+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 14.2.2007 na MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Horvát Milan

pí Chloupková Marcela

p. Kolman Josef

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ing. Gregor Petr
Omluveni: p. MVDr. Kořínek Jan

p. RSDr. Šturm Ján
I. Zahájení

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. MVDr. Kořínek Jan a p. RSDr. Šturm Ján.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Horvát Milan a p. Ing. Firman Miroslav, do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková Marcela, pí Valentová Naděžda a p. Mgr. Minařík Jaroslav.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů
Návrhová komise pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti. 0 hlasů
Pan starosta požádal o schválení dnešního navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů.

Program byl jednomyslně schválení.- 1 -

Pan starosta uvedl, že v souladu s programem dnešního zasedání, proběhne v úvodu představení projektu výstavby domova důchodců, který doznal výrazných změn, a předal slovo p. Ing. Kovaříkovi z firmy Obermeyer, která pro Středočeský kraj zajišťuje projektování tohoto domu.
Pan Ing. Kovařík uvedl, že se na jejich firmu obrátil Středočeský kraj, aby zpracovali dokumentaci pro stavební povolení pro domov důchodců v Lysé n.L. Jako podklad dostali schválenou dokumentaci pro územní řízení. Na základě tohoto zadání začali dokumentaci zpracovávat podle původního projektu. V určité fázi však byli krajem požádáni, aby ověřili ekonomii navrženého zařízení. Spočítali proto obestavěné prostory a spočítali ocenění takovéto nemovitosti. Když s výsledkem kraj seznámili, bylo jim jednoznačně řečeno, že takovýto objekt není reálný, že je to příliš drahé. Bylo to hezky navržené, rozčleněné do menších pavilonů, ale to vše stavbu neúměrně prodražovalo nejen při samotném pořízení ale i pak při následném provozování. Poté nastoupila další etapa, kdy společně s krajem se hledala možná varianta řešení. Stále se vycházelo z navrženého řešení a z daného území s tím, že limitem byla státem určená dotace na 1 lůžko. Proto se muselo jít do varianty zmenšovat zastavěnou plochu a nakonec nejekonomičtější variantou byla stavba monobloku s tím, že se jednalo o jeho umístění i s ohledem na to, že ze strany města i ředitelky domova důchodců byl jednoznačný požadavek na využití domu č.p. 13 na Nám. B.Hrozného. Po vzájemné diskusi byly proto některé provozy ze zmíněného monobloku přesunuty do tohoto domu a začalo projednávání dokumentace s dotčenými státními orgány s tím, že monoblok byl umístěn v místě původně projektované stavby. Ze strany města však vznikl požadavek nezastavovat parcelu p. Tichého, kde dosud nejsou vyjasněny vlastnické vztahy. To se podařilo, ale za cenu, že posunutím stavby hrozilo pokácení jednoho, poměrně cenného stromu a k možnému ohrožení dalších stromů. Vše je stále v jednání a postupně se minimalizují negativní dopady. Na krajské úrovni minulý týden proběhlo jednání se zástupci životního prostředí, kde byla navržena další varianta umístění, která by však představovala, zbourání části dílen při ZŠ B.Hrozného, a je proto na zvážení Města Lysá n.L., zda s tímto řešením bude souhlasit. Na základě připomínky památkářů, protože stavba je umísťována do městské památkové zóny, došlo ke snížení stavby o cca 1,5 m a poslední podlaží bylo navrženo v jiném barevném provedení (obložení), aby pohledově splynulo s prostředím. Připravují se pohledové snímky z různých částí města na zamýšlený objekt, aby bylo možné odpovědně říci, zda stavba bude narušovat vzhled města či nikoliv. Zároveň na MPSV byly zpracovány podklady pro žádost o dotaci na MF. Vzhledem k tomu, že dotace bude přesahovat 100 mil. Kč, má MF právo do dokumentace zasahovat. Velký problém byl se začleněním domu č.p. 13 do zamýšlené stavby nového domova důchodů, ale podařilo se rekonstrukci domu obhájit, protože MF pochopilo, že veškeré přípojky budou vedeny přes tento dům z Nám.B.Hrozného a je vhodné, aby byl součástí domova důchodců.

Po zodpovězených dotazech ze strany občanů města zástupci firmy v 17.45 hodin odešli.

