+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Javorčíková, Bláhová, Smejkal, Otava ml, Spieszová, Ertner, Vlček,

Hosté: Otava, Havelka, Chudobová

Omluveni: Hančová, Hercík

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

 1. Pověřená radní paní Chudobová a pan starosta Otava informovali přítomné členy výboru o možnosti koupit nemovitost v lokalitě Litol, bývalou restauraci Dallas. Vysvětlili, proč město koupi začalo zvažovat a jak by se dala nemovitost využít. Chtěli znát názor členů výboru. Po diskuzi došel výbor k závěru, že koupě má smysl pouze pokud bude jasné, jaké by měla nemovitost využití pro potřeby města. Výbor požádal paní radní Chudobovou o zjištění informací a předložení možných návrhů využití. Výbor doporučuje nechat zpracovat znalecký posudek. Záměr bude projednáván i v ostatních dotčených výborech.
 2. Byty v Milovicích: Pan starosta Otava a pan místostarosta Havelka informovali členy výboru o záměru města Lysá nad Labem prodat postupně byty v majetku města Lysá nad Labem, které město vlastní v Milovicích. Letos končí vázací lhůta 20 let u bytů v ulici Sportovní a Slepá. Pan místostarosta vysvětloval, že pro město byty znamenají finanční zátěž, protože odvedly občany z Lysé do Milovic. Byl předložen návrh Pravidel při prodeji bytů, které jsou obdobné jako v Čelákovicích. Bytový fond v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem činí 350 bytů v 7 bytových domech. Všechny bytové domy již byly v minulosti rozděleny na bytové jednotky a ty jsou zapsány v katastru nemovitostí. Bytové domy vlastní v Milovicích i město Čelákovice, kde již zastupitelstvo města schválilo prodej jednotlivých bytů. Navrhuje se postupovat v Lysé nad Labem obdobně. Navrhuje se prodávat jednotlivé byty fyzickým osobám. Byty budou prodávány na kupní cenu v místě a čase obvyklou, nejprve nabídnuty oprávněným osobám. Administrativa spojená s prodejem bytů je vyčíslena cca na cca 15.000,-Kč. Ceny se u velikosti bytu 3+1 (60m2) pohybují 1,4 - 1,7 mil. Kč (znalecké posudky města Čelákovice). Záměr bude projednán i ve finančním výboru a bytové komisi. Výbor doporučuje zapracovat pravidlo, že změna majitele bude možná nejdříve po 5 -ti letech, dále chce výbor předložit finanční analýzu a zhodnocení variant prodeje.
 3. Dalším bodem programu bylo projednání záměru města vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Revitalizace veřejného prostranství sídliště Lysá nad Labem – koncepční studie. Pan místostarosta Havelka členy výboru seznámil s tímto záměrem a požádal o projednání. Lokalita bude revitalizována na etapy v návaznosti na dotační tituly. Bude požadováno koncepční řešení dopravy, pohybu chodců, parkování, zeleně, odpadového hospodářství, hřiště atd. Je požadováno řešení parkování do 2 variant (parkoviště a parkovací dům). Zpracování musí vycházet z ÚP a Regulačního plánu Hrabanov-Třešňovka. Výbor doporučuje do smlouvy zapracovat možnost zasahovat do projektu – např. změnu materiálu povrchu atd. Bude projednáno i v ostatních dotčených výborech a komisích. S vypsáním zakázky výbor souhlasí.
 4. Tesco: Návrh na odkoupení pozemku pro vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan. Výbor souhlasí s odkoupením pozemku za dohodnutou cenu a vybudováním veřejné komunikace. Nutné s ohledem na napojení na silniční obchvat města.
 5. Odkoupení pozemku p.č. 3556/4 v k.ú. Lysá n.L. ve vlastnictví města panem Brynychem. Výbor nedoporučuje prodej pozemku (1x se zdržel, 8x proti) z důvodu zachování přístupu k pozemkům v lokalitě určené k zástavbě.
 6. Koupě pozemku p.č. 511/59 orná půda ve vlastnictví města žadatelem UNISPO Bezno. Výbor nedoporučuje prodej pozemku (8x proti, 1x se zdržel) z důvodu zachování přístupu k pozemkům v průmyslové zóně a možnosti ovlivnit rozvoj lokality.
 7. Žádost o odkup části pozemku 309/3 v k.ú. Litol ve vlastnictví města žadatelem pan Pondrelli. Výbor nedoporučuje odkup pozemku z důvodu zachování linie parcelace.
