+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin

na radnici v Lysé nad Labem

Přítomni: Fajmon, Šturm, Řezníček, Tlamichová, Javorčíková

Omluveni: Smejkal, Otava ml., Ertner,

 Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

1. Návrh pana Skuhrovce nejmladšího zastupujícího i další vlastníky pozemků na směnu pozemků v lokalitě Na vysoké mezi – Litol. K tomuto bodu se osobně dostavil pan Mgr. Skuhrovec. Během jednání odpověděl na dotazy členů výboru. Potvrdil, že nežádá závazek města vybudovat chodník ani jinou infrastrukturu. Potvrdil rovněž, že směna by se měla týkat i dosud neoddělených částí pozemků, které jsou stavebním úřadem určeny pro výstavbu chodníku a tvoří novou uliční čáru.

Výbor následně diskutoval o tom, zda je pro zástavbu této části území přiléhající k ulici Družstevní nutné uzavření plánovací smlouvy nebo nikoliv.  Na tuto otázku je nutné získat od stavebního úřadu jednoznačnou odpověď.

Výbor dospěl k usnesení v následujícím znění: Výbor podmíněně souhlasí se směnou pozemků dle návrhu pana Skuhrovce nejml. za předpokladu, že stavební úřad potvrdí, že k zástavbě pozemků ve vlastnictví pana Skuhrovce a jím zastupovaných osob není nutné uzavření plánovací smlouvy. Další podmínkou směny je to, že dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků pana Skuhrovce nejml. a jím zastupovaných osob. Tyto oddělené pozemky připadnou městu. Poslední podmínkou je to, že město nebude zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury.

Výbor s tímto návrhem souhlasí. PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

2.  Návrh na zapsání předkupního práva u soukromých pozemků v trase obchvatu města, které majitelé odmítají prodat nebo směnit nebo s městem nekomunikují.  Dle platného znění zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon je v paragrafu 101 upravena možnost zřizování předkupního práva na pozemky, které jsou územním plánem nebo regulačním plánem určeny k veřejně prospěšné stavbě. Toto předkupní právo vzniká automaticky schválením příslušného územního nebo regulačního plánu a může jej uplatnit pořizovatel tohoto plánu bez ohledu na to, zda s tím vlastník příslušného pozemku souhlasí nebo nikoliv. Město Lysá nad Labem dosud toto ustanovení stavebního zákona neuplatňovalo a snažilo se s vlastníky dohodnout. Například město Nymburk ale tuto možnost využilo v plném rozsahu v průmyslové zóně sever.

Smyslem předkupního práva je zabránit spekulaci s pozemky, které jsou určeny k výstavbě veřejně prospěšných staveb. Hlavní benefit pro město spočívá v tom, že se včas dozví o jakémkoliv majetkovém nakládání s pozemky, které jsou určeny k veřejně prospěšné stavbě. Město tak získává reálnou možnost reagovat na záměr vlastníka. Pokud předkupní právo není zapsáno, tak se město o celé řadě transakcí s pozemky vůbec nedozví a tím pádem je nemůže ani ovlivnit. Proto se navrhuje ustanovení paragrafu 101 ze zákona č. 183/200|6 Sb. uplatnit u těch soukromých pozemků, které se nachází v trase obchvatu města a jejich vlastníci odmítají koupi nebo směnu nebo smlouvu o smlouvě budoucí. U těchto pozemků by mělo být zapsáno v rozsahu daném územním plánem a územním rozhodnutím a záborovým elaborátem předkupní právo pro město.

Výbor s tímto návrhem souhlasí: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

3. Návrh na darování městských pozemků v trase potoka státnímu podniku Povodí Labe. Město Lysá nad Labem získalo v minulosti po složitých jednáních od Povodí Labe celou řadu pozemků. Jednalo se o pozemky pod komunikacemi včetně ulice Brandlovy, Ke Kovoně a polních cest podél Kovony a železniční trati. Tyto pozemky jsou již v katastru nemovitostí zapsány na město nebo se dokončuje jejich zápis. Jednalo se o pozemky o rozloze 14 098 m2. Povodí Labe projevilo zájem získat darem od města pozemky v trase potoka, který vychází z Hrabanovské černavy a ústí do potoka Mlynařice u dostihového závodiště. Povodí Labe by tak mělo ve svém vlastnictví tuto vodoteč a staralo by se o ní, což je náplní jeho činnosti.

Výbor s tímto darem pozemků Povodí Labe o výměře 1916 m2 souhlasí. PRO 4, PROTI 0, ZDRŹEL SE 0.

4. Žádost pana Kuchaře o koupi pozemku p. č. 694/2 v Lysé nad Labem. Výbor prodiskutoval možnost řešení a doporučuje postupovat dle návrhu odboru. Toto řešení spočívá v tom, že se část pozemku p. č. 694/2 o šířce cca 10 metrů oddělí a zapíše nově. Tento oddělený pozemek bude vyjmut ze ZPF a nově u něj bude zapsáno využití ostatní plocha, tak aby se mohl využít jako vjezd na pozemky žadatele.

Výbor souhlasí s tímto řešením: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

5. Návrh na uzavření plánovací smlouvy s PMS – lokalita Čs. armády – výstavba 120 bytů. Výbor se seznámil s návrhem plánovací smlouvy s firmou PMS i s plány na zástavbu lokality v ulici ČS. armády. Firma chce vybudovat 4 RD s 8 byty, 2 viladomy s celkem 34 byty a 2 bytové domy se 78 byty. Městu by převedla za 1 Kč infrastrukturu za cca 15 mil. Kč spočívající v nově rozdělených pozemcích a na nich vzniklé místní komunikaci, parkovacích míst, veřejného osvětlení, chodníku, místa pro sběr odpadů a parku. Výbor diskutoval rozsah projektu a doporučuje zastupitelstvu města jednat o dalších kompenzacích pro město zvláště pro oblast školství. Realizace projektu zvýší počet obyvatel města o cca 300-400 osob, což bude mít za následek zvýšené požadavky na kapacitu mateřských i základních škol i na městský vodovod a kanalizaci.

Výbor souhlasí s dalším jednáním o kompenzacích s investorem. PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.

6. Územní studie pro lokalitu NOVÁ LITOL. Výbor se seznámil s výkresy 4 zpracovaných variant územní studie. Výbor konstatuje, že všechny varianty jsou v rozporu s platným územním plánem, protože vůbec neberou v potaz schválenou obchvatovou komunikaci, která do lokality vede od litolského mostu. Tím pádem jsou všechny varianty de facto bezcenné, protože buď vůbec neřeší dopravní napojení lokality nebo je řeší zcela nedostatečně a v rozporu se zájmy zde žijících lidí. Výbor upozorňuje na skutečnost, že v lokalitě nemá město v svém vlastnictví žádné pozemky. Jako nejméně škodlivou výbor označil variantu B.

Výbor doporučuje zastupitelstvu nechat územní studii předělat a to tak, aby respektovala platný územní plán a aby obsahovala spíše menší zástavbu území s menším počtem obyvatel.

Výbor schvaluje toto doporučení: PRO 4, PROTI 0, ZDRŹEL SE 0.

7. Žádost paní Mitrášové o prodej části pozemku pro zřízení vjezdu v ulici Za Zámkem. Výbor projedná na dalším zasedání po seznámení se se situací na místě.

8. Různé – další zasedání výboru se uskuteční na přelomu ledna a února 2021.

Zapsal: Hynek Fajmon, 3.12.2020

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.