Pan starosta se vrátil ke schválenému programu zasedání zastupitelstva města a požádal členy zastupitelstva města o vyjádření, zda mají připomínky k zápisu ZM ze dne 13.12.2006. Protože žádné připomínky nebyly, konstatoval, že považuje zápis za ověřený.
Ke kontrolní zprávě, přednesené panem tajemníkem, neměli členově zastupitelstva města žádné připomínky.- 2 -

I. N á v r h y k e s c h v á l e n í .
1. Přijetí finančního daru od společnosti A.S.A., s r.o., Praha.

Návrh odboru školství a kultury na přijetí finančního daru od společnosti A.S.A., s r.o., Praha, ve výši 63.000,-- Kč, projednala rada města dne 5.2.2007 a usnesením č. 43 schválila jeho přijetí a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Pan Mgr. Fajmon doporučil v případě bodu l a bodu 2, stejně jako již několikrát v minulosti, uložit RM zveřejnit, v případě souhlasu dárce, poděkování zastupitelstva města za poskytnutý finanční dar v LISTECH Města Lysá n.L.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 63.000,-- Kč na obnovu kulturní památky od spol. A.S.A., s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, a ukládá RM zveřejnit, v případě souhlasu dárce, poděkování zastupitelstva města za poskytnutý finanční dar v LISTECH Města Lysá n.L.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
2. Přijetí finančního daru od paní Anny Krepsové a paní Boženy Chvojkové.

Návrh odboru sociálního a zdravotního na přijetí finančního daru od paní Anny Krepsové (50 tis.Kč) a paní Boženy Chvojkové (100 tis.Kč) projednala rada města dne 5.2.2007 a usnesením č. 78 schválila přijetí finančních darů a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

K předloženému návrhu nebyly připomínky. V případě souhlasu dárce, bude poděkování zastupitelstva města zveřejněno v LISTECH Města Lysá n.L.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančních darů od paní Anny Krepsové, Lysá n.L., Masarykova 1729, (50 tis.Kč) a paní Boženy Chvojkové, Lysá n.L., Masarykova 1729, (100 tis.Kč). Finanční dary budou použity pro účely dle přání dárců.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
3. Jmenování členů komise pro schvalování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města

Lysá n.L. na území města.

Návrh finančního odboru na jmenování členů komise pro schvalování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L. na území města projednala rada města dne 22.1.2007 a usnesením č. 16 doporučila zastupitelstvu města jmenovat komisi pro schvalování půjček ve složení – p. Mgr. Havelka J., pí Chloupková M., p. Sedláček T., p. Houštecký V., p. MVDr. Kořínek J.

Pan Mgr. Fajmon H. doporučil, aby nově navržená komise zvážila, zda horní limity jednotlivých druhů půjček (nyní stanovené na 30 tis.Kč) by nemohly být vyšší, protože ceny prací se neustále zvyšují a za částku 30 tis.Kč již dnes nelze prakticky žádný druh opravy

provést. Rada města by rovněž mohla zvážit, zda fond finančně neposílit, protože zájem ze strany občanů o čerpání finančních prostředků je velký.

- 3 -

Paní Chloupková uvedla, že zájem ze strany občanů je, ale zatím jsou finanční prostředky ve fondu dostačující a občané jsou, při splnění všech podmínek, uspokojeni.

Pan Ing. Gregor, uvedl, že návrh p. Mgr. Fajmona by podpořil, ale zvyšoval by až podle toho, jak budou nabíhat příjmy města.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odvolává dosavadní členy výběrové komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L. jmenované ZM dne 12.2.2003, jmenuje p. Mgr. Havelku J., pí Chloupkovou M. , p. Sedláčka T., p. Houšteckého V. a p. MVDr. Kořínka J. členy výběrové komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L., a ukládá nově jmenované komisi pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L. zvážit výše příspěvků na jednotlivé druhy půjček.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
4. Uzavření smlouvy o splácení dluhu s pí Monikou Horváthovou, na dluh za nájem

v č.p. 171, Jedličkova, Lysá n.L.

