+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 18 hodin na radnici

Přítomni: Fajmon, Ertner, Smolíková, Gregor, Javorčíková,

Omluvena: Tlamichová,

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

1. Zpráva předsedy výboru o propadnutí platnosti územního povolení pro obchvat. Na základě informací ze stavebního úřadu města bylo zjištěno, že Středočeský kraj, jako investor akce silniční obchvat města, nepožádal v listopadu 2017 o prodloužení platnosti územního povolení. Tímto pochybením kraje došlo k propadnutí platného povolení a kraj jako investor akce bude muset celou proceduru absolvovat znovu. Výbor vzal tuto informaci s nelibostí na vědomí a doporučuje zastupitelstvu, aby vyslalo na kraj delegaci k jednání o dalším postupu v této věci.

Při projednávání tohoto bodu došlo ke vzrušené diskusi a následně k urážlivému slovnímu napadení paní Smolíkové ze strany pana Gregora. Předseda výboru se věc snažil urovnat. Paní Smolíková zavolala linku 158. Na jednání výboru se dostavil strážník městské policie a následně i hlídka státní policie. Po jednání výboru všichni účastníci jednání podávali vysvětlení k incidentu státní policii.

 1. 2. Zpráva předsedy výboru o možnostech odstranění zábrany průjezdu ulice Ke Kovoně nacházející se před továrnou firmy Kovona. Z dokladů dohledaných na stavebním úřadě vyplývá, že investorem této komunikace byl MěstNV Lysá nad Labem a město Lysá je tedy vlastníkem této místní komunikace, na které jsou zábrany umístěny. Z jednání na odboru dopravy vyplynulo, že město má právo, v případě prokázání vlastnictví komunikace, žádat o odstranění této zábrany a jeho žádosti bude vyhověno. Výbor vzal tuto informaci na vědomí a doporučuje dohledat všechny potřebné doklady a žádost o odstranění zábrany podat tak, aby došlo k úplnému zprůjezdnění ulice Ke Kovoně a ulice Švermovy.
 2. 3. Žádost pana Sikory o pozemek pro výstavbu garáže. Výbor prodiskutoval navržená umístění nové garáže a žádné z navrhovaných míst k využití nedoporučuje.
 3. 4. Návrh na odkup sportovní haly v lokalitě Na mlíčníku. Výbor prodiskutoval nabídku realitní kanceláře na odkup sportovní haly. Vzhledem k tomu, že se hala nachází daleko od všech škol a není tedy využitelná při výuce, nedoporučuje výbor její koupi.
 4. 5. Žádost paní Křížkové o povolení k vybudování bezbariérové rampy pro invalidní osobu v lokalitě nové sídliště. Výbor souhlasí s pronájmem části pozemku potřebné pro tuto konstrukci za 1kč ročně.
 5. 6. Návrh firmy Hanka Mochov s.r.o. na vzájemný výkup pozemků pod starou a novou komunikací v lokalitě u vodárny. Záměr odpovídá plánovací smlouvě, a proto jej výbor doporučuje schválit.
 6. 7. Žádost pana Stejskala o převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na novém sídlišti. Výbor nedoporučuje vyhovět žádosti a trvá na schválených pravidlech pro pozemky pod plechovými garážemi.
 7. 8. Návrh pana Hory na odprodej souboru pozemků v Litoli za bývalým cukrovarem. Výbor uvítal skutečnost, že pan Hora snížil nabízenou cenu. Výbor doporučuje schválit výkup celého souboru pozemků za cenu 30 Kč /1m2.
 8. 9. Výbor vzal na vědomí dopis z UZSVM ČR ohledně převodu pozemků pod místními komunikacemi. Předpokladem převodu pozemků je zanesení místních komunikací do pasportu.
 9. 10. Výbor byl seznámen s rozhodnutím zastupitelstva města ohledně záměru na prodej části městského pozemku paní Messnerové. Výbor vzal na vědomí geometrický plán a doporučuje vypsat záměr na prodej pouze té části pozemku, která se nachází před plotem městského stadionu. V opačném případě by se musel budovat nový plot.
 10. 11. Výbor vzal na vědomí informaci předsedy o tom, že soudní spor mezi ŘKC a státem o bývalý pionýrský areál byl ukončen a pozemek zůstane v majetku státu. Výbor doporučuje sledovat možnosti získání tohoto pozemku do majetku města.
 11. 12. Výbor projednal rozhodnutí zastupitelstva týkající se možného odkupu velkého nezastavěného pozemku, který se nachází uprostřed nového sídliště PMS za dráhou. Výbor byl informován o tom, že starosta již s makléři jednal a dostal informaci, že jeden spoluvlastník zemřel a nyní probíhá dědické řízení a prodej je tedy pozastaven do vyřešení této záležitosti. Výbor vzal informaci na vědomí.

Zapsal: Hynek Fajmon, 16. 3. 2018

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.