.Kč ročně. Je naprosto nedomyšlené parkování pro staré, resp. nemocné občany, kteří jsou závislí na lékařské službě, navštěvují i sociální odbor MěÚ a využívají sociální služby. Není řešeno vyhrazené parkování pro osoby ZTP, neboť navržený systém pro ně nezaručuje zajištění parkovacího místa ani za poplatek. Není zajištěno pravidelné dopravní spojení z okolních obcí. Autobus přijíždí ráno v 7 hodin a zpět lze jet až v poledne. Co si má počít starý nebo nemocný člověk celé dopoledne, kde má čekat. Musí použít auto, které musí někde zaparkovat a třeba i několikrát týdně. Nebude hodnotit občany, kteří dovážejí děti do škol a školek. Není možné uvažovat s parkováním v ulici Sokolská, 28. října. Ulice neodpovídají svými rozměry a DI Nymburk a dopravní odbor MěÚ Lysá n.L. nepovolily jejich užívání pro parkování z důvodu bezpečnosti. Není vůbec uvažováno s tím, že dojde v dohledné době k rekonstrukci Masarykovy ulice a že nebude parkování v této ulici vůbec možné. Jedním z placených parkovišť je pozemek ve Frutě, jak dlouho bude fungovat se neví a jaké parkoviště ho nahradí zatím nikdo nezveřejnil. Doba zástavby areálu na určitou dobu vyloučí parkování. Z výše uvedených důvodů je naprosto nepřijatelný čl. 9.4 smlouvy, kde je uvedeno, že město bude hradit provozovateli kompenzaci příjmů v případě menšího rozsahu parkovacích míst než je uvedeno ve smlouvě. Je nepřijatelné pro právnické nebo fyzické osoby, živnostníky v oblasti parkovacích automatů, platit za stání vozidla, když není rezervováno místo pro stání. Doporučil najít způsob a zajistit, aby majitelé aut dlouhodobě parkující v Masarykově ulici a přilehlých ulicích parkovali na vyhrazených stáních na drážních pozemcích, neboť se většinou jedná o cestující veřejnost. Je nutné uvedené připomínky řešit a následně určit způsob parkování ve městě.
Pan Ing. Šťastný uvedl, že všechny informace, které občané na letácích získávali jsou plné polopravd. Obětí takové mistifikace se stal i pan exstarosta, který říkal, že město na sebe bere zodpovědnost doplněnou finančním tokem, když nebude splněna ekonomická rovnováha. To není pravda. Ve smlouvě je psáno, že pokud město bez dohody omezí počet parkovacích míst, které jsou např. v Masarykově ulici a neprojedná to, pak nastanou tyto finanční dopady. Ale přece není důvod, aby se stávající parkovací plochy rušily či omezovaly. Naopak zájmem města je, aby se parkovací místa rozšiřovala. V nějakém letáku byly uvedeny obavy na vytížení policie. Právě firma Activ, s.r.o., nabízí svoje vozidlo, svého pracovníka, který bude k dispozici a bude kontrolovat plnění a dodržování režimu a teprve při ukládání sankcí bude k dispozici městská policie. Hodně se také mluví o celkové ztrátovosti. Ale nikdo již nemluví

