+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Romana Smolíková, Naďa Tlamichová, Petr Gregor, Jindřich Ertner, Jana Javorčíková,

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body:

 1. Návrh na výkup pozemku p. č. 3623/9 v ulici Čechova v trase komunikace a chodníku za 100 Kč/1m2. Výbor s návrhem souhlasí a doporučuje jej ZM schválit.

 2. Žádost o pronájem pozemku p. č. 323/25 o výměře 842m2. Výbor se zveřejněním záměru souhlasí.

 3. Žádost o prodej pozemku p. č. 3537/2 o výměře 11114 m2 – lesní cesta mezi Dvorcema a Karlovem. Výbor nedoporučuje prodávat tento pozemek Lesům ČR z důvodu potřebnosti pro město a jeho záměry.

 4. Žádost o stanovisko k převodu pozemků v lokalitě Drážky. Výbor podrobně projednal celou záležitost a podporuje návrh usnesení dle písemného materiálu. V bodu 5 usnesení doporučuje doplnit větu: „Nicméně pokud se okolnosti změnily, uplatňuje ZM a RM nové projednání věci.“ V bodu 7 usnesení doporučuje výbor doplnit za slovo: „…byl doručen“ text: „v roce 2014“.

 5. Žádost pana Kopejtka ohledně doplnění textu smlouvy o smlouvě budoucí o jeho požadavky. Výbor souhlasí se všemi požadavky pana Kopejtka a jejich zařazení do textu smlouvy.

 6. Žádost Krajského pozemkového úřadu týkající se zrušení některých pomístních názvů v připravované pozemkové úpravě v obci Přerov nad Labem. Výbor s žádostí souhlasí.

 7. Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 v ulici Čechova. Výbor s návrhem souhlasí.

 8. Žádost Osadního výboru Řehačka týkající se získání pozemků p. č. 1110/1 od Lesů ČR a p. č. 1478/3 od UZSVM ČR pod místními komunikacemi v osadě do majetku města. Výbor souhlasí s podáním žádosti o převod těchto pozemků do majetku města.

 9. Informace o uvalení exekuce na pozemky p. Weisse v trase obchvatu města, které jsou již schváleny k výkupu. Výbor bere informaci na vědomí.

 10. Informace od ČD, že bude požadovat zapracovat do smlouvy kupní na pozemek určený k zástavbě tzv. BikeTower věcné břemeno ve prospěch SŽDC s. o.. Výbor bere na vědomí a projedná na dalším zasedání, až bude připraven písemný materiál.

 11. Výbor projednal otázku plnění usnesení ZM týkající se převodu pozemků Povodí Labe s. p. pod místními komunikacemi na město. Paní Javorčíková informovala výbor o tom, že Povodí Labe vyžaduje, aby pozemky byly vedeny v městském pasportu místních komunikací a v technické mapě města. Úřad nyní vybrané pozemky postupně řeší. Výbor vzal informaci na vědomí.

 12. Různé: Paní Smolíková upozornila na špatný technický stav zatrubněného potoka v trase od Penny Marketu k ulici 9. května. Výbor doporučuje vyvolat jednání s Povodím Labem o stavu vodoteče v celém úseku v intravilánu města s žádostí o zlepšení jejího stavu. Pan Ertner navrhl, aby byla opětovně otevřena otázka vypuštění plochy pro výstavbu dopravního terminálu – bývalý MAERSK z územního plánu. Dále pan Ertner navrhl, aby se zastupitelstvo vyjádřilo k otázce budování ochranné zeleně v lokalitě za Borkem, která je obsažena v územním plánu. Obě záležitosti by měly ulehčit budování obchvatu města. Výbor doporučuje, aby se těmito podněty zastupitelstvo zabývalo.

Zapsal: Hynek Fajmon, 1. 5. 2017
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.