+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hod. na radnici

Přítomni: Javorčíková, Fajmon, Šturm, Tlamichová, Ertner, Otava ml., Řezníček,

Nepřítomen: Smejkal

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:

Zpráva předsedy výboru o aktuální situaci ve výkupu pozemků v trase obchvatu. Výbor byl seznámen se současným stavem dle mapových podkladů.

 • Prodej pozemku p.č. 1110/22 Řehačka – došlo by ke zúžení komunikace – výbor prodej nedoporučuje.
 • Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi městem a firmou Pěstitel Stratov a.s. týkající se lokality u skleníků v Litoli a pozemků u silnice na Stratov – výbor doporučuje schválit navržené řešení s tím, že pozemky firmy Pěstitel Stratov a.s. musí být zbaveny zástav.
 • Prodej částí pozemků p.č. 322/14 a 322/1 v Litoli v ulici Dolejší a Dobrovského sady. Majitel prodejny keramiky žádá o prodej z důvodu zajištění samostatného vstupu do 1. patra k vybudování bytu a za účelem rozšíření předzahrádky. Výbor po diskusi doporučuje A. vyrovnat vzájemné závazky, B. schválit prodej části pozemku p.č. 322/14 za 1500 Kč/1m2, C. předzahrádku řešit formou pronájmu.
 • Prodej pozemků p.č. 3553/5 a p.č. 3481/1 v ulici Ke Kovoně. Výbor souhlasí s prodejem obou pozemků dle návrhu.
 • Vzájemný bezúplatný převod pozemků se Středočeským krajem. Výbor doporučuje schválit.
 • Prodej pozemků SŽ – optimalizace železniční tratě. Výbor doporučuje schválit.
 • Prodej p.č. 772/1 u Kovony. Výbor prodej nedoporučuje.
 • Prodej části pozemku p.č. 2165/29 ulice V polích. Výbor prodej nedoporučuje.
 • Prodej pozemků města žadateli ČSOP. Výbor prodej nedoporučuje.
 • Prodej p.č. 2428/1 ulice Za zámkem. Výbor doporučuje schválit.
 • Revokace usnesení ZM týkající se realizace Světa záchranářů. Výbor doporučuje schválit.
 • Návrh na rozdělení historických pozemků města v trase obchvatu. Výbor doporučuje schválit.
 • Návrh pana Hladíka na směnu pozemků v trase obchvatu za stavební pozemky v lokalitě Hrabanov. Výbor směnu nedoporučuje.
 • Záměr na vybudování welness centra – pan Plachý. Výbor oceňuje záměr investora, ale nedoporučuje jeho realizaci na místě městského sportovního areálu.
 • Záměr na dělení pozemků v ulici Luční – pan Jašek. Výbor doporučuje zapsání existující okružní komunikace v této ulici do katastru nemovitostí, tak jak to předpokládá i územní plán.
 • Záměr na zástavbu proluky na sídlišti PMS u nádraží. Výbor prodiskutoval záměr investora a doporučuje záměr řešit jako obvykle plánovací smlouvou mezi městem a investorem. Ve smlouvě musí být vyřešeno předání pozemků, které jsou nyní zastavěny silnicí a chodníky ve vlastnictví města. Dále musí plánovací smlouva zajistit volný průchod mezi oběma částmi sídliště v jeho střední části. Ostatní části smlouvy jako parkoviště, osvětlení, vodovod, kanalizace atd. se doporučuje řešit standardním způsobem.

Všechny body s výjimkou bodu 16 byly rozhodnuty jednomyslně. U bodu 16 se jeden člen výboru zdržel hlasování. Termín dalšího zasedání výboru byl stanoven na 14. říjen 2020 od 18 hodin na radnici v kanceláři paní Javorčíkové. Zapsal: Hynek Fajmon, předseda výboru, 7.9.2020

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.