Návrh odboru správy majetku na uzavření smlouvy o splácení dluhu s pí Monikou Horváthovou, na dluh za nájem v č.p. 171, Jedličkova, Lysá n.L., rada města projednala dne 22.1.2007 a uzavření smlouvy doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Pan starosta doplnil, že návrh je zastupitelstvu města předkládán proto, že se jedná o dobu splácení delší než 18 měsíců, a to podléhá schválení zastupitelstvu města.

Pan Ing. Gregor se dotázal, co se stane, když nebude paní Horváthová dohodnutý splátkový kalendář plnit.

Pan starosta odpověděl, že v tom případě, bude vymáhání dosti složité, protože exekuce, vzhledem k majetkovým poměrům rodiny, nepřichází v úvahu.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o splácení dluhu ve výši 500,-- Kč/měsíc, na dluh za nájem v č.p. 171, Jedličkova, Lysá n.L., ve výši 21.687,-- Kč, pro pí Moniku Horváthovou, bytem Švermova 800, Lysá n.L.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
5. Uzavření smlouvy o splácení dluhu s pí Annou Horváthovou, Tyršova 612, Milovice-

Mladá.

Návrh odboru správy majetku na uzavření smlouvy o splácení dluhu s pí Annou Horváthovou, Tyršova 612, Milovice-Mladá, rada města projednala dne 22.1.2007 a usnesením č. 30 zastupitelstva města doporučila uzavření smlouvy ke schválení.

Pan Ing. Firman upozornil, že při navržené splátce 1.000,- Kč/měsíc bude dluh na penalizačních poplatcích splácen 9 let. Dotázal se, zda by nebylo možné splácet dluh ve stejném režimu, v jakém byl splácen dluh z nájmu.

Paní Tobiášová, vedoucí odboru sociálního a zdravotních věcí, uvedla, že rodina již není dávkami z městského úřadu doplácena, a proto jí není z čeho strhávat.

- 4 -

Pan Mgr. Minařík doporučil jednat s paní Horváthovou o navýšení splátky a tím zkrácení doby splácení.

Pan Ing. Firman doporučil splátku ve výši 2.000,-- Kč/měsíc.

Postupně se k návrhu vyjádřil p. Houštecký, p. Horvát a p. Ing. Šťastný s tím, že by ponechali splátku dohodnutou s pí Horváthovou.

Pan Mgr. Fajmon ocenil to, že rodina zaplatila vysoký dluh za nájem. Navržené řešení považoval za reálné a pro rodinu splnitelné. Uvedl, že je možné se po cca 2 letech k této záležitosti vrátit, situaci vyhodnotit a případně navrhnout jiný postup.

Pan Ing. Gregor jeho návrh podpořil.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o splácení dluhu ve výši 1.000,-- Kč/měsíc, na penalizační poplatky ve výši 111.404,-- Kč, pro pí Annu Horváthovou, Tyršova 612, Milovice-Mladá.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
6. Souhlasné prohlášení a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L.

v ul. Zámecká.

Návrh odboru správy majetku na vydání souhlasného prohlášení a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L. v ul. Zámecká rada města projednala dne 18.12.2006 a usnesením č. 614 doporučila zastupitelstvu města návrh ke schválení.

K předloženému návrhu nebyly připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Uvažovanou stavbu - uložení kabelového vedení NN l kV ve výkopové rýze se vznikem ochranného pásma ul. Zámecká na dotčených pozemcích p.č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44 v k.ú. Lysá n.L., v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
7. Souhlasné prohlášení a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L.

ve Vrchlického ulici.

Návrh odboru správy majetku na vydání souhlasného prohlášení a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech města Lysá n.L. v ul. Vrchlického rada města projednala dne 5.2.2007 a usnesením č. 77 doporučila zastupitelstvu města návrh ke schválení.

K předloženému návrhu nebyly připomínky.


- 5 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Uvažovanou stavbu – napojení parcely p.č. 104/2 (Vrchlického ul.) na přívod el. energie postavením betonového sloupu na pozemku města p.č. 50/10 s přípojkovou skříní SP 100 a napojením ze stávajícího vrchního vedení nn, v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
8. Prodej části obec. pozemku p.č. 3502, nově označeného geom. plánem jako p.p.č.

3502/3 o vým. 92 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L. (Řehačka).

