+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 9.5.2007 na MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Horvát Milan

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ježek Stanislav

p. Ing. Gregor Petr
Omluveni: p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Ing. Firman Miroslav
I. Zahájení

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Kolman Josef, p. MVDr. Kořínek Jan, p. Ing. Firman Miroslav.

Na jednání zastupitelstva města přivítal nového člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem p. Ježka Stanislava. Uvedl, že p. RSDr. Šturm Ján dne 12.4.2007 doručil svou rezignaci na mandát člena zastupitelstva města za volební stranu KSČM a v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, mu k tomuto dni jeho mandát zanikl. Následujícím dnem, tj. 13.4.2007 tento mandát získal p. Stanislav Ježek, l. náhradník volební strany KSČM.

Aby se pan Ježek Stanislav mohl ujmout funkce člena zastupitelstva města, pan starosta ho požádal o složení předepsaného slibu. Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích, v platném znění, skládá člen zastupitelstva slib před zastupitelstvem města po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“ a potvrdí jeho složení svým podpisem.

Pan tajemník přečetl znění slibu a pan Ježek slib předepsaným způsobem složil.

Pan starosta poděkoval p. RSDr. Šturmovi za jeho dlouholetou práci pro město a předal mu jménem města malý věcný dárek.
Poté pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Horvát Milan a p. Ing. Šťastný Vladislav, do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor Petr, p. Sedláček Tomáš a p. Ing. Otava Karel.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů
- 1 -

Návrhová komise pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti. 0 hlasů
Zápis z jednání ZM ze dne 28.3.2007 byl ověřovateli bez připomínek ověřen.
Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl p. tajemník.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda je již dům č.p. 439 prodaný a zda se bude odbydlovat.

Pan starosta odpověděl, že dům č.p. 439 v Sojovické ulici ještě prodaný není, a jestliže se bude odbydlovat, cena se zvýší a bude vypsán nový záměr na jeho prodej.

Pan starosta na jednání zastupitelstva města přivítal zástupce spol. MK Trading, s.r.o., Praha, kteří s pomocí audiovizuální techniky seznámili členy zastupitelstva a přítomné občany s prezentací svého projektu, vzniklého na základě základního záměru, dodaných podkladů a předaných kontaktů zastupitelem Ing. Petrem Gregorem, týkající se zástavby Slunečkovy zahrady, na kterou společnost uzavřela kupní smlouvu s p. Meixnerem, vlastníkem pozemku, a bývalého areálu Fruty, který je ve vlastnictví Města Lysá n.L. V cca ¾ hodinové bloku představili záměr na stavbu multifunkčního areálu, kde by se nacházely obytné domy (cca 120 bytů), DPS (cca 120 bytů), hotel, restaurace, víceúčelový sál, bazén, zdravotnické zařízení, podzemní garáže, nebytové prostory (pošta) atd. Celou výstavbu by financovala výše uvedená firma s podporou Raiffeisen - Leasing Real Estate. s.r.o., Praha 4. Následně by firma také byla provozovatelem všech zařízení nacházejících se v areálu.

Pan starosta poděkoval zástupcům společnosti za prezentaci a uvedl, že na červnové zasedání zastupitelstva města bude předložen návrh záměru na zástavbu bývalého areálu Fruty. Schválený záměr bude zveřejněn a do určitého data se budou moci všichni zájemci o výstavbu přihlásit.

Pan starosta požádal o schválení dnešního navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů.

Program byl jednomyslně schválen.
I. N á v r h y k e s c h v á l e ní .
1. a) Uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných

smluv o zřízení věcného břemene.
Návrh odboru SM na uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení věcného břemene s pí Junkovou, p. Ing. A.Manem, p. J. Roubíčkem, p. J.Špetlou a manž. Veselými projednala rada města dne 17.4.2007 a usnesením č. 241 návrh schválila a doporučil ZM ke schválení.

Protože členové zastupitelstva města neměli k předložené zprávě žádné připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení věcného břemene s pí J.Junkovou, ČSA 1650, Lysá n.L., na kanalizační přípojku za částku 1.190,-- Kč, p. Ing. A.Manem. Lom 649, Lysá n.L., na kanalizační přípojku za částku 1.190,- Kč, p. J.Roubíčkem, Nám.

