+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Tlamichová, Javorčíková, Ertner, Bláhová, Spieszová, Hercík,

Omluveni: Gregor, Vlček

Jako host: místostarosta Havelka

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

 1. Duplicitní zápis pozemku 3518/8 v k.ú.Lysá n.L. o výměřě 103 m2-nároku prodeje nezbytné části pozemku SŽDC za účelem modernizace železniční tratiVýbor bude postupovat stejně u dalších pozemků
 2. 6x ANO. Výbor doporučuje.
 3. - poplatek ve výši odhadu k datu vkladu
 4. Výbor doporučuje sepsat prohlášení o uznání majitele pozemku pana Rathouského a odstranění zápisu vlastnictví města Lysá nad Labem za předpokladu:
 5. SPÚ-pozemek č. 2673/85Výbor bere na vědomí   6x ANO
 6. Od 1.11.2019 nový zákon a nová metodika. Požádáme v příštím roce o úplatný převod jako veřejná zeleň
 7. Pozemek 54/80 k.ú.Litol, ulice na Vysoké mezi. Výbor souhlasí s navrženým řešením koupí pozemku za účelem rozšíření areálu ZŠ Litol + navrhuje koupi pozemku 60/2.
 8. 6x ANO
 9. Uzavření smlouvy budoucí kupní na pozemek 1728 včetně stavby autobusové zastávky
 10. Výbor doporučuje ponechat původní znění smlouvy.
 11. Převod pozemku3497/20 k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka ze státu na firmu ZVO a.s.
 12. Výbor navrhuje stanovisko, že město zásadně nesouhlasí s prodejem soukromé firmě, protože plánuje pozemkové úpravy a úpravy cest. Město má požádat o převod pozemku na sebe.
 13. Prodej části pozemku připloceného k domu č.e.89 Řehačka
 14. Výbor doporučuje počkat na dokončení nového mapování katastru Řehačka a potom vydat konečné rozhodnutí
 • Výbor nesouhlasí s prodejem pozemku
 • Doporučuje RM pronajmout připlocený pozemek
 • 6x ANO
 1. Užívání pozemku 2163, k.ú.Lysá n.L., ulice Poděbradova
 • Výbor neschvaluje nabídku pana Stříbrného a paní Stříbrné
 • Doporučuje prodej pozemku dle znaleckého posudku s možností splátkového kalendáře na 3 roky
 • V případě, že nabídka nebude akceptována doporučuje výbor jednat o výkupu pozemku směrem k cestě nezbytně nutného pro přístup k nemovitosti
 • V případě, že nedojde k dohodě – žaloba o věcné břemeno
 • Výbor doporučuje, aby správa majetku nemovitost převzala a starala se o ni
 • 6x ANO
 1. Dohoda o užívání pozemku v rámci investiční akce Optimalizace tratě ČD Lysá n.L.-Čelákovice6x ANO
 2.  
 3. Výbor doporučuje uzavřít dohodu a platnost navrhuje na dobu 10 let, součástí budou geometrické plány
 4. Výkup pozemku studny a pozemku pro úpravnu vody
 • Výbor souhlasí s dalším jednáním o převzetí vrtu 5x ANO 1x ZDRŽEL SE
 • Výbor nesouhlasí s navrženou smlouvou 6x ANO
 1. Výkup pozemku 633/18,633/19 a 800/1 v k.ú. Lysá n.L. ulice Alešova
 2. Výbor souhlasí 6x ANO
 3. Prodej připloceného pozemku k domu č.p.287 ulice Na Vysoké mezi
 4. Výbor souhlasí 6x ANO
 5. Výkup pozemku 138/2 v k.ú. Lysá n.L., ulice Žižkova od ČR
 6. Výbor souhlasí 6x ANO
 7. Výkup pozemku 2126/30 v k.ú. Lysá n.L. podél tratě na litolské straně
 8. Výbor souhlasí 6x ANO
 9. Nové mapování
 10. Podnět od pana Charamzy za 1Kč. Poté, co proběhlo nové mapování – zasahuje 6 m na pozemky města
 • Výbor doporučuje po projednání postupovat dle Zákona o obcích
 1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí městu cestu v lokalitě na Řehačce jako bezúplatný převod
 2. Výbor doporučuje 6x ANO
 3. Koupě restaurace Dallas6x ANO
 4. Příští jednání výboru pro obchvat se koná 29.1.2020 v 18:00
 5. Výbor nemá k dispozici podklady, nemůže tedy zaujmout stanovisko. Podklady budou zaslány dodatečně e-mailem.

Zapsala: Tlamichová Naďa

Schválil: Fajmon Hynek

16.12.2019

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.