+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 20.6.2007 na MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Horvát Milan

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ježek Stanislav

p. Ing. Gregor Petr

p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Ing. Firman Miroslav
Omluven: p. Mgr. Fajmon Hynek
I. Zahájení

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek..

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Firman Miroslav a p. Kolman Josef, do návrhové komise byli navrženi pí Valentová Naděžda, pí Chloupková Marcela a p. Ježek Stanislav.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů
Návrhová komise pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti. 0 hlasů
Pan starosta uvedl, že v poslední době se díky rozhodnutí rady města k zavedení placeného parkování ve městě vede poměrně rozsáhlá mediální debata, která v části našich občanů vyvolala obavu, především proto, že informace jsou podávány značně zkresleně. Proto doporučil, aby na téma parkování nejprve vystoupil zastupitel p. MVDr. Kořínek a poté by pracovníci společnosti, která byla vybrána pro provozování schváleného systému, společnost představili a seznámili by nás se zajištěním provozu parkování na vymezených komunikacích a veřejných parkovištích v Lysé n.L. parkovacími automaty.
- 1 -

Pan MVDr. Kořínek konstatoval, že problém parkování v našem městě je velmi složitý a je potřeba přijmout opravdu zásadní opatření tak, aby byly odstraněny nejsložitější momenty v dopravě, které naše občany tíží.

Za pomoci audiovizuální techniky předvedl aktuálně pořízené fotografie komunikací v centru města (Masarykova, Husovo náměstí, Nám. B.Hrozného atd.) a okolí nádraží, které i mimo výstav jsou v pracovní dny přeplněné dlouhodobě stojícími vozidly, a je tak prakticky nemožné zde krátkodobě zaparkovat. Zároveň upozornil na některé nedostatky. Např. odstavná plocha v objektu bývalé Fruty je otevřena v pracovní dny pouze od 7.00 hodin do 18.00 hodin, což je velmi krátká, nevyhovující doba. V sobotu 9.6.2007 mezi 8 – 9 hodinou byla brána u vjezdu na odstavnou plochu dokonce uzavřena. Velmi nevhodně jsou umístěna 2 parkovací místa pro držitele průkazu ZTP na spodní části Nám.B.Hrozného, jsou prakticky uprostřed mezi dvěma přechody. Takže zdravotně postižení než by došli k jednomu nebo druhému přechodu, raději přecházejí poměrně frekventovanou komunikaci. Na litolské straně podchodu je parkoviště, kde je osazena DZ s tím, že se zde platí za l den parkování osobním autem 50,-- Kč a za autobus 200,-- Kč/den. Chybí zde dodatková tabulka, která by řidiče informovala, že parkovné se platí pouze o výstavách. Řidiči to nevědí a raději parkují jinde. Situaci samozřejmě navíc ještě zhoršují někteří neukáznění řidiči, kteří zaparkují i v rozporu s příslušným zákonem.
Pan starosta poté předal slovo zástupcům spol. Activ, s.r.o., Kladno, p. P.Řezáčovi, obchodnímu řediteli, a p. J.Hauptvogelovi, řediteli pobočky v Lysé n.L.

Pan Řezáč uvedl, že firma se problematikou parkování zabývá od roku 1995 a v současné době nabízí komplexní balík řešení v oblasti parkování pro města nejrůznějších velikostí. Problematiku řeší komplexně, začínají komplexní analýzou, definují se základní problémy, možnosti rozvoje, možnosti postupu realizace nebo řešení, které se zakreslují do tzv. prováděcího projektu, ve kterém se již navrhují jednotlivá parkovací místa vč. dopravního značení tak, aby to byl podklad pro schvalovací orgány. Dále nabízejí, že se o systém budou starat, analyzovat ho a navrhovat případné změny. Pro město Lysá n.L. je v projektu navrhováno umístění 25 ks parkovacích automatů v ucelené zóně parkování v centru města tak, aby došlo k regulaci dopravy, tzn. aby se uvolnilo centrum města. Nedílnou součástí projektu je i kontrolní činnost.

Cílem přijatých opatření je regulace a organizace dopravy v klidu, její zklidnění, uvolnění uličního prostoru, efektivní realizace nových parkovacích míst. Parkování je rozděleno na návštěvnické, rezidentní (fyzické osoby s místem bydliště v dané zóně), abonentní (podnikatelé s místem podnikání v zóně), s tím, že návštěvnické je dále děleno na krátkodobé (do 2 hodin parkování), střednědobé (2-4 hodiny), dlouhodobé (záchytné především zaměstnanecké). Cena je navržena u krátkodobého parkování 1,-- Kč/30 minut, 20,-- Kč/hodinu, 20,-- Kč/za každou další hodinu. U střednědobého parkování je navržena 1,-- Kč/30 minut, 10,-- Kč/hodinu, 10,-- Kč/za každou další hodinu. U dlouhodobého parkování je cena stanovena na 30,-- Kč/den. Rezidentní karta se bude prodávat za 500,-- Kč/rok a abonentní karta za 5.000,-- Kč/rok. O výstavách bude cena parkování stanovena 50,--/den. Parkovné se bude vybírat v pracovní dny od 8 hodin do18 hodin, v sobotu od 8 hodin do 13.00 hodin, neděle a svátky budou zdarma. V době výstav se bude vybírat denně od 8 hodin do 18 hodin. Společnost zřídí v Lysé n.L., ul. ČSA 34/25 kancelář, kde se v pondělí a ve středu od 9 hodin do 16 hodin budou vydávat parkovací karty a podávat informace. Systém parkování by měl být spuštěn k 1.8.2007 a občané o něm budou všemi možnými dostupnými prostředky informováni (městské televizní vysílání, Listy, letáčky apod.).

Po vystoupení zástupců spol. Activ, s.r.o., Kladno, dal pan starosta prostor k diskusi.

- 2 -

Pan Ježek se dotázal, zda je pravda, že když občan města nebydlí ve vymezené zóně parkování, nemůže si koupit rezidentní kartu, kde budou parkovat autobusy a nákladní vozidla, a když bude mít občan bydlící v parkovací zóně auto na leasing také si nebude moci koupit rezidentní kartu, protože nebude vlastníkem vozidla.

Pan Řezáč odpověděl, že se musí řídit příslušným zákonem, který stanoví, komu se může vydat rezidentní nebo abonentní karta. Rezidentní karta se vydá pouze občanovi, vlastníkovi vozidla, který má v parkovací zóně trvalé bydliště, karta je vázána na SPZ vozidla. Abonentní karta se vydává firmě, která má v parkovací zóně své sídlo a karta je přenosná na více vozidel.

Pokud se týká parkování autobusů a nákladních vozidel, není toto předmětem navržených opatření, protože na dotčených komunikacích a parkovištích, které budou obsluhovány parkovacími automaty (dále jen PA), tato vozidla parkovat nesmí. V případě nákupu vozidla na leasing, lze na základě potvrzení od leasingové společnosti provozovateli vozidla rezidentní nebo abonentní kartu (při splnění podmínky trvalého bydliště v parkovací zóně) vydat.

Dále z řad občanů zazněl dotaz na základě čeho došlo k rozdělení parkovacích ploch na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. V jakém stupni je povolovací řízení na umístění PA. Zástupce firmy odpověděl, že je zpracován projekt pro ohlášení stavby a v současné době probíhá schvalovací řízení, tzn. vyjadřování všech dotčených orgánů. Rozdělení parkovacích míst bylo provedeno na základě vyhodnocení stávající dopravní situace na místních komunikacích a parkovištích. Samozřejmě čas ukáže, zda se některé komunikace budou přesouvat do zóny parkování dlouhodobého nebo střednědobého.

