+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 19.12.2007 od 17.00 hodin na

MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni :       p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

                        pí Chloupková Marcela

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Ježek Stanislav                   

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Kolman Josef

                        p. MVDr. Kořínek Jan           

 

Omluveni :     p. Mgr. Fajmon Hynek

                                  

I. Z a h á j e n í
 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Gregor Petr a p. Ing. Otava Karel, do návrhové komise byli navrženi p. Ježek Stanislav, pí. Chloupková Marcela, p. Mgr. Minařík Jaroslav.

 

Pan starosta nechal o návrzích hlasovat:

Návrhová komise                    pro :                 14 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.        

 

Ověřovatelé zápisu                  pro :                 14 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

           

            Zápis z jednání ZM dne 28.11.2007 byl ověřovateli ověřen. Pouze p. Ing. Firman požádal o doplnění v zápisu a to o jeho konstatování, že v Čechově ulici je špatné dopravní značení. Doplnění zní: Ing. Firman upozornil na špatně umístěné dopravní značení v Čechově ulici v úseku nové zástavby a skautského areálu, kde jsou svislé dopravní značky, omezující rychlost na 30 km v hodině, umístěny v obou směrech před nově vznikající komunikací, nikoli až za ní, čímž je tedy jejich význam touto komunikací rušen. Vyzývá příslušný odbor k nápravě.

-1-

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Po přečtení zpráv panem tajemníkem proběhla dlouhá diskuse. V souvislosti s informací p. tajemníka, že agenda výherních automatů bude z finančního odboru předána interní auditorce, p. Ing. Firman uvedl, že toto není metodicky správně. Kdo potom bude kontrolovat její práci na úseku výherních automatů. Odpověděl p. tajemník, že tato otázka byla konzultována s odborníkem a došlo se k závěru, že je možné tento problém řešit tímto způsobem. Paní Ing. Polenová Ivana, doplnila, že na úseku výherních automatů provádí kontroly Krajský úřad Středočeského kraje. P. Ing. Firman dodal, že by si rád přečetl zprávu z personálního auditu.

            P. starosta informoval zastupitele o tom, že s p. Mgr. Kopeckým již začali jednat s panem Zelenákem, ředitelem Rychlé záchranné služby Středočeského kraje a dále s náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnictví panem Kantůrkem. V této věci vyplynulo, že záchranná služba počítá do budoucna s tím, že bude jezdit pouze s proškolenou zdravotní sestrou, nikoli s lékařem. P. starosta uvedl, že tento problém vznikl z nedostatku personálu a financí, jelikož se neúměrně zvyšovaly náklady. Dále dodal, že Město Lysá nad Labem, je bez lékaře již od konce listopadu. P. starosta uvedl, že panu doktorovi Zelenákovi nedělá problém sem lékaře vrátit, ale pouze za určitých předpokladů, a to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zdravotnictví znovu vydá „generální pardon" i pro rok 2008 nebo, že Ministerstva zvýší pracovní fond nebo povolí více přesčasových hodin. Uvedl, že pokud by jeden z těchto předpokladů byl splněn, mohlo by opět město mít rychlou záchrannou službu včetně lékaře. Ale dodal, že pokud se toto nestane nebo tento problém nebude legislativně upraven, lékař bohužel s rychlou záchrannou službou jezdit nebude. Dále uvedl, že proto město zahájilo jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s  Ministerstvem zdravotnictví, ale zatím město nemá žádnou odezvu. P. Mgr. Kopecký doplnil, že tento problém také vznikl na základě nepravidelnosti služeb lékařů, a tato nepravidelnost přinášela komplikace dispečerům, kteří nevěděli, kdy jaký lékař slouží. Proto by bylo vhodné stanovit pevnou pracovní dobu lékařů. Dodal, že pokud by vznikl problém, kde by byl nutný zásah lékaře, tento lékař bude povolán z Nymburka, Brandýsa n/L. či Kostelce nad Černými lesy. P. Ježek měl dotaz, zda-li v tomto jednání jde hlavně o lidi. Odpověděl p. starosta, že odborně vyškolená sestra je stejně schopna zasáhnou jako lékař, jelikož tyto sestry musí mít vysoce odbornou kvalifikaci. Dále ještě proběhla dlouhá diskuse na toto téma, kde se zastupitelé shodli na tom, že není vhodné, aby ve městě byla rychlá záchranná služba bez lékaře, jelikož může nastat i situace, kde bude potřeba zásah lékaře.

 

            Pan starosta požádal o schválení navrženého programu, kdy p. Ing. Gregor předložil návrh na rozšíření programu, a to o problematiku parkování ve městě a návrh na usnesení. P. starosta navrhl tento návrh zařadit jako informativní zprávu pod bod číslo 3. Pí. Valentová navrhla tento návrh odložit, jelikož zastupitelé neměli čas si tento materiál prostudovat. P. starosta dodal, že není problém tento návrh odložit a projednat až na únorovém jednání zastupitelstva.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu pí. Valentové na odložení návrhu p. Ing. Gregora ve věci problematiky parkování.

Výsledek hlasování      pro:                    7 hlasů

                                   zdržel se:            7 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh na odložení věci nebyl schválen.

 

-2-

Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu p. Ing. Gregora, týkající se problému parkování ve městě Lysá n/L. do programu jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování      pro:                    6 hlasů

                                   zdržel se:            8 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Rozšíření programu jednání zastupitelstva města nebylo schváleno, jelikož nadpoloviční většina zastupitelů se v hlasování o tomto návrhu zdržela.

 

Dále pan starosta navrhl zařadit do programu jednání návrh p. Sedláčka ve věci ČEZ, Distribuce, a.s., který by pan starosta nechal zařadit jako bod č. 15. k návrhům ke schválení, nebo nechal projednat až v rámci diskuse.

 

Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu p. Sedláčka do programu jednání zastupitelstva jako bod 15. k návrhům ke schválení.

