+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 5. 9. 2007 na MěÚ

Lysá nad Labem____________________________________________________
Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Horvát Milan

pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ježek Stanislav

p. Ing. Gregor Petr

p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Ing. Firman Miroslav
Omluven: p. Mgr Fajmon Hynek

p. Sedláček Tomáš
I. Zahájení

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek a pan Sedláček Tomáš.
Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ježek Stanislav a pan Kolman Josef, do návrhové komise byli navrženi pí Valentová Naděžda, pan Ing. ŠťastnýVladislav a pan Ing. Firman Miroslav.
Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů
Návrhová komise pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

V 17.05 příchod p. Ing. Otavy Karla.

Pan starosta se dotázal na připomínky k zápisům zastupitelstva ze dne 20.6. a 25.7., žádné nebyly, a proto konstatoval, že zápisy z těchto dnů považuje za ověřené. Také byla připomenuta úprava textu v zápisu zasedání ZM dne 9.5.2007 dle připomínek pana Ježka Stanislava. K úpravě nikdo z členů zastupitelstva nevznesl námitky, a proto byl zápis ověřen.
- 1 -

Pan tajemník přednesl kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení zastupitelstva města. Seznámil zastupitele s  novým systémem elektronického přenosu materiálů na jednání RM a s výsledkem provedeného personálního auditu. Dle závěrečné zprávy je v hodnocení uvedeno, že Městský úřad v Lysé n.L. poskytuje kvalitní služby. Také uvedl personální změny – za sekretářku paní Bašusovou nastoupila slečna Šárka Koseková, skončil informatik pan Bc. Miroslav Konečný a nastoupil pan Jakub Nedoma, po 4 leté mateřské dovolené se vrátila paní Alena Durdanová na odbor SM a paní Kalinovou na odboru VV nahradila Blanka Černá.
Poté pan starosta požádal o schválení navrženého programu jednání.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Program byl jednomyslně schválen.
I. N á v r h y n a s c h v á l e n í.
 1. Návrh na přijetí finančního daru od paní Jiřny Fliegerové.
Návrh odboru sociálního a zdravotního na schválení přijetí finančního daru ve výši Kč

30.000,- od paní Jiřiny Fliegerové rada města projednala dne 7.8.2007 usnesením č. 483 a doporučila ZM návrh ke schválení s tím, že s paní Fliegerovou bude sepsána darovací smlouva a tyto finanční prostředky budou využity na opravu či rekonstrukci stávajícího Domu s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem čp. 294, 1729, a 1102. p.Ježek navrhl poděkovat dárci v Listech.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru od Jiřiny Fliegerové výši 30.000,- Kč na opravu stávajícího Domu s pečovatelskou službou.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na schválení darovací smlouvy na poskytnutí sponzorského daru ve výši 300.000,-Kč + 15.000,- Kč na náklady přestěhování dvou nájemníků domu č.p. 439, Sojovická, Lysá nad Labem. Majiteli tohoto domu jsou manželé Zdeněk a Jana Jaklovi, trvale bytem Šporkova ul. Č. 430, Lysá nad Labem.

Návrh odboru správy majetku na přijetí sponzorského daru od manželů Jaklových a odbydlení dvou nájemců z č.p. 439, Sojovická ul., Lysá n.L., rada města projednala dne 7.8.2007, usnesením číslo 461 doporučila ZM schválit darovací smlouvu.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí

sponzorského daru od manželů Zdeňka a Jany Jaklových, trvale bytem Šporkova ul, č. 430, Lysá n.L. ve výši 300.000,- Kč + 15.000,- Kč na náklady přestěhování obou nájemníků domu č.p. 439, Sojovická ul., Lysá n.L., jehož jsou manželé Jaklovi vlastníky.

