+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

na radnici v Lysé nad Labem

Přítomni: Fajmon, Gregor, Smolíková, Tlamichová, Javorčíková, Kopecký

Omluven: Ertner

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující záležitosti:

 1. Předseda výboru informoval o jednání s projektanty obchvatu, které proběhlo na radnici dne 17. 10. 2017. Kraj vybral projekční firmu Pragoprojekt a.s., která nyní připravuje aktuální verzi PD pro obchvat. Vychází přitom z projektu téže firmy zpracovaného v roce 2006. Podle projektanta bude navrhovaná rychlost obchvatu 70km/h a trasa se nebude nijak měnit. K diskusi bylo kolik udělat kruhových křižovatek v trase obchvatu. Nakonec bylo dohodnuto, že budou pouze tři a to u skleníků v Litoli, u STK a u autosalonu Tichý. Projektanti sdělili, že chtějí do jara získat stavební povolení. Zástupce kraje uvedl, že má zajištěné finance a hodlá stavbu realizovat jako celek bez etap. Výbor vzal informaci na vědomí.

 2. Výbor projednal návrh na účast města při výkupu pozemků ve vlastnictví státu v lokalitě Řehačka (břeh a cesta kolem vodní plochy). Výbor doporučuje, aby se město o pozemky ucházelo ve VŘ.

 3. Výbor projednal žádost ČRS (rybáři) o zvětšení rozsahu pronajatých pozemků v lokalitě Mršník v Litoli s tím, že zajistí ochranu břehů a instalují dřevěné oplocení. Výbor doporučuje žádost přijmout.

 4. Výbor projednal návrh na darovací smlouvu mezi městem a Povodím Labe na darování pozemku pod komunikací v ulici Brandlova. Výbor návrh doporučuje schválit.

 5. Výbor projednal materiál ing. Kopeckého o možnostech bytové výstavby PMS v areálu bývalého ČSAD mezi radnicí a Masarykovou školou. Výbor k této záležitosti přijal následující stanovisko: A. Nedoporučujeme jakékoliv využití objektu města č.p.1745 včetně pozemku p .č.29/8 pro záměr bytové výstavby firmy PMS. B. Výbor upozorňuje na již dnes dopravně komplikovanou situaci před Masarykovou školou, která by se v případě výstavby bytových domů dále zhoršila a došlo by ke zvýšení prašnosti a hluku.

 6. Výbor projednal návrh pana Ertnera na vybudování lesoparku mezi železniční tratí na Nymburk, Borkem a budoucím obchvatem. Rada města uložila zpracovat seznam pozemků a jejich vlastníků k případnému oslovení. Paní Javorčíková informovala, že se nyní město bude dotazovat Krajského úřadu Str. kraje na reálnost převodu nyní zemědělské půdy na půdu lesní. Další kroky budou činěny dle stanoviska orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.

 7. Výbor byl seznámen s pokračováním záležitosti pronájmu městského pozemku v lokalitě Slunéčkova zahrada. Zastupitelstvo v této věci rozhodlo, že se pozemek nebude prodávat a pronajme se SVJ Slunéčkova. Výbor vzal na vědomí žádost o pronájem ze strany pana Hodbodě i SVJ a potvrdil, že trvá na svém původním stanovisku, že pozemek se má pronajmout SVJ. S tímto stanoviskem nesouhlasí člen výboru pan Gregor.

 8. Výbor projednal návrh pana Fajmona na výkup pozemků p. č. 610/91 a p. č. 610/90 v ulici Křižíkova. Pozemky jsou v majetku manželů Procházkových. Navrhuje se jejich výkup vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikace. Výbor návrh doporučuje schválit.

 9. Další jednání výboru se uskuteční dne 6. 12. 2017 od 18 hodin na radnici.

  Zapsal: Hynek Fajmon, 19. 10. 2017,

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.