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:             0 hlasů

                                   proti:                   0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

Pan starosta nechal hlasovat o  programu jednání  dnešního zastupitelstva města.

Výsledek hlasování :                pro :                 14 hlasů

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti :                 0 hlasů

Program jednání byl schválen.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

1. Návrh na poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem, na Vánoční koncert.Návrh na poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Klubu přátel dechové hudby Lysá n.L. na Vánoční koncert ve výši 3.000,- Kč, rada města dne 4.12.2007 projednala a vydala usnesení č. 734, doporučila zastupitelstvu města ke schválení.K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem na Vánoční koncert ve výši 3.000,-Kč z Kulturního fondu.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

 

-3-

 

 2. Návrh na poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Základní umělecké škole F. A. Šporka Lysá nad Labem, na koncert bývalých absolventů školy.Návrh na poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Základní umělecké škole F. A. Šporka Lysá n.L. na koncert bývalých absolventů ZUŠ ve výši 8.000,-Kč, rada města projednala dne 4.12.2007 a vydala usnesení č. 735, kde návrh doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole F.A.Šporka, Lysá nad Labem, na koncert bývalých absolventů ZUŠ ve výši 8.000,-Kč z Kulturního fondu.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

Pan starosta navrhl spojit body 3, 4, 5 a 15, jelikož tyto body jsou stejného typu.

 

Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.3. Žádost firmy Elektrosun o odsouhlasení vedení kabelové trasy přípojky NN, stanovení podmínek pro výstavbu a schválení návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Na Zemské stezce.Návrh na a) vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 610/50 a 575/4, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a přes pozemek 44/19, který je ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření Města Lysá nad Labem za  podmínek:

 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - investor Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, si vyžádá souhlas svedením podzemní kabelové trasy přes pozemek 44/19, který je ve vlastnictví státu ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s úpravou v článku VI. návrhu Návrh znění článku po úpravě: (1) Věcné břemeno specifikované v článku V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Rada města toto projednala dne 4.12.2007 usnesením č. 726 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

-4-

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 610/50 a 575/4, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a přes pozemek 44/19, který je ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření Města Lysá nad Labem za těchto podmínek:

 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - investor Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, si vyžádá souhlas svedením podzemní kabelové trasy přes pozemek 44/19, který je ve vlastnictví státu ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s úpravou v článku VI. návrhu Návrh znění článku po úpravě: (1) Věcné břemeno specifikované v článku V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.4. Žádost firmy Elektrosun o odsouhlasení vedení kabelové trasy, Lysá nad Labem, Za Cihelnou, posílení vedení NN - stanovení podmínek pro výstavbu a návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.Návrh na a) vedení podzemní kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 3463/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek:

 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, s úpravou v článku VI. návrhu. Návrh znění po úpravě: (2)

Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Tento návrh rada města projednala dne 20.11.2007 usnesením č. 727 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) vedení podzemní kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 3463/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek:

-5-

 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, s úpravou v článku VI. návrhu. Návrh znění po úpravě: (2)

Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.5. Žádost firmy Elektrosun o odsouhlasení podzemní kabelové trasy přípojky kabely NN a demontáže NN a stanovení podmínek pro výstavbu včetně schválení návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Švermova ul.Návrh na a) vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 819/8 a 3484/2, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem z 1/4, za těchto podmínek:

 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníky dotčených pozemků smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, s úpravou v článku VI. návrhu. Návrh znění článku po úpravě: (2) Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Rada města toto projednala usnesením č. 728 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 819/8 a 3484/2, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem z 1/4, za těchto podmínek:

 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníky dotčených pozemků smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, s úpravou v článku VI. návrhu. Návrh znění článku po úpravě: (2) Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr.

-6-

Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

6. Žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření na akci IV-12-6002680 - Lysá nad Labem, Švermova ulice VN, kVN, TSE, kNN, bytové domky p. p. č. 819/8, 9, 15, 20 + návrhy souhlasných prohlášení ke vstupu na pozemky a návrhy smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene.

 

Návrh na a) souhlasná prohlášení a smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 3751, 3484/2, 3476/6, 819/8, 828/1 a 866/9 ve znění navrhovatele, s úpravou v čl. V. bod 2. Návrh znění článku po úpravě: Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Tato cena bude upřesněna na základě vyhotoveného geometrického plánu zaměření věcného břemene po dokončení stavby Soustavy. Finanční náhrada je provedena dle zákona č. 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů. Žádné další úhrady (např. nájemné) povinnému nepřísluší. Oprávněná se zavazuje uvedenou částku uhradit povinnému ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitosti, na č. účtu 182-0504268369/800, vedený u ČS, pob. Lysá nad Labem, v.s. 735.

b) Realizaci stavby za těchto podmínek:

 • - stavebník spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 05 Děčín, uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby.
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb.
Rada města tento návrh projednala dne 19.12.2007.K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) souhlasná prohlášení a smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 3751, 3484/2, 3476/6, 819/8, 828/1 a 866/9 ve znění navrhovatele, s úpravou v čl. V. bod 2. Návrh znění článku po úpravě: Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Tato cena bude upřesněna na základě vyhotoveného geometrického plánu zaměření věcného břemene po dokončení stavby Soustavy. Finanční náhrada je provedena dle zákona č. 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů. Žádné další úhrady (např. nájemné) povinnému nepřísluší. Oprávněná se zavazuje uvedenou částku uhradit povinnému ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitosti, na č. účtu 182-0504268369/800, vedený u ČS, pob. Lysá nad Labem, v.s. 735.

b) Realizaci stavby za těchto podmínek:

 • - stavebník spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 05 Děčín, uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
-7-

 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb.


Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.7. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě darovací - silnice II/272 Litol - Lysá nad Labem, II. stavba.Návrh na a) uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecních pozemků určených pro trvalý a dočasný zábor další etapy obchvatu kolem Města Lysá nad Labem, se Středočeským krajem.

b) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na obecní pozemky, které budou po zaměření stavby trvale zabrané stavbou obchvatu, se Středočeským krajem, rada města projednala dne 11.12.2007 usnesením č. 747 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje a) uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecních pozemků určených pro trvalý a dočasný zábor další etapy obchvatu kolem Města Lysá nad Labem, se Středočeským krajem.

b) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na obecní pozemky, které budou po zaměření stavby trvale zabrané stavbou obchvatu, se Středočeským krajem.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.8. Žádost firmy Elektrostav, a.s., o vyjádření k projektu stavby: Lysá nad Labem, lokalita Lom, rekonstrukce vedení NN.Návrh na žádost firmy Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2644/3, 3644/2, 2644/4, 1785, 1787, 2641/1 a 2641/4, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, za podmínek:

 • - investor uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor si vyžádá souhlas svedením podzemní kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 1787, který je ve vlastnictví státu ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Rada města toto projednala dne 20.11.2007 usnesením č. 752 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.

-8-

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje žádost firmy Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2644/3, 3644/2, 2644/4, 1785, 1787, 2641/1 a 2641/4, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, za podmínek:

 • - investor uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor si vyžádá souhlas svedením podzemní kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 1787, který je ve vlastnictví státu ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.9. Žádost firmy Elektrostav, a.s., o vyjádření k projektu stavby: Lysá nad Labem, lokalita Lom - kolísání napětí.Návrh na vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 2566/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění pojistné skříně SR 502 za těchto podmínek:

 • - investor spol. Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
Rada města dne 20.11.2007 projednala tento návrh usnesením č. 753 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 2566/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění pojistné skříně SR 502 za těchto podmínek:

 • - investor spol. Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.


Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

-9-

10. Žádost firmy JSK Servis, s.r.o., o vyjádření pro územní řízení a dělení pozemku k pozemkům 3019 a 3018 - ve směru na Milovice.Návrh na žádost firmy JSK Servis, s.r.o., se sídlem Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, vyjádření pro územní řízení a dělení pozemku k pozemkům 3019 a 3018, navržené řešení s těmito podmínkami:

 • - o přístupové komunikace bude dodržena předepsaná šíře 8 m,
 • - komunikace bude provedena se standardním podložením, asfaltovým krytím, chodníky a zasítěním včetně pouličního osvětlení,
 • - po realizaci stavby bude komunikace, včetně sítí, bezúplatně převedena do majetku Města Lysá nad Labem,
 • - stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby (pozemek p. p. č. 3605/1),
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění.

Rada města projednala dne 20.11.2007 usnesením č. 756 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Otava, a to, že v důvodové zprávě se dočetl, že stavitel nesplňuje šíři přístupové komunikace 8 m, jak se to bude řešit. P. starosta odpověděl, že toto je problém, který musí řešit stavitel, jelikož je to norma, kterou musí splnit. Uvedl, že stavební úřad a odbor dopravy budou trvat na splnění této šířkové normy. Dále se p. Ing. Otava dotázal, zda-li je v územním plánu dané, že dům musí mít jedno obytné patro a podkroví. Odpověděla pí. Ing. Čížková, že v územní plánu není povoleno postavit zde bungalov, jelikož v územním plánu je opravdu dané, že domy mají mít buď dvě obytná podlaží nebo jedno obytné patro a podkroví. Je to takto řešeno z důvodů toho, že lidé, kteří by si zde postavili bungalov, by se mohli časem cítit utiskování ostatními obytnými domy s dvěma patry, proto je v územní plánu stanoveno, že se zde mohou stavět pouze domy s jedním patrem a podkrovím nebo dvěma podlažími.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na žádost firmy JSK Servis, s.r.o., se sídlem Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, vyjádření pro územní řízení a dělení pozemku k pozemkům 3019 a 3018, navržené řešení s těmito podmínkami:

 • - o přístupové komunikace bude dodržena předepsaná šíře 8 m,
 • - komunikace bude provedena se standardním podložením, asfaltovým krytím, chodníky a zasítěním včetně pouličního osvětlení,
 • - po realizaci stavby bude komunikace, včetně sítí, bezúplatně převedena do majetku Města Lysá nad Labem,
 • - stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby (pozemek p. p. č. 3605/1),
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

-10-

11. Návrh na prodej obecních p. p. č. 208/2, nově označeného geometrickým plánem jako písmeno „a", kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na obecním p. p. č. 208/2, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Návrh na prodej části obecních p. p. č. 208/2 nově označeného GP jako písmeno „a" o výměře 3 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, manželům paní Mgr. Miloslavě Kompérové, Pod Jarovem 2029, Praha 3, a panu Ing. Pavlu Kompérovi, Sokolská 1144/3, Lysá nad Labem, za částku 360,-Kč/m2. Do kupní smlouvy bude zaneseno zřízení věcného břemene, právo chůze a jízdy na obecním pozemku p. p. č. 208/2, k.ú. Lysá nad Labem, rada města projednala dne 4.12.2007 a vydala usnesení č. 714, doporučila návrh ke schválení zastupitelstvu města.

 

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecních p. p. č. 208/2 nově označeného GP jako písmeno „a" o výměře 3 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, manželům paní Mgr. Miloslavě Kompérové, Pod Jarovem 2029, Praha 3, a panu Ing. Pavlu Kompérovi, Sokolská 1144/3, Lysá nad Labem, za částku 360,-Kč/m2. Do kupní smlouvy bude zaneseno zřízení věcného břemene, právo chůze a jízdy na obecním pozemku p. p. č. 208/2, k.ú. Lysá nad Labem. Manželé Kompérovi dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN Nymburk.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.12. Návrh na schválení prodeje 3/5 nemovitosti č. p. 151 a pozemků st. p. č. 163 na st. p. č. 163, parcela č. 89/27 a parcela č. 89/32, vše v obci Lysá nad Labem, k.ú. Litol, se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Hlavsovým, za částku 1.248 000,--Kč.Návrh na prodej 3/5 nemovitosti č. p. 151 včetně pozemků, Mírová ul., Lysá nad Labem, manželům Václavovi a Zdence Hlavsovým, bytem Mírová 151/37, Lysá nad Labem - Litol, za částku 1.248 000,--Kč s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s převodem na KÚ Nymburk, rada města projednala dne 4.12.2007 usnesením č. 722 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