V rámci diskuse bylo konstatováno, že parkování ve městě mohlo být vyřešeno jiným způsobem, např. důslednějším postupem městské či státní policie, vydání obecné závazné vyhlášky města nebo použitím parkovacích terčíků. Navržené řešení ztíží život nejen spoluobčanům, ale i občanům, kteří dojíždějí do Lysé n.L. za službami, nákupy, zdravotnickými zařízeními, úřadem, protože město Lysá n.L. je pověřenou obcí.

Pan starosta uvedl, že regulaci parkování ve městě nelze provést obecně závaznou vyhláškou ale jedině nařízením tak, jak to říká příslušný zákon. Systém regulace, který byl navržen pro naše město konzultoval s centrem dopravního výzkumu a byl vyhodnocen jako nejlepší řešení. Minulá rada města vybudovala záchytná parkoviště podél dráhy pro vozidla návštěvníků výstav, ale bohužel občané z Milovice a okolních obcí, kteří denně dojíždějí za prací se na těchto parkovištích stát nenaučili a každý pracovní den zcela zaplní Masarykovu ulici a přilehlé ulice tak, že tam po celý den prakticky nikdo nezaparkuje. Tento systém dokáže to, že kdokoliv přijede a bude si potřebovat něco koupit nebo vyřídit, zaparkuje a bude ho to stát 1,-- Kč za ½ hodiny. Dále uvedl, že město mělo k dispozici 3 nabídky na zavedení systému parkování a všechny obsahovaly zhodnocení stávající dopravní situace, byl vytvořen startovní systém, který se po určité době bude vyhodnocovat a upravovat tak, aby vyhovoval především našim občanům. 20% výnosů z parkovacích automatů bude vraceno městu a měly by být použity na další rozšiřování parkovacích míst. Předpokládá se, že město získá cca 800 tis. Kč za rok. Pokud se týká dojíždějících občanů z Milovic, snažilo se město jednat s krajem a kraj nabídl řešení, zajistit dopravu občanů z Milovic pomocí kyvadlové dopravy na náraží v Lysé n.L. Bohužel integrovaná cena je 14,-- Kč, tzn. že občan z Milovic by denně zaplatil 28,-- Kč. Když má parkování v Lysé n.L. zdarma, bude raději jezdit autem. Navíc by došlo k dalšímu zatížení Masarykovy ulice denně o cca 40 autobusů. Pan starosta také upozornil, že parkoviště na litolské straně za stavebninami bylo vyčleněno z tohoto placeného parkování a bude stále zdarma.

Z řad občanů bylo k systému parkování vzneseno několik připomínek. Zásadní připomínkou bylo to, že jsou prakticky postaveni před hotovou věc. Smlouva s firmou byla již uzavřena. Dnešní diskuse měla být před cca ½ rokem, aby se jejich případné námitky mohly

- 3 -

do systému zapracovat. Byly vysloveny obavy, že i když si občané z lokality, kde bude zavedeno placené parkování, koupí rezidentní kartu, v době výstav před svým domem stejně nezaparkují. Byli by raději, kdyby měli svá vyhrazená parkování.

Dotazy byly k tomu, jakým způsobem proběhl průzkum stávající dopravní situace, zda město nebude vítězné firmě nuceno doplácet finanční prostředky v případě, že výtěžnost parkovacích automatů nebude předpokládaných 85 %. Zda firma v tom případě nebude zvyšovat cenu parkovného. Vysloveny byly také obavy, zda nedojde k likvidaci obchodníků. Zda nebude nutné navyšovat počet městských strážníků. Diskuse bylo vedena i o uzavřené smlouvě, kde se říká, že firma se může pohybovat v rozmezí maximálně stanovených cen. Nikde však město nemá zaručené, že ceny, které tu jsou dnes prezentované jako zaváděcí, firma dodrží. Bylo doporučeno, aby rada města tyto zaváděcí ceny svým předpisem před spuštěním výše uvedeného systému, tzn. k 1.8.2007, stanovila jako ceny maximální. Potom je provozovatel parkování bude muset dodržovat, a jestliže je bude chtít změnit, vždy o tom bude rozhodovat rada města.

Na druhou stranu zazněly i hlasy, které parkovací automaty přivítaly, ale zároveň vyslovily obavy, zda parkující vozidla nebudou pouze odsunuty do ulic, kde se parkovné nevybírá.

Po diskusi občanů proběhla diskuse zastupitelů města. Zaznělo, že uzavřená smlouva je pro město jednoznačně nevýhodná. Zpochybňováno bylo tvrzení pana starosty, že smlouva byla projednána s městským právníkem.

Pan Ing. Firman,kromě účasti v diskusi, požadoval prověřit výši případných náhrad a sankcí v případě okamžitého vypovězení smlouvy ze strany města.

Pan Ing. Gregor uvedl, že kontrolní výbor se celou záležitostí bude zabývat. Vyžádá si veškeré podklady výběrového řízení vč. smlouvy, na kterou nechají provést právní rozbor.

Pan Ing. Otava uvedl, že OS MOP a Naše Lysá předají písemně své připomínky a dotazy k parkování s tím, aby pan starosta na ně písemně odpověděl.

Znění připomínek:

l) Důvody, které vedly RM zavést regulaci parkování Nařízením města a ne Obecně závaznou

vyhláškou?

2) S jakým výsledkem a stanoviskem proběhlo projednání v dopravně bezpečnostní komisi?

3) Detaily průběhu výběrového řízení – složení výběrové komise,

- počty uchazečů,

- kolik bylo obesláno firem,

- kde bylo uveřejněno.

4) Jaké byly reference o vítězné firmě? Ve kterých městech do 10 tis. obyvatel je tento způsob

regulace parkování zaveden a s jakým výsledkem, především v ekonomické návratnosti?

5) Jakým způsobem byli seznámeni občané města s připravovaným záměrem řešení stání sil-

níčních vozidel ve města Lysá n.L. včetně seznámení o výši cen? Smlouva byla podepsána

5.6.2007 a Nařízení města včetně Ceníku bylo vyvěšeno 7.6.2007.

6) Jakým způsobem byli o připravovaném záměru informováni starostové okolních měst a

obcí? Jestli ne, tak proč?

7) Proč Nařízení města č. 3/2007 platí od 1.7.2007 a Smlouva platí od 1.8.2007?

8) Předpokládáme, že byla provedena ekonomická analýza různých způsobů regulace parko-

vání. Požadujeme předložit výsledky.

9) Proč bylo přijato toto, pro obyvatele města drané a nevýhodné řešení?

10) Proč bylo přijato toto, pro město ekonomicky nevýhodné řešení (odvod městu ve výši

pouhých 20 % z celkových tržeb?

11) Co se stane, pokud nebude dosaženo regulační a ekonomické rovnováhy provozu

městského parkovacího systému, tj. průměrného koeficientu obsazenosti MPS ve výši

- 4 -

85 % a dosaženo průměrného koeficientu respektování ZPS ve výši nejméně 75 %?

12) Jakým způsobem a kdo bude hradit rozdíl mezi starostou proklamovanými cenami na

finančním výboru a stanovenými maximálními cenami s ohledem na čl. 8.2. a 9.4.

uzavřené smlouvy?

13) Proč starosta 17. května 2007 informoval na internetových stránkách města o cenách:

- první půlhodina 1,-- Kč,

- první hodina max. 10,-- Kč,

- každá další hodina max. 20,-- Kč,

- zóna s celodenním tarifem max. 30,-- Kč.

14) Ve smlouvě v odst. l, bod 1.1., se píše o přílohách A a B, které mají být součástí smlouvy.

Kde jsou přílohy?

15) Ceníkem jsou stanoveny maximální ceny. V jaké dokumentu jsou stanoveny ceny prokla-

mované starostou města ve FV?

16) Budou od 1.8.2007 zavedeny pro obyvatele města nové parkovací karty?

17) Z jakého důvodu parkovací karty nebude prodávat město? Proč se město samo připravilo

o značené příjmy ve prospěch soukromé firmy?