Návrh odboru správy majetku na prodej části obecního pozemku p.č. 3502, nově označeného geometrickým plánem jako p.p.č. 3502/3 o vým. 92 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L. (Řehačka), rada města projednala dne 8.1.2007 a usnesením č. 10 schválila prodej pozemku p. Rázkovi za částku 200,-- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do Katastru nemovitosti Nymburk. Zastupitelstvu města doporučila návrh ke schválení.

Pan Ing. Otava uvedl, že v minulosti zastupitelstvo města požadovalo zaplatit zpětně pronájem pozemku za tři roky.

Pan Mgr. Fajmon jeho návrh podpořil a upozornil, že v minulosti při prodeji sousedního pozemku upozorňoval na skutečnost, že se prodává pozemek, který by městu jednou do budoucna umožnil rozšířit stávající cestu v této lokalitě. K prodeji již došlo, takže nyní tam již žádná možnost rozšíření úzké cesty není.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obec. pozemku p.č. 3502, nově označeného geometrickým plánem jako p.p.č. 3502/3 o vým. 92 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., p. Otovi Rázkovi, trvale bytem Nám. Řezáčovo 1261, Praha 7, za částku 200,-- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí nájemné za 3 roky zpětně, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do Katastru nemovitosti Nymburk.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválení.
9. Prodej části obec. pozemku p.č. 1924/47, kult. ost. pl., k.ú. Přerov n.L., nově označené-

ho geom. plánem jako p.p.č. 1924/77 o vým. 245 m2, kult. ost.pl., k.ú. Přerov n.L.

Návrh odboru správy majetku na prodej části obecního pozemku p.č. 1924/47, kultura ostatní plocha, k.ú. Přerov n.L., nově označeného geometrickým plánem jako p.p.č. 1924/77 o vým. 245 m2, kult. ost. pl., k.ú. Přerov n.L., rada města projednala dne 5.2.2007 a usnesením č. 57 schválila prodej části pozemku p. Ing. Hradeckému za částku 250,-- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí geodetické zaměření, daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do Katastru nemovitosti Nymburk.

Pan starosta uvedl, že cena za m2 je zde navržena vyšší s ohledem na to, že se jedná o pozemek se vzrostlými stromy.

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že prodejem opět znemožníme rozšíření stávající cesty, a doporučil účtovat zpětně pronájem pozemku za 3 roky.
- 6 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obec. pozemku p.č. 1924/47, kult. ost. pl., k.ú. Přerov n.L., nově označeného geometrickým plánem jako p.p.č. 1924/77 o vým. 245 m2, kult. ost. pl., k.ú. Přerov n.L., p. Ing. J.Hradeckému, trvale bytem Gagarinova 586, Praha 6 – Suchdol, za částku 250,-- Kč/m2  tím, že nabyvatel uhradí nájemné za 3 roky zpětně, geodetické zaměření, daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do Katastru nemovitosti Nymburk.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválení.
10. Výkup pozemku p.č. dle PK 2154/1, k.ú. Lysá n.L., o vým. 630 m2 od pí Junkové.

Návrh odboru správy majetku na výkup pozemku p.č. dle PK 2154/1, k.ú. Lysá n.L., o vým. 630 m2 (pod komunikacemi na Kačíně – Máchova, Vojanova) od pí Marie Junkové za částku 200.025,- Kč, tj. 317,50 Kč/m2, rada města projednala dne 27.11.2006 a usnesením č. 572 výkup schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

K předloženému návrhu neměli členové rady města připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p.č. dle PK 2154/1, k.ú. Lysá n.L., o vým. 630 m2 (pod komunikacemi na Kačíně – Máchova a Vojanova) od pí Marie Junkové, Mírová 370, Litol, za částku 317,50 Kč/m2 z rozpočtu města na rok 2007.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
11. Obecně závazná vyhláška Města Lysá n.L. č. 1/2007.

Návrh odboru správy majetku na schválení obecně závazné vyhlášky Města Lysá n.L. č. 1/2007, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Lysá n.L. č. 6/2005, o zpoplatnění stání osobních automobilů na Husově náměstí v době výstav, projednala rada města dne 18.12.2006 a usnesením č. 616 doporučila zastupitelstvu města navrženou OZV č. l/2007 ke schválení.