Na úvod projednávání tohoto bodu se p. Ing. Gregor dotázal, zda-li odhad ceny nemovitosti je tržní. Odpověděl p. starosta, že pokud jde o cenu, tak ta je dle posudku tržní. Dále p. Ing. Gregor uvedl, že u pozemku ani u nemovitosti nejsou jak v důvodové zprávě tak v návrhu smlouvy uvedeny m2. Tedy jaký je rozsah budovy. Dodal, že celková cena se mu zdá jako podhodnocená. K předloženému návrhu měl dotaz p. Ing. Firman, a to, kolik má pozemek m2 , odpověděl p. starosta, že neví kolik přesně má pozemek metrů, ale dodal, že tento pozemek je využitelný pouze jako zahrada, jelikož pozemek nemá samostatný přístup. Proto se tento pozemek nedá využít ani jako stavební parcela. P. Kolman uvedl, že s touto cenou nesouhlasí, jelikož si myslí, že tento dům včetně pozemků je možno prodat za vyšší částku. Dále uvedl, že je pro něj nepochopitelné, že mladým lidem jsou pozemky prodávány za 800,-/m2 plus náklady na zasíťování, což v celkové výši vyjde na cca 1500,-/m2 a tento dům chce město prodat za 1.248 000,--Kč.

-11-

Dále uvedl, že si zjistil kolik má pozemek metrů, což je 1550 m2 a podle jeho propočtů Hlavsovy vyjde pozemek včetně domu a veškerého zasíťování na 805,-/m2. Dodal, že podle jeho názoru se dům a pozemky manželům Hlavsovým nabízí za nízkou cenu. Odpověděl p. starosta, že cena je nižší z toho důvodu, že manželům Hlavsovým je odprodáván pozemek a nemovitost z 3/5. P. Kolman uvedl, že i tak s tímto řešením nesouhlasí, jelikož Hlavsovým je odprodávána nemovitost o osmi místnostech včetně pozemku o 1550 m2, dále je pozemek velmi dobře přístupný z veřejné komunikace a má veškeré zasíťování, což je plyn, voda a kanalizace. P. starosta na toto odpověděl, že cena byla stanovena odhadcem a právě za tuto odhadní cenu město nemovitost nabídlo k prodeji. Dále pan starosta konstatoval, že k tomuto prodeji byly využity i realitní kanceláře. Avšak v závěru přišla pouze jedna nabídka k odkoupení a to od manželů Hlavsových, kteří také uplatnili své předkupní právo na tuto nemovitost.

Pan starosta dodal, že pokud mají zastupitelé o tomto prodeji pochybnosti, bylo by vhodné tento návrh odložit, s tím že stavební úřad doplní své vyjádření k této věci.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odložení návrhu ve věci prodeje 3/5 nemovitosti č. p. 151 včetně pozemků, Mírová ul., Lysá nad Labem, manželům Václavovi a Zdence Hlavsovým, bytem Mírová 151/37, Lysá nad Labem - Litol, za částku 1.248 000,--Kč.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.13. Návrh na zajištění služby školního stravování - koncesní smlouva.Návrh na uzavření koncesní smlouvy na zajištění služby školního stravování s firmou Eurest - zařízení školního stravování, se spol. Eurest, s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Praha 7 - Holešovice. Smlouva bude podepsána na dobu určitou do 31.12.2012 s účinností od 1.1.2008. Rada města toto projednala dne 4.12.2007 usnesením č. 745 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

Pan Ing. Gregor měl na úvod projednávání tohoto bodu dotaz, a to zda-li byl dodržen zákon č. 139/2006 Sb, koncesní zákon - ustanovení § 8. Odpověděl p. starosta, že šlo pouze o formalitu, a že firma Eurest byla již předtím vybrána v soutěži jako vítěz, bylo však vyhověno požadavku z vyjádření ÚOHS. K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Firman, a to, že smlouva se liší od důvodové zprávy a že by nemělo být sjednáno nulové nájemné, ale alespoň ve výši 1,-Kč.  Dále měl dotaz, proč město zajišťuje i stravu pro odborné učiliště. P. starosta odpověděl, že je to z důvodu úspory, pokud se uvaří více jídel, tak tím se snižují provozní náklady, proto je toto pro město výhodné. P. Ing. Firman uvedl, že by bylo tedy vhodné, aby se učiliště nebo správce tohoto učiliště částečně podílelo na placení nákladů na provoz jídelny. P. starosta uvedl, že správce učiliště, tedy Středočeský kraj se podílí na nákladech, ale až ve výsledné ceně jídla. P. starosta konstatoval, že odlišnost důvodové zprávy od smlouvy je vážné pochybení a proto by doporučil tento návrh odložit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odložení návrhu ve věci uzavření koncesní smlouvy na zajištění služby školního stravování s firmou Eurest - zařízení školního stravování, se spol. Eurest, s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Praha 7 - Holešovice.

-12-

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

14. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007.Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007 rada města projednala dne 4.12.2007 a 11.12.2007 usnesením č. 740 a 751, doporučila zastupitelstvu města  ke schválení.

 

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007.

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.15. Návrh na pojmenování nových ulic v lokalitě „bytové domy u Švermovy ulice".Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice (v současnosti slepá komunikace) začínající odbočkou z ulice Na Zemské stezce jako „Vichrova", rada města projednala dne 4.12.2007 usnesením č. 742 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

 

K předloženému návrhu p. starosta uvedl, že by město rádo použilo k nově vzniklým ulicím pojmenování podle významných rodáků města. Pí. Ing. Čížková uvedla, že pojmenování této ulice se jí zdá velice zavádějící, jelikož by si občané mohli tuto ulici splést s Vichrovou vilou, která se nachází v Masarykově ulici. Po kratší diskusi zastupitelů p. starosta konstatoval, že by bylo vhodné ulici schválit podle návrhu rady města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice (v současnosti slepá komunikace) začínající odbočkou z ulice Na Zemské stezce jako „Vichrova".

