+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin na radnici

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Ertner, Javorčíková,

Omluveni: Smolíková

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:

1. Dotaz vedení města na možnost odkoupení restaurace Dallas v Litoli do majetku města. Výbor odkoupení restaurace nedoporučuje. Odhlasováno 3 hlasy. Člen výboru pan Gregor se zdržel hlasování a o odkupu by byl ochoten jednat, pokud by se zásadně snížila cena.

  1. 2. Nový záborový elaborát pro stavbu silničního obchvatu města. Členové výboru obdrželi nový záborový elaborát připravený firmou Pragoprojekt a.s.. Podrobným studiem dokumentu bylo zjištěno, že obsahuje nové pozemky pro trvalý zábor (cca 20). V naprosté většině případů se jedná o pozemky majitelů se kterými již město uzavřelo kupní smlouvy v první vlně výkupů.

Výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit zaslání písemné nabídky odkupu pozemků v trase obchvatu dle nového záborového elaborátu. Nabídka odkupu by se týkala pouze pozemků pro trvalý zábor a smluvní a cenové podmínky budou stejné jako při první nabídce. Nabídka by měla být adresována všem soukromým vlastníkům pozemků v trase obchvatu města.

  1. 3. Návrh kupní smlouvy na vstupní objekty podchodu v železniční stanici Lysá nad Labem. Výbor doporučuje prověřit existující nájemní smlouvy a jejich převod na nabyvatele. Výbor rovněž doporučuje zpřesnit text kupní smlouvy tak, aby došlo k zápisu věcného břemene průchodu pro veřejnost do katastru nemovitostí. Výbor doporučuje kupní smlouvu s těmito připomínkami schválit.
  2. 4. Prodej pozemku paní Messnerové v Komenského ulici – výbor bere na vědomí, že se budou prodávat pouze pozemky před oplocením městského stadionu. S tímto řešením výbor souhlasí a doporučuje ZM návrh schválit.
  3. 5. Úprava nájemních smluv na hrobová místa z důvodu GDPR – výbor s návrhem souhlasí.
  4. 6. Návrh pana Hory na prodej souboru pozemků městu. Výbor bere na vědomí návrh pana Hory a nesouhlasí s jeho realizací. Výbor setrval na svém původním stanovisku, které podpořilo i ZM, tj. výkup celého souboru pozemků za cenu 30Kč/1m2.
  5. 7. Pozemkové úpravy – výbor projednal aktuální stav získaných souhlasů vlastníků zemědělských pozemků se zahájením pozemkových úprav. Dle sdělení paní Javorčíkové má nyní město k dispozici pro katastrální území Lysá nad Labem souhlas cca 8 552 000 m2 a potřebuje získat ještě cca 42 000 m2. Pro katastrální území Litol má město souhlas cca 908 000 m2 a potřebuje získat ještě cca 65 000 m2. V obou případech se město již velmi přiblížilo k zákonem danému limitu 50%.

Předseda výboru informoval, že SPÚ je ochoten přijmout a posoudit i žádosti, které neplní zcela zákonem dané požadavky. Financování pozemkových úprav je vázáno na EU a zajištěno pouze pro žádosti, které přijdou na SPÚ do konce roku 2018. Výbor proto doporučuje tuto možnost využít. Výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o pozemkové úpravy s těmi souhlasy, které má nyní k dispozici.

  1. 8. Výkup pozemků pro prodloužení ulice Průmyslové na obchvat. Výbor souhlasí s tím, aby se pozemky potřebné pro vybudování této komunikace vykoupily za stejných podmínek jako pozemky pod obchvatem. Přesné podmínky nabídky by měly být stanoveny až po dodání záborového elaborátu od projektanta akce.
  2. 9. Otázka převodu pozemků města v trase obchvatu na Středočeský kraj. Výbor diskutoval o proceduře pro tento převod tak, aby město získalo zpět peníze, které do výkupu pozemků vložilo. Dle pravidel operačního programu IROP ze kterého má být obchvat financován jsou náklady na výkup pozemků uznatelným výdajem. Samotná dotace potom činí 85%. Pokud tedy bude chtít Středočeský kraj jako investor akce uplatnit výdaje na výkup pozemků do programu IROP, měl by si pozemky od města Lysá nad Labem odkoupit. Takovou transakci musí schválit jak zastupitelstvo města, tak také zastupitelstvo Středočeského kraje a bude to trvat řadu měsíců.

Výbor proto doporučuje, aby ZM pověřilo jednáním se zástupci hejtmana pro oblast dopravy a pro oblast investic delegaci členů zastupitelstva. Cílem jednání by mělo být zjistit aktuální informace o stavu příprav akce na kraji a o podmínkách výkupu pozemků města krajem tak, aby se městu vrátily vložené peníze.

  1. 10. Různé: Předseda výboru informoval o tom, že ZM schválilo odměny těm členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM.

Pan Ertner informoval o nevyhovujícím dopravním značení polní cesty u Borku.

Zapsal: Hynek Fajmon, 7.6.2018,

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.