- 2 -

B.Hrozného 182, Lysá n.L., na kanalizační přípojku za částku 1.190,-- Kč, p. J.Špetlou, Na Rybníčku 293, Lysá n.L., na kanalizační a vodovodní přípojku, za částku 2.380,-- Kč, manž. Veselými, Blažejov 45, na vodovodní a kanalizační přípojku za částku 2.380,-- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
l. b) Uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných

smluv o zřízení věcného břemene.
Návrh odboru SM na uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení věcného břemene s manž. Mokrými, manž. Kolmanovými, manž. Opluštilovými, a p. Zourkem projednala rada města dne 30.4.2007 a usnesením č. 269 návrh schválila a doporučil ZM ke schválení.
Protože členové zastupitelstva města neměli k předložené zprávě žádné připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení věcného břemene s manž. Mokrými, Masarykova 540, Lysá n.L., na vodovodní a kanalizační přípojku za částku 2.380,-- Kč, manž. Kolmanovými, Mimoňská 627/11, Praha 9, na kanalizační přípojku za částku 1.190,-- Kč, manž. Opluštilovými, Na Výhlídce 277, Malé Svatoňovice, na plynovou přípojku za 1.190,-- Kč, p. Martinem Zourkem, Sídliště 1465, Lysá n.L., na kanalizační a vodovodní přípojku za částku 2.380,-- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech Města

Lysá n.L. – distribuční kabelové vedení NN pro napojení parcely p.č. 3706, 3451/70

Na Písku, Lysá n.L.
Návrh odboru SM na souhlasné prohlášení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění energetického zařízení na pozemcích a nemovitostech Města Lysá n.L. – distribuční kabelové vedení NN pro napojení parcely p.č. 3706, 3451/70 Na Písku, Lysá n.L., projednala rada města dne 30.4.2007 a usnesením č. 284 návrh schválila a doporučil ZM ke schválení.
Protože členové zastupitelstva města neměli k předložené zprávě žádné připomínky pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uvažovanou stavbu – uložení kabelového distribučního vedení NN ve výkopové rýze a stavbu kabelové skříně v pilíři na dotčených pozemcích p.č. 3707, 3451/70, 3451/52, 3451/51, 3451/13, 344/3, 333 v k.ú. Lysá n.L., pro napojení stavební parcely p.č. 3451/70 a 3706, v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za předpokladu, že úhrada věcného břemene bude 10.000,-- Kč + DPH, bude zajištěna dostatečná ochrana stromu Cypřišek Lawsonův a bude

- 3 -

proveden protlak pod komunikací Přemyslova.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
3. Schválení bezúplatného převodu p.p.č. dle PK 819/9 o vým. 87 m2, k.ú. Lysá n.L.
Návrh odboru SM na schválení bezúplatného převodu p.p.č. dle PK 819/9 o vým. 87 m2, k.ú. Lysá n.L., projednala rada města dne 30.4.2007 a usnesením č. 267 návrh schválila a doporučila ho ZM ke schválení.
Protože členové ZM neměli k předloženému návrhu žádné připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 819/9 o vým. 87 m2 zapsaného ve zjednodušené evidenci (PK) v KN Katastrálním úřadem pro SK, Katastrálním pracovištěm Nymburk, na LV č. 600000 pro obec Lysá n.L. a k.ú. Lysá n.L., smlouvu o bezúplatném převodu uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Lysá n.L. Výše uvedená nemovitost bude převedena v souladu s ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
4. Schválení úplatného a bezúplatného převodu pozemků u Mateřské školky v Litoli v