 8. Žádost o odkup pozemku 55/24 v. k.ú. Litol ve vlastnictví města žadatelem DIVIPIX s.r.o. Výbor odkup pozemku nedoporučuje. Doporučuje RM řešit legalizaci užívání tohoto pozemku formou pronájmu. Rovněž se doporučuje prověřit legálnost oplocení pozemku.
 9. Pozemky 2628/10, 2621/2 a 2621/9 v k.ú. Lysá nad Labem. Výbor projednal, zvážil všechny souvislosti a doporučuje nabídnout vlastníkům odkoupit pozemky dle znaleckého posudku č. 933-06/19, který byl výboru předložen. (6 pro, 3 zdržel se). Zde se jedná o pozemky ve vlastnictví soukromých osob, které jsou využívány jako místní komunikace. Město potřebuje tyto pozemky pro zajištění přístupu do lokality Hrabanov-Třešňovka po veřejných komunikacích.
 10. Oznámení Katastrálního úřadu o duplicitě zápisu pozemkové parcely 621/108. Výboru byl předložen návrh na Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva, kde je uznán vlastník město Lysá nad Labem. Výbor doporučuje podpis „prohlášení“ schválit.
 11. Žádost pana Jaška o odkoupení autobusové zastávky pro účely vybudování vjezdu v ulici ČSA. Zastávka je po připravované rekonstrukci ulice ČSA situovaná jinde. Výbor doporučuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji pozemku za aktuální tržní hodnotu s realizací po provedení rekonstrukce ulice ČSA.
 12. Prodej pozemku pro obchvat pan Černohorský. Výbor souhlasí s prodejem za standardních podmínek
 13. Prodej pozemků pro napojení na obchvat z ulice Průmyslové od pana Rubeše a Jiráska. Výbor doporučuje další jednání s majiteli a projednat i jiné varianty včetně možnosti směny za jiné pozemky města.
 14. Prodej pozemku 2480/7 ve vlastnictví města v Hrabanově. Výbor projednal a prodej doporučuje zahájit prodej pozemků města v této lokalitě až po zasíťování.
 15. Areál Čechova ulice. Výboru byl předložen znalecký posudek o ceně nemovitých věcí – objednatelem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Navrhuje se koupě areálu „bývalý pionýrský areál“ 15.815 m2 za 562,-Kč/m2 odhadní cena 8,8 mil Kč. Město by areál vykupovalo od ČR. výbor doporučuje návrh schválit.
 16. Prodej pozemku PK 3576/1 o výměře 1262 m2 panu Nádvorníkovi pro záměr založení ovocného sadu. Výbor nedoporučuje prodej pozemku města (8xproti 1x zdržel se).
 17. Cyklostezka Nymburk-Čelákovice. Výboru byla předložena žádost o vyjádření vlastníka pozemku k umístění stavby dle připravované studie cyklostezky Nymburk-Čelákovice, kterou připravuje Středočeský kraj. Výbor souhlasí s umístěním cyklostezky a doporučuje žádost schválit. (8x pro,1x proti)
 18. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj doručil městu Lysá nad Labem dražební vyhlášku na soukromé pozemky v k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky v lokalitě Homolka. Výbor doporučuje zúčastnit se dražby a pokusit se je koupit. RM doporučuje určit přesné interní cenové podmínky.
 19. Chata majitele pana Fišera, která stojí v trase budoucího obchvatu. Výbor doporučuje dle předchozích jednání a platné smlouvy s panem Fišerem postavit novou chatu dle platného ÚP do ceny 500.000,-Kč. Navrhuje se dát položka do rozpočtu města 2019. (8x pro1x zdržel se)
 20. SŽDC pozemky pro rekonstrukci železniční trati. Předseda výboru informoval o jednání se zástupci investora a o dohodě, že 3 požadované pozemky k odkoupení nebudou prodány, ale město k nim žadateli zřídí právo stavby. Výbor bere oznámení na vědomí.
 21. Výbor byl informován, že dle podmínek územního rozhodnutí pro budování obchvatu je nutné zahájit pozemkové úpravy. Bylo dohodnuto, že se iniciuje další jednání s krajem.
 22. Výbor byl informován o tom, že stavební úřad dokončuje vydání územního rozhodnutí o stavbě obchvatu.
 23. Další jednání výboru je plánováno na 22.5.2019 od 18:00

Zapsala: Naďa Tlamichová

Schválil: Hynek Fajmon, 4.4.2019

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.