+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Javorčíková, Vlček, Bláhová, Spieszová,

Omluveni: Otava ml., Hercík, Hančová, Ertner,

Jako hosté: místostarostka Fischerová, místostarosta Havelka

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

 1. Informace o obchvatu-12.6. převzal KÚ odvolání pana Procházky. Nic nového neproběhlo. Do 12.9.se očekává , že KÚ zašle zprávu. Výbor bere na vědomí.
 2. Informace- jediná stavba, která stojí v trase budoucího obchvatu je chata pana Fišera. Již v minulosti bylo jednáno o tom, že mu bude vystavěna nová. Nová informace-s panem Fišerem bude uzavřena kupní smlouva, vyplatí se mu peníze a on si postaví chatu dle svých představ. Výbor bere na vědomí.
 3. Paní místostarostka Fischerová předložila výboru návrh na koupi pozemků na Mlíčníku od soukromého vlastníka, kde měl být původně realizován projekt podnikatelského inkubátoru. Pozemek o výměře 17.380m 2. Navrhovaná kupní cena je 13.228.000 Kč,- ( 760 Kč/1m2) odhadní cena 13.896.000 Kč,- (870Kč/1m2). Tento pozemek by následně byl prodán pro záměr vybudování supermarketu. Proběhlo první kolo jednání s Lidlem, který projevil o pozemek o výměře 12.000 m 2 zájem.Výbor doporučuje jednání i s dalšími řetězci a zájemci pro uskutečnění realizace výstavby supermarketu 7x PRO.
 4. Výbor souhlasí s koupí pozemku na Mlíčníku s tím, že úhrada kupní ceny bude směrována do roku 2020 6xPRO,1x SE ZDRŽEL.
 5. Byty Milovice: Pan místostarosta Havelka pracuje na finanční analýze, která bude podkladem pro jednání RM 16.9. a potom tuto analýzu projedná i Výbor pro obchvat na svém jednání 16.9. v 19:00 hodin.
 6. Bezúplatný převod části pozemku 1110/22 v kú Lysá nad Labem o výměře 1056 m 2 od Lesy ČR – je to pozemek pod komunikací na Řehačce. Výbor doporučuje ke schválení.
 7. Pronájem pozemku p.č. 323/2 v k.ú. Litol. Výbor bere na vědomí možnost pronájmu tohoto pozemku a doporučuje ať v této věci rozhodne RM.
 8. Prodej části pozemku p.č. 3481/1 v k.ú. Lysá nad Labem v ulici Ke Kovoně. Jedná se o část pozemku o výměře 14 m2 na kterém se nachází zařízení ČEZ. Tato část pozemku byla v minulosti připlocena ke stavební parcele bez vědomí města. Noví majitelé parcely žádají o odkup, aby byl dán do souladu právní a faktický stav. Výbor souhlasí s prodejem za cenu 1500 Kč/1m2.
 9. Prodej pozemku v ulici Za Zámkem u č.p. 1724 – výbor doporučuje prodej za 1500,-Kč/m 2. Jedná se o uvedení do souladu faktického a právního stavu. V souvislosti s touto žádostí se výbor shoduje, že na dalším zasedání projedná aktualizaci ceníku pozemků.
 10. Rekonstrukce železniční stanice- výbor bere na vědomí prodej části pozemků pro rekonstrukci ŽS kupujícímu SŽDC.
 11. Úprava nájemní smlouvy pozemku č. PK 1478/1 v k.ú. Lysá nad Labem o výměře 29 551 m 2    ( Řehačka ). O změnu nájmu na 30 let žádá nájemce pan Drahotský, který chce na pozemku vysadit ovocný sad. Výbor úpravu nájemní smlouvy projednal s výsledkem 7x PRO za podmínek, že bude zachován průchod kolem celé Řehačky a dále za podmínky splnění podmínek OVŽP. Náklady na splnění podmínek půjdou za nájemcem.
 12. Žádost paní Čenkovicové o prodej části pozemku 297/1 v kú Lysá n.L., ul. Na Františku. Výbor nedoporučuje prodej tohoto pozemku z důvodu omezení přístupu a propojení mezi pozemky města. Hlasování 7x PROTI
 13. Podlahy KUTIL – prodej pozemku 8,5x12 m pro účely pískoviště

Výbor projednal celkem3 varianty:

 1. Prodej dle žádosti 1x PRO,5x PROTI,1x ZDRŽEL SE
 2. Nájem 1x ANO,5xPROTI,1x ZDRŽEL SE
 3. Ponechat současný stav 2x PROTI,5x PRO

Výbor doporučuje ponechat současný stav pozemku, kde si děti mají možnost hrát při čekání na autobus.

 1. Další pozemky pro obchvat. Pan Weiss, Mencl a spol. Pan Fišer zemřel, dědic souhlasí s prodejem dle standardních podmínek. 7x PRO výbor doporučuje prodej pozemku
 2. Pozemkové úpravy: Lysá nad Labem dosáhla potřebné výměry v Litoli schází přibližně 4 ha. Bude se opět jednat.
 3. Příští termín jednání obchvatového výboru je domluven na 16.9. 2019 od 19:00 v zasedací místnosti MěÚ.

Zapsala: Tlamichová Naďa

Schválil: Hynek Fajmon, 17.9.2019

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.