+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

na radnici

Přítomni: Tlamichová, Ertner, Fajmon, Gregor, Javorčíková

Omluveni: Smolíková

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující program:

 1. Členové výboru se od 18hodin zúčastnili jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Borek v Litoli na téma vybudování lesoparku. Během jednání se probírala možnost spolupráce města a vlastníků pozemků v lokalitě Borek na společném postupu při budování lesoparku, který je zanesen v územním plánu.Výbor po skončení jednání k lesoparku projednal svůj program následovně:
 2.  
 3.  
 4. Žádost pana Palyzy o dodatek k pachtovní smlouvě v lokalitě ke Stratovu. Výbor s návrhem souhlasí.
 5. Žádost pana Kaplana o odprodej jeho podílu na pozemku v trase obchvatu. Výbor s návrhem souhlasí.
 6. Žádost manželů Čapkových o odprodej obecního pozemku. Výbor nesouhlasí s odprodejem a doporučuje pronájem menší části pozemku.
 7. Zpráva o prodeji podílu na RD ve Dvorcích od UZSVM ČR. Výbor bere na vědomí a konstatuje, že o tento majetek nemá město zájem, jelikož jej k ničemu nepotřebuje.
 8. Žádost paní Sadílkové o prodej části pozemku v Husově ulici ke zřízení chodníku. Výbor doporučuje část pozemku pro chodník vykoupit. Je třeba vzít v úvahu, že je již vybudován vjezd na náklady paní Sadílkové a skutečnost, že se jedná pouze o cca 37 m2. Výbor doporučuje jednat o ceně a nabídnout 250 Kč/1m2. Zároveň výbor doporučuje věc projednat na ZM dne 21. 2. 2018 a pozvat paní Sadílkovou k účasti.
 9. Další postup k získání pozemku se studnou v Žižkově ulici od ČR. Výbor s návrhem odboru souhlasí.
 10. Výbor byl seznámen s návrhem SŽDC na odkup vstupních objektů podchodu od města za cenu dle znaleckého posudku cca 27 milionů Kč. Výbor upozorňuje na následující skutečnosti: A. Podchod a vstupní objekty byly vybudovány v letech 1995-2001 za celkovou částku cca 140 milionů Kč z čehož podíl města nebo jím získaných prostředků představoval částku převyšující 80 milionů Kč, B. Město je u obou vstupních objektů spolumajitelem s ČD a.s. a město tedy musí brát v úvahu předkupní právo tohoto spolumajitele. C. Zastupitelstvo města vyjádřilo svým usnesením snahu o majetkoprávní vypořádání této záležitosti ale s tím, že město získá náhradou i některé pozemky ve vlastnictví SŽDC v lokalitě okolo nádraží. Především se jedná o pozemek p. č. 3483/2 na kterém město vybudovalo parkoviště a autobusové zastávky. Minimálně tento pozemek by měl být předmětem dohody. D. V případě prodeje vstupních objektů doporučuje výbor nechat zhotovit ještě jeden znalecký posudek a dále doporučuje zřídit trvalé věcné břemeno práva průchodu pro veřejnost.
 11. Žádost paní Mesnerové o odprodej pozemku od města v Komenského ulici. Výbor souhlasí s prodejem části pozemku před domem tak, aby došlo k zarovnání uliční čáry. S prodejem bočního pozemku výbor nesouhlasí.
 12. Výbor byl seznámen s výsledky dražby pozemku na Řehačce. Výbor bere na vědomí skutečnost, že jiný zájemce nabídl vyšší cenu.
 13. Výbor byl informován o stavu prodeje pozemku státu v Sojovické ulici pod nemovitostmi města. Výbor bere informaci na vědomí a potvrzuje své dřívější stanovisko, že město má v této záležitosti uplatnit své předkupní právo.
 14. Výbor diskutoval o dalším postupu při budování lesoparku Borek. Výbor doporučuje zastupitelstvu nechat zpracovat dle požadavků územního plánu tzv. územní studii pro toto území.
 15. Výbor diskutoval o možnostech vybudování dočasného propojení Lysé a Litole v době opravy nadjezdu. Výbor doporučuje využít stávající polní cestu spojující ulici Poděbradovu v Lysé s ulici K borku v Litoli. Tuto polní cestu doporučuje výbor upravit recyklátem nebo štěrkem nebo panely tak, aby byla sjízdná pro osobní automobily.
 16. Výbor vzal na vědomí informaci od p. ing. Gregora, že kraj pověřil projekční firmu, která kreslí obchvat i provedením majetkoprávního vypořádání včetně podání návrhů na vyvlastnění.
 17. Další zasedání výboru se uskuteční dne 14. 3. 2018 od 18 hodin na radnici.

Zapsal: Hynek Fajmon, 2. 2 2018

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.