18) Jaký se předpokládá personální nárůst zaměstnanců MěP a MěÚ v souvislosti s Nařízením

města č. 3/2007 (asistence při porušení parkování).

19) Žádáme vysvětlit článek bod 6.2. Smlouvy, kde provozovatel zavazuje město k plnění

řady nepřijatelných úkolů.

Žádáme vysvětli článek 7.3. Smlouvy, kde se město zavazuje k provádění kontroly

respektovanosti MPS. Kdo to za město bude provádět?

20) Není možné argumentovat, že to město nebude nic stát s ohledem na body:

8.3. – Ekonomická rozvaha - žádáme vysvětlit,

9.4. – Město zaplatí rozdíl - žádáme vysvětlit.

21) Byla tato smlouva posouzena městským právníkem (JUDr. Drábek), případně jiným nezá-

vislým právníkem ve všech bodech? Žádáme zveřejnit jeho stanovisko.

22) Žádáme o vyjádření všech členů rady města jednotlivě, s uvedením důvodů, které je vedly

k přijetí tohoto řešení.

23) Jak je možné, že byla uzavřena smlouva i na plochy uvedení v Nařízení města č. 3/2007,

když tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města?

24) Kdy a jak bude zajištěno čištění vyjmenovaných komunikací?

Pan starosta po cca 3,5 hodinách diskusi ukončil a přistoupil k projednávání dalších bodů programu zastupitelstva města.
Pan starosta požádal o ověření zápisu z jednání ZM dne 9.5.2007. Zápis byl ověřovateli ověřen. Své připomínky zaslal písemně zastupitel p. Ježek. Dle zákona o obcích a Jednacího řádu ZM o námitkách či doplnění zápisu rozhodují členové zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že p. Ježek nebyl spokojen s některými formulacemi v zápisu, pan starosta po kratší diskusi doporučil, aby na příští jednání ZM byl dodán přesný text doplnění zápisu ze ZM dne 9.5.2007.

Pro: 12 hlasů (mimo p. Ing. Otava K., p. Kolman J.)

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení zastupitelstva města přednesl pan tajemník.

Pan Ježek se dotázal, proč když RM svým usnesením č. 342 odložila parcelaci ve Drážkách, je nyní ZM předkládána ke schválení. K usnesení č. 306 se dotázal, do kdy je stanovený termín na instalaci DZ k omezení stání nákladních vozidel na území města. Dále se

- 5 -

zeptal k usnesení č. 317 (pronájem Husova náměstí pro houpačky a kolotoče), kdo dá do pořádku plochu Husova náměstí, když to v podmínkách pronájmu není uvedeno, a kdo to bude kontrolovat.

Pan starosta odpověděl, že parcelace lokality V Drážkách byla v pořádku, pouze byly závady v textu, které byly odstraněny. K osazení DZ k omezení parkování nákladních vozidel ve městě rada města vedla diskusi, ve které zvažovala, zda finančních prostředků nutných na instalaci DZ nejde využít lepším způsobem. Rada města se přiklonila k názoru, že v letošním roce raději zvýrazní některé nebezpečné přechody pro chodce s tím, že městské policii bylo nařízeno, aby zvýšila dohled nad parkováním nákladních vozidel ve městě. K pořádku na Husově náměstí pan starosta uvedl, že před akcí byla vybrána kauce, která bude nájemci po provedené kontrole, která proběhne ihned po vyklizení náměstí a následná za 14 dnů, buď celá vrácena, nebo z ní budou financovány případné opravy.

Pan starosta navrhl rozšíření programu o návrh na uzavření smlouvy na dodávku a montáž, včetně komplexního vyzkoušení, úpravy topných potrubních rozvodů k jednotlivým pavilonům a autonomní regulace jejich vytápění v základní škole J.A.Komenského Lysá n.L., s možností dálkového přenosu informací a ovládání, který byl zastupitelům dodatečně zaslán, a o návrh na schválení dohody o parcelaci pozemků V Drážkách, který jim byl předložen dnes na stůl.
Pan starosta požádal o schválení dnešního navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů.

Program byl jednomyslně schválení.
I. N á v r h y n a s c h v á l e n í .
1. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2006 a Zpráva o výsledku přezkoumá-

ní hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2006.
Návrh finančního odboru na schválení Závěrečného účtu Města Lysá n.L. za rok 2006 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá n.L. za rok 2006 projednala rada města dne 29.5.2007 a usnesením č. 325 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá n.L. a Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad schválila a doporučila ZM ke schválení.
Pan Ing. Firman M., předseda finančního výboru, uvedl, že finanční výbor Zprávu i Závěrečný účet projednal a doporučil ZM ke schválení.

Pan Ing. Gregor, konstatoval, že auditorka ve svých závěrech situaci vyhodnotila, ale měla řešit i asi 10 – 12 oblastí v rozpočtu města, tzn. příjmů a výdajů, kde nedošlo buď k naplnění příjmů, překročení provozních výdajů nebo naopak nebyly provedeny naplánované investice. I toto by se mělo hodnotit a přijmout nějaké opatření.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá n.L. za rok 2006 a Závěrečný účet Města Lysá n.L. za rok 2006, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

- 6 -

Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Polabí rok 2006 a Zpráva o

výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za

rok 2006.
Návrh finančního odboru na schválení Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Polabí za rok 2006 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2006 projednala rada města dne 29.5.2007 a usnesením č. 326 oba předložené materiály schválila a doporučila ZM ke schválení.
Členové zastupitelstva města neměli k předloženému návrhu žádné připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2006 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2006, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
3. Zafinancování oprav soch spol. Výstaviště Lysá n.L., s.r.o., Lysá n.L., a stavební

firmou Dalibor Frňka – stavitel, Frýdek Místek.
Návrh odboru ŠaK na zafinancování oprav soch spol. Výstaviště Lysá n.L., s.r.o., Lysá n.L., a stavební firmou Dalibor Frňka – stavitel, Frýdek Místek, rada města několikrát projednávala, protože subjekty, které se rozhodly opravy soch zafinancovat, své požadavky, jakým způsobem zafinancování proběhne, několikrát měnily. Nakonec se dohodlo, že uhradí částku, která byla vysoutěžena na základě výběrového řízení s tím, že částku zaplatí přímo restaurátorovi, kterého vybrala rada města. To je také obsahem usnesení RM č. 356 ze dne 12.6.2007, kterým bylo mimo jiné doporučeno ZM předložené návrhy schválit.
Na dotaz p. Ježka, zda na restaurování soch proběhlo výběrové řízení, odpověděl pan starosta, že výběrové řízení proběhlo, rada města rozhodla, který restaurátor bude sochy opravovat a za kolik. Faktury za restaurování soch nebude však platit město ale přímo výše uvedené subjekty.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru od spol. Výstaviště Lysá n.L., s.r.o., - restaurování alegorické sochy Říjen na náklady dárce s tím, že restaurátorské práce provede ak. sochař Vojtěch Adamec, a přijetí daru od firmy Dalibor Frňka – stavitel, Frýdek Místek, - restaurování sochy Lvice na náklady dárce s tím, že restaurátorské práce provede firma, kterou na základě výběrového řízení a schválené nabídky vybrala rada města.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

- 7 -

4. Souhlas s výměnou oken v MŠ Dráček, kterou provede a zafinancuje firma UNICA

Technologies, a.s., Lysá n.L.
Návrh pana starosty na udělení souhlasu s výměnou oken v MŠ Dráček, kterou provede a zafinancuje firma UNICA Technologies, a.s., Lysá n.L., projednala RM dne 12.6.2007 a usnesením č. 391 schválila zafinancování výměny oken v MŠ Dráček na náklady firmy UNICA Technologies, a.s., Lysá n.L., a doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta uvedl, že v souvislosti s výstavbou komunikace do průmyslové zóny, bylo zastupitelstvem města uloženo jednat s firmami o jejich příspěvku na komunikaci. Na základě jednání firma UNICA Technologies, a.s., nabídla zafinancování výše uvedené výměny oken za cca 920 tis.Kč.