roce 2008.
Návrh odboru SM na schválení úplatného převodu pozemků st.p.č. 547/1, kult. zast.pl. o vým. 607 m2, p.p.č. 90/4, kult. zahrada o vým. 1.298 m2, p.p.č. 90/12, kult. zahrada o vým. 345 m2, a bezúplatného převodu pozemku p.č. 90/4 o vým. 94 m2 projednala rada města dne 30.4.2007 a usnesením č. 268 návrh schválila a doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta uvedl, že po schválení předloženého návrhu tak bude ukončena mnoholetá snaha města získat pozemky, na kterých se nachází MŠ v Litoli, do vlastnictví Města Lysá n.L.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úplatný převod pozemků u MŠ v Litoli v roce 2008 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky k.ú. Litol, dle nového geometrického zaměření č. plánu 538-49/2006: st.p.č. 547/1, kult. zast.pl. o vým. 607 m2, p.p.č. 90/4, kult. zahrada o vým. 1.298 m2, p.p.č. 90/12, kult. zahrada o vým. 345 m2, a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 90/4 o vým. 94 m2 zapsaného ve zjednodušené evidenci (PK) v KN Katastrálním úřadem pro SK, Katastrálním pracovištěm Nymburk na LV č. 60000 pro obec Lysá n.L. a k.ú. Litol, smlouvu o bezúplatném převodu uzavřenou mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Lysá n.L. Výše uvedená nemovitost bude převedena v souladu s ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- 4 -

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
5. Přijetí peněžitého daru na nákup požárního automobilu.
Návrh odboru KMÚ na přijetí peněžitého daru na nákup požárního automobilu od firmy Dywidag Prefa, a.s., Lysá n.L., ve výši 40 tis.Kč, a od firmy Linde+Wiemann CZ, s.r.o., ve výši 56 tis.Kč, rada města projednala dne 17.4.2007 a usnesením č. 231 schválila přijetí finančních darů a doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan Mgr. Fajmon doporučil, pokud s tím, budou dárci souhlasit, v Listech zveřejnit poděkování Zastupitelstva Města Lysá nad Labem za finanční dar.
Pan tajemník informoval, že zástupce firmy Linde+Wiemann CZ, s.r.o., ho upozornil, že vedení firmy schválilo poskytnutí 2.000 eur, vzhledem k tomu, že kurz se neustále mění, bylo by vhodné schválit peněžitý dar v eurech.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 40.000,-- Kč na nákup nového požárního automobilu od firmy Dywidag Prefa, a.s., Lysá n.L., a přijetí peněžního daru ve výši 2.000 eur na nákup nového požárního automobilu od firmy LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., Lysá n.L. Pokud budou dárci souhlasit, bude v Listech zveřejněno poděkování Zastupitelstva Města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
6. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2006.
Návrh finančního odboru na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2006 projednala rada města 5.3. a 17.4.2007, rozdělení hospodářského výsledku dle návrhů organizací schválila a doporučila ZM ke schválení.
Pan Ježek se dotázal, zda je ze zákona stanovený termín pro podání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
Pan Ing. Polenová uvedla, že návrhy musí být podané do pololetí následujícího roku.
Pan Ing. Šťastný uvedl, že rada města je si vědoma toho, že ne všechny příspěvkové organizace mají možnost si hospodářský výsledek pronajímáním nebytových prostor vylepšovat, a proto při tvorbě rozpočtu na rok 2008 bude toto zohledněno.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků všech příspěvkových organizací města za rok 2006 dle jejich návrhu.- 5 -

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
7. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace a

