+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Tlamichová, Javorčíková, Bláhová, Spieszová, Hercík, Vlček, Gregor, Šmíd,

Omluveni: Otava ml, Ertner, Smejkal,

Jako host: místostarosta Havelka

Výbor byl usnášeníschopný a všichni schválili navržený program:

  1. Zpráva předsedy výboru

H. Fajmon informoval výbor o aktuálním stavu přípravy stavby obchvatu města. Na stavebním úřadě bylo zjištěno, že zbývá získat poslední 1 potvrzení o doručení a územní rozhodnutí o stavbě nabyde právní moci. Od projekční firmy bylo zjištěno, že získala zakázku i na projekt pro související nový přivaděč od Stratova. Tento projekt bude předložen na stavební úřad v březnu 2020. Projekt je připraven a shromažďují se k němu stanoviska dotčených orgánů. Firma slíbila dodat „záborový plán“ pro tento přivaděč. Na jeho základě bude moci město oslovit vlastníky pozemků.

2 . Povodí Labe7x ANO, 1x zdržel se – výbor souhlasí

Dlouhodobě se připravuje zázemí pro rekreační plavbu. Pan starosta jednal s Povodím Labe s.p. o směně pozemků, aby se tento záměr mohl realizovat. Projektanti navrhují vzájemnou směnu mezi městem Lysá nad Labem a Povodím Labe s.p. cca 2900 m 2

3.Pan Šmerda – Řehačka
Pronájem části pozemku 3628/77 v k.ú. Lysá nad Labem
Výbor souhlasí za podmínek stanovených Osadním výborem Řehačka  8x ANO

4.Dvorce Návrh na odkup pozemků ve Dvorcích. Výbor návrh projednal a doporučuje projevit zájem o koupi pozemků: 2034/42, 1675/21, 2241. Pozemky slouží jako cesty a mohou být využity v rámci pozemkových úprav. Doporučuje též jednat o ceně. 7x ANO, 1x zdržel se

5.Převod pozemků Jan Thurn Taxis8x ANO

Námitku proti převodu vlastnického práva k pozemku 3497/20 PK v k-ú- Lysá nad Labem vezme město Lysá n.L. zpět na základě žádosti Státního pozemkového soudu. Výbor doporučuje, aby město projevovalo zájem o prodej pozemku, až bude ve vlastnictví státu. 8xANO

6.Nová Litol – návrh na výkup pozemků v lokalitě

  • Na ZM bylo schváleno, že bude zhotovena územní studie lokality dříve, než bude zpracována změna ÚP. Je již vybrán zhotovitel studie. Byla diskutována možnost zahájit výkupy pozemků, potřebných pro infrastrukturu, městem. Převážil názor, že by se to mělo řešit až bude zpracována územní studie.
  • Podklady pro seznam pozemků a vlastníků budou vycházet ze zpracované studie.
  • 6x ANO, 2x zdržel se

7.Prodej bytů v Milovicích
Výboru byl předložen návrh Statutu investičního fondu, jehož účelem je soustředit a rozdělit finanční prostředky získané prodejem bytů v Milovicích.
Výbor návrh statutu projednal a doporučuje zúžení bodu 2.1. článku IV na částku 5 milionů.
Dále doporučuje zřídit samostatné účty (či podúčty) a finanční prostředky rozdělovat průběžně, tak jak budou poukazovány kupujícími odsouhlaseným %:
Výbor doporučuje finanční prostředky rozdělit na 3 části:
1. bydlení a investice do něj včetně rekonstrukcí
2. sportovní hala a její zázemí
3. občanská vybavenost včetně komunikací
Procentní poměr rozdělení prostředků navrhne RM

Výbor doporučuje při využití finančních prostředků možnost zápůjčky mezi jednotlivými účty či podúčty dle připravenosti projektů s podmínkou vrácení vypůjčené částky zpět. Navrhujeme tak z důvodu, aby peníze byly řádně využity a přinesly maximální přínos pro občany města se zachováním procentního podílu pro jednotlivé prioritní oblasti.
6x ANO, 1x zdržel a 1 členka jednání výboru opustila

Příští jednání výboru pro obchvat se koná 25.3.2020 v 18:00

Zapsala: Tlamichová Naďa

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.