+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na MěÚ Lysá nad Labem

Přítomni: Petr Gregor, Naďa Tlamichová, Hynek Fajmon, Romana Smolíková, Jindřich Ertner, Jana Javorčíková,

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:

 1. Návrh na doplnění kupní smlouvy na pozemek pod BikeTower o věcné břemeno pro SŽDC. Výbor doporučuje upravit smlouvu v tom smyslu, že se kupní cena zaplatí až po podpisu smlouvy. Výbor schvaluje návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu pro SŽDC.

 2. Žádost pana Francána o odkup části městského pozemku p. č. 3451/52. Výbor nedoporučuje ani prodej a ani pronájem požadovaného pozemku.

 3. Návrh na výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15 v lokalitě Na zemské stezce a u podchodu. Výbor konstatuje, že se jedná o opakovanou snahu vykoupit pozemky pod silnicí a pod chodníkem pro město. Výbor doporučuje návrh schválit.

 4. Návrh na bezúplatný převod pozemků SPÚ v Poděbradově ulici na město. Výbor doporučuje návrh schválit.

 5. Paní Javorčíková informovala výbor o tom, že v případě výkupu pozemků v trase obchvatu od pana Weise byla zahájena další exekuce. Výbor vzal informaci na vědomí.

 6. Žádost pana Birhanzla o prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemky města v lokalitě Hrabanov do ledna 2018. Výbor nedoporučuje vyhovět žádosti. Pan Gregor požaduje k materiálu vyjádření městského právníka.

 7. Žádost pana Konečného o odkup pozemku podél silnice před závodištěm. Výbor prodej nedoporučuje.

 8. Výbor diskutoval o aktuálním stavu výkupu pozemků v trase obchvatu a přípravě projektové dokumentace. Výbor doporučuje zastupitelstvu města učinit další oficiální nabídku odkupu majitelům všech dosud nevykoupených pozemků v trase obchvatu za stejných podmínek, jako tomu bylo v roce 2016 a 2015.

 9. Výbor diskutoval o stavu digitalizace katastru města. Paní Javorčíková se dotáže na KÚ na aktuální postup úřadu v této věci. Výbor projedná stav digitalizace v září 2017.

 10. Výbor diskutoval o stavu pozemkových úprav v katastru města. Bylo konstatováno, že počet souhlasů k zahájení pozemkových úprav se nezvýšil. Výbor se bude záležitostí zabývat v září 2017.

 11. Výbor diskutoval o možnostech vzniku lesoparku mezi tratí Lysá-Nymburk, budoucím obchvatem města a Borkem, který je zanesen v platném územním plánu města. Byly definovány dvě možnosti postupu: A. město začne pozemky vykupovat od soukromých vlastníků a následně provede zalesnění. B. město nabídne majitelům pozemků finanční příspěvek na zalesnění těchto pozemků. Výbor doporučuje zastupitelstvu záležitost k projednání. Pan Ertner návrh projedná s místostarostou města a připraví v písemné podobě.

 12. Paní Smolíková se dotazovala na rekonstrukci silnice v ulici Na výsluní. Výbor diskutoval aktuální stav majetkového vypořádání v této lokalitě.

 13. Další termíny zasedání výboru: 13. září 2017, 25. října 2017, 6. prosince 2017 vždy od 18 hodin.

Zapsal: Hynek Fajmon, 15. 6. 2017Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.