Pan Ing. Firman upozornil, že v usnesení by mělo být uvedeno, že zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru.

Pan Ing. Gregor doplnil, že dojde ke zhodnocení majetku města, které se musí promítnou v účetnictví, a proto by v darovací smlouvě měla být uvedena konečná částka za výměnu oken.

Pan starosta ještě doplnil, že všem dárcům bude v Listech poděkováno.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru od firmy UNICA Technologies, a.s., Lysá n.L., - výměna oken v MŠ Dráček, Litol, firmou UNICA Technologies, a.s., Lysá n.L., a ukládá radě města zajistit dárcům poděkování v Listech, pokud s tím dárci budou souhlasit.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
5. Přijetí daru – p.p.č. 44/44 o vým. 2 m2, kult. orná, k.ú. Litol.
Návrh odboru správy majetku města na přijetí daru – p.p.č. 44/44 o vým. 2 m2, kutl. orná, k.p. Litol, od pí Libuše Paulíkové, rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 374 přijetí daru schválila a doporučila ZM návrh ke schválení, protože se jedná o část pozemku pod městskou komunikací.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM: schvaluje přijetí daru p.p.č. 44/44 o vým. 2 m2, kult. orná, k.ú. Litol, od vlastníka pozemku pí Libuše Paulíkové, trvale bytem Jedličkova 1362, Lysá n.L.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.


- 8 -

6. Souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-

ne k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech Města Lysá n.L.

- distribuční kabelové vedení NN pro napojení parcely p.č. 2155/1, 2155/6, k.ú. Lysá

nad Labem.
Návrh odboru správy majetku města na souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech Města Lysá n.L. - distribuční kabelové vedení NN pro napojení parcely p.č. 2155/1, 2155/6, k.ú. Lysá nad Labem, projednala rada města dne 12.6.2007 a usnesením č. 388 doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta uvedl, že ceník na stanovení cen za zřízení věcného břemene pro právnické osoby se připravuje, proto požádal o návrhy na stanovení ceny za zřízení věcného břemene. Osobně navrhl 500,-- Kč za běžný metr.

Pan Ing. Gregor navrhl cenu 10 tis.Kč.

Bylo konstatováno, že jedna přípojka je dlouhá 32 m.

Pan Horvát doporučil cenu 15 tis.Kč.

Paní Valentová konstatovala, že by ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, nic nodpouštěla.

Pan starosta navrhl částku 500,-- Kč/bm.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uvažovanou stavbu - umístění, provozování a údržbu kabelového distribučního vedení NN ve výkopové rýze úseku komunikace Vojanova Lysá n.L. v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na dotčeném pozemku p.č. 2155/1, 2155/6, v k.ú. Lysá n.L., s podmínkou řešení kabelového vedení protlakem pod komunikací, a dohodu o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s investorem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na dotčeném pozemku p.č. 2155/1, 2155/6, v k.ú. Lysá n.L., za úplatu ve výši 500,-- Kč/bm a s podmínkou použití protlaku pod komunikací Vojanova.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
7. Podpis souhlasného vyjádření ke stavbě II/331 Dvorce most ev.č. 331/010, a budoucí

pronájem a darování trvale zabrané plochy, dle záborového elaborátu částí z obec.

p.p.č. dle PK 1978/19 a části p.p.č. dle KN 3540/2, k.ú. Lysá n.L.
Návrh odboru správy majetku města na podpis souhlasného vyjádření ke stavbě II/331 Dvorce most ev.č. 331/010, a budoucí pronájem a darování trvale zabrané plochy, dle záborového elaborátu částí z obec. p.p.č. dle PK 1978/19 a části p.p.č. dle KN 3540/2, k.ú. Lysá n.L., rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 369 návrh schválila a doporučila ho ZM ke schválení.
Pan Ing. Firman se dotázal proč a komu budeme darovat městské pozemky.

Pan starosta odpověděl, že pozemky rada města doporučuje darovat Krajskému úřadu SK, a to v šíři v jaké se bude opravovat most. Darování je navrženo proto, že chceme mít s krajem dobré vztahy. Město často od kraje požaduje určité investice, a tento způsob vyrovnání by ze strany kraje mohl být považován za vstřícný krok.

Pan Ing. Firman doporučil do usnesení doplnit název obdarovaného.

- 9 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje podepsání návrhu Souhlasu/Vyjádření pro stavbu II/331 Dvorce most ev.č. 331-010 pro spol. CityPlan, s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1, a budoucí pronájem a darování trvale zabrané plochy, dle záborového elaborátu částí z obec. p.p.č. dle PK 1978/19 a části p.p.č. dle KN 3540/2, k.ú. Lysá n.L, Středočeskému kraji, IČO 70891095.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
8. Uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany

Lysá n.L. – Stratov – Ostrá – Jiřice.
Návrh pana tajemníka na uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany Lysá n.L. – Stratov – Ostrá – Jiřice rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 362 uzavření smlouvy schválila a doporučila ZM návrh ke schválení.
Protože k předloženému návrhu nebyly žádné připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany Lysá n.L.-Stratov-Ostrá-Jiřice.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
9. Směna obecního st.p.č. 553 o vým. 45 m2, kult. zast.pl., k.ú. Lysá n.L., za stejnou vý-

měru z p.p.č. 2007/6, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., a odkoupení zbytku p.p.č. 2007/6,

kult. zahrada.
Návrh odboru správy majetku města na směnu obecního st.p.č. 553 o vým. 45 m2, kult. zast.pl., k.ú. Lysá n.L., za stejnou výměru z p.p.č. 2007/6, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., a odkoupení zbytku p.p.č. 2007/6, kult. zahrada, rada města projednala dne 29.5.2007 a usnesením č. 336 návrh schválila a doporučil ZM ke schválení.
Pan starosta zprávu doplnil, že se jedná o uličku ve Dvorcích, kterou je vedena obecní kanalizace a je lidmi užívaná. Město se již několik let snaží tento pozemek získat do svého vlastnictví.

Pan Ing. Gregor doporučil, aby odbory do důvodových zpráva uváděly vždy účel navrhované směny, prodeje či výkupu nemovitosti.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu obecního st.p.č. 553 o vým. 45 m2, kult. zast.plocha, k.ú. Lysá n.L., za stejnou výměru z p.p.č. 2007/6, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., a odkoupení zbytku p.p.č. 2007/6, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., za částku 200,-- Kč/m2 od p. L.Cerhy, Dvorce 48, pí V.Urbanové, Brandýs n.L.-St.Boleslav, Plk.Bílka 1202, a pí M.Vackové, Nymburk J.Mánesa 1886.


- 10 -

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

10. Revokace části usnesení ZM ze dne 28.3.2007 – výkup pozemků od pí Hany Kožu-

chové.
Návrh odboru správy majetku města na revokaci části usnesení ZM ze dne 28.3.2007 – výkup pozemků od pí Hany Kožuchové, bytem Lysá n.L., U Nové hospody 759/6, Lysá n.L., rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 373 revokaci a úpravu usnesení ZM schválila a doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta uvedl, že v březnu ZM schválilo výkup pozemku od pí Kožuchové v souvislosti s výstavbou nového domu pro seniory. Část pozemku město vykupovat nebude, a proto došlo k jeho oddělení, a pozemek, který město bude vykupovat dostalo nové označení a má menší výměru. Ostatní dohodnuté podmínky zůstávají beze změn.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 301/1, nově označeného geom. plánem č. 1856-63-2007 jako p.p.č. 301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., od pí Hany Kožuchové, bytem U Nové hospody 759/6, Lysá n.L. Výkup pozemku p.č. 301/2 o vým. 177 m2, cena výkupu a způsob úhrady za oba pozemky zůstává beze změny dle schválení ZM dne 28.3.2007 bod II/15, a revokuje část svého usnesení ze dne 28.3.2007 v bodě II/15 týkající se čísla vykupovaného pozemku (301/1) a jeho výměry (962 m2) od pí Kožuchové H.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
11. Směna části obecního p.p.č. 2867/16, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., za p.p.č. 22/6 o vým.