 

Výsledek hlasování      pro:                  14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

Pan starosta před projednáním informativních zpráv vyhlásil diskusi na téma výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty.

 

p. Ing. Firman                          - uvedl, že by rád slyšel konkrétní argumenty, proč město vybralo za vítěze výběrového řízení firmu MS Development, s.r.o., dále dodal, že teprve na základě těchto argumentů by zastupitelstvo mělo rozhodnout o vítězi,

 

-13-

p. Sedláček                             - uvedl, že poprosil pana Ing. Kapičku o odborné vyjádření k této zástavbě, pan Kapička si podrobně prostudoval materiály obou firem a odborné vyjádření, které k zástavbě areálu napsal mají zastupitelé přiložené v materiálech, dále uvedl, že by byl rád, kdyby se k tomuto ještě vyjádřila stavební komise,

 

p. starosta                                - uvedl, že podle jeho názoru zadání, co by se v komplexu mělo nacházet, splnily obě firmy, další věcí bylo zajistit smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek,

toto také obě firmy splnily, obě firmy taktéž uvedly nabídkové ceny, dále uvedl, že co se týče splnění požadavku na reference z obdobných projektů, tak tento požadavek splnila pouze firma MS Development, s.r.o., MK Trading bohužel nesplnila, jelikož tyto reference nedodala, dále tato firma nedodala ani financování projektu,

 

p. Šourek                                - objasnil zastupitelům jejich způsob řešení financování projektu,

 

p. Ing. Gregor                          - uvedl, že si není ani u jedné firmy jist, že splnila požadavek o uzavření smlouvy a smlouvě budoucí kupní na pozemek s panem Meixnerem, jelikož se domnívá, že v tomto jsou jisté nesrovnalosti, proto si myslí, že ani jedna z těchto firem požadavky nesplnila,

 

p. starosta                                - uvedl, že respektuje názor pana Ing. Gregora, ale bohužel s ním nesouhlasí,

 

p. Ing. Firman                          - uvedl, že by rád slyšel přesné znění toho, co se týče požadavku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek,

 

p. starosta                                - odpověděl, zájemce prokáže, že má na pozemek ve Slunéčkově zahradě uzavřenou alespoň smlouvu o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem pozemku,

 

p. starosta                                - uvedl, že v materiálu pana Ing. Gregora týkající se zástavby Fruty se dočetl, že by tento projekt mohl být napadnut Úřadem pro hospodářskou soutěž, a však toto ihned objasnil, a to tak, že tento projekt Úřadem pro hospodářskou soutěž nemůže být napadnut, jelikož se jedná o prodej pozemku ve vlastnictví města a toto podléhá zákonu o obcích, jelikož prodáváme pozemek podle zákona o obcích a nezadáváme veřejnou zakázku,

 

p. Ing. Gregor                          - domnívá se, že toto se dá napadnout i jiným způsobem,

 

p. starosta                                - odpověděl, že si jiného způsobu není vědom,

 

-14-

Panové Ing. Gregor a Ježek požádali, aby materiál, který předložili k jednání dne 13.12.2007 jako zástupci KSČM k problematice vyhodnocení vyhlášeného záměru na prodej pozemků za účelem zástavby bývalého areálu Fruty, byl součástí zápisu, jako samostatná příloha.

 

p. starosta                                - požádal předsedu stavební komise o vyjádření se k tomuto problému,

 

p. Houštecký                           - uvedl, že v zásadě zástavba působí na stavební komisi vhodně, pouze stavební komise měla připomínky k postavení domů, a to, že stojí poněkud blízko u sebe, dále uvedl, že komisi se líbí umístění bytů, a to, že byty jsou dál od komunikace, která je na tomto úseku rušná,

 

p. Sedláček                             - dotázal se pana Šourka, zástupce firmy MS Development, s.r.o., zda-li by bylo možné, že by některé domy měly menší výšku, než jak je uvedeno v projektu,

 

p. Šourek                                - uvedl, že firma se tímto problémem bude určitě zabývat,

 

p. Ing. Firman                          - dotázal se kolik nabídek již došlo na pozemek k prodeji za 7 mil. Kč,

 

p. starosta                                - odpověděl, že toto ještě neví, jelikož bude teprve končit výběrové řízení,

 

p. Ježek                                   - uvedl, že mu vadí, že pan starosta pozval pouze zástupce jedné firmy a nikoli obou,

 

p. tajemník                               - odpověděl, že zástupci firem zváni nebyli, zástupce firmy MS Development, s.r.o., přišel z vlastní vůle, ale i přes to zástupci obou firem věděli, že se dnes bude konat zastupitelstvo města, a že se zde bude projednávat problém zástavby bývalého areálu Fruty,

 

p. Ing. Firman                          - uvedl, že pokud se rada města spokojí s tím, že rozpočet bude nevyřešen o částku z prodeje pozemků a to ve výši 7. mil. Kč, bude to problém pouze rady města, nikoli zastupitelstva nebo finančního výboru,

 

p. starosta                                - uvedl, že je do února 2008, kdy bude další zasedání zastupitelstva města schopen předložit finančnímu výboru řešení výpadku v příjmu rozpočtu na rok 2008, tak aby tyto věci byly uvedeny reálně,

 

p. Sedláček                             - dotázal se pana Šourka, zda-li by mohl zastupitele krátce seznámit s jejich mateřskou zahraniční firmou,

-15-

p. Šourek                                - odpověděl, že došlo k omylu jelikož firma MS Development, s.r.o., je tuzemskou firmou, pouze partneři na financování projektu jsou zahraniční.

