+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Vlček, Bláhová, Spieszová, Hercík, Otava ml.:

Jako host: místostarosta Havelka

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

  1. Prodej bytů v Milovicích
  2. Pan Fišer-pozemek a stavba pod obchvatem
  3. Kovona, a.s. - odprodej vrtu
  4. Cenová mapa pozemků
  5. Různé 1. Prodej bytů Milovice

Výbor projednal:

Členům výboru byly zaslány podklady k projednání – finanční analýza, důvodová zpráva a pravidla prodeje. Tyto podklady byly projednány na RM, která pověřila pana starostu svoláním pracovního zastupitelstva. Pan místostarosta Havelka členům výboru vysvětlil, ze kterých zdrojů čerpal podklady pro finanční analýzu.

Členové výboru požadují rozpracovat jednotlivé položky nákladů a výnosů, aby bylo jasné, z čeho se konkrétně skládají. Dále úpravu tabulky tak, aby bylo možné s ní pracovat. Diskuze se dále týkala výše nájmů a procesu prodeje.

Výbor projednal :

a)Zda doporučuje zahájit privatizaci bytů v Milovicích 5X PRO, 3X ZDRŽEL SE.

b)Zda mají být jednotná pravidla 8X PRO.

c)Stanovení termínu do 30.9., kdy členové výboru zašlou své podněty a připomínky k pravidlům panu místostarostovi. 8x PRO

d)Otázka možnosti účasti členů výboru na jednání pracovního zastupitelstva. 8X PRO. Výbor žádá pana starostu o umožnění účasti členů výborů na jednání pracovního zastupitelstva

  1. pan Fišer

Pozemek v lokalitě pod Šibákem a chata ve vlastnictví pana Fišera stojí v trase budoucího obchvatu města. S panem Fišerem byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Nyní jednáno opakovaně o dalším postupu. Výsledkem jednání je Kupní smlouva na pozemek a chatu včetně terénních úprav a oplocení. Pan Fišer si následně z prostředků postaví chatu novou na zbývající části pozemku. 8x PRO. Výbor doporučuje schválit kupní smlouvu mezi městem a panem Fišerem.

  1. KOVONA, a.s. - odprodej vrtu

Návrh fi. Kovona, a.s. na prodej vrtu včetně pozemku pro úpravnu vody členové výboru projednali následovně:

a)Výbor nesoulasí s pozemkovou směnou – požadovaný pozemek pod komunikací a doporučuje směnu za pozemek parc.č. 819/1 v těsném sousedství pozemku fi.KOVONA, a.s.. 6x PRO,1x PROTI,1x ZDRŽEL SE

b)Výbor doporučuje obnovit jednání s Povodím Labe, státní podnik o výkupu polní cesty pozemek parc.č. 3481/7 a navazující pozemek směrem k ulici Čechova k MŠ za účelem vybudování městské komunikace. 8xPRO

c)Výbor žádá o prověření funkčnosti napojení stávajícího vrtu v areálu fi.KOVONA, a.s. do areálu v Čechově ulici.7x PRO,1x PROTI

d)Výbor žádá podklady o kvalitě vody a vrtu.7x PO,1x PROTI

e)Výbor doporučuje další jednání s fi.KOVONA, a.s. 8xPRO

  1. Cenová mapa

Členové výboru obdrželi současnou cenovou mapu pozemků v majetku města Lysá nad Labem pro účel prodeje.

Na jednání výboru byl stanoven termín 31.10. Do tohoto termínu mohou členové posílat na adresu pana Fajmona návrhy, informace jak je problematika řešena v jiných městech.

Členové výboru dále žádají o stanovisko architekta města a také o stanovisko paní Javorčíkové. 8xPRO

  1. Různé

- Do dnešního dne nezaslal KU StcK informace jak probíhá odvolání ve věci obchvatu

- KÚ započne s digitalizací pozemků směrem k Dvorcům-extravilan města

- Pozemkové úpravy – opět podáno pro Litol i Lysou nad Labem

Příští termín jednání obchvatového výboru je domluven na 27.11. 2019 od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ. V případě potřeby bude svolán stanoven termín dřívější

Zapsala: Tlamichová Naďa

Schválil: Hynek Fajmon, 17.9.2019

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.