146 m2 se zemědělskou stavbou bez č.p. v majetku Mysliveckého sdružení Doubrava

a zainvestování nové stavby hospodářské budovy v roce 2008.
Návrh odboru správy majetku města na směnu části obecního p.p.č. 2867/16 , kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., za p.p.č. 22/6 o vým. 146 m2 se zemědělskou stavbou bez č.p. v majetku Mysliveckého sdružení Doubrava a zainvestování nové stavby hospodářské budovy v roce 2008 rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č 375 ho schválila a doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta uvedl, že i tato směna je vyvolaná výstavbou nového domu seniorů, protože si potřebujeme uvolnit pozemky pro výstavbu. Předpokládá se, že MS Doubrava bude poskytnut pozemek o výměře cca 400 m2.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu části obecního p.p.č. 2867/16, kult. ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., za p.p.č. 22/6 o vým. 146 m2 se zemědělskou stavbou bez č.p. v majetku Mysliveckého sdružení Doubrava a zafinancování nové stavby hospodářské budovy v roce 2008 (tzn. objekt o min. rozměrech 8 x 12 m, výšce 3,5 m, s krovem a střechou o celkové výšce 5,5 m – 6 m, velká vrata, elektrický a motorový proud,

- 11 -

bez oken a stropu).

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
12. Směna části obecního p.p.č. dle PK 3557, nově označeného dle geom.plánu č.

1777/15/2007 jako p.p.č. 2131/38 o vým. 295 m2, za části p.p.č. dle PK nové označené

jako p.p.č. 2131/43 o vým. 261 m2a p.p.č. 2139/39 o vým. 123 m2a dle geom. plánu

č. 1756-64/2006 p.p.č. 2131/35 o vým. 172 m2, k.ú. Lysá n.L.
Návrh odboru správy majetku města na směnu části obecního p.p.č. dle PK 3557, nově označeného dle geom.plánu č. 1777/15/2007 jako p.p.č. 2131/38 o vým. 295 m2, za části p.p.č. dle PK nové označené jako p.p.č. 2131/43 o vým. 261 m2 a p.p.č. 2139/39 o vým. 123 m2 a dle geom. plánu č. 1756-64/2006 p.p.č. 2131/35 o vým. 172 m2, k.ú. Lysá n.L., rada města projednala dne 29.5.2007 a usnesením č. 337 schválila navrženou směnu a doporučila ji ZM ke schválení.
Protože členové zastupitelstva města neměli k předloženému návrhu směny žádné připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu části obecního p.p.č. dle PK 3557, nově označeného geom.plánem č. 1777/15/2007 jako p.p.č. 2131/38 o vým. 295 m2, za části p.p.č. dle PK 2160 nově označeného jako p.p.č. 2131/43 o vým. 261 m2 a p.p.č. 2131/39 o vým. 123 m2 a dle geom. plánu č. 1756-64/2006 p.p.č. 2131/35 o vým. 172 m2, k.ú. Lysá n.L., s pí Šidlíkovou, Sebuzín 110, Ústí n.L.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
13. Žádost Občanského sdružení Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem o finan-

ční příspěvek na XI. ročník Slavnosti hraběte Šporka.
Žádost Občanského sdružení Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem o finanční příspěvek na XI. ročník Slavnosti hraběte Šporka projednala na návrh odboru školství a kultury rada města dne 29.5.2007 a usnesením č. 319 schválili poskytnutí příspěvku ve výši 70 tis.Kč a doporučila ZM návrh ke schválení.
Paní Valentová se dotázala, co se skrývá pod částkou 10 tis. Kč na cyklovýlet, protože v přehledu chybí rozpis.

Paní Chloupková odpověděla, že pod tím se skrývá doprovodný program, který je součástí cyklovýletu. Na ten samozřejmě přispívají i účastníci.

Pan Ing. Otava se dotázal, co je myšleno větší prezentací města.

Pan starosta odpověděl, že při slavnostech budou k dispozici letáky a propagační materiály města.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje finanční příspěvek Spolku rodáků a přátel města Lysá n.L. na XI. ročník Slavnosti hraběte Šporka ve výši 70.000,-- Kč z KF s tím, že bude zajištěna větší prezentace města.
- 12 -

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

14. Prodej části obec. p.p.č. 2131/19, nově označeného geom. plánem č. 1747-22/2006

jako p.p.č. 2131/27 o vým. 9 m2, kultura orná, k.ú. Lysá n.L.

Návrh odboru správy majetku města na prodej části obec. p.p.č. 2131/19, nově označeného geom. plánem č. 1747-22/2006 jako p.p.č. 2131/27 o vým. 9 m2, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 370 prodej schválila a doporučila ho ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obec. p.p.č. 2131/19, nově označeného geom. plánem č. 1747-22/2006 jako p.p.č. 2137/27 o vým. 9 m2, kult. orná, k.ú. Lysá n.L., manž. Šenkýřovým, bytem Fibichova 566, Lysá n.L., za částku 300,-- Kč/m2. Nabyvatel uhradí kolek na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
15. Prodej obecního pozemku st.p.č. 2423 o vým. 20 m2, kult. zast.pl., k.ú. Lysá n.L.
Návrh odboru správy majetku města na prodej obecního pozemku st.p.č. 2423 o vým. 20 m2, kult. zast.pl., k.ú. Lysá n.L., zastavěného zděnou garáží, rada města projednala dne 29.5.2007 a usnesením č. 335 prodej schválila a doporučila ho ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje prodej obec.st.p.č. 2423 o vým. 20 m2, kult. zast.pl., k.ú. Lysá n.L., p. Pavlu Machovcovi,Vysočanská 546/85, Praha 9, Prosek, za částku 360,-- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí daň z převodu nemovitostí a kolek na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
16. Vyhlášení záměru na pronájem/prodej pozemků v areálu bývalé Fruty a znění

výběrových podmínek pro výstavbu.
Návrh pana starosty na vyhlášení záměru na pronájem/prodej pozemků v areálu bývalé Fruty a znění výběrových podmínek pro výstavbu rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 359 schválila vyhlášení záměru a výběrových podmínek a doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan Ježek uvedl, že po zástavbě areálu je počítáno s dostatečnou výsadbou náhradní zeleně, a proto by již nyní nerad omezoval budoucího investora tím, že bude muset zachovat některé stromy. Stejně jde většinou pouze o náletové dřeviny.

Pan starosta odpověděl, že zachovány zůstanou vzrostlé stromy u Jedličkovy ulice a 3

- 13 -

hodnotné stromy na rozhraní pozemku města a Slunečkovy zahrady.

Pan Ježek doporučil schválit pronájem pozemku po dobu výstavby, po povolení užívání staveb prodej pozemku, záměr vyhlásit do 15.7.2007, zveřejnit do 15.9.2007, vyhodnotit do 30.9.2007 a předložit 17.10.2007 ZM ke schválení.

Pan starosta oponoval, že s tímto postupem nemůže souhlasit. Již dnes se ví, že existují 3 firmy, které mají zpracovaný projekt zástavby areálu a těmito termíny by se zvýhodnily. Musí jít o soutěž, do které se budou moci zapojit i jiní zájemci, kteří projekt teprve budou zpracovávat. Zkrácením lhůt by město výrazně zasáhlo do čistoty soutěže. Proto bylo jím a následně radou města doporučeno, aby lhůta byla do 15.12.2007.