z rozpočtu města.
Návrh odboru ŠaK na poskytnutí podílů Jednotě, SD, Nymburk, vlastníku kulturní památky z Programu regenerace a z rozpočtu města rada města projednala dne 30.4.2007 a usnesením č. 260 návrh schválila a doporučila ZM ke schválení.
Členové zastupitelstva vznesli dotaz, jaké práce budou v letošním roce na objektu Jednoty, SD, provedeny.
Pan Horvát upozornil, že stavba pokračuje pomalu a zeptal se, zda město může vlastníka donutit, aby opravy urychlil.
Paní PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru ŠaK, odpověděla, že by se měla dokončit střecha, krovy a zajištění objektu po statické stránce. Jednota, SD, Nymburk, opravuje objekt dle svých finančních možností.
Pan Mgr. Fajmon uvedl, že finanční prostředky poskytuje Město vlastníkovi objektu na základě uzavřené smlouvy, kde by se mělo specifikovat, co chceme, aby za ně udělali. Osobně by se přimlouval, aby byla co nejrychleji provedena fasáda. Dále uvedl, že by bylo vhodné, aby zástupci Jednoty, SD, když žádají po městě peníze, aby se na jednání ZM dostavili.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Jednotě, SD, Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 120 tis.Kč a z rozpočtu Města Lysá n.L. částku ve výši 91 tis.Kč.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
8. Prodej obecních stavebních pozemků ve Švermově ulici.
Návrh odboru SM na prodej obecních stavebních pozemků ve Švermově ulici určených k zástavbě bytovými domy projednala rada města dne 30.4.2007 a usnesením č. 282 schválila prodej spol. PMS, s.r.o., Za Bažantnicí 51, Poděbrady, za částku 630,-- Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že zabezpečí pozemky veškerými inženýrskými sítěmi, zelení, hřištěm pro děti a protihlukovým opatřením. Za nedodržení podmínek výstavby je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a pro tento případ sjednat pokutu ve výši 20 % z kupní ceny ve prospěch prodávajícího. Dále kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 500,-- Kč na úhradu vkladu do KN.- 6 -

Pan Ing. Otava se dotázal, kdy budou moci původní zájemci o stavební pozemky ve Švermově ulici, stavět v lokalitě V Drážkách.
Pan starosta uvedl, že pozemky by mohli být zájemcům nabídnuty k odprodeji během l roku.
Pan Houštecký se dotázal, zda výše uvedená firma skutečně koupila i další pozemky v této lokalitě.

Pan starosta odpověděl, že je to pravda, dva další pozemky vlastní a o dalším jednají.
Pan Ing. Gregor upozornil na procesní vady. Na minulém zastupitelstvu města bylo radě města uloženo, aby zajistila, aby vyhlášený záměr na zástavbu bytovými domy v lokalitě Švermova obsahoval zabezpečení veškerými inženýrskými sítěmi, zeleň, hřiště pro děti, protihluková opatření, vše v režii dodavatele. Přesto ve zveřejněném záměru nebylo protihlukové opatření uvedeno. Zároveň nesouhlasil s nabízenou cenou, která se mu jeví velmi nízká. Podivoval se nad tím, proč odbor, jestliže věděl (z dřívějšího písemného vyjádření firmy), že má zájem pozemky koupit za cenu 630,-- Kč/m2, dal na záměr minimální cenu 600,-- Kč/m2 a ne cenu vyšší alespoň těch 630,-- Kč/m2. Osobně se domníval, že z důvodu nedodržení usnesení ZM došlo k možnému porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a s ohledem na dříve uvedené, doporučil, aby bez ohledu na zjištěnou pouhou administrativní chybu, bylo zakončené výběrové řízení zrušeno a zveřejněn nový záměr na prodej stavebních pozemků, ve kterém by byla zohledněna i nová cena, neboť město přišlo zbytečně o určité finanční prostředky. Byl by to zcela průhledný postup.
Pan starosta odpověděl, že ze strany městského úřadu došlo k pochybení, protože odbor skutečně opomněl do záměru zapracovat požadavek na provedení protihlukových opatření. Firma však o tomto požadavku informována byla, souhlasila s ním, a proto provedení protihlukových opatření bude zapracováno do kupní smlouvy tak, jak je to navrženo v návrhu na usnesení. Vzhledem k tomu, že pozemky se nachází v blízkosti tratě ČD, dala si do svých podmínek k územnímu rozhodnutí i Krajská hygienická stanice SK, Nymburk, provedení těchto protihlukových opatření. Na zveřejněný záměr reagovala pouze jediná firma, která s rozšířením podmínek souhlasila, a proto nepovažoval zrušení záměru a vyhlášení nového záměru za nutné. Zákonná podmínka prodeje nemovitostí města, zveřejnění záměru na prodej po dobu 15 dnů, byla splněna. K otázce ceny uvedl, že se odbor řídil Pravidly pro prodej a výkup pozemků, které schválilo ZM dne 15.12.2004 a ve kterých stanovilo orientační ceny pozemků za m2 dle druhu pozemku a lokality. V tomto případě se o chybu nejedná, protože odbor nemůže měnit ceny dané zastupitelstvem města.
K otázce zveřejněné minimální nabídkové ceny proběhla delší diskuse.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecních pozemků ve Švermově ulici spol. PMS, s r.o., Za Bažantnicí 51, Poděbrady, za částku 630,-- Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že zabezpečí pozemky veškerými inženýrskými sítěmi, zelení, hřištěm pro děti a protihlukovým opatřením. Za nedodržení podmínek výstavby je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a pro tento případ sjednat pokutu ve výši 20 % z kupní ceny ve prospěch prodávajícího. Dále kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 500,-- Kč na úhradu vkladu do KN.
- 7 -

