+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici v Lysé nad Labem

Přítomni: Gregor, Smolíková, Tlamichová, Ertner, Fajmon, Javorčíková,Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:
  1. Žádost manželů Furgalákových o odkup městského pozemku o výměře cca 1m2 v lokalitě Na Rybníčku. Výbor doporučuje žádosti vyhovět.
  2. Úprava vlastnických vztahů v lokalitě Řehačka. Bylo zjištěno, že 3 městské pozemky jsou připloceny k soukromým parcelám. Výbor doporučuje schválit návrh na uzavření nájemních smluv.
  3. Žádost několika občanů z Dvorců na výstavbu veřejného osvětlení a opravu cesty. Výbor doporučuje schválit výstavbu 2 osvětlovacích bodů a provést provizorní opravu cesty. Výbor doporučuje zařadit kompletní opravu cesty do pozemkové úpravy.
  4. Pozemky státu pod městskými budovami v Sojovické ulici. Výbor vzal na vědomí informaci o tom, že bylo vypsáno nové VŘ se sníženou cenou o 200 000 Kč. Výbor potvrzuje své předchozí stanovisko, že město by mělo využít své předkupní právo v případě, že se přihlásí nějaký zájemce o koupi. Cílem města je sjednotit vlastnictví pozemků a budov v tomto areálu.
  5. Vyjádření UZSVM k žádosti města o převod pozemků p.č. 514/21 a p.č. 514/8 v Poděbradově ulici. Výbor bere na vědomí, že žádat o převod je možné až po výstavbě chodníku.
  6. Vznik lesoparku v Litoli u obchvatu. Výbor byl seznámen s přehledem vlastnických vztahů v lokalitě. Dle územního plánu má být zalesněno 14,9 hektaru pozemků. V lokalitě město vlastní tři pozemky o celkové výměře cca 9600 m2. Výbor doporučuje uskutečnit v lednu 2018 pracovní jednání s vlastníky pozemků. Výbor dále doporučuje využít pozemky města p.č. 40/1 a p.č. 40/16 k zalesnění dle platného územního plánu.
  7. Výbor vzal na vědomí informaci o zpracovaném přehledu vlastnických vztahů v lokalitě u Kovony a v lokalitě za cukrovarem, kde má dle územního plánu vzniknout park a pás zeleně.
  8. Výbor byl informován o stavu získaných souhlasů pro zahájení pozemkových úprav v Lysé nad Labem. K 30. 9. 2017 je stav v Lysé nad Labem následující: Celková plocha pozemků v extravilánu je 1788,01 hektaru. K zahájení úprav je nutné získat souhlas vlastníků o výměře nejméně 50% tj. 894,005 hektaru. Zatím byl získán souhlas vlastníků pozemků o výměře 778,8902 hektarů, což je 87,12%. K zahájení pozemkové úpravy chybí souhlas vlastníků pozemků o výměře 115,11 hektarů. V případě katastrálního území Litol je situace následující: Celková plocha pozemků v extravilánu je 194,837 hektarů, K účasti je potřeba souhlas vlastníků 97,4185 hektarů. K 19. 6. 2017 byl získán souhlas vlastníků 92,5682 hektarů, což je 95%. Chybí zde získat souhlas vlastníků 4,85 hektarů. Výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit a realizovat nové oslovení vlastníků pozemků s žádostí o souhlas. Osloveni by měli být dopisem všichni majitelé, kteří dosud svůj souhlas nezaslali a dále všichni majitelé pozemků o výměře větší než 5000 m2.
  9. Výbor diskutoval o aktuálním stavu digitalizace katastru města. Z diskuse vyplynulo, že proces digitalizace je značně zpožděný. Do konce letošního roku měl být digitalizován celý intravilán města. Tohoto cíle se nepodaří dosáhnout, jelikož celé velké oblasti například u tenisových kurtů nebo u vodárny nebo bývalé šlechtitelské stanice dosud digitalizovány nejsou. Digitalizovány nejsou ani Dvorce a Byšičky a Řehačka a téměř vůbec není digitalizový extravilán města. Výbor proto doporučuje, aby byla dopisem starosty na vedení katastrálního úřadu požadována náprava a podstatné zrychlení prací.
  10. Termíny zasedání výboru v 1. pol. 2018 byly schváleny takto: 31. 1. 2018, 14. 3. 2017, 2. 5. 2017, 6. 6. 2017 vždy od 18 hodin na radnici.
Zapsal: Hynek Fajmon, 10. 12. 2017
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.