Pan Ing. Gregor doporučil dát do usnesení ZM nějaký maximální termín pro ukončení výběrového řízení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty za následujících výběrových podmínek s termínem ukončení soutěže 15.12.2007:

 1. Zájemce bude v projektu řešit zastavění celého území vč. tzv. Slunečkovy zahrady.

 2. Zájemce prokáže, že na pozemek ve Slunečkově zahradě má uzavřenou alespoň smlouvu o smlouvě budoucí - kupní s vlastníkem pozemku.

 3. Zájemce prokáže, že má zajištěno financování celého projektu.

 4. V objektech bude zajištěna následující občanská vybavenost:

a) víceúčelový kulturní sál s plesovou kapacitou minimálně 400 sedících osob,

b) podzemní parkovací plochy v rozsahu odpovídající ČSN 736056 odstavné a

parkovací plochy silničních vozidel, regulativu stanovujícímu počet parkovacích

míst na bytovou jednotku odsouhlaseným ZM a 60 míst určených pro veřejné

parkování,

 1. prostor pro umístění pošty,

 2. bytová výstavba,

 3. ubytovací zařízení hotelového typu s kapacitou min. 80 lůžek,

 4. výstavba bazénu (4 x 25 m) s příslušenstvím a jeho provozování.

 1. Zájemce předloží urbanistickou studii na zástavbu celého území včetně vizualizací.

 2. Zájemce bude při plánování výstavby zcela respektovat platný územní plán města.

 3. Zájemce předloží reference o zajišťování výstavby obdobných projektů.

 4. Nabídková cena za pronájem pozemku.

 5. Zájemce se zaváže, že v rámci využití plochy tzv. Slunečkovy zahrady ponechá s ohledem na ekologickou a estetickou hodnotu stromy, které město takto označí.

S vybraným zájemcem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemků s tím, že smlouva bude uzavřena až po povolení užívání staveb. Nabídnutá a schválená kupní cena bude k datu prodeje povýšena o roční inflační koeficienty.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
17. Úprava rozpočtu na rok 2007.
Návrh finančního odboru na úpravu rozpočtu na rok 2007 rada města projednala dne 12.6.2007 a usnesením č. 358 ho schválila a doporučila ZM ke schválení.
- 14 -

Pan Ing. Firman, předseda finančního výboru, uvedl, že výbor úpravu rozpočtu projednal a neměl k ní připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
18. Návrh na uzavření smlouvy na dodávku a montáž, včetně komplexního vyzkoušení,

úpravy topných potrubních rozvodů k jednotlivým pavilonům a autonomní regulace

jejich vytápění ve škole J.A.Komenského Lysá n.L., s možností dálkového přenosu

informací a ovládání.
Pan místostarosta na základě pověření rady města předložil zastupitelům města návrh na uzavření smlouvy na dodávku a montáž, včetně komplexního vyzkoušení, úpravy topných potrubních rozvodů k jednotlivým pavilonům a autonomní regulace jejich vytápění ve škole J.A.Komenského Lysá n.L., s možností dálkového přenosu informací a ovládání.
Pan Houštecký uvedl, že celou záležitost zná, řešilo se to cca 3 roky. Jde sice o vysoké finanční prostředky, ale udělat by se to mělo, protože se to městu vrátí.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku a montáž, včetně komplexního vyzkoušení, úpravy topných potrubních rozvodů k jednotlivým pavilonům a autonomní regulaci jejich vytápění v pavilonové škole J.A.Komenského, Lysá n.L., mezi objednavatelem Městem Lysá n.L. a zhotovitelem firmou Thermoservis, s.r.o., Nymburk. Pro regulaci bude osazen systém typu TRONIC 2000 s centrálním řízením a monitoringem na dispečinku dodavatele tepla, ve smyslu zpracovaného projektu autorizovanou firmou TERMA – Ing. Pavel Javůrek. Termín provedení prací je stanoven na období školních prázdnin až do začátku topné sezony (pro odzkoušení funkčnosti dodávky a seřízení čidel při komplexním vyzkoušení – provozu topení).

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů (mimo p. Kolman)

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
19. Schválení dohody o parcelaci pozemků V Drážkách.
Návrh odboru správy majetku města na schválení parcelace pozemků V Drážkách a navržené dohody rada města projednala dne 29.5.2007 a usnesením č. 342 parcelaci pozemků neschválila z důvodu nepřesností v textu dohody. Text dohody byl již upraven a budoucí stavebníci urgují schválení dohody a parcelace pozemků.

Paní Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, členy zastupitelstva města upozornila, že v současné době probíhá vyjadřování dotčených orgánů k navržené parcelaci a je možné, že se parcelace, v případě, že nebudou dodrženy např. šířkové parametry komunikací a další zákonné podmínky, bude ještě měnit.

Pan starosta upozornil, že v řešení je také část pozemku Městské části Prahy 6, která

- 15 -

tvrdí, že pozemek její není. Pozemek by měl přejít na Pozemkový fond a město by následně mohlo požádat o převod vlastnictví tohoto pozemku. Přesto doporučil navrženou parcelaci i dohodu schválit jako první krok k dělení pozemků.

Pan Houštecký upozornil, že na severní straně pozemku brání 3 stromy, které odbor životního prostředí nepovolil pokácet, vybudování vjezdů na pozemky. V souladu se znaleckým posudkem by je vykácel.

Pan starosta s ním souhlasil, ale vyjádření odboru životního prostředí je jednoznačené – stromy zachovat.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje parcelaci pozemků v Drážkách a podepsání předložené Dohody o parcelaci pozemků.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
II. I n f o r m a č n í z p r á v y .
1. Zápis z finančního výboru dne 11.6.2007.
Zápis z finančního výboru všichni členové zastupitelstva města obdrželi v písemné formě. Bližší informace podal p. Ing. Firman.

Pan Ing. Gregor uvedl, že z 95 % se závěry a doporučeními finančního výboru souhlasí a rada města by je měla brát vážně a zabývat se jimi. Zároveň doporučil, aby zastupitelstvo města zvážilo, zda si nezvýší své pravomoce tak, aby se už neopakovala podobná kauza jako dnes představený systém parkování ve městě. Samozřejmě by tím byla kryta i rada města.

Pan starosta uvedl, že diskuse k systému parkování byla prospěšná a padlo velké množství podnětných návrhů, kterými se rada města ještě bude zabývat.

Pan Houštecký doporučil řešit vybírání parkovného v Čechově ulici, kde o výstavách stojí cca 50 – 70 vozidel.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 11.6.2007.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2007.
Odbor vnitřních věcí předložil na jednání rady města dne 12.6.2007 návrh termínu jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2007. Rada města svým usnesením č. 386 termíny schválila a doporučila předložit je ZM na vědomí.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM na II. pololetí r. 2007.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

- 16 -

D i s k u s e :
p. Mgr. Minařík – zda se uvažuje o tom, že se na parkovišti u úřadu vyhradí parkovací místo

pro tělesně postižené občany,

p. starosta - k vyhrazení místa nedojde, ale dopravní značkou bude umožněn vjezd těchto

osob až před úřad,

p. Ježek - kdy budou dány do pořádku překopy komunikace v Čechově ulici, - prověří p.