 

Pan Ing. Gregor dal návrh, aby zastupitelstvo města zabezpečilo odsunutí rozhodnutí o výherci soutěže z vyhlášeného záměru na pronájem pozemků města v bývalém areálu Fruty až na květen 2008, kdy budou známé definitivně vztahy k pozemku pana Meixnera (údajně je na půl roku v Thajsku). A aby do konce roku 2007 tento postup vč. zdůvodnění sdělila zájemcům, např. i to, které podklady musí do konce dubna 2008 případně dodatečně předložit.

Dále musí od obou subjektů zabezpečit co nejdříve souhlas s tímto postupem, pokud možno nejpozději do 15.01.2008, aby se předešlo námitkám, příp. dalším zbytečným řízením.

 

Pan starosta nechal o návrhu pana Ing. Gregora hlasovat.

Výsledek hlasování      pro:                    2 hlasů

                                   zdržel se:            6 hlasů

                                   proti:                  6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

 

Pan Ing. Firman dal návrh na usnesení a to, že zastupitelstvo města odkládá vyhlášení vítěze výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty na 1. zasedání ZM v únoru 2008.

 

Pan starosta nechal o návrhu p. Ing. Firmana hlasovat.

Výsledek hlasování      pro:                    6 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  8 hlasů

Návrh nebyl přijat.

 

Pan starosta dal návrh na usnesení a to, že zastupitelstvo města vyhlašuje vítězem výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty firmu MS Development, s.r.o., se sídlem Donská 9, Praha 10, s tím, že zastupitelstvo ukládá radě města dále jednat s vítězem výběrového řízení o podmínkách smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dále ukládá panu starostovi  předložit finančnímu výboru způsob financování výpadku příjmu rozpočtu města na rok 2008 a to do 31.1.2008.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování      pro:                    8 hlasů

                                   zdržel se:            3 hlasů

                                   proti:                  3 hlasů

Návrh na usnesení byl přijat.

 

V 19,30 hod. odchod pana Ing. Firmana.

 

 

 

 

 

 

 

 

-16-

III. I n f o r m a t i v n í    z p r á v y

 

1. Stanovení cen vodného a stočného Města Lysá nad Labem pro rok 2008.

 

K předloženému návrhu pan starosta uvedl, že rada města měla možnost zdražit vodné a stočné o 10 % nebo 15 %, rada města se rozhodla vodné a stočné zdražit o 10 % a to včetně navýšení DPH o 4%, tudíž celková inflace vodného a stočného byla o 6 %. K tomuto měl připomínku p. Ježek, uvedl, že je proti zdražování vodného a stočného.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stanovení cen vodného a stočného Města Lysá nad Labem pro rok 2008.

 

Výsledek hlasování      pro:                  13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

2. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 13.11.2007 a z mimořádného jednání Kontrolního výboru dne 11.12.2007.K předloženému návrhu pan Ing. Gregor podal zprávu, a to, že Kontrolní výbor se hlavně zabýval vypovězením smlouvy se společností Activ, s.r.o., ve věci parkování v Lysé nad Labem, dále se Kontrolní výbor zabývá řešením této situace. Uvedl, že by bylo vhodné svolat pracovní zastupitelstvo, právě v této věci. P. starosta odpověděl, že není nutné toto pracovní zastupitelstvo svolávat, ale pokud zastupitelé chtějí, může ho svolat a to do konce ledna 2008.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 13.11.2007 a z mimořádného jednání Kontrolního výboru dne 11.12.2007.

 

Výsledek hlasování      pro:                  13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.D i s k u s e:p. Ježek                                               - dotázal se zda-li není možno propojit kamerový systém  železniční stanice ČD na litolské straně s kamerovým systémem v Masarykově ulici,

 

p. Přibyl                                              - odpověděl, že toto možné není, jelikož každá kamera funguje na jiném principu,

 

p. Ježek                                               - uvedl, že z důvodů výstavby nových domů, bytů a z důvodů navýšení obyvatel je nutné zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad nebo zajistit častější odvoz odpadu, jestli to bude ekonomicky možné, dále dodal,

-17-

že odpady pohozené vedle kontejneru rozfoukává vítr nebo roznášejí psi po ulicích, a tím se zvyšuje nepořádek v ulicích např. Vodákova, Vojanova atd., dále uvedl, že lidé do kontejnerů nosí i netříděný odpad, který sem nepatří,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že již mají návrhy na zahušťování těchto míst, mají přijít kontejnery zejména na plast a papír, co se týče nepořádku na ulicích, tak na toto je zajištěna úklidová firma, co se týče netříděného odpadu, bohužel neví jak tento problém řešit,

 

p. Ježek                                               - uvedl, že ještě bude reagovat na odpověď pana starosty na jeho příspěvek v Listech, dodal, že se k tomu již více nechce vyjadřovat, ale ještě musí uvést, že fakta, která tam jsou uvedena, tak zcela nesedí,

 

p. starosta                                           - odpověděl p. starosta, že k tomuto se již nechce vyjadřovat,

 

p. MVDr. Kořínek                              - uvedl, že by rád poděkoval za všechny obyvatele domova důchodců za návštěvu radních na zámku a za dárečky, které obyvatelé dostali,

 

pí. Chloupková                                    - poděkovala všem, ze sociálního a zdravotního odboru, kteří se na tomto podíleli,

 

p. starosta                                           - uvedl, že dnes byl dodán poslední doklad, který je potřebný pro žádost k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, proto se domnívá, že v nejbližší době bude zahájeno územní řízení o výstavbě nového domova důchodců, dále uvedl, že byla také podána žádost o stavební povolení na realizaci II. etapy obchvatu, dodal, že proběhla diskuse o řešení ulice ČSA, jelikož to vypadalo, že na kruhový objezd bude potřeba změna v územním plánu, ale podle poslední diskuse s p. Ing. Koubkem to vypadá, že to půjde i bez změny v územním plánu,

 

pí. Ing. Čížková                                   - uvedla, že stavební úřad vynaloží maximální úsilí o to, aby se v územním plánu změna dělat nemusela,

 

p. starosta                                           - uvedl, že by mělo dojít k rekonstrukci komunikací, kde se ještě nachází dlažební kostky, a to na komunikaci pod nadjezdem a komunikaci ve Dvorcích,

 

p. Mgr. Tomek                                    - objasnil ještě problém Rychlé záchranné služby, která by měla jezdit bez lékaře, tedy pouze s proškolenou sestrou.