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 1 hlasů
Návrh byl přijat.
9. Rezignace p. Kotyšky J. a p. RSDr. Šturma J. na funkci člena kontrolního výboru a

jmenování nových členů kontrolního výboru.
Návrh odboru VV na jmenování pí Ing. Nadi Tlamichové a p. Pavla Tomana členy kontrolního výboru za stávající členy p. Kotyšku J. a p. RSDr. Šturma J., kteří na funkci člena kontrolního výboru rezignovali, rada města projednala 2.4., 17.4., 30.4.2007 a návrh odboru schválila a doporučila ZM ke schválení.
Protože členové rady města neměli k předloženému návrhu připomínky, pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci p. Kotyšky J. a p. RSDr. Šturma na funkci člena kontrolního výboru ZM Lysá n.L. a jmenuje pí Ing. Naďu Tlamichovou a p. Pavla Tomana členy kontrolního výboru ZM Lysá n.L.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
II. I n f o r m a t i v n í z p r á v y .
1. Rozhodovací pravomoc rady města v záležitosti zřízení věcného břemene na obecní

pozemky.
Informaci odboru VV o rozhodovací pravomoci rady města v záležitosti zřízení věcného břemene na nemovitosti města Lysá n.L. projednala rada města dne 2.4.2007 a usnesením č. 214 uložila odboru VV předložit tuto informaci ZM na vědomí.
Pan Mgr. Fajmon uvedl, že zřízení věcného břemene na nemovitostech Města Lysá n.L. bylo v zastupitelstvu města projednáváno vždy, a proto by byl pro, aby to tak zůstalo.
Pan Ing. Gregor doporučil, v souladu se schváleným postupem při uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení věcného břemene, zřízení věcného břemene pro fyzické osoby ponechat v pravomoci rady města, ale rozhodování o zřízení věcného břemene pro právnické osoby si rozhodovací pravomoc vyhradit pro zastupitelstvo města. Poukázal přitom na to, že již jednou doporučil, aby bylo zabezpečeno zpracování OZV, která by určila jednoznačně poplatky pro všechny subjekty a respektovala spíše sazby za bm, než jednorázové sazby, většinou nijak nepodložené.
Pan starosta přednesl návrh usnesení p. Ing. Gregora: ZM si vyhrazuje rozhodování o zřízení věcných břemen na nemovitostech města Lysá n.L. pro právnické osoby.- 8 -

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM bere na vědomí Informaci, že zřízení věcného břemene na nemovitosti je v pravomoci rady města.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.4.2007.
Pan starosta předal slovo panu Ing. Gregorovi, předsedovi kontrolního výboru. Ten se dotázal, proč rada města vzala zápis z kontrolního výboru pouze na vědomí, když je v něm doporučení úkolů pro jednotlivé odbory.
Pan starosta odpověděl, že kontrolní výbor je poradním orgánem zastupitelstva města, které na základě jeho doporučení může uložit radě města, aby něco provedla či zajistila. Rada města se zápisem podrobně zabývala a konstatovala, že některé úkoly jsou již splněny příp. se plní. Poté pan starosta jednotlivé plnění úkolů přednesl zastupitelstvu města.
Protože k zápisu nebyly již žádné připomínky, pan starosta doporučil usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 10.4.2007.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
3. Zápis z finančního výboru dne 23.4.2007.
Pan Ing. Firman, předseda finančního výboru, se z dnešního jednání zastupitelstva města omluvil, a proto se pan starosta dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva města k zápisu nějakou připomínku. Protože tomu tak nebylo, přednesl návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 23.4.2007.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
I n t e r p e l a c e .
Práva interpelace nevyužil žádný člen zastupitelstva města.- 9 -

