+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici

Přítomni: Fajmon, Tlamichová, Smolíková,

Omluveni: Gregor, Ertner,

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body: 1. Žádost pana Hory a paní Rouskové o odprodej pozemku města v ulici Dolejší o výměře 45 m2 za cenu 500 Kč/1m2. Výbor s návrhem souhlasí, jelikož dojde k zarovnání uliční čáry a město pozemek k ničemu nepotřebuje.

 2. Žádost pana Hory a paní Rouskové a paní Nohejlové o odprodej částí pozemku města v lokalitě Litol mezi ulicí Dolejší a litolskou svodnicí. Výbor po diskusi doporučuje zachovat přístup k potoku a tedy prodat pouze část požadovaného pozemku v zadní části tak, aby podél potoka byl zachován pozemek města.

 3. Žádost pana Hodbodě a SVJ Slunéčkova o odprodej části pozemku města v lokalitě Slunéčkova ulice u nové výstavby. Výbor po diskusi nedoporučuje odprodej pozemku. Výbor doporučuje pozemek pronajmout SVJ Slunéčkova, jelikož je součástí nového komplexu.

 4. Návrh Povodí Labe na zvýšení ceny za pozemky v lokalitě Řehačka. Zastupitelstvo města již výkup pozemku schválilo, nyní jde pouze o zvýšení ceny dle nové metodiky Povodí Labe. Celkový nárůst ceny oproti schválené činí cca 10 000 Kč. Výbor doporučuje s návrhem souhlasit, jelikož pozemek město potřebuje.

 5. Žádost pana Plachého o odkup pozemku města v lokalitě Komenského ulice u sportovního areálu. Výbor s prodejem pozemku nesouhlasí, protože bude potřeba pro dokončení městského sportovního areálu.

 6. Návrh na smluvní vypořádání pozemků pod komunikacemi mezi městem a krajem. Výbor s návrhem souhlasí a doporučuje jej schválit.

 7. Výbor byl informován o tom, že UZSVM ČR nyní nabízí k prodeji státní pozemky v Sojovické ulici pod nemovitostmi v majetku města Lysá nad Labem (areál chovatelů). Výbor doporučuje využít předkupního práva města na tyto pozemky a doporučuje zastupitelstvu schválit k tomu příslušné usnesení.

 8. Výbor byl informován o tom, že Povodí Labe již odsouhlasilo bezúplatný převod pozemků pod komunikací v ulici Brandlově.

 9. Výbor byl informován o aktuálním stavu získaných souhlasů pro zahájení pozemkových úprav. Výbor tuto záležitost projedná na dalším zasedání podrobně a doporučí zastupitelstvu další postup.

 10. Výbor byl informován o aktuálním stavu digitalizace katastru města. Výbor tuto záležitost projedná na dalším zasedání podrobně a doporučí zastupitelstvu další postup.

 11. Výbor byl informován o tom, že se podařilo vykoupit pozemek v trase obchvatu města, jehož majitel byl v exekuci.

 12. Výbor diskutoval o informaci paní Smolíkové o špatném technickém stavu zatrubněné vodoteče v lokalitě Mlíčník a ulice U nadjezdu. Výbor doporučuje, aby starosta kontaktoval s žádostí o nápravu Povodí Labe, kterému vodoteč patří.

Zapsal: Hynek Fajmon, 17.9.2017

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.