+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Javorčíková,  Ertner,  Vlček, Bláhová,  Smejkal, Hercík, Otava

Omluveni: Hančová

Nepřítomni: Spieszová

Jako host: místostarosta Havelka, pan Šmíd

Nejdříve pouze informativně pan Šmíd je občan města Lysá n.L., který projevil zájem pracovat v některém z výborů. Byl tedy pozván na jednání výboru pro obchvat, aby si mohl utvořit představu, jak práce ve výboru vypadá.

Dále se členové výboru dohodli, že zápis bude předsedou výboru distribuován všem členům a případné připomínky k obsahu je nutné odeslat do 24 hodin od obdržení.

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

  1. Žádost pana Skály o pronájem či prodej pozemku 2131/1 v kú. Lysá nad Labem. Hlasování pro prodej 9x NE, hlasování pro pronájem 4x ANO, 5x NE. Závěr: výbor nesouhlasí s prodejem pozemku a doporučuje jeho využití jako polní cesta.
  2. Žádost paní Kovacs o pronájem či prodej pozemku 68,40 m2 na novém sídlišti, který chce oplotit, vybudovat předzahrádku se vstupem francouzským oknem, které chce ve svém bytě vybourat. Hlasování prodej 9x NE, pronájem 9x NE. Závěr: výbor doporučuje postupovat podle výsledku studie, která bude vypracována na celou tuto lokalitu.
  3. České dráhy- prodej pozemku 2126/30 v kú. Lysá n.L.. Město má dlouhodobě zájem o koupi tohoto pozemku o výměře 8779 m 2 pro vybudování parkoviště P+R. Navrhovaná prodejní cena je 2.475.000 odhadní cena je 2.363.000,- Kč. Hlasování 9x ANO. Závěr: výbor doporučuje schválit koupi pozemku.
  4. Koupě pozemků od společnosti TESCO Stores ČR, a.s. v souvislosti s vybudováním obchvatu, kdy se bude zřizovat nový příjezd do města. Pan starosta vedl jednání se společností TESCO tím směrem, že město by kupovalo pozemky za 36.300,-Kč včetně DPH včetně platných povolení a do tří let město na své náklady vybudovalo komunikaci včetně doprovodných objektů (kanalizace, vodovod), Výbor bere na vědomí informace o postupu jednání v tomto bodu a doporučuje vykoupení pozemku.
  5. Pozemky 2673/85 a 2536/17 v kú. Lysá nad Labem ve vlastnictví státu v lokalitě nové sídliště. Výbor doporučuje podat žádost a usilovat získání pozemků od Státního pozemkového úřadu do svého vlastnictví.
  6. Duplicita zápisu pozemku o výměře 22 m 2 na Havlíčkově náměstí. Digitalizací vznikla duplicita a majitelem pozemku je současně pan Kučera a město Lysá n.L.. Pan Kučera souhlasí s přepisem pozemku do vlastnictví města Lysá n.L. Hlasování 9x ANO, Závěr výbor doporučuje připravit podklady pro zápis na Katastrálním úřadu.
  7. Kovona – zamýšlená směna pozemků. Výbor bere na vědomí informace o záměru směny pozemků a stanovisko zaujme jakmile budou předloženy příslušné smlouvy.
  8. Obchvat-informace o vývoji. V zákonné lhůtě se odvolal pouze pan Procházka. Běží lhůta pro vyjádření.
  9. Pozemkové úpravy průběžná informace o postupu. V katastru Litol schází 12 ha a v katastru Lysá nad Labem 6 ha.
  10. Byty Milovice- z minulého jednání výboru měl pan místostarosta Havelka úkol sejít se s členkou výboru paní Bláhovou. Schůzka proběhla a členové výboru byli seznámeni s pracovním materiálem, který ještě není finální verzí pro předložení v RM.

Příští termín jednání obchvatového výboru je domluven na 19.6. 2019 od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ

Zapsala: Tlamichová Naďa

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.