D i s k u s e .
p. starosta - informoval členy zastupitelstva, že na stůl obdrželi výsledky ankety na zástav-

bu Fruty. Výsledky budou zveřejněny v Listech i na stránkách města, zároveň

do příštího jednání ZM bude připraven návrh na vyhlášení záměru na zástavbu

bývalého areálu Fruty.

p. Ježek - upozornil, že stále dochází k překopům nových silnic za účelem zřízení vodo-

vodních, kanalizačních a plynových přípojek, překopy však nejsou dobře

zhutněny a komunikace se brzy začínají propadat, doporučil, aby odbor ve

zvýšené míře na toto dohlížel.

p. starosta - odpověděl, že již se tak děje, a již v mnoha případech opravu komunikace

musel zajistit vlastník přípojky.

p. Ježek - na chodnících a po krajích komunikací na Kačíně rostou drny trávy,

požádal, aby město zajistilo jejich odstranění,

- upozornil na dlouho stojící vraky aut na Kačíně.

p. Mgr. Minařík – upozornil na nefunkční zpomalovací práh před ZŠ J.A.Komenského, a na

špatný stav zrcadla v zatáčce ve Dvorcích,

- požádal o umístění 2 – 3 odpadkových košů na hřiště u ZŠ J.A.Komenského,

zároveň doporučil, aby zde MěP zvýšila dohled, protože je zřejmé, že po

hřišti se projíždějí čtyřkolky a ničí ho,

p. Mgr. Fajmon – neutěšený stav pozemků bývalého ZD, u náplavky je navezeno velké

množství bordelu, co se s tím bude dělat,

p. starosta - odpověděl, že zde Prolys, s.r.o., skladuje betonové panely a stavební suť s tím,

že by v areálu ZD měly provádět jejich recyklaci.

- podal informaci o záměru převzít vlečku do Káraného do správy města nebo

spolku obcí,

p. Ing. Otava – upozornil, že dosud na ministerstvu neproběhlo jednání ohledně zastavování

rychlíků v Lysé n.L.
Pan místostarosta přednesl návrh usnesení:
U s n e s e n í ze zasedání ZM dne 9.5.2007
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Horvát Milan

p. Ing. Šťastný Vladislav
2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Gregor Petr

p. Sedláček Tomáš

p. Ing. Otava Karel
II. s c h v a l u j e

1. a) Uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných smluv

o zřízení věcného břemene s

1) pí J.Junkovou, ČSA 1650, Lysá n.L., na kanalizační přípojku za částku 1.190,-- Kč,

2) p. Ing. A.Manem. Lom 649, Lysá n.L., na kanalizační přípojku za částku 1.190,- Kč,

- 10 -

3) p. J.Roubíčkem, Nám.B.Hrozného 182, Lysá n.L., na kanalizační přípojku za částku

1.190,-- Kč,

4) p. J.Špetlou, Na Rybníčku 293, Lysá n.L., na kanalizační a vodovodní přípojku, za

částku 2.380,-- Kč,

5) manž. Veselými, Blažejov 45, na vodovodní a kanalizační přípojku za částku

2.380,-- Kč.

b) Uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene a následných

smluv o zřízení věcného břemene s

1) manž. Mokrými, Masarykova 540, Lysá n.L., na vodovodní a kanalizační přípojku

za částku 2.380,-- Kč,

2) manž. Kolmanovými, Mimoňská 627/11, Praha 9, na kanalizační přípojku za částku

1.190,-- Kč,

3) manž. Opluštilovými, Na Výhlídce 277, Malé Svatoňovice, na plynovou přípojku za

1.190,-- Kč,

4) p. Martinem Zourkem, Sídliště 1465, Lysá n.L., na kanalizační a vodovodní přípojku

za částku 2.380,-- Kč.