Pan Ing. Firman upozornil, že jde pouze o dočasné řešení, a proto by ponechal stávající stav. Dnes před začátkem zasedání na náměstí parkovalo 41 aut, na komunikaci před MěP jich parkovalo 8, a všechna parkovací místa kolem Husova náměstí byla také plná. V průběhu let se počet aut neustále zvyšuje a je nutné při rozhodování k tomu přihlížet. Doporučoval by parkování v centru města omezit určitým časem, ale parkování ve Frutě není „plnohodnotnou“ náhradou Husova náměstí.

Pan starosta uvedl, že se skutečně jedná o prozatimní řešení, rada města připravuje a bude schopna do konce dubna předložit návrh systému parkování ve městě, který vycházet z časové omezenosti v určitých částech města i jejich zpoplatnění. Aby nedocházelo k tomu, aby na parkovacích místech stála stejná vozidla 24 hodin denně.

Pan Ing. Gregor konstatoval, že je nutné urychleně a radikálně řešit, co dál dělat, aby zmizela auta z náměstí úplně. Z podnětu občanů dal osobně návrh odboru dopravy a dnes i odboru správy majetku, ve kterém řeší jižní část náměstí zjednosměrněním přilehlé komunikace, a tím by vznikla parkovací místa pro auta i na druhé straně. Poté by mohlo odpadnout parkování i na náměstí.

- 7 -

Pan Ing. Otava konstatoval, že tento návrh projednávala i bezpečnostní komise, ale jako připomínka zaznělo to, že bude znemožněno zásobování obchodů v momentě, kdy vozidla po obou stranách komunikace budou stát. Dále v komisi projednávali zrušení parkování na Husově náměstí a dospěli k závěru, že při zrušení těchto parkovacích míst by měly být parkovací místa již připravena, což ve Frutě není.

Pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku, potvrdil, že plochy v bývalém objektu Fruty budou připraveny do 14 dnů, tzn. než nabude výše uvedená OZV účinnosti.

Pan Ing. Šťastný uvedl, že náměstí je historicky i do budoucna určeno k jinému účelu, a je jednoznačně proto, aby se parkování na Husovo náměstí zamezilo.

Pan Kolman upozornil, že všude ve světě se parkování v centru města řeší např. podzemními garážemi. Určitě nechceme, aby se z centra města stala mrtvá zóna, odkud nám utečou podnikatelé, protože zákazníci do obchodů, kde nebudou moci poblíž zaparkovat, nepůjdou.

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že parkování nesmí vést k tomu, že bude ničit městský majetek a že na něm budeme prodělávat, jak se tomu nyní děje. Od revoluce do dneška je vlastně parkování v centru města zdarma, ale bohužel kapacita parkování už je vyčerpaná a město musí začít vybírat z parkování peníze, aby mohlo budovat další parkovací místa. Zároveň doporučil, aby město nechalo vytisknout letáček, kde by byly uvedeny parkoviště či odstavné plochy s vyznačením příjezdu.

Pan Houštecký doporučil omezit parkování v centru města časově a přes noc by parkování nechal volné.

K otázce parkování ve městě se postupně vyjádřili všichni členové zastupitelstva města.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje OZV Města Lysá n.L. č. 1/2007, kterou se ruší OZV Města Lysá n.L. č. 6/2005, o zpoplatnění stání os. automobilů na Husově náměstí v době výstav.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

proti: 1 hlas

Návrh byl schválen.
12. Obecně závazná vyhláška Města Lysá n.L. č. 2/2007, kterou se mění a upravuje

Obecně závazná vyhláška Města Lysá n.L. č. 9/2005, o místních poplatcích.

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky Města Lysá n.L. č. 9/2005, o místních poplatcích, předložil odbor školství a kultury v části místních poplatků a odbor správy majetku v části poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada města návrhy projednala dne 22.1.2007 usnesením č. 26 a dne 5.2.2007 usnesením č. 47 a doporučila oba návrhy v rámci obecně závazné vyhlášky města schválit.

Členové rady města neměli připomínky k navrženým změnám poplatku ze vstupného. Diskuse probíhala k výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pan Ing. Gregor nechtěl zpochybňovat propočty uvedené v důvodové zprávě, ale zvýšení poplatku o 50,-- Kč se mu zdá hodně. Minimálně by si občané zasloužili podrobnější vysvětlení.