- 2 -Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na revokaci části usn. ZM ze dne 28.3.2007 – návrh o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Ing. V. Hořáka.
Návrh odboru správy majetku města na revokaci části usn.ZM ze dne 28.3.2007,týkající se uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu se spol. Ing. V. Hořák Trading, Tichá 822, Brandýs n.L. – Stará Boleslav, projednala RM dne 26.6.2007 a usnesením č. 412 doporučila návrh ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu se spol. Ing. Hořák Trading, Tichá 822, Brandýs n.L. – Stará Boleslav. V návrhu smlouvy bude změněn bod VI ve smyslu, že částka za věcné břemeno bude městu uhrazena před podpisem smlouvy. ZM revokuje část svého usnesení ze dne 28.3.2007 – změnu identifikace p. Ing. Hořáka – ostatní usnesení zůstává beze změn.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí za zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene.
Návrh odboru správy majetku města na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na obecních p.p.č. 3451/52, 3451/13, 3451/11 a 3451/12, k.ú. Lysá n.L., z důvodu výměny stávajícího STL plynovodu Lysá n.L., Školní náměstí, rada města projednala dne 17.7.2007 a usnesením č. 436 doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních p.p.č.3451/52, 3451/13, 3451/11 a 3451/12, k.ú. Lysá n.L., z důvodu výměny stávajícího STL plynovodu Lysá n.L., Školní náměstí, vč. přípojky za částku 500,- Kč/bm se Středočeskou plynárenskou, a.s., Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 163/7 a 332/15 k.ú. Litol cca 806 m2 z důvodu výstavby II. etapy cyklostezky podél pravého břehu Labe.

- 3 -
Návrh odboru městského investora na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 163/7 (cca 316 m2) a p.č. 332/15 (cca 490 m2), oba v k.ú. Litol, s Povodím Labe státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za účelem vybudování cyklostezky II. etapy podél pravého břehu Labe dle předloženého návrhu, rada města projednala dne 7.8.2007 usnesením č. 473 a doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 163/7 (cca 316 m2) a p.č. 332/15 (cca 490 m2), oba v k.ú. Litol, s Povodím Labe státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za účelem vybudování cyklostezky II. etapy podél pravého břehu Labe dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na prodej obecního p.p.č. 333/9 o výměře 375 m2, kultura zahrada, k.ú. Litol.
Návrh odboru správy majetku města na schválení prodeje obecního p.p.č. 333/9 o vým. 375 m2, k.ú. Litol, panu Davidu Herdicsovi, bytem Klecany 421, za částku 300,- Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene pro údržbu toku litolské svodnice a s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek ve výši 500,- Kč, rada města projednala dne 17.7.2007 usnesením č. 435 a doporučila ZM ke schválení.
Pan Gregor upozornil na potřebu kontroly správného příjmení dle občanského průkazu.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej p.p.č. 333/9, kult. zahrada o vým. 375 m2, k.ú. Litol, panu Davidu Herdicsovi, bytem Klecany 421, za částku 300,- Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene pro údržbu toku litolské svodnice. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z  převodu nemovitosti a kolek ve výši 500,- Kč.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na prodej částí obecních pozemků dle PK p.p.č. 3557 a 2132, k.ú. Lysá n.L.
Návrh odboru správy majetku města na schválení prodeje částí obec p.p.č. dle PK 3557 a 2132, nově označených geometrickým plánem č. 1859-34/2007 jako p.p.č. 2131/47 o vým. 179 m2, kult. Orná, k.ú. Lysá n.L., paní Veronice Poncové, bytem Lysá nad Labem, Vojanova 1815, za částku 600,- Kč/m2, s tím, že pí Poncová uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN, rada města projednala dne 28.8.2007 a usnesením č. 490 doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej částí obec. p.p.č. dle PK 3557 a 2132, nově označených geometrickým plánem č. 1859-34/2007 jako p.p.č. 2131/47 o výměře 179 m2, kult. orná, k.ú. Lysá n.L., paní Veronice Poncové, bytem Lysá nad Labem,

- 4 -

Vojanova 1815, za částku 600,- Kč/m2, s  tím, že pí Poncová uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN za částku 600,- Kč/m2, s tím, že pí Poncová uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh realizace stavby projektu „Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem,

Semice, Starý Vestec, Bříství“ přes pozemky města.

