+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Řezníček, Otava ml., Tlamichová, Javorčíková, Šturm od bodu 3

Omluveni:

Výbor byl usnášeníschopný a projednal tyto body:

 • Prodej pozemku 3463/1 v ulici Za Zámkem

V tomto případě lze narovnat uliční čáru, jedná se o výměru 9m2

Výbor doporučuje prodej za cenu 1000,-Kč m2

4x ANO

 • KSÚS-bezúplatný převod pozemek 3553/11

Bezúplatný převod pozemku Na stržišti o výměře  1005m2

4xANO

 • Správa železnic-pozemek 773/3-optimalizace traťového úseku-darovací smlouva

Převod pozemku773/4, který vznikne z pozemku 773/3 o výměře 13m2 za stejnou cenu 5.576,50Kč  Veseckým

5x ANO

 • Smlouva o spolupráci ARI Projekt s.r.o.- Průmyslová zóna

Zde vyvstala diskuze , zda nechat zpracovat na toto území studii, aby bylo zřejmé kde povedou cesty, jaká je představa využití území. Hlasovalo se tedy o 2 bodech

Uzavřít smlouvu o spolupráci s firmou ARI Projekt s.r.o. – 5x NE výbor nedoporučuje

Nechat zpracovat studii – 3x ANO, 2x ZDRŽEL SE

 • Pan Valter - vzájemná směna pozemků

Výbor bere na vědomí a podporuje směnu

 • Předkupní právo na výkup pozemku pro obchvat

Změna ÚP – že pozemky v trase obchvatu se zanáší do seznamu pozemků

Výbor doporučuje realizaci této změny ÚP

5x ANO

 • Změny ÚP-návrhy prověření změn

a)Plocha 9 bývala pozemek parc.č. 3020/6

5x ANO

b)plochy 112a a 112b- povinnost územních studií prověřit možnost vyjmutí z povinnosti územních studií

5x ANO

c)pozemek 25a-zrušit povinnost územní studie

5x ANO

d)prověřit komunikaci severně od p 25a-vrátit stav stávající městská komunikace

5x ANO

e)prověřit pozemek 458/2 MŠ Čtyřlístek část komunikace zařazená do BI

5x ANO

f)prověřit p34

5x ANO

g) prověřit plochu 39-úprava hranice zastavěného území

5x ANO

h)prověřit plochu 31 hala výstaviště – zapsat stav

5x ANO

i)snížit výměru pro výstavbu RD – zahušťování

 výbor doporučuje, ale ne v památkové zóně, pouze tam, kde je to vhodné

5x ANO

j)vypustit v textové části parkování ne stavební úřad, ale pouze samospráva

5x ANO

k)prověřit kapitolu č. 06-vymezení významných památek

5x ANO

l)prověřit regulativy ploch s rozdílným využitím 67% na bydlení

5x ANO

m)územní studie do územního plánu lokality: Hrabanov, Za Zámkem, Ke spalovně, Na Mlíčníku, K Závodišti, Přístaviště

5x ANO

n)prověřit dopravní řešení vzhledem k zaslepení Poděbradovy ulice směrem k obchvatu

5x ANO

o)prověřit hranici zastavěného území

5x ANO

p)prověřit hranici zastavěného území poblíž plochy 11- ZA Pávem

5x ANO

 • Změn využití pozemku parc. Č. 677/3 v kú Lysá nad Labem

Vlastníci pozemku Novákovi žádají změnu ze současného využití individuální rekreace zahrádkové osady na SM1

5x NE

 • Žádost o změnu územního plánu - Tři chalupy

Tato oblast je vedena jako individuální rekreace, majitelé rodinných domů žádají o změnu územního plánu na Individuální bydlení

Výbor doporučuje s tím, že nebudou hradit žadatelé ale město Lysá nad Labem

5x ANO

 • Žádost o změnu územního plánu – par. Č. 2207/1 kú. Lysá nad Labem

pan Konečný žádá o změnu územního plánu – plochy smíšené nezastavěné území na individuální rekreace – zahrádková osada

4x ANO 1x NE

 • Změna územního plánu pozemky st.p. 654/1 a 243/30 kú. Lysá nad Labem

Paní Novotná žádá o změnu využití ploch občanské vybavenosti OK. 1 na smíšené bydlení – pozemek u RD

5x ANO

 • Změna územního plánu pro pozemky 295/1, 297/1,291 a 301/3 v kú. Lysá nad Labem

Pan Elicer, pan Macke navrhují změnu z SC smíšené využití na PZ veřejné prostranství s převahou ozelenění

4xNE změnu 1x ANO změnit

 • Změna územního plánu pozemků parc.č. 2673/86, 2673/87, 2673/88 v kú. Lysá nad Labem

Pan Šubrt žádá o změnu využití plochy veřejného prostranství s převahou zeleně na plochu individuální rekreace – chatová lokalita

4x NE 1x ZDRŽEL SE

 • Změna územního plánu pozemku 816/9 v kú. Lysá nad Labem

Paní Součková žádá o změnu využití veřejné prostranství s převahou ozelenění na bydlení individuální v rodinných domech

3x ANO, 1x NE, 1x ZDRŽEL SE

 • Změna využití pozemku 1200/1 v kú. Lysá nad Labem

Pan Povolný žádá o změnu využití z nezastavěná plocha přírodní na bydlení individuální v rodinných domech.

5x ANO

 • Kynologické cvičiště – prověřit využití pozemku

5x ANO

 • Družstevní ulice – rozdělení pozemku 61/36 v kú. Litol pro chodník

Pan Skuhrovec již na minulém jednání výboru přišel projednat. Bylo nutné prověřit, zda je v lokalitě potřeba plánovací smlouva zjištěno ano je potřeba. Projednávalo se i jak oddělit část pozemku pro vybudování chodníku

5x ANO oddělit část pozemku

 • Poplatky - spolufinancování infrastruktury pro nově stavěné byty i nebytové projekty

Na minulém jednání výboru vyvstala otázka, jak řešit nárůst výstavby nových bytů versus nárůst nároků na občanskou vybavenost, školky, školy, kapacitu vodojemu, kanalizace.

Pan Fajmon představil členům výboru, jak problém řeší v okolních obcích.

Výbor se shoduje, že je nutné tuto otázku řešit  - zda na byt, zohlednit velikost, rozdíl nebytové a bytové prostory…

5x ANO pracovat na podkladech

Na závěr pan Šturm upozornil a opakovaně nedostatečný úklid listí, sněhu na novém sídlišti.

Příští jednání výboru pro obchvat se koná 14 .4 .2021 v 18:00

Zapsala: Tlamichová Naďa

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.