- 6 -

o tom, že firma nejen bude investovat do města nemalé finanční prostředky, ale bude také mít pravidelné měsíční režijní náklady. Na samém počátku byl záměr udělat pořádek v Masarykově ulici. O tomto záměru hovořil s mnoha lidmi, ale bohužel nikdo nenavrhl jiný způsob řešení, kromě p. Skuhrovce, který navrhoval systém parkovacích terčíků. Na tento systém se ptal v Příbrami. Parkovací kotouče doporučili na nějaké menší parkoviště, které je např. v uzavřeném bloku, kde jsou obchody a provozovny, ale na žádné hlavní obchodní třídě to nevyužívají. Osobně neví o způsobu, který by donutil lidi, kteří jezdí do práce z nádraží, aby zaparkovali na některé odstavné ploše. Prostě zastaví auto na místě nejbližším nádraží. Tuto situaci lze řešit jedině finančně. Zde řečené argumenty, že naši občané a občané z okolních obcí nemají kde zaparkovat, to tento systém vyřeší. Pokud se ze 120 aut v Masarykově ulici podaří alespoň 70 aut přesunout na odstavná parkoviště podél trati, bude zde prostor pro toho, kdo to bude potřebovat. Bude hlasovat pro navržený systém. Připouští, že prezentovaná smlouva není nejšťastnější. Starosta jednal s firmou, došlo k upřesnění celé řady bodů, někde došlo i k zásadním změnám.
Pan Ing. Otava upozornil, že návrh parkování nebyl projednán ani v dopravně bezpečnostní komisi. Přitom komise se na třech jednáních po sobě zabývala možnostmi parkování a navrhovala určité možnosti, např. parkovací kotouče. Cílem parkovacích kotoučů je bezplatná dostupnost parkování v místech služeb pro občany (restaurací, jídelen, pošta, apod.) na nezbytně nutnou dobu. Tento systém je nesrovnatelně levnější než PA, ale především je výhodný pro občany města a firmy. Komise svým usnesením doporučila zavést systém parkovacích kotoučů a prakticky ho vyzkoušet. Ve městě Příbram se osvědčil. Proto není pravda, že by nikdo žádný jiný způsob nenavrhoval. Členové komise, když se dozvěděli, že již byla podepsána smlouva s firmou Activ,s.r.o., byli velmi rozhořčeni a konstatovali, že nevědí k čemu je komise zřízena, když rada stejně rozhodne bez vyjádření odborné komise a v rozporu s jejími doporučeními. Komise konstatovala, že rada se sama pasovala do role dopravních odborníků a zvolila pro město nevýhodný systém.
Pan starosta na to reagoval tím, že komise jsou poradními orgány rady města. I v minulosti se zcela běžně stávalo, že se nedalo na doporučení komise a rada rozhodla podle svého úsudku. Co se týká parkovacích kotoučů, není pravda, že by o tomto způsobu rada města neuvažovala. Ale systém byl vyhodnocen jako neefektivní. Některé záležitosti, jako např. projednávání integrované dopravy SK, nebyly projednávány v komisi, protože město mělo na vyjádření 14 dnů, a komise se schází 1x měsíčně. Není pravda, že by rada s komisí nepočítala, např. ji požádala, aby navrhla řešení parkování na Kačíně.
Pan Mgr. Fajmon uvedl, že srovnávat naše město s Mladou Boleslaví nebo Příbramí je zavádějící. Situace v našem městě je zcela specifická charakterem zástavby, počtem obyvatel a tím, že sloužíme jako spádové území. Musí se hledat řešení pro naše místní podmínky, nelze opisovat to, co mají někde jinde. Musí se najít podpora většiny zastupitelů a většiny veřejnosti. Do jiných měst se samozřejmě můžeme podívat, ale najít řešení pro Lysou n.L. není tak jednoduché. Navíc problém parkování je problém dynamický, který se neustále bude časově vyvíjet. Vyřešit se ho nepodaří zřejmě nikdy. Řešit se bude postupně i v budoucnosti. Proto dle jeho názoru není možné vyřešit parkování na 10 let dopředu. Během těchto let se může stát spousta věcí, které parkování příznivě či nepříznivě ovlivní. Je toho názoru, že problém parkování je tak velký, že přestože podle výkladu rady města je v její kompetenci o něm rozhodnout, mělo by o něm rozhodovat zastupitelstvo města. Navrhl usnesení:
- 7 -

1) ZM ukládá radě města, aby neprodleně nejpozději do 31.7.2007 učinila všechny nezbytné kroky k tomu, aby smlouva mezi Městem a firmou Activ, s.r.o., byla ukončena tak, aby z toho městu nevznikly žádné náklady.