-18-

I n t e r p e l a c e:p. Ježek                                              - uvedl, že byl osloven obyvateli Máchovy ulice, a to, že

by chtěli navýšit veřejné osvětlení, minimálně o dva světelné body, toto by bylo potřeba i v ulici Vojanově,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že by bylo vhodné, aby pan Ježek zašel s panem Blažkem do těchto ulic a ukázal mu, kam by bylo vhodné lampy veřejného osvětlení umístit.

 

            Návrh na usnesení přednesla pí. Chloupková Marcela.

           

U s n e s e n í    z 8. jednání ZM dne 19.12.2007

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                           p. Ing. Gregor Petr                                         

                                                           p. Ing. Otava Karel                 

 

2. Návrhovou komisi ve složení:           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           pí. Chloupková Marcela

                                                           p. Ježek Stanislav

 

II. s c h v a l u j e

 

 • 1. Příspěvek Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem na Vánoční koncert ve výši 3.000,--Kč zKulturního fondu.
 • 2. Příspěvek Základní umělecké škole F. A. Šporka, Lysá nad Labem, na koncert bývalých absolventů ZUŠ ve výši 8.000,--Kč zKulturního fondu.
 • 3. a) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 610/50 a 575/4, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a přes pozemek 44/19, který je ve vlastnictví státu ČR správem hospodaření Města Lysá nad Labem za těchto podmínek:
 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - investor Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, si vyžádá souhlas svedením podzemní kabelové trasy přes pozemek 44/19, který je ve vlastnictví státu ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s úpravou v článku VI. návrhu Návrh znění článku po úpravě: (1) Věcné břemeno specifikované v článku V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

-19-

 • 4. a) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 3463/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek:
 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, s úpravou v článku VI. návrhu. Návrh znění po úpravě: (2)

Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně.

Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 • 5. a) Vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 819/8 a 3484/2, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem z 1/4, za těchto podmínek:
 • - investor spol. Elektrosun, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, uzavře svlastníky dotčených pozemků smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
b) Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, s úpravou v článku VI. návrhu. Návrh znění článku po úpravě: (2) Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) a V. (3) této smlouvy bude finanční náhrada činit 500,--Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 • 6. a) Uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecních pozemků určených pro trvalý a dočasný zábor další etapy obchvatu kolem Města Lysá nad Labem, se Středočeským krajem.
b) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na obecní pozemky, které budou po zaměření stavby trvale zabrané stavbou obchvatu, se Středočeským krajem.

 • 7. Žádost firmy Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, kvedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2644/3, 3644/2, 2644/4, 1785, 1787, 2641/1 a 2641/4, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, za podmínek:
 • - investor uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor si vyžádá souhlas svedením podzemní kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 1787, který je ve vlastnictví státu ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 8. Vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 2566/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění pojistné skříně SR 502 za těchto podmínek:
 • - investor spol. Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, uzavře svlastníkem dotčeného pozemku před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi.
 • 9. Na žádost firmy JSK Servis, s.r.o., se sídlem Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, vyjádření pro územní řízení a dělení pozemku kpozemkům 3019 a 3018, navržené řešení stěmito podmínkami:
-20-

 • - o přístupové komunikace bude dodržena předepsaná šíře 8 m,
 • - komunikace bude provedena se standardním podložením,asfaltovým krytím, chodníky a zasítěním včetně pouličního osvětlení,
 • - po realizaci stavby bude komunikace, včetně sítí, bezúplatně převedena do majetku Města Lysá nad Labem,
 • - stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby (pozemek p. p. č. 3605/1),
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., vplatném znění.
 • 10. Prodej části obecního p. p. č. 208/2 nově označeného GP jako písmeno „a" o výměře 3 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, manželům paní Mgr. Miloslavě Kompérové, Pod Jarovem 2029, Praha 3, a panu Ing. Pavlu Kompérovi, Sokolská 1144/3, Lysá nad Labem, za částku 360,-Kč/m2. Do kupní smlouvy bude zaneseno zřízení věcného břemene, právo chůze a jízdy na obecním pozemku p. p. č. 208/2, k.ú. Lysá nad Labem. Manželé Kompérovi dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN Nymburk.
 • 11. Úpravu rozpočtu na rok 2007.
 • 12. Pojmenování nově vzniklé ulice (v současnosti slepá komunikace) začínající odbočkou zulice Na Zemské stezce jako „Vichrova".
 • 13. a) Souhlasná prohlášení a smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 3751, 3484/2, 3476/6, 819/8, 828/1 a 866/9 ve znění navrhovatele, súpravou včl. V. bod 2. Návrh znění článku po úpravě: Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemen se smluvně sjednává ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.
 • 14. Tato cena bude upřesněna na základě vyhotoveného geometrického plánu zaměření věcného břemene po dokončení stavby Soustavy. Finanční náhrada je provedena dle zákona č. 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů. Žádné další úhrady (např. nájemné) povinnému nepřísluší. Oprávněná se zavazuje uvedenou částku uhradit povinnému ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitosti, na č. účtu 182-0504268369/800, vedený u ČS, pob. Lysá nad Labem, v.s. 735.
b) Realizaci stavby za těchto podmínek:

 • - stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby.
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb.
 

III. b e r e    n a    v ě d o m í

 

 • 1. Stanovení cen vodného a stočného Města Lysá nad Labem pro rok 2008.
 • 2. Zápis zjednání Kontrolního výboru dne 13.11.2007 a zmimořádného jednání Kontrolního výboru dne 11.12.2007.
 

