+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Naďa Tlamichová, Petr Gregor, Jana Javorčíková
Omluveni: Romana Smolíková

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:
  1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek pana Fišera p. č. 2867/2 a p. č. 1409 v trase obchvatu města. Výbor doporučuje smlouvu uzavřít. Dále doporučuje zpřesnit text v odstavci A týkající se výstavby náhradní chaty. Cena za náhradní chatu musí být adekvátní době výstavby a odpovídat i charakteru a ceně nahrazované nemovitosti.

  2. Výkup pozemku PK 2679 od pana Černohorského. Výkup je dle standardních podmínek. Výbor doporučuje schválit.

  3. Paní Javorčíková informovala výbor o úmrtí pana Pýchy. Výkup jeho pozemku v trase obchvatu již byl schválen, ale smlouva dosud nebyla uzavřena. Proto se nyní bude muset počkat na výsledek dědického řízení a následně bude výkup předložen k projednání znova do zastupitelstva. Výbor bere informaci na vědomí.

  4. Smlouva o smlouvě budoucí kupní s panem Rambouskem. Výbor se podrobně seznámil se skutečným stavem dle aktuálního geodetického zaměření trasy obchvatu v místě pozemku pana Rambouska. Výbor konstatuje, že není potřeba uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí. Obchvat se nebude dotýkat žádné budovy pana Rambouska. Vzhledem k tomu doporučujeme schválit standardní kupní smlouvu na skutečně potřebnou část pozemku dle aktuálního zaměření.

  5. Žádost pana Drahotského o prodej pozemku města PK 1471/1 v lokalitě Řehačka. Výbor prodej nedoporučuje z důvodu potřebnosti pozemku pro záměry města.

  6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní s panem Maudrem v lokalitě Za zámkem. Výbor konstatuje, že silnici v této lokalitě chtělo město postavit již v roce 2000. Nesouhlas pana Maudra vedl k tomu, že se postavila pouze část komunikace. S navrženým postupem výbor souhlasí.

  7. Vize mobility města Lysá nad Labem – výbor projednal na základě úkolu ze ZM materiál pana Robeše s názvem „Vize mobility města Lysá nad Labem“. Výbor konstatuje, že dokument tohoto typu město nepotřebuje. Pan Gregor uvedl, že by se mělo uvažovat o dopravním generelu. Pokud by se dokument takového typu měl zpracovávat, tak výbor žádá, aby do něj byla zapracována jako hlavní priorita města v oblasti dopravy výstavba obchvatu města. Cílem výstavby obchvatu je oddělení transitní dopravy od dopravy místní a s tím související následné zlepšení kvality bydlení a stavu životního prostředí ve městě. Výbor dále zásadně nesouhlasí s omezením rychlosti dopravy ve městě na 30 km/h.

  8. Výbor projednal návrh Hynka Fajmona na podání žádosti o pozemky Povodí Labe s.p. na kterých se nacházejí komunikace II. , III. třídy a místní komunikace. Výbor s návrhem souhlasí.

Zapsal: Hynek Fajmon, 17. 3. 2017
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.