2) ZM ukládá radě města, aby jakékoliv kroky týkající se parkování předkládala k projednání zastupitelstvu města.
Pan Ing. Firman ze stávající smlouvy zrekapituloval ustanovení, která jsou pro město jednoznačně nevýhodná.
Pan starosta znovu zopakoval, že má k dispozici dodatek, který všechna sporná ustanovení upravuje, některá i vypouští. Nezměnila se pouze doba uzavření smlouvy.
Pan Sedláček konstatoval, že se přiklání k názoru p. Ing. Firmana, že parkování se musí řešit. Město tím, že je spádovou oblastí a má výstaviště v centru města, je specifické. V současné době, kdy má každý možnost cestovat po naší republice i po okolních státech, si každý může srovnat kolik se jinde používá k parkování parkovacích automatů a kolik parkovacích terčíků. Ke smlouvě uvedl, že měla určité zápory, ale díky úsilí pana starosty, bylo mnoho z nich odstraněno. Nedomníval se však, že by smetení něčeho pod stůl a vypsání nového výběrového řízení vedlo okamžitě k lepší smlouvě. Vnímal by to tak, že tato smlouva je ještě nehotová, mělo by se pokračovat v jednáních, alespoň do 31.8.2007, a pokud by ta jednání nevedla k úspěchu, a za úspěch by považoval zkrácení smluvního období na cca 3 roky, od smlouvy by odstoupil. Okamžité odstoupení od smlouvy bez jednání se mu zdá předčasné. Jde i o otázku finančního náhledu, protože jestliže město koupí automaty které budou v majetku města tak, jako tomu je v Mladé Boleslav, smlouva by měla být jinak koncipována. Pokud veškeré náklady (vč. vodorovného a svislého značení) nese dodavatel, bude trvat na tom, aby se mu vložené náklady vrátily..
Pan Ing. Šťastný upozornil na skutečnost, že se několikrát použil argument, že Mladé Boleslavi provozovatel odvádí 45 %, ale nikde nezaznělo, že vlastníkem parkovacích automatů je město. Čili město investovalo do parkovacích automatů, a proto firma může nabídnou vyšší procento z vybraného parkovného.
Pan Ing. Otava upozornil, že sazba 30,-- Kč/den na parkovišti u nádraží je nelogická, protože všude je zájmem dostat lidi do městské hromadné přepravy v tomto případě do vlaků.
Pan starosta odpověděl, že povinnost zajišťovat parkovací plochy je na městě, které ročně do jejich udržování a budování vkládá nemalé finanční prostředky, které musí někde získat. Jestliže dráha chce svým zákazníků poskytnout určitý komfort, nechť parkovací plochy vybuduje na své náklady.
Pan Ing. Gregor uvedl, že z celé diskuse vyplývá, že zastupitelé se chovají jako amatéři. Již začátkem roku upozorňoval, že by pro naše město měla být zpracována celková koncepce parkování. Nemůžeme řešit dílčí problémy. Je pro to, aby se smlouva oddálila ne-li zrušila, do doby než tato celková koncepce parkování bude zpracována.
Po vystoupení členů zastupitelstva města dostali slovo občané. Ve svých diskusních příspěvcích většinou upozorňovali na nedostatky navrženého systému parkování a požadovali zrušení podepsané smlouvy. Argumentovali tím, co ve svých příspěvcích přednesli jednotliví zastupitelé.

- 8 -

Po cca l hodině pan starosta diskusi ukončil. Konstatoval, že poslední návrh na usnesení padl od p. Mgr. Fajmona, a to ve znění: ZM ukládá radě města nejpozději do 31.7.2007 učinit potřebné kroky k odstoupení od smlouvy s firmou Activ, s.r.o., tak, aby městu, pokud možno, nevznikly žádné náklady.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

proti: 5 hlasů

Návrh byl přijat.

Pan starosta přednesl i druhou část usnesení navrženou p. Mgr. Fajmonem: ZM ukládá RM, aby jakékoliv kroky týkající se parkování ve městě předkládala na jednání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
2. Úprava pravomocí rady města.
Dalším bodem zařazeným na dnešní jednání zastupitelstva města je návrh na úpravu pravomocí rady města. Jde o návrh na omezení pravomocí rady města pro schvalování a podpis smluv s limity l rok nebo l mil. Kč. Doporučil, aby ZM uložilo RM vypracovat dokument postupu schvalování smluv. Uvedl, že smluv nejrůznějšího druhu město uzavírá velké množství a je nutné přesně specifikovat, jaké smlouvy budou ZM předkládány.

Pan Ing. Firman uvedl, že ZM by mělo projednávat smlouvy uzavřené na dobu delší než l rok nebo se smluvní částkou vyšší než l mil. Kč.

