+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Řezníček, Tlamichová, Šturm, Javorčíková

Omluveni: Otava ml.

Jako host: starosta Ing. Karel Otava, zástupce firmy ARI projekt s.r.o., a zástupce firmy HDB DEVELOPMENT GROUP a.s.

Výbor byl usnášeníschopný a projednal tyto body:

  • Seznámení se záměrem firmy ARI projekt s.r.o.

Členové výboru byli seznámeni se záměrem firmy ARI s.r.o., která projevila zájem o území průmyslové zóny“, kde by chtěla realizovat záměr. Má zkušenosti s realizací průmyslové zóny v Nehvizdech a chce nabídnout spolupráci městu Lysá n.L.

Průmyslová zóna je v ÚP vedena jako lehký průmysl, drobná výroba. Firma ARI s.r.o by v rámci smlouvy o spolupráci zpracovala studii, záměr by konzultovala s městem.

Pan starosta členy výboru seznámil s tím, že se dlouhodobě nedaří průmyslovou zónu vyřešit.

Členové výboru doporučují nechat zpracovat studii na dané území městem Lysá nad Labem, kde budou definovány požadavky na řešení území. Jakmile bude vyřešen obchvat, bude území dostatečně atraktivní, aby město mohlo uzavírat smlouvy s jednotlivými podnikatelskými subjekty.

4x ANO pro zpracování studie městem

4x NE pro uzavření smlouvy s firmou ARI s.r.o.

  • Stavební pozemky Hrabanov – HDB DEVELOPMENT GROUP a.s.

Pan Hodboď, zástupce firmy seznámil členy výboru se zájmem jeho firmy odkoupit pozemky v lokalitě Hrabanov a záměrem vybudovat zde dvojdomky. Členové výboru vyslechli prezentaci záměru, doporučili panu Hodboďovi představit konkrétní vizualizaci a ověřit si u odboru městského investora, zda je možné v lokalitě tento typ stavby budovat. V lokalitě se dělá územní rozhodnutí. Výbor doporučuje připravit pravidla prodeje pozemků, protože se jedná o velmi žádané pozemky pro výstavu RD.

4xANO pro přípravu pravidel prodeje

  • Koupě pozemku 14/28

Žádost pana Koláře o koupi pozemku  p.č. 14/28 v k.ú. Litol-ostatní plocha. V lokalitě je připravován projekt Přístaviště. Výbor nedoporučuje prodej

4x NE

  • Odkup pozemku 1248/15

Odkup pozemku 1248/15 o výměře 96 m2 již v minulosti manželů Pokorným nabídnut. Výbor doporučuje prodej za cenu 600 Kč/m2.

4x ANO

  • Výkup pozemku 23/41 v ul. Za Zámkem

Tento výkup byl již projednán, členové výboru byli seznámeni s konečnou Kupní smlouvou

4x ANO

  • Prodej pozemku 3463/1 v ulici Za Zámkem

Záměr byl projednán na minulém zasedání výboru. Předseda výboru situaci prověřil na místě a zjistil, že situace na mapě neukazuje dostatečně orientaci na pozemku. Při prověření na místě zjistil, že záměr prodeje pozemku není možný realizovat. Seznámil členy se situací a po opětovném hlasování výbor nedoporučuje prodej pozemku.

4xNE

  • Pozemky v trase obchvatu

Předseda seznámil členy výboru s tím, že pozemky pro stavbu obchvatu jsou již zapsané v katastrální mapě. Navrhuje nechat pozemky ocenit a zahájit jednání o úplatném převodu pozemků do vlastnictví Středočeského kraje.

Výbor doporučuje zahájit jednání se Středočeským krajem

4x ANO

  • Navýšení cen nájemného městských bytů

Výboru byla doručena žádost o stanovisko k návrhu zvýšení cen bytů. Výbor vše projednal, souhlasí s tím, že ceny bytů je třeba navýšit. Zaslaný podklad považuje za nedostatečný pro stanovení výše nájemného, není zřejmé kolik bytů a v jaké kategorii a lokalitě město vlastní. V jedné tabulce platné od 1.7.2019 jsou uvedeny byty kategorie I., II.,III.,IV. Byty v DPS a v další tabulce navrhované od 1.5.2021 pouze kategorie I., II. Byty v DPS, Byty v azylovém doně, krizový byt. Zdůvodnění, případný průzkum nájemného bytů ve stejné lokalitě doporučuje výbor zpravovat více detailně.

4x ANO

Zapsala: Tlamichová Naďa

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.