Blažek, VO SM,

- vyčistit na pravé straně u Stržiště obrubníky, jsou zarostlé travou a ani čistící

vůz to nevyčistí,

- jak pokračují práce na zlepšení informovanosti občanů (po zrušení městského

rozhlasu),

p. místostarosta odpověděl, že si vyžádal nabídky a koncem roku bude ZM

předložen návrh na řešení,

- v Listech by se neměly odehrávat politické pře, ale měly by sloužit pro podávání

objektivních informací, takto fungovala dohoda za starostování p. Houšteckého,

- p. starosta odpověděl, že takto postavenou dohodu by uvítal, ale bohužel zatím

žádná dohoda dodržována není,

- komise životního prostředí se neschází, co se s tím bude dělat,

pí místostarostka odpověděla, že komise se skutečně sešla pouze l, rada města se

tím bude zabývat,

- parkování Masarykovy ulice se bude řešit na úkor bočních ulic, až budou plné,

kde budou vozidla parkovat,

p. starosta uvedl, že nová parkovací místa by měla vzniknou při zástavbě býva-

lého areálu Fruty, podél zámecké zdi u základní školy TGM a JAK, pod

víceúčlovým hřištěm, do budoucna by se mělo parkovat i ve stávajícím areálu

ČSAP,

- občany zarazila cena květinové slavnosti, kdo ji stanovil – Spolek rodáků.

pí Valentová – na Sídlišti u p. MVDr. Kořínka byla překopaná silnice, nyní je propadlá a

plná bahna,

p. MVDr. Kořínek – zda by zastupitelé neměli mít přístup do komisí a výborů a problémy

řešili konkrétně s ní na místě,

p. starosta odpověděl, že zastupitelé mají právo zúčastnit se kterékoliv komise,

p. Ing. Otava – po městě vázne sekání trávy,

p. Kolman – ulice podél masny p. Plačka je zarostlá vysokou trávou, je to ostuda.
I n t e r p e l a c e:
Pan Ing. Gregor předal všem členům rady města písemnou interpelaci a požádal o zpracování odpovědi, kterou je možné mu zaslat i na jeho e-mailovou adresu.
l. Telefonická lékařská pohotovost.

Bylo mi slíbeno pí místostarostkou, že se podívá na stav této problematiky dne 28.3.2007 a nevím dosud výsledek. Mám na stávající stav další negativní ohlasy. Dokonce z řad příbuzných pana starosty, který mne v březnu spolu s pí Valentovou tak vehementně nabádal, že nemám pravdu a „napadl“ mne i v Listech.


- 17 -

2. Stacionární radary.

Na počátku roku jsem informoval pana starostu a pana l. místostarostu o možnosti instalace SR na několika nejvíce exponovaných místech v Lysé n.L., zabezpečil prezentaci nabízející společnosti, jak pro vedení města, dopravní komisi, tak i pro mikroregion Polabí. Podle mých informací mají starostové některých obcí velký zájem. Uplynulo skoro ½ roku a neznám stanovisko RM. Přitom se tento typ – bič na cizí řidiče již zavedl s úspěchem v mnoha městech, např. v Plzni, Ústí nad Labem, Nepomuku, naposledy jste mohli vidět situaci v Hradci Králové. V tomto případě nejde o buzeraci obyvatel Lysé nad Labem, ti budou o instalaci přesně informováni. Město by mělo mít z vybíraných pokut příjem.
3. Parkování v jižní části Husova náměstí.

Již také prakticky před půl rokem jsem podal námět na zvýšení počtu parkovacích míst o cca 15 až 20 v tomto prostoru jako částečnou náhradu za místa zrušená při parkování na tomto náměstí. Řešení by vyžadovala minimální náklady, zjednosměrnění dopravy, instalaci dvou značek a namalování stání. Nemám zprávy, že by se něco vyřešilo. Podnikatelé i občané čekají, že se bude již něco konkrétního dít. Všechno je příliš zdlouhavé.
4. Parkování před nádražím ČD.

Pokud jde o parkování před nádražím ČD, dovolil bych si upozornit, že zde dochází ke značné „buzeraci“ řidičů. V okruhu cca 200 m od nádraží nejde až na výjimky prakticky zaparkovat. Citelně chybí operativní parkování, které by umožnilo, aby zde mohl zastavit občan na cca 15 – 30 minut a zajistit si pro sebe nebo blízké služby, které nádraží zabezpečuje. V označení křižovatky jsou závady odporující logice, rozumu i zákonu. Značení křižovatky je chybné a je špatně umístěna jedna ze značek. Detaily jsem ochoten komukoliv poskytnout. Pana starostu jsem o tomto problému již také písemně, i když jen rámcově, informoval v souvislosti s posuzování projektu rekonstrukce Masarykovy ulice.
5. Průmyslová zóna.

V rámci jednání mise jihokorejských komunálních představitelů a podnikatelů regionu města Changwon jsem jednal se starostou panem PrkWan-Su a generálním ředitelem hospodářské oblastní komory panem Heo HZwan-koo. Předal jsem jim základní podklady o městu. Zajímala je možnost podnikání v průmyslové zóně, příp. vytvoření evropského centra pro poradenství, konzultace a servis pro průmyslové podniky této oblasti na pozemcích města, něco podobného jako je japonský Nisan – ing. Svoboda, v širším pojetí. Postrádán nějaký ucelený, jednoduchý ale kvalitní materiál, nejde jen o prezentaci Lysé, ale o možnosti využití průmyslové zóny. Ten pravděpodobně chybí. Považoval bych za účelné něco takového zpracovat.
6. Rekonstrukce Muzea B.Hrozného.

Chodím na výstavy do Muzea B.Hrozného. Prostředí odpovídá tomuto jménu. První krok se již udělal. Předpokládám, že po rekonstrukci bývalého objektu Privum, bude sociální problematika přesunuta do toho objektu. Je třeba již pracovat na záměru rekonstrukce tohoto objektu. Měl bych pravděpodobně určité možnosti pro realizaci jak z oblasti odborné, tj. z památkové péče, tak hlavně i případnou možnost získání dotace. Zajímá mne, co se v této oblasti připravuje nebo kdy se RM hodlá tímto již dlouhodobým problémem zabývat.
7. Sečení trávy na pozemcích ve vlastnictví města.

V rámci cesty z vlaku do místa bydliště jsem viděl koncem minulého týdne, že je posečená tráva v Pivovarské ulici a v některých přilehlých ulicích. V ulici 28. října máme

- 18 -

městské pozemky také. Všichni obyvatelé si sekají trávu před svými domy sami dlouhá léta, ale máme tam také pruh asi o délce 40 m a šířce 2 m, který je města a není před žádným domem, ale loni byl posekán pouze jednou. Zjistil jsem na příslušném odboru, že pro sekání trávy na pozemcích města existuje pasport s vytipováním lokalit, který však je již velmi zastaralý a nepostihuje současnou situaci, proto některé plochy zůstávají bez povšimnutí. Změnila se situace, dříve většinou lidé nechtěli, aby jim byla tráva posekána, sekali ji sami, protože chovali ve větší míře domácí zvířectvo. Dnes si však většina občanů přeje, aby tráva byla posekána na daleko větším území než dříve. Bylo by tedy účelné, kdyby RM zajistila, aby pasport byl upraven, resp. rozšířen podle nového skutečného stavu.
Návrh na usnesení přednesla pí Chloupková.
U s n e s e n í ze zasedání ZM dne 20.6.2007
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Kolman Josef

p. Ing. Firman Miroslav
2. Návrhovou komisi ve složení: pí Valentová Naděžda

pí Chloupková Marcela

p. Ježek Stanislav
II. s c h v a l u j e

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá n.L. za rok 2006 a Závěrečný

účet Města Lysá n.L. za rok 2006, a to bez výhrad.

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2006 a Závěreč-

ný účet Mikroregionu Polabí za rok 2006, a to bez výhrad.

3. a) Přijetí daru od spol. Výstaviště Lysá n.L., s.r.o., - restaurování alegorické sochy Říjen

na náklady dárce s tím, že restaurátorské práce provede ak. sochař Vojtěch Adamec.

b) Přijetí daru od firmy Dalibor Frňka – stavitel, Frýdek Místek, - restaurování sochy Lvice

na náklady dárce s tím, že restaurátorské práce provede firma, kterou na základě

výběrového řízení a schválené nabídky vybrala rada města.

4. Přijetí daru od firmy UNICA Technologies, a.s., Lysá n.L., - výměna oken v MŠ Dráček,

Litol, firmou UNICA Technologies, a.s., Lysá n.L.