Pan starosta doporučil smluvní částku zvýšit na 2 mil. Kč a přednesl návrh usnesení: ZM si vyhrazuje právo schvalovat smlouvy uzavřené na dobu delší než l rok nebo se smluvní částkou vyšší než 2 mil Kč.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 1 hlasů

Návrh byl přijat.
3. Proces schvalování smluv.
Pan starosta uvedl, že na tomto bodě panuje shoda zastupitelů a doporučil přijmout usnesení ve znění: ZM ukládá RM ustavit proces schvalování smluv s jasně stanoveným dokladem o přezkoumání smlouvy a definovanými povinnostmi a postupem schvalování.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

4. Návrh na přijetí finančního daru od firmy Linde Wiemann CZ, s.r.o.
Návrh na přijetí daru rada města projednala dne 17.7.2007 a usnesením č. 450 schválila přijetí finančního daru a doporučila ZM návrh ke schválení.
- 9 -

Protože k předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva žádné připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru firmy Linde+Wiemann CZ, s.r.o., ve výši 10.000,-- Kč na XI. ročník Slavností hraběte Šporka.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
5. Schválení věcného břemene – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost

vč. vjezdu a průchodu k zadnímu traktu objektu č.p. 16 do kupní smlouvy na

výkup pozemků s pí Kožuchovou.
Návrh odboru správy majetku projednala rada města dne 17.7.2007 a usnesením č. 456 schválila věcné břemene – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost včetně vjezdu a průchodu k zadnímu traktu objektu č.p. 16, do kupní smlouvy o výkupu části p.p.č. 301/1, nově označeného jako p.p.č. 301/3 a p.p.č. 301/2, k.ú. Lysá n.L., od pí Kožuchové. RM doporučila návrh předložit ZM ke schválení.
Ani k tomuto návrhu neměli členové zastupitelstva žádné připomínkya, a proto pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje Věcné břemeno – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost včetně vjezdu a průchodu k zadnímu traktu objektu č.p. 16 do kupní smlouvy o výkupu části p.p.č. 301/1, nově označeného jako p.p.č. 301/3 a p.p.č. 301/2, k.ú. Lysá n.L., od pí Hany Kožuchové.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
6) Návrh na revokaci usnesení ZM ve věci vyhlášení záměru na prodej pozemků

v bývalém areálu Fruty.
Částečně zrušení usnesení ZM č. II/16 ze dne 20.6.2007 týkající se vyhlášení záměru na prodej pozemků v bývalém areálu Fruty a jeho následné zástavby navrhli zastupitelé p. Ježek a p. Mgr. Gregor. Návrh spočíval v tom, že doporučili zkrátit termín vyhlášení veřejného záměru z 15.12.2007 na 30.10.2007.
Pan starosta konstatoval že na minulém zastupitelstvu uvedl důvody, které ho vedly k tomuto delšímu časovému období. Protože je mu dnes vytýkáno, že v záležitosti parkování jednal příliš unáhleně, a toto je také významná věc týkající se města, doporučil termín ponechat, aby všechny firmy, které by chtěly na veřejný záměr reagovat, měly dost času na zpracování požadované studie.
Pan Ing. Gregor uvedl, že zkrácení termínu požadoval p. Ježek již na minulém zasedání zastupitelstva města, ale nebylo k tomu přihlédnuto. Mezitím bylo usnesení zveřejněno v Listech a občané se ho ptají, proč, když po 20 letech je konečně na světě nějaký projekt, který by řešit komplexně bytovou i občanskou vybavenost, je rozhodnutí odkládáno. Dle jeho vyjádření  firma projekt, který prezentovala na ZM vypracovala za 3 měsíce, proto mu není jasné, proč by jiné organizace měly mít na zpracování ½ roku. Zájmem města by mělo být, aby se začátkem příštího roku započalo se zástavbou bývalého areálu Fruty. Proto navrhl, aby