Návrh odboru správy majetku města na schválení umístění vodovodu do pozemků (KN) č.:33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328 a na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s tím, že investor (Mikroregion Polabí) uzavře s vlastníkem dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, RM projednala dne 28.8.2007 a usnesením č. 505 doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění vodovodu do pozemků (KN) č.33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328 a vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s  tím, že investor (Mikroregion Polabí) uzavře s  vlastníkem dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na podpis Smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v období září 2007 – prosinec 2007, s nájemcem p. Františkem Vlčkem.
Návrh odboru správy majetku města na podpis Smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích, v období září 2007 až prosinec 2007, s nájemcem p. Františkem Vlčkem, trvale bytem Dvořákova 1046/30, Lysá nad Labem, RM projednala dne 28.8.2007 a usnesením č. 507 doporučila ZM ke schválení.
Pan zastupitel S. Ježek upozornil na nutnost čitelnosti ručně psaných textů.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje podpis Smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích, v období září 2007 – prosinec 2007, s nájemcem p. Františkem Vlčkem, trvale bytem Dvořákova 1046/30, Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

- 5 -
 1. Návrh na poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem.
Návrh odboru školství a kultury na schválení příspěvku Klubu přátel dechové hudby Lysá

n.L. na náklady spojené s návštěvou a vystoupením norské dechové hudby Oslo brannvens musikkorps ve výši 13.000,- Kč z  Kulturního fondu, rada projednala dne 28.8.2007 a usnesením

č. 510 doporučila ZM ke schválení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje příspěvek Klubu přátel dechové hudby Lysá n.L. na náklady spojené s  návštěvou a vystoupením norské dechové hudby Oslo brannvens musikkorps ve výši 13.000,- Kč z Kulturního fondu.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na výběr zpracovatele vypracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí MŽP ČR prioritní osa 3 – ohřev teplé užitkové vody ZŠ J.A.Komenského čp. 1536.
Návrh odboru městského investora na schválení uzavření smlouvy o dílo na „vypracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí MŽP ČR prioritní osa 3 – ohřev teplé užitkové vody ZŠ J.A. Komenského, čp. 1534“ s obecně prospěšnou společností Energy Benefit Centre, se sídlem Stavitelská 6, Praha 6, za částku 294.406,- Kč včetně DPH s tím, že v roce 2007 bude uhrazena částka do výše 171.360,00, rada města projednala dne 28.8.2007 usnesením č. 521 vzala na vědomí došlou nabídku, schválila uzavření smlouvy o dílo, uložila odboru MI zahrnout do návrhu rozpočtu města pro rok 2008 částku ve výši 123.046,- Kč na vypracování výše uvedené dokumentace a předložit návrh ke schválení ZM.
Pan Ing. P. Gregor se dotázal, zda má firma nějaké zkušenosti v této záležitosti a upozornil na opatrnost při podepisování smlouvy.

Pan starosta vysvětlil zastupitelům, že se jedná o solární panely, které ušetří náklady spojené s ohřevem vody.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „vypracování žádosti o dotaci v  rámci Operačního programu životního prostředí MŽP ČR prioritní osa 3 – ohřev teplé užitkové vody ZŠ J.A. Komenského, čp. 1534“ s obecně prospěšnou společností Energy Benefit Centre, se sídlem Stavitelská 6, Praha 6, za částku 294.406,- Kč včetně DPH s  tím, že v  roce 2007 bude uhrazena částka do výše 171.360,-.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.- 6 -

