+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

od 17 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: Fajmon, Gregor, Tlamichová, Javorčíková,  Ertner,  Vlček, Bláhová, Hančová, Smejkal, Spieszová. Hercík

Omluveni: Otava

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

 1. Seznámení s jednotlivými členy, seznámení s  činností výboru, stanovení následujících termínů jednání: 6.2.2019,10.4.2019,19.6.2019 vždy od 18:00. Výbor projednává nejen záležitosti spojené s obchvatem, ale i majetkové, nemovitosti, digitalizaci katastru obce, pozemkové úpravy.
 2. Současná situace okolo obchvatu města:
 1. Výbor byl seznámen s aktuálním stavem podané žádosti o územní rozhodnutí
 2. Výbor je velice překvapen dopravním řešením na trase západ-východ napojení silnice3.třídy č. 331 Stratov-Lysá 
 3. c) Výbor souhlasí za předpokladu, že napojení bude financováno z rozpočtu kraje v celé výši
 1. Projednání užívání pozemku parc. č. 2163 k.ú. Lysá nad Labem a budovy na tomto pozemku bez nájemního vztahu. Je nutné řešit, protože město nemá přístup k této budově po obecním pozemku.Potom doporučuje zahájit jednání s panem Stříbrným a navrhnout tyto varianty řešení:
 2. Výbor navrhuje vypracování znaleckého posudku s uvedením ceny vyhláškové.
 1. Prodej pozemku a budovy panu Stříbrnému za vyhláškovou cenu
 2. Pronájem panu Stříbrnému za cenu obvyklou
 3. Zřídit věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku pana Stříbrného a získat tak přístup k nemovitosti v majetku města
 1. Informace o termínu 14. 12. 2019 – do tohoto data je možné zaslat panu místostarostovi J. Havelkovi návrhy na změnu Územního plánu
 2. Pozemkové úpravy: opětovně byli osloveni majitelé zemědělských pozemků v lokalitě Litol a Lysá nad Labem. Jednání bylo zahájeno s několika dalšími majiteli. Pokud dojde k dohodě, potom dle informací od paní Javorčíkové v Litoli již bude splněna podmínka 50%, v katastru Lysán.L. tato podmínka naplněna není. Paní Javorčíková zašle členům výboru seznam majitelů pozemků a členové výboru se pokusí využít osobních vazeb pro získání potřebného podílu 50%.
 3. Digitalizace katastru obce: Katastrální úřad oznámil, že je hotov s digitalizací intravilánu, započne s lokalitami Řehačka a Byšičky a poté bude digitalizovat extravilán. Vše by mělo být dokončeno cca koncem roku 2019-2020 
 4.  

Zapsala: Tlamichová Naďa

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.