- 10 -

záměr byl vyhlášen do 15.8.2007 a ukončení bylo 31.10.2007. Do konce roku by mohl být vybrán investor a v roce 2008 se může začíst stavět.
Pan Ing. Šťastný uvedl, že rovněž považuje zástavbu areálu bývalé Fruty za tak závažnou věc, že by nebylo nejšťastnější to urychlovat.
Pan Houštecký upozornil, že jestliže firma, která zastupitelstvu města svůj projekt předváděla, má již od p. Meixnera koupené pozemky, musí veřejnou zakázku vyhrát.
Pan starosta odpověděl, že vlastnictví dalšího přilehlého pozemku, není jedinou podmínkou veřejné zakázky. Může se stát, že vlastník tohoto pozemku nesplní další podmínky a potom bude na rozhodnutí zastupitelstva města, koho vybere. Dle jeho informací pozemek je stále ve vlastnictví p. Meixnera. Záměrem města musí být dát rovnou příležitost všem potencionálním investorům. Všichni zatím mají možnost pozemek od p. Meixnera koupit. Proto by doporučil lhůtu ponechat.
Pan Ing. Gregor uvedl, že p. Meixner měl již uzavřené 3 smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku, které se nikdy nenaplnily, protože zájemci nakonec požadovanou částku nezaplatili. Kupní smlouva dosud podepsaná nebyla, ale firma, která zastupitelstvu prezentovala svůj záměr, by měla smlouvu podepsat zítra.
Paní Valentová uvedla, že výhodu má firma, která s městem jednala už v červnu a má tudíž náskok před ostatními, kteří se o záměru dozvědí až po vyhlášení.
Pan Ing. Gregor odpověděl, že sám pan starosta připustil, že ohledně zástavby Fruty s ním jednalo už více firem. Veřejná zakázka sice ještě vyhlášena nebyla, ale podmínky již byly zveřejněny v tisku.
Pan starosta připustil, že zájemců o zástavbu pozemků je více, ale je potřeba zvolit vhodnou inzerci, aby bylo co nejširší portfolio návrhů a zastupitelstvo města mělo z čeho vybírat. Dnes ví o 3 firmách, bude rád, když jich bude 5 – 10 a budou mít zájem v Lysé nad Labem stavět. Jde vlastně o poslední volný pozemek v centru města a nedoporučoval by tuto věc uspěchat.

Pan Sedláček uvedl, že obě strany mají svou pravdu. Navrhl kompromis. Lhůtu zkrátit do 15.11.2007.
Pan Ing. Gregor uvedl, že nejde jen o zkrácení termínu, ale jde také o to, kdy zakázku vlastně město zveřejní. Podmínky byly schváleny 20.6.2007 a do dnešního dne záměr vyhlášen nebyl.
Pan starosta odpověděl, že město zajišťovalo zakreslení všech sítí na pozemcích. K vyhlášení dojde během příštího týdne.
Pan Ing. Firman uvedl, že se mu nezdá správné, když 20.6.2007 zastupitelstvo rozhodlo o určitém termínu a tento termín byl v rámci usnesení ZM zveřejněn, ho nyní zkracovat.
- 11 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje část svého usnesení č. II/16 ze dne 20.6.2007 týkající se vyhlášení záměru na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty tak, že původně schválený termín ukončení soutěže 15.12.2007 mění na termín 15.11.2007.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

proti: 3 hlasů

Návrh byl přijat.
D i s k u s e :

Žádná nebyla.

I n t e r e p e l a c e :

Žádná nebyla.
Návrh usnesení přednesla pí Chloupková.
U s n e s e n í z mimořádného zasedání ZM dne 25.7.2007
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Firman M.
2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.
II. s c h v a l u j e
1. Přijetí finančního daru firmy Linde+Wiemann CZ, s.r.o., ve výši 10.000,-- Kč na XI.

ročník Slavností hraběte Šporka.

2. Věcné břemeno – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost včetně vjezdu a průchodu

k zadnímu traktu objektu č.p. 16 do kupní smlouvy o výkupu části p.p.č. 301/1, nově

označeného jako p.p.č. 301/3 a p.p.č. 301/2, k.ú. Lysá n.L., od pí Hany Kožuchové.
III. u k l á d á

Radě města

1. Nejpozději do 31.7.2007 učinit potřebné kroky k odstoupení od smlouvy s firmou Activ,

s.r.o., tak, aby městu, pokud možno, nevznikly žádné náklady.

2. Jakékoliv kroky týkající se parkování ve městě předkládat na jednání ZM.

3. Ustavit proces schvalování smluv s jasně stanoveným dokladem o přezkoumání smlouvy

a definovanými povinnostmi a postupem schvalování.
IV. s i v y h r a z u j e

právo schvalovat smlouvy uzavřené na dobu delší než l rok nebo se smluvní částkou vyšší než 2 mil Kč.
- 12 -

V. r e v o k u j e

část svého usnesení č. II/16 ze dne 20.6.2007 týkající se vyhlášení záměru na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty tak, že původně schválený termín ukončení soutěže 15.12.2007 mění na termín 15.11.2007.
Pan starosta nechal o usnesení jako celku hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Usnesení bylo schváleno.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 20.15 hodin ukončil.
Zapsala: Šťastná I.
Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Firman M.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.