5. Přijetí daru p.p.č. 44/44 o vým. 2 m2, kult. orná, k.ú. Litol, od vlastníka pozemku pí Libuše

Paulíkové, trvale bytem Jedličkova 1362, Lysá n.L.

6. a) Uvažovanou stavbu - umístění, provozování a údržbu kabelového distribučního vedení

NN ve výkopové rýze úseku komunikace Vojanova Lysá n.L. v projektové přípravě

investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na dotčeném pozemku p.č.

2155/1, 2155/6, v k.ú. Lysá n.L., s podmínkou řešení kabelového vedení protlakem pod

komunikací.

b) Dohodu o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s investo-

rem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, na dotčeném pozemku p.č. 2155/1,

2155/6, v k.ú. Lysá n.L., za úplatu ve výši 500,-- Kč/bm a s podmínkou použití protlaku

pod komunikací Vojanova.
- 19 -

7. Podepsání návrhu Souhlasu/Vyjádření pro stavbu II/331 Dvorce most ev.č. 331-010 pro

spol. CityPlan, s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1, a budoucí pronájem a darování trvale zabrané

plochy, dle záborového elaborátu částí z obec. p.p.č. dle PK 1978/19 a části p.p.č. dle KN

3540/2, k.ú. Lysá n.L, Středočeskému kraji, IČO 70891095.

8. Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany Lysá n.L.-Stratov-

Ostrá-Jiřice.

9. Směnu obecního st.p.č. 553 o vým. 45 m2, kult. zast.plocha, k.ú. Lysá n.L., za stejnou

výměru z p.p.č. 2007/6, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., a odkoupení zbytku p.p.č. 2007/6,

kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., za částku 200,-- Kč/m2 od p. L.Cerhy, Dvorce 48, pí V.

Urbanové, Brandýs n.L.-St.Boleslav, Plk.Bílka 1202, a pí M.Vackové, Nymburk J. Mánesa

1886.

10. Výkup pozemku p.č. 301/1, nově označeného geom. plánem č. 1856-63-2007 jako p.p.č.

301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., od pí Hany Kožuchové, bytem U Nové

hospody 759/6, Lysá n.L. Výkup pozemku p.č. 301/2 o vým. 177 m2, cena výkupu a

způsob úhrady za oba pozemky zůstává beze změny dle schválení ZM dne 28.3.2007 bod

II/15.

11. Směnu části obecního p.p.č. 2867/16, kult. ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., za p.p.č. 22/6

o vým. 146 m2 se zemědělskou stavbou bez č.p. v majetku Mysliveckého sdružení

Doubrava a zafinancování nové stavby hospodářské budovy v roce 2008 (tzn. objekt

o min. rozměrech 8 x 12 m, výšce 3,5 m, s krovem a střechou o celkové výšce 5,5 m – 6

m, velká vrata, elektrický a motorový proud, bez oken a stropu).

12. Směnu části obecního p.p.č. dle PK 3557, nově označeného geom.plánem č. 1777/15/2007

jako p.p.č. 2131/38 o vým. 295 m2, za části p.p.č. dle PK 2160 nově označeného jako

p.p.č. 2131/43 o vým. 261 m2 a p.p.č. 2131/39 o vým. 123 m2 a dle geom. plánu č.

1756-64/2006 p.p.č. 2131/35 o vým. 172 m2, k.ú. Lysá n.L., s pí Šidlíkovou, Sebuzín

110, Ústí n.L.

13. Finanční příspěvek Spolku rodáků a přátel města Lysá n.L. na XI. ročník Slavnosti

hraběte Šporka ve výši 70.000,-- Kč z KF s tím, že bude zajištěna větší prezentace města.

14. Prodej části obec. p.p.č. 2131/19, nově označeného geom. plánem č. 1747-22/2006 jako

p.p.č. 2137/27 o vým. 9 m2, kult. orná, k.ú. Lysá n.L., manž. Šenkýřovým, bytem

Fibichova 566, Lysá n.L., za částku 300,-- Kč/m2. Nabyvatel uhradí kolek na vklad do

KN.

15. Prodej obec.st.p.č. 2423 o vým. 20 m2, kult. zast.pl., k.ú. Lysá n.L., p. Pavlu Machovcovi,

Vysočanská 546/85, Praha 9, Prosek, za částku 360,-- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí daň

z převodu nemovitostí a kolek na vklad do KN.

16. Vyhlášení záměru na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty za násle-

dujících výběrových podmínek s termínem ukončení soutěže 15.12.2007:

1) Zájemce bude v projektu řešit zastavění celého území vč. tzv. Slunečkovy zahrady.

 1. Zájemce prokáže, že na pozemek ve Slunečkově zahradě má uzavřenou alespoň smlouvu o smlouvě budoucí - kupní s vlastníkem pozemku.

 2. Zájemce prokáže, že má zajištěno financování celého projektu.

 3. V objektech bude zajištěna následující občanská vybavenost:

a) víceúčelový kulturní sál s plesovou kapacitou minimálně 400 sedících osob,

b) podzemní parkovací plochy v rozsahu odpovídající ČSN 736056 odstavné a

parkovací plochy silničních vozidel, regulativu stanovujícímu počet

parkovacích míst na bytovou jednotku odsouhlaseným ZM a 60 míst určených

pro veřejné parkování,

c) prostor pro umístění pošty,

d) bytová výstavba,

- 20 -

 1. ubytovací zařízení hotelového typu s kapacitou min. 80 lůžek,

 2. výstavba bazénu (4 x 25 m) s příslušenstvím a jeho provozování.

 1. Zájemce předloží urbanistickou studii na zástavbu celého území včetně vizualizací.

 2. Zájemce bude při plánování výstavby zcela respektovat platný územní plán města.

 3. Zájemce předloží reference o zajišťování výstavby obdobných projektů.

 4. Nabídková cena za pronájem pozemku.

 5. Zájemce se zaváže, že v rámci využití plochy tzv. Slunečkovy zahrady ponechá s ohledem na ekologickou a estetickou hodnotu stromy, které město takto označí.

S vybraným zájemcem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemků

s tím, že smlouva bude uzavřena až po povolení užívání staveb. Nabídnutá a schválená

kupní cena bude k datu prodeje povýšena o roční inflační koeficienty.

17. Úpravu rozpočtu na rok 2007.

18. Uzavření smlouvy na dodávku a montáž, včetně komplexního vyzkoušení, úpravy

topných potrubních rozvodů k jednotlivým pavilonům a autonomní regulaci jejich

vytápění v pavilonové škole J.A.Komenského, Lysá n.L., mezi objednavatelem Městem

Lysá n.L. a zhotovitelem firmou Thermoservis, s.r.o., Nymburk. Pro regulaci bude osazen

systém typu TRONIC 2000 s centrálním řízením a monitoringem na dispečinku

dodavatele tepla, ve smyslu zpracovaného projektu autorizovanou firmou TERMA –

Ing. Pavel Javůrek. Termín provedení prací je stanoven na období školních prázdnin až

do začátku topné sezony (pro odzkoušení funkčnosti dodávky a seřízení čidel při

komplexním vyzkoušení – provozu topení).

19. Parcelaci pozemků v Drážkách a podepsání předložené Dohody o parcelaci pozemků.
III. u k l á d á

radě města zajistit dárcům poděkování v Listech, pokud s tím dárci budou souhlasit.
IV. r e v o k u j e

část svého usnesení ze dne 28.3.2007 v bodě II/15 týkající se čísla vykupovaného pozemku (301/1) a jeho výměry (962 m2) od pí Kožuchové H.
V. b e r e n a v ě d o m í

l. Zápis z finančního výboru dne 11.6.2007.

2. Termíny jednání RM a ZM na II. pol. 2007.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 22.20 ukončil.

Zapsala: Šťastná I.

Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Ing. Firman M.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta

- 21 -

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.