+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin na radnici

Přítomni: Fajmon, Smolíková, Gregor, Tlamichová, Javorčíková,

Omluven: Ertner

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body:

1.  Žádost o prodej městských pozemků v lokalitě Hrabanov naproti tenisovým kurtům. Výbor nedoporučuje městské pozemky v letošním roce prodávat. Nejdříve se doporučuje realizovat zasíťování pozemků.

  1. 2. Dohoda o prodeji pozemku v Husově ulici pro výstavbu chodníku. Město po dohodě s majitelem vykoupí 14m2 za 250 Kč/1m2. Výbor návrh doporučuje schválit.
  2. 3. Žádost o prodej městského pozemku SVJ pro výstavbu rampy pro vozíčkáře za 500 Kč/1m2. Výbor doporučuje žádost SVJ schválit.
  3. 4. Dodatek k nájemní smlouvě s panem Hejňákem spočívající ve snížení pronajaté plochy kvůli výstavbě vodovodu v Byšičkách. Výbor návrh doporučuje schválit.
  4. 5. Žádost o pronájem obecního pozemku okolo hasičárny. Výbor doporučuje pronajmout pouze část pozemku p. č. 2034/16 s tím, že bude zachován volný průjezd na pole.
  5. 6. Výbor projednal otázku nového záborového elaborátu pro výstavbu obchvatu. Bylo zjištěno, že záborový elaborát je již na radnici. Dne 3. 5. byl rozeslán členům výboru k prostudování. Na dalším jednání výbor navrhne další postup pro případné další výkupy.
  6. 7. Výbor projednal otázku případného výkupu pozemků pro výstavbu propojení ulice Průmyslové a obchvatu. Výbor se touto otázkou bude zabývat na dalším jednání.
  7. 8. Pronájem pozemků města v lokalitě u městského stadionu. Výbor byl informován o tom, že dosavadní pronájmy končí letos. Výbor doporučuje uzavřít nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc a bez udání důvodu, s tím, že investice je na náklady nájemce a po skončení nájmu musí být uveden do původního stavu.
  8. 9. Výbor dále konstatoval, že v roce 2017 a 2018 nebyly členům výborů, kteří nejsou zastupiteli, přiznány žádné odměny. Výbor navrhuje zastupitelstvu vzhledem ke konci volebního období schválit odměny členům výborů a komisí města, kteří nejsou členy zastupitelstva. Výše odměn by měla být vázána na docházku na jednání.
  9. 10. Další zasedání výboru se uskuteční dne 6. 6. 2018 od 18 hodin.

Zapsal: Hynek Fajmon, dne 9. 5. 2018

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.