IV. o d k l á d á

 

 • 1. Prodej 3/5 nemovitosti č. p. 151 včetně pozemků, Mírová ul., Lysá nad Labem, manželům Václavovi a Zdence Hlavsovým, bytem Mírová 151/37, Lysá nad Labem - Litol, za částku 1.248 000,--Kč.
 

-21-

 • 2. Uzavření koncesní smlouvy na zajištění služby školního stravování sfirmou Eurest - zařízení školního stravování, se spol. Eurest, s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Praha 7 - Holešovice.
 

V.  v y h l a š u j e

Vítězem výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty firmu MS Development, s.r.o.,  se sídlem Donská 9, Praha 10.

 

VI. u k l á d á 

 

 • 1. RM dále jednat svítězem výběrového řízení o podmínkách smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
 • 2. Panu starostovi předložit finančnímu výboru způsob financování výpadku vpříjmu rozpočtu města na rok 2008.

Termín: do 31.1.2008

 

Panové Ing. Gregor, Ing. Otava a Ježek, s takto navrženým usnesením souhlasí, vyjma usnesení, týkajícího se „vítěze výběrového řízení" na zástavbu bývalého areálu Fruty.

 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:      pro:                  13 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

            Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20.15 hodin ukončil.

 

Zapsala: Uhrová K.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                               - - - - - - - - - - - - - - -  - -

          p. Ing. Gregor Petr                                                             p. Ing. Otava Karel

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             starosta

 

 

Příloha: Vyhodnocení nabídek - Fruta, pro účely 8. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2007. (předložili zastupitelé KSČM pánové Ing. Gregor a Ježek)

-22-

Návrhy usnesení zastupitelů za KSČM pro jednání zastupitelstva konaného dne 19.12.2007

 

 • 1. Návrh usnesení k problematice parkování jako závěr zInformace o pro zastupitele kproblematice parkování, zpracované Ing. Gregorem
 

ZM ukládá Radě města:

 

 1. Využít předložených podkladů a doporučení a připravit do nejbližšího zasedání ZM podmínky pro výběrové řízení a do 31.01.2008 vyhlásit výběrové řízení na firmu, která provede a zpracuje výsledky detailního dopravního průzkumu dopravy v Lysé nad Labem v klidu s rozlišením denního a nočního parkování jednak v konkrétních dnech týdne a při vybraných výstavách se zaměřením na vytíženost rezidenty, denní délku stání, podíl návštěvníků, vozidel ZTP, požadavků na zásobování, využití taxi, potřeb veřejné správy apod.
 2. Výběrové řízení ukončit do 15.02.2008.
 3. Výběrové řízení vyhodnotit do konce února 2008 a za tímto účelem stanovit vhodný termín zasedání ZM, které rozhodne o vítězi soutěže.
 4. Podpis smlouvy s vítěznou firmou zajistit pokud možno do 15.03.2008 tak, aby mohl průzkum proběhnout při několika výstavách v době od druhé poloviny března do konce května 2008.
 5. Do smlouvy s vítěznou firmou uvést termín předložení výsledků průzkumu a návrhů na řešení parkování do 30.06.2008.
 

 • 2. Návrh usnesení zvyhodnocení nabídek na řešení prostoru vbývalém areálu Fruty a Slunéčkovy zahrady, zpracovaného a předloženého zástupci za KSČM.
 

ZM ukládá Radě města:

 

Varianta A)

 

 1. Zabezpečit odsunutí rozhodnutí výherci soutěže z vyhlášeného záměru na pronájem pozemku města v bývalém areálu Fruty až na květen 2008, kdy budou známi definitivně vztahy k pozemku pana Meixnera (údajně je na půl roku v Thajsku).
 2. Do konce roku 2007 je třeba, aby tento postup vč. zdůvodnění sdělila zájemcům, např. i to, které podklady musí do konce dubna 2008 případně dodatečně předložit.
 3. Musí od obou subjektů zabezpečit co nejdříve souhlas s tímto postupem, pokud možno nejpozději do 15.01.2008, aby se předešlo námitkám, popř. dalším zbytečným řízením.
 

Varianta B)

 

Vzhledem k tomu, že žádný ze zájemců - předkladatelů nesplnil některé za základních zadávacích podmínek, „soutěž" je zrušena, bude připravena do 31.03.2008 nové soutěž s případně upravenými zadávacími podmínkami.

 

Varianta C) - V případě, že nebude použit náš návrh dle bodu 1, resp. 2

Zabezpečit vyhlášení nové soutěže do 31.03.2008, ale pouze na pozemky Fruty.

 

Pozn: Z analýzy ekonomických úvah obou subjektů bylo zjištěno, což alespoň někteří z nás původně neočekávali, že bude pro zájemce ekonomicky přijatelná i pouze výstavba na tomto prostoru, zaměřená zejména na občanskou vybavenost. „Meixnerovy pozemky" by se řešily později a nebo neřešily prozatím vůbec.

 

 • 3. Návrh usnesení kzávěrům 2. Mimořádného jednání KV - zápis zKV, konaného dne 11.12.2007 kproblematice smlouvy sfirmou Activ, s.r.o., Kladno.
 

ZM ukládá Radě města, aby

 

 1. Na základě výsledků projednává problematiky vypovězení smlouvy o novém PS s firmou Activ, s.r.o., Kladno na jednání 2. Mimořádného KV dne 11.12.2007, navrhla další postup v této věci, zejména určila, kdo je odpovědný ze tento stav a kdo bude hradit případné důsledky, tj. nutnost zaplatit škody a smluvní penále, pokud nedojde k odvrácení soudního procesu.
 2. Projednala další postup na mimořádném zastupitelstvu města v lednu 2008 (navrhujeme - 23.01.2008 - řešily by se zde i zadávací podmínky výběrového řízení na zpracování detailního dopravního průzkumu).
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.