Pan Ing. Firman, chtěl vědět, co se změnilo, že skupina zastupitelů, která v minulosti odmítala zvyšování poplatků, sama nyní poplatky zvyšuje.

Pan starosta odpověděl, že město je k tomu nuceno zvyšováním cen dodavatelů, od nového roku se např. zvýšila cena ukládání odpadů na skládku z 300,-- Kč/t na 400,- Kč/t.

- 8 -

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že jako zastupitelé by se měli snažit především snižovat náklady na tyto služby. Například se mu zdá, že ročně dávat 1,5 mil. Kč do velkoobjemových kontejnerů je hodně. Město by mělo zvážit určitou redukci. Občané mají možnost separovat sklo, plasty, papír a ostatní odpad mohou zdarma odvést do separačního dvora. Závěrem doporučil schvalovat úpravu poplatku vždy koncem prosince běžného roku a ne v únoru, když platby probíhají od ledna.

Pan Mgr. Minařík dal ke zvážení podnět, aby separační dvůr byl otevřen každý den.
Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje OZV Města Lysá n.L. č. 2/2007, kterou se mění a upravuje OZV Města Lysá n.L. č. 9/2005, o místních poplatcích.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 1 hlas

proti: 0 hlas

Návrh byl schválen.
13. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce

v roce 2007 ve smyslu Nařízení vl. č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce

členů zastupitelstev.

Návrh pana tajemníka rada města projednala dne 5.2.2007 a usnesením č. 49 doporučila zastupitelstvu města návrh ke schválení.

K předložené zprávě neměli členové zastupitelstva připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce v roce 2007 ve smyslu Nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
14. Přijetí dotace na nákup požárního automobilu a jeho zakoupení.

Návrh starosty města na přijetí dotace na nákup požárního automobilu a jeho zakoupení projednala rada města dne 5.2.2007 a usnesením č. 53 doporučila zastupitelstvu města jeho schválení.

Na zastupitelstvu města vystoupil předseda SDH Lysá n.L. p. Šácha, který seznámil členy zastupitelstva města a přítomné občany s důvody, které je vedly k tomu, že o nákup nového automobilu požádali, a o jaký automobilu mají zájem.

K předložené zprávě neměli členové zastupitelstva připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí dotace od MV ve výši 2 mil. Kč na nákup nového požárního automobilu a zakoupení nového požárního automobilu pro SDH Lysá n.L. v ceně do 6 mil. Kč s tím, že na úhradu bude použita přidělená dotace, finanční prostředky získané prodejem l staršího požárního vozidla LIAZ, případně finančními dary, dotacemi, dalšími příspěvky a zbývající část bude hrazena formou odložených plateb do cca 2 let.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

- 9 -II. I n f o r m a t i v n í z p r á v y .
1. Programové prohlášení Rady města pro funkční období 2006-2010.

Programové prohlášení rada města projednala dne 18.12.2006 a usnesením č. 619 zastupitelstvu města doporučila, aby ho vzala na vědomí.

K předložené zprávě neměli členové zastupitelstva připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Programové prohlášení Rady města Lysá n.L. pro funkční období 2006 – 2010.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Programové prohlášení bylo vzato na vědomí.
2. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2007.

Schvalováním ceny vodného a stočného pro rok 2007 se rada města zabývala dne 18.12.2006 a usnesením č. 610 schválila cenu vodného na 23,54 Kč/m3 a cenu stočného na 23,36 Kč/m3 a doporučila ZM vzít tuto informaci na vědomí.

Pan Ing. Firman se opět podivil, že zvyšování ceny vodného a stočného je navrhováno, když v minulosti bylo tak odmítáno.

Pan starosta uvedl, že bohužel naše kanalizační i vodovodní síť vyžaduje investování mnohem vyšších finančních prostředků na udržování alespoň stávajícího stavu, který by se však měl zlepšovat. Bohužel nás také zřejmě čeká rekonstrukce čistírny odpadní vod, která zatím v hrubých odhadech představuje cca 40 mil. Kč.

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že záleží na tom, zda chceme preferovat nízkou cenu nebo preferovat rekonstrukci sítí, které jsou v katastrofálním stavu. Ze zvýšení ceny vodného a stočného vyplývá, že město bude moci do tohoto majetku investovat o 700 tis.Kč více.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Úpravu ceny vodného a stočného pro rok 2007 takto – vodné 23,54 Kč/m3 a stočné 23,36 Kč/m3.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Cena vodného a stočného byla vzata na vědomí.
3. Zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2006.

Zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2006 rada města projednala dne 22.1.2007 a 5.2.2007 a doporučila zastupitelstvu města, aby ji vzala na vědomí

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že se mu zpráva líbí.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2006.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Zpráva byla vzata na vědomí.

- 10 -

4. Zápis z jednání finančního výboru dne 29.1.2007.

Zápis z jednání finančního výboru projednala rada města dne 5.2.2007 a usnesením č. 81 doporučila jeho předložení zastupitelstvu města.

Podrobnější informace z jednání finančního výboru podal předseda výboru, p. Ing. Firman.

Členové zastupitelstva města neměli k zápisu žádné připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 29.1.2007.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Zápis byl vzat na vědomí.
D i s k u s e :

p. Ing. Firman – poděkoval městu za Taneční klub dospělých za podporu při organizaci

3. městského plesu, ekonomickou rozvahu zpracovali a předali na městský

úřad, tak jako v případě l. a 2. městského plesu, protože účast byla letos

nižší než TKD očekával, výsledek skončil ztrátou ve výši cca 16 tis.Kč,

kterou bude muset TKD pokrýt z vlastních prostředků,

pí Valentová - stěžovali si jí občané, že na nádraží nefunguje na 2. nástupišti plošina pro

vozíčkáře a to z toho důvodu, že jí na nádraží neumí nikdo obsluhovat,

p. Ing. Otava - uvedl, že i on s paní, která si stěžovala, mluvil, ale bohužel dnes je

na nádraží situace taková, že žel. stanice nemá svého vedoucí, vandalové

ničí vybavení, je rozbitý výtah, dveře, nikdo nechce obsluhovat plošinu,

která je funkční,

p. starosta - informaci doplnil s tím, že jednali na drahách o této situaci a bylo jim přislí-

beno, že prostory ČD centra budou využívány jako čekárna pro cestující,

na nádraží bude k dispozici vždy l pracovník, který bude plošinu obsluhovat,

město se pokusí na lyské straně umístit kameru, aby byl zvýšen dohled nad

majetkem drah i města, veřejné záchodky z podchodu by měly být přestěho-

vány zpět na perón do původních míst,

p. Ing. Otava – pohovořil o projektu živé nádraží,

- dotázal se, zda město bude v letošním roce žádat o dotaci na fond dopravní

infrastruktury, kde jsou dosud peníze, pan starosta odpověděl, že město se

zajímá o všechny vypsané dotační tituly,

p. Veselý - požádal zastupitele, aby po městě byly umístěny cca 4 směrníky se směrem

na židovský hřbitov, který navštěvují především zahraniční návštěvníci,

p. Ing. Otava - doporučil radě města zvážit přejmenování bezpečnostní komise na dopravní.
I n t e r p e l a c e :

Možnosti interpelace žádný člen zastupitelstva města nevyužil.
Paní místostarostka přednesla návrh usnesení:

- 11 -

U s n e s e n í ze zasedání ZM dne 14.2.2007
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav
2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

pí Valentová Naděžda

p. Mgr. Minařík Jaroslav
II. s c h v a l u j e

1. Přijetí finančního daru ve výši 63.000,-- Kč na obnovu kulturní památky od spol. A.S.A.,

s r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8.

2. Přijetí finančních darů od paní Anny Krepsové, Lysá n.L., Masarykova 1729, (50 tis.Kč)

a paní Boženy Chvojkové, Lysá n.L., Masarykova 1729, (100 tis.Kč). Finanční dary budou

použity pro účely dle přání dárců.

3. Uzavření smlouvy o splácení dluhu ve výši 500,-- Kč/měsíc, na dluh za nájem v č.p. 171,

Jedličkova, Lysá n.L., ve výši 21.687,-- Kč, pro pí Moniku Horváthovou, bytem Švermova

800, Lysá n.L.

4. Uzavření smlouvy o splácení dluhu ve výši 1.000,-- Kč/měsíc, na penalizační poplatky ve

výši 111.404,-- Kč, pro pí Annu Horváthovou, Tyršova 612, Milovice-Mladá.