 1. Návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Návrh finančního odboru na schválení rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení dle návrhu komise pro rozdělování půjček, RM projednala dne 28.8. 2007 a usnesením č. 523 doporučila ZM ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení dle návrhu komise pro rozdělování půjček takto: paní Monika Kloudová 30.000,- Kč, společenství vlastníků čp. 1507 ve výši 320.000,- Kč, manželé Jiří a Eliška Konvalinovi 30. 000,- Kč, společenství vlastníků čp. 1508 ve výši 240.000,- Kč, manželé Antonín a Martina Svobodovi 30.000,- Kč, manželé Oldřich a Jaroslava Štětkářovi 30.000,- Kč, manželé Jitka a Luboš Hanouskovi 60.000,- Kč, paní Ivana Landová 30.000,- Kč paní Anna Gracová 60.000,- Kč, paní Jaroslava Švábová 30.000,- Kč.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na projednání společného memoranda s Ministerstvem dopravy ČR.
Návrh na projednání společného memoranda s Ministerstvem dopravy ČR předložil pan starosta Mgr. Jiří Havelka, týká se omezení zastavování rychlíků v Lysé n.L, RM ho projednala dne 28.8.2007 a usnesením č. 525 doporučila ZM navržené Memorandum projednat.
Pan Ing. Otava Karel přečetl zápis z dozorčí rady, kde se hovořilo o zrušení některých zastávek rychlíků ve městě Lysá n.L.

Pan starosta se zavázal jednat s Ministerstvem dopravy o nesouhlasu s rušením zastavování některých rychlíků v Lysé n.L.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje navržené Memorandum mezi Ministerstvem dopravy a Městem Lysá n.L.. Ukládá panu starostovi jednat nadále s Ministerstvem dopravy ve věci zachování zastavování rychlíků v Lysé nad Labem.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na vyhodnocení nabídek na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému Lysá nad Labem.
Návrh na vyhodnocení nabídek na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému předložil pan tajemník Ing. M. Dvořák a RM ho projednala dne 17.7.2007. Usnesením č. 449 vzala na vědomí nabídku firmy MKDS BESY, s.r.o., na veřejnou zakázku na dodavatele rozšíření městského dohlížecího systému, schválila firmu MKDS BESY, s.r.o. jako dodavatele 2. rozšíření městského kamerového dohlížecího systému pro Město Lysá nad Labem, přijetí dotace 630tis.Kč

- 7 -

od Ministerstva vnitra ČR na doplnění 2 kamerových bodů a uložila p. tajemníkovi předložit zprávu včetně návrhu úpravy rozpočtu do ZM dne 5.9.2007.

Pan Ing. Otava doporučil umístit kameru na stožár.
Pan Přibyl L. – velitel MěP vysvětlil výhodné (bezplatné) podmínky stanoviště sila.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje firmu MKDS BESY, s.r.o. jako dodavatele 2. rozšíření městského kamerového dohlížecího systému pro Město nad Labem a přijetí dotace 630 tis. Kč od Ministerstva vnitra ČR na doplnění 2 kamerových bodů.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na úpravu územního plánu z bytové zóny na zónu občanské vybavenosti
Návrh ke schválení úpravy územního plánu z bytové zóny na zónu občanské vybavenosti v oblasti křižovatky Lysá n.L. – Milovice- Benátecká Vrutice předložil pan místostarosta T. Sedláček a rada města ho projednala dne 28.8.2007. Usnesením č. 525 schválila záměr na změnu územního plánu v oblasti této křižovatky Lysá n.L. – Milovice a Benátecká Vrutice, a sice v bezprostřední blízkosti této křižovatky změnu z bytové zóny na zónu občanské vybavenosti, a uložila p. místostarostovi předložit ZM dne 5.9.2007 návrh na schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh na pořízení změny územního plánu v oblasti křižovatky Lysá n.L. – Milovice a Benátecká Vrutice, a sice v bezprostřední blízkosti této křižovatky změn z bytové zóny na zónu občanské vybavenosti, a to na náklady investora a za podmínky, že se investor zaváže vybudovat na své náklady kruhový objezd na křižovatce silnic II/272 a II/332 v Lysé n.L. a pověřuje zastupitele pana Ing. Šťastného ve věci spolupráce s Úřadem územního plánování za účelem zpracování návrhu zadání územního plánu.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007.
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2007 předložil finanční odbor a rada města ho projednala dne 28.8.2007 a usnesením č. 467 schválila úpravu rozpočtu na rok 2007 a doporučila ZM návrh ke schválení.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

