+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici v Lysé nad Labem

Přítomni: Hynek Fajmon, Naďa Tlamichová, Romana Smolíková, Petr Gregor, Jana Javorčíková

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:

1.       Předseda výboru informoval o rezignaci paní Caroline Chudobové na členství ve výboru z důvodu nástupu do pracovního poměru na radnici. Výbor bere rezignaci na vědomí. Výbor rovněž žádá zastupitelstvo města, aby vyzvalo volební strany k doplnění výboru, protože má nyní již jen 4 řádné členy.

2.       Předseda výboru informoval o jednání u náměstka hejtmanky pro dopravu pana ing. Petrtýla o stavu a dalším postupu přípravy stavby obchvatu ve městě.

3.       Výbor projednal žádost pana Václava Nováka o výkup zbytkové části pozemku na trase obchvatu města. Výbor souhlasí s výkupem dle požadavku pana Nováka a doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.

4.       Výbor projednal žádost paní Petry Římanové týkající se výkupu městského pozemku ve vnitrobloku na Kačíně. Výbor s návrhem souhlasí a doporučuje jej ke schválení.

5.       Výbor projednal žádost paní Jiřiny Šimonkové o de facto směnu pozemků v trase obchvatu v Litoli za náhradní pozemek k umístění reklamního zařízení. Výbor s navrženým řešením spočívajícím v nabídce podobného pozemku u silnice Lysá-Milovice souhlasí a doporučuje jej ke schválení.

6.       Návrh na podání žádosti o státní pozemek pro výstavbu retenční nádrže v lokalitě za hřbitovem. Výbor souhlasí s navrženým postupem a podáním žádosti na SPÚ dle návrhu odboru.

7.       Výbor projednal zprávu o aktuálním stavu výkupu pozemků v trase obchvatu. Výbor bere zprávu na vědomí.

8.       Výbor projednal návrh na revokaci usnesení týkající se prodeje pozemku od paní Pozníčkové a Brejchové dle aktuálního stavu vlastnictví. Výbor s návrhem souhlasí a doporučuje jej schválit.

9.       Výbor projednal návrh na výkup pozemku od Českých drah a.s. na výstavbu parkovací věže. Výbor k návrhu nepřijal žádné stanovisko.

10.   Výbor projednal návrh na prodej pozemků pod trafostanicemi firmě ČEZ. Výbor s návrhem souhlasí a doporučuje jej ke schválení.

11.   Výbor projednal žádost manželů Pažoutových o odprodej části městského pozemku z komplexu městských nemovitostí Na Františku-Sojovická. Výbor s odprodejem části městského pozemku nesouhlasí, protože by tím byla ohrožena možnost využití celého komplexu pro potřeby města.

12.   Výbor projednal žádost MS Development s.r.o. o prodej pozemků v okolí nově postavených domů Ve Slunéčkově zahradě na pozemcích MS Development s.r.o. za symbolickou cenu. Výbor konstatoval, že tento převod nevyplývá ze smlouvy a není povinností města. Nicméně výbor doporučuje tyto pozemky městem převzít s výjimkou pozemku p. č. 493/7. Tento pozemek nenavazuje na žádné městské komunikace a výbor doporučuje jej majetkově řešit až po dokončení Šporkova domu.

13.   Paní Jana Javorčíková informovala výbor o tom, že od 1. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku a na základě jejího paragrafu 16, odst. 8 je možno nově bezúplatně převést pozemky na kterých se nachází komunikace II. nebo III. třídy nebo místní komunikace do majetku města nebo obce. Město o to musí projevit zájem. Díky tomu nebude nutné platit Povodí Labe za pozemek pod místní komunikací v Brandlově ulici jak již zastupitelstvo schválilo. Výbor doporučuje připravit soupis takových pozemkových případů na další jednání výboru. Jedná se například o pozemek Povodí Labe pod křižovatkou u nadjezdu na straně u Penny marketu. Mohlo by se to ale týkat rovněž některých pozemků ve vlastnictví SŽDC. Následně výbor doporučí o takové pozemky žádat.

14.   Výbor projednal aktuální stav nebytových prostor bývalé lékárny v DPS na Masarykově ulici. Výbor doporučuje co nejdříve tyto prostory adekvátně využít a nenechávat je dále bez užitku.

15.   Výbor projednal aktuální situaci ohledně připravované rekonstrukce nadjezdu. Výbor bere na vědomí posunutí termínu realizace.

16.   Termíny dalších zasedání výboru byly stanoveny následovně: 15.3.2017, 26.4.2017, 14.6.2017 vždy od 18 hodin na radnici.

Zapsal: Hynek Fajmon, dne 3. 2. 2017
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.