5. Uvažovanou stavbu - uložení kabelového vedení NN l kV ve výkopové rýze se vznikem

ochranného pásma ul. Zámecká na dotčených pozemcích p.č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44 v

k.ú. Lysá n.L., v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická

874/8, Děčín s tím, že před vlastní realizací bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí

smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti a pozemky ve správě města

Lysá n.L.

6. Uvažovanou stavbu – napojení parcely p.č. 104/2 (Vrchlického ul.) na přívod el. energie

postavením betonového sloupu na pozemku města p.č. 50/10 s přípojkovou skříní SP 100 a

napojením ze stávajícího vrchního vedení nn, v projektové přípravě investora ČEZ

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín s tím, že před vlastní realizací bude

uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené

nemovitosti a pozemky ve správě města Lysá n.L.

7. Prodej části obec. pozemku p.č. 3502, nově označeného geometrickým plánem jako p.p.č.

3502/3 o vým. 92 m2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., p. Otovi Rázkovi, trvale bytem

Nám. Řezáčovo 1261, Praha 7, za částku 200,-- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí nájemné

za 3 roky zpětně, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do Katastru

nemovitosti Nymburk.

8. Prodej části obec. pozemku p.č. 1924/47, kult. ost. pl., k.ú. Přerov n.L., nově označeného

geometrickým plánem jako p.p.č. 1924/77 o vým. 245 m2, kult. ost. pl., k.ú. Přerov n.L.,

p. Ing. J.Hradeckému, trvale bytem Gagarinova 586, Praha 6 – Suchdol, za částku

250,-- Kč/m2  tím, že nabyvatel uhradí nájemné za 3 roky zpětně, geodetické zaměření,

daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do Katastru nemovitosti Nymburk.

9. Výkup pozemku p.č. dle PK 2154/1, k.ú. Lysá n.L., o vým. 630 m2 (pod komunikacemi na

Kačíně – Máchova a Vojanova) od pí Marie Junkové, Mírová 370, Litol, za částku

317,50 Kč/m2 z rozpočtu města na rok 2007.

- 12 -

10. OZV Města Lysá n.L. č. 1/2007, kterou se ruší OZV Města Lysá n.L. č. 6/2005,

o zpoplatnění stání os. automobilů na Husově náměstí v době výstav.

11. OZV Města Lysá n.L. č. 2/2007, kterou se mění a upravuje OZV Města Lysá n.L.

č. 9/2005, o místních poplatcích.

12. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce v roce 2007 ve

smyslu Nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členů

zastupitelstev.

13. a) Přijetí dotace od MV ve výši 2 mil. Kč na nákup nového požárního automobilu.

b) Zakoupení nového požárního automobilu pro SDH Lysá n.L. v ceně do 6 mil. Kč s tím,

že na úhradu bude použita přidělená dotace, finanční prostředky získané prodejem l

staršího požárního vozidla LIAZ, případně finančními dary, dotacemi, dalšími

příspěvky a zbývající část bude hrazena formou odložených plateb do cca 2 let.

III. o d v o l á v á

dosavadní členy výběrové komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L. jmenované ZM dne 12.2.2003.
IV. j m e n u j e

p. Mgr. Havelku J., pí Chloupkovou M. , p. Sedláčka T., p. Houšteckého V. a p. MVDr. Kořínka J. členy výběrové komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L.
V. b e r e n a v ě d o m í

1. Programové prohlášení Rady města Lysá n.L. pro funkční období 2006 – 2010.

2. Úpravu ceny vodného a stočného pro rok 2007 takto – vodné 23,54 Kč/m3,

stočné 23,36 Kč/m3.

3. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2006.

4. Zápis z finančního výboru ze dne 29.1.2007.
VI. u k l á d á

1. RM zveřejnit, v případě souhlasu dárce, poděkování zastupitelstva města za poskytnutý

finanční dar v LISTECH Města Lysá n.L.

Termín: trvale

2. Nově jmenované komisi pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Lysá n.L.

zvážit výše příspěvků na jednotlivé druhy půjček. Termín: 30.6.2007
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Usnesení bylo jednomyslně přijato.


- 13 -

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 20.15 hodin ukončil.
Zapsala: Šťastná I.
Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Horvát M. p. Ing. Firman M


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.