2. Uvažovanou stavbu – uložení kabelového distribučního vedení NN ve výkopové rýze a

stavbu kabelové skříně v pilíři na dotčených pozemcích p.č. 3707, 3451/70, 3451/52,

3451/51, 3451/13, 344/3, 333 v k.ú. Lysá n.L., pro napojení stavební parcely p.č. 3451/70 a

3706, v projektové přípravě investora ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za

předpokladu, že úhrada věcného břemene bude 10.000,-- Kč + DPH, bude zajištěna dosta-

tečná ochrana stromu Cypřišek Lawsonův a bude proveden protlak pod komunikací

Přemyslova.

3. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 819/9 o vým. 87 m2 zapsaného ve zjednodušené evidenci

(PK) v KN Katastrálním úřadem pro SK, Katastrálním pracovištěm Nymburk, na LV č.

600000 pro obec Lysá n.L. a k.ú. Lysá n.L., smlouvu o bezúplatném převodu uzavřenou

mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem

Lysá n.L. Výše uvedená nemovitost bude převedena v souladu s ust. § 9 zákona č.

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

4. a) úplatný převod pozemků u MŠ v Litoli v roce 2008 od Úřadu pro zastupování státu ve

věcech majetkových. Jedná se o pozemky k.ú. Litol, dle nového geometrického zaměření

č. plánu 538-49/2006: st.p.č. 547/1, kult. zast.pl. o vým. 607 m2,

p.p.č. 90/4, kult. zahrada o vým. 1.298 m2,

p.p.č. 90/12, kult. zahrada o vým. 345 m2,

b) bezúplatné nabytí pozemku p.č. 90/4 o vým. 94 m2 zapsaného ve zjednodušené evidenci

(PK) v KN Katastrálním úřadem pro SK, Katastrálním pracovištěm Nymburk na LV č.

60000 pro obec Lysá n.L. a k.ú. Litol, smlouvu o bezúplatném převodu uzavřenou mezi

ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Lysá n.L. Výše

uvedená nemovitost bude převedena v souladu s ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích.

5. a) Přijetí peněžního daru ve výši 40.000,-- Kč na nákup nového požárního automobilu

od firmy Dywidag Prefa, a.s., Lysá n.L.

b) Přijetí peněžního daru ve výši 2.000 eur na nákup nového požárního automobilu od

firmy LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., Lysá n.L.

Pokud budou dárci souhlasit, bude v Listech zveřejněno poděkování Zastupitelstva

Města Lysá nad Labem.

6. Rozdělení hospodářských výsledků všech příspěvkových organizací města za rok 2006 dle

jejich návrhu.
- 11 -

7. Jednotě, SD, Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 120 tis.Kč a z rozpočtu

Města Lysá n.L. částku ve výši 91 tis.Kč.

8. Prodej obecních pozemků ve Švermově ulici spol. PMS, s r.o., Za Bažantnicí 51,

Poděbrady, za částku 630,-- Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že zabezpečí

pozemky veškerými inženýrskými sítěmi, zelení, hřištěm pro děti a protihlukovým

opatřením. Za nedodržení podmínek výstavby je prodávající oprávněn od smlouvy

odstoupit a pro tento případ sjednat pokutu ve výši 20 % z kupní ceny ve prospěch

prodávajícího. Dále kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek v 

hodnotě 500,-- Kč na úhradu vkladu do KN.

III. b e r e n a v ě d o m í

1. Složení slibu nového člena ZM p. Ježka Stanislava.

2. Rezignaci p. Kotyšky J. a p. RSDr. Šturma na funkci člena kontrolního výboru ZM

Lysá n.L.

3. Informaci, že zřízení věcného břemene na nemovitosti je v pravomoci rady města.

4. Zápis z kontrolního výboru dne 10.4.2007.

5. Zápis z finančního výboru dne 23.4.2007.
IV. j m e n u j e

1. pí Ing. Naďu Tlamichovou a p. Pavla Tomana členy kontrolního výboru ZM Lysá n.L.
V. s i v y h r a z u j e

rozhodování o zřízení věcných břemen na nemovitostech města Lysá n.L. pro právnické osoby.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 19.55 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.
Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Horvát M. p. Ing. Šťastný V._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.