-8-

I. I n f o r m a t i v n í z p r á v y.
 1. Zápis z kontrolního výboru dne 19.6. a 10.7.2007.
Rada města projednala zápisy z KV dne 17.7.2007 a 7.8.2007 a uložila odboru VV předložit zápisy z KV na jednání ZM dne 5.9.2007.
Pan Ing. Petr Gregor, předseda kontrolního výboru, vytkl RM, že zápisy KV bere pouze na vědomí. Uvedl, že kontrolní výbor přijme proto určitá opatření.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 5.9.2007.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 1. Zápis z finančního výboru ze srpna 2007.
Rada města zápisy z finančního výboru neprojednávala.Pan Ing. Miroslav Firman seznámil členy zastupitelstva s formou informací o změně rozpočtu finančnímu výboru pomocí e-mailu a souhlasem s jeho úpravou.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 5.9.2007.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
D i s k u s e :
p. starosta - poděkoval za práci hasičskému sboru a Spolku rodáků za přípravu Šporkových

slavností, seznámil členy ZM s možností zajištění výběru parkovného spol. či

sportovními organizacemi, které by si tak přivydělaly na svou činnost,

p. Ing. Gregor - znovu upozornil na nutnost zpracovat ucelenou koncepci k parkování, ale

odborníky např. od BESIPu, koncepci je možné zpracovat variantně, komise by

pak posuzovala navržené varianty, uvedl, že má určité kontakty a že je schopen

zpracování koncepce zajistit,

p. starosta - je nutné říci, co má koncepce obsahovat, tzn. jasně specifikovat zadání,

doporučil, aby si členové ZM připravili, co by mělo být v zadání obsaženo, s tím,

že by se mohla pro tento účel svolat pracovní schůzka ZM,

p.Ing. Gregor - přislíbil, že s ohledem na své kontakty se pokusí získat určité zadání, které by se

dalo aplikovat na podmínky našeho města,

- 9 -
p. Horvát - souhlasil s p. Ing. Gregorem s tím že zastupitelé a občané města musí říci, kdy kde

a zda placené nebo neplacené parkování, svolání pracovní schůzky podpořil,

p.Ing.Firman – požádal o průběžné informování členů ZM ve věci vypovězení smlouvy s firmou

Activ, s.r.o.,

p.Ing.Otava - upozornil na nevyužité parkovací plochy za drahou a parkovací plochy před

bývalou Kovonou č.2,

p.Ježek - doporučil po celé jedné straně Masarykovy ulice umístit DZ Zákaz stání,

p.starosta - rada města osazení těchto dopravních značek již schválila,

p.Houštecký – zájem města je, aby auta nestála po celý den v ulicích, ač již v ul. Masarykově,

Smetanově, Šafaříkově, Čapkově, Čechově. Jde o auta majitelů, kteří jich mají

větší počet a ani je nepoužívají. Proto by mělo dojít k tomu, že až dojde k hlídání

parkoviště kamerou, měli by tito občané být upozornění na to, že na ulicích

parkovat nemohou a že mají možnost parkovat na parkovišti hlídaném kamerou.

Podnikatelé, kteří stojí po celý den před svými obchody či provozovnami by měli

platit za parkování,

p. starosta - informoval o investicích města- zateplení pavilonu ZŠ J.A.Komenského, které je

skončené včetně výměny oken, v současné době probíhá regulace topného

systému, proběhly i menší investice – dokončeny chlapecké a dívčí záchodky

v prostřední škole, byla dokončena ulice V Polích, současně se dokončuje

komunikace v ulici Sokolovská a kanalizace v Lomu je také v běhu, restem

zůstává komunikace Legionářská, kde se počítá se zahájením v měsíci říjnu,

čekalo se na dotaci, zbývají rekonstrukce 2 kapliček a napojovací zařízení na

čerpání vody pro hasiče,

p. Ježek - doporučil upravit zeleň u areálu v Čechově ulici, dotázal se, zda povrch

komunikace v Čechově ulici (po překopech) je konečným stavem, pan starosta

odpověděl, že to není konečný stav, pan Ježek požádal o důslednější kontrolu

pracovníky města,

p.Javorčíková – doplnila, že je v této ulici plánovaná rekonstrukce kanalizace,

p. Valentová - k překopům silnice uvedla, na sídlišti u čp. 1437 překopali silnici zůstala tam díra,

je zavezená úlomky cihel, díra se zvětšuje,

p.Ing.Kolman - v Poděbradově ulici se dělal překop kvůli novému domku, dělal ho

Stavokomplet, není to dotažené do konce, pan starosta upozornil, že je to

krajská silnice a slíbil, že na to upozorní SÚS Mnichovo Hradiště,

p.Ing. Firman - naproti Pohodě byl propadlý kanál, paní starostka vysvětlila, že je to problém,

který se stále opakuje, v současné době je to spravené,

p. MVDr.Kořínek – v Zahradní ulici u bývalé MŠ rostou přes plot keře a nedá se tam projít,

p. starosta - vysvětlil, že po změně zákona nelze přinutit majitele k ořezání.

I n t e r p e l a c e

Pan Ježek

1. Komise životního prostředí a ostatní komise.

Proč nefunguje komise životního prostředí a jak jsou na tom ostatní komise, které

byly ustanoveny a jestli rada města z návrhů komisí čerpá pro svá rozhodnutí určitá stanoviska, vím že byly stanoveny jako poradní a pomocný orgán při rozhodování. Jak řeší ty, které nepracují, nebo málo.

-10-
2. Neinformovanost občanů.

Stále přetrvávající a nedostatečná informovanost občanů města, rozhlas zrušen a adekvátní informovanost dosud nebyla zrealizována. Jak se tato záležitost bude řešit.
Návrh na usnesení přednesl p. Firman.
U s n e s e n í z  jednání ZM dne 5.9.2007
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Ježek Stanislav

p. Kolman Josef
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Firman Miroslav

Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda
II. s c h v a l u j e
 1. Přijetí finančního daru od Jiřiny Fliegerové výši 30 000,- Kč na opravu stávajícího Domu s

pečovatelskou službou.

 1. Darovací smlouvu na poskytnutí sponzorského daru od manželů Zdeňka a Jany Jaklových,

trvale bytem Šporkova ul, č. 430, Lysá n.L. ve výši 300 000,- Kč + 15 000,- Kč na náklady přestěhování obou nájemníků domu č.p. 439, Sojovická ul., Lysá n.L., jehož jsou manželé Jaklovi vlastníky.

 1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu horkovodu se spol. Ing. Hořák

Trading, Tichá 822, Brandýs n.L. – Stará Boleslav. V návrhu smlouvy bude změněn bod VI

ve smyslu, že částka za věcné břemeno bude městu uhrazena před podpisem smlouvy.

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a následné smlouvy o

zřízení věcného břemene na obecních p.p.č.3451/52, 3451/13, 3451/11 a 3451/12, k.ú. Lysá

n.L., z důvodu výměny stávajícího STL plynovodu Lysá n.L., Školní náměstí, vč. přípojky za

částku 500,- Kč/bm se Středočeskou plynárenskou, a.s., Novodvorská 803/82, 142 01 Praha

4.

 1. Uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 163/7 (cca 316

m2) a p.č. 332/15 (cca 490 m2), oba v k.ú. Litol, s Povodím Labe státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za účelem vybudování cyklostezky II. etapy podél pravého břehu Labe dle předloženého návrhu.

 1. Prodej p.p.č. 333/9, kult. zahrada o vým. 375 m2, k.ú. Litol, panu Davidu Herdicsovi, bytem

Klecany 421, za částku 300,- Kč/m2s podmínkou zřízení věcného břemene pro údržbu toku

litolské svodnice. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z  převodu nemovitosti a kolek ve výši

500,- Kč.-11-

 1. Prodej částí obec. p.p.č. dle PK 3557 a 2132, nově označených geometrickým plánem č.

1859-34/2007 jako p.p.č. 2131/47 o výměře 179 m2, kult. orná, k.ú. Lysá n.L., paní Veronice

Poncové, bytem Lysá nad Labem, Vojanova 1815, za částku 600,- Kč/m2, s  tím, že pí

Poncová uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 1. Umístění vodovodu do pozemků (KN) č.33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328 a vydání územního

rozhodnutí o umístění stavby s  tím, že investor (Mikroregion Polabí) uzavře s  vlastníkem

dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene.

 1. Podpis Smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a

místních komunikacích, v období září 2007 – prosinec 2007, s nájemcem p. Františkem Vlčkem, trvale bytem Dvořákova 1046/30, Lysá nad Labem.

 1. Příspěvek Klubu přátel dechové hudby Lysá n.L. na náklady spojené s  návštěvou a

vystoupením norské dechové hudby Oslo brannvens musikkorps ve výši 13 000,- Kč z Kulturního fondu.

 1. Uzavření smlouvy o dílo na „vypracování žádosti o dotaci v  rámci Operačního programu

životního prostředí MŽP ČR prioritní osa 3 – ohřev teplé užitkové vody ZŠ J.A.

Komenského, čp. 1536“ s obecně prospěšnou společností Energy Benefit Centre, se sídlem

Stavitelská 6, Praha 6, za částku 294 406,- Kč včetně DPH s  tím, že v  roce 2007 bude

uhrazena částka do výše 171 360,-.

 1. Rozdělení půjček z  Fondu rozvoje bydlení dle návrhu komise pro rozdělování půjček takto:

paní Monika Kloudová 30 000,- Kč, společenství vlastníků čp. 1507 ve výši 320 000,- Kč, manželé Jiří a Eliška Konvalinovi 30 000,- Kč, společenství vlastníků čp. 1508 ve výši 240 000,- Kč, manželé Antonín a Martina Svobodovi 30 000,- Kč, manželé Oldřich a Jaroslava Štětkářovi 30 000,- Kč, manželé Jitka a Luboš Hanouskovi 60 000,- Kč, paní Ivana Landová 30 000,- Kč, paní Gracová 60 000,- Kč, paní Jaroslava Švábová 30 000,- Kč.

 1. 1)Firmu MKDS BESY, s.r.o.jako dodavatele 2. rozšíření městského kamerového dohlížecího systému pro Město nad Labem

2) Přijetí dotace 630 tis. Kč od Ministerstva vnitra ČR na doplnění 2 kamerových bodů.

 1. Návrh na pořízení změny územního plánu v oblasti křižovatky Lysá n.L. – Milovice a

Benátecká Vrutice, a sice v bezprostřední blízkosti této křižovatky změnu z bytové zóny na zónu občanské vybavenosti, a to na náklady investora a za podmínky, že se investor zaváže vybudovat na své náklady kruhový objezd na křižovatce silnic II/272 a II/332 v Lysé n.L..

15. Úpravu rozpočtu na rok 2007.
III. n e s c h v a l u j e
Memorandum mezi Ministerstvem dopravy a Městem Lysá n.L.

 

IV. r e v o k u j e

Část svého usnesení ze dne 28.3.2007 – změnu identifikace p. Ing. Horáka – ostatní usnesení zůstává beze změn.
V. u k l á d á

Panu starostovi jednat nadále s Ministerstvem dopravy ve věci zachování zastavování rychlíků v Lysé nad Labem.

- 12 -

VI. p o v ě ř u j e
Zastupitele pana Ing. Šťastného ve věci spolupráce s Úřadem územního plánování za účelem zpracování návrhu zadání územního plánu.
VII. b e r e n a v ě d o m í
 1. Zápis z kontrolního výboru ze dne 19.6. a 10.7.207.

 2. Zápis z finančního výboru ze srpna 2007.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat:

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 19.50 ukončil.

Zapsala: Černá B.Ověřovatelé zápisu
---------------------------------------- ------------------------------------------

p. Ježek S. p. Kolman J.
------------------------------------------

starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.