+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18h na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Naďa Tlamichová, Petr Gregor, Jana Javorčíková

Omluveni: Romana Smolíková

Výbor byl usnášeníschopný. Výbor projednal jednotlivé písemně předložené návrhy následovně:

1.       Žádost pana Nožíře o prodej městských pozemků v katastru obce Ostrá u chatové osady u Labe. Výbor prodej pozemků nedoporučuje schválit. Jedná se o velké ucelené území v majetku města Lysá nad Labem. Navrhovaným prodejem by město ztratilo přístup k dalším svým pozemkům v této lokalitě. Výbor doporučuje zastupitelstvu města pověřit komisi životního prostředí prodiskutovat možnosti lepší správy a využití tohoto majetku města.

2.       Žádost pana Špitálského o prodej pozemků pod obchvatem a odkup městských zemědělských pozemků v katastru obce Přerov nad Labem a v katastru Litole. Výbor s navrženým řešením souhlasí a doporučuje je schválit. U odkupu části pozemku p. č. 14/14 je potřeba přesně specifikovat odkupovanou část tak, aby nekolidovala se záměry územního plánu v této lokalitě (zachování průchodu od Litole k Labi).

3.       Žádost pana Tangla o odprodej pozemků pod obchvatem. Žádost je zcela v souladu se schválenými pravidly. Výbor doporučuje výkup schválit.

4.       Žádost paní Nohové, pana Vondráka a FP Majetková s.r.o. o odprodej pozemků pod obchvatem. Žádost je v souladu s pravidly. Výbor doporučuje výkup schválit.

5.       Žádost pana Vodňanského a FP Majetková s.r.o. o odprodej pozemků pod obchvatem. Žádost je v souladu s pravidly. Výbor doporučuje výkup schválit.

6.       Žádost manželů Suchých o prodej pozemků pod obchvatem a odkup městských zemědělských pozemků pod VELAZEM. Výbor s navrženým řešením souhlasí.

7.       Žádost paní Pozníčkové a paní Brejchové o prodej pozemků pod obchvatem. Návrh je zcela v souladu s pravidly. Výbor doporučuje schválit.

8.       Žádost paní Stehlíkové o odprodej pozemků pod obchvatem. Výbor bere na vědomí oznámení o vlastnictví většího podílu. Výbor doporučuje schválit výkup, jelikož je zcela v souladu s pravidly. Případné věcné břemeno na zbývajícím pozemku se bude řešit v rámci stavebního řízení, kde má paní Stehlíková možnost uplatnit a obhájit svoje zájmy.

9.       Žádost paní Vackové Jitky a paní Vackové Jany o odprodej pozemků pod obchvatem. Ve věci proběhlo dědické řízení a nyní obě spolumajitelky s prodejem pozemků městu za stanovených podmínek souhlasí. Výbor doporučuje výkup schválit.

10.   Žádost paní Ryšavé o prodej pozemků pod obchvatem. Žádost je v souladu s pravidly. Výbor doporučuje výkup schválit.

11.   Žádost paní Čálkové o prodej pozemků pod obchvatem. Výbor doporučuje výkup schválit dle navrženého řešení včetně výkupu cca 554m2 zbývajícího „hluchého místa“ za 20 Kč/1m2.

12.   Žádost paní Pechalové o věcné břemeno přístupu na městské pozemky v lokalitě Hrabanov. Výbor s žádostí nesouhlasí, jelikož by došlo ke znehodnocení městských pozemků. Výbor zastupitelstvu doporučuje žádost neschválit.

13.   Žádost paní Hlávkové o rozšíření záboru veřejného prostranství. Výbor bere na vědomí žádost a doporučuje žadatelce vyhovět.

14.   Žádost manželů Kleinerových o nové projednání odprodeje jejich pozemků v lokalitě ulice Ke Kovoně u železničního přejezdu. Výbor bere na vědomí nabízenou cenu 250Kč/1m2 a doporučuje schválit výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1220m2 za nabízenou částku. U pozemku p. č. 647/2 doporučuje výbor pokračovat v jednání o majetkoprávním vypořádání se SŽDC jako investorem nové trati a silnice.

15.   Výbor projednal písemnou zprávu předsedy týkající se možnosti proplatit náklady města související s výkupem pozemků a s pořízením projektové dokumentace pro stavební povolení. Výbor bere na vědomí, že poskytovatel dotace IROP uhradí až 90% uznatelných nákladů akce. Mezi tyto náklady patří i pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení a patří sem i náklady související s výkupem pozemků. Dle pravidel IROP ale může být žadatelem o dotaci pouze kraj nebo jeho organizace.

 

Výbor proto doporučuje zastupitelstvu města:

1.       pověřit starostu města jednáním s hejtmanem :

A.      o aktuálním stavu výkupu pozemků pro obchvat

B.      o dodatku ke smlouvě o spolupráci, kde se vyřeší otázka proplacení nákladů na výkup pozemků a pořízení projektové dokumentace tak, aby byly proplaceny poskytovatelem dotace IROP

 

Cílem je získat co největší část vynaložených nákladů zpět do pokladny města Lysá nad Labem. Předmětem tohoto dodatku musí být právně závazné potvrzení ze strany kraje, že nechá vysoutěžit projektovou dokumentaci, že město na to poskytne své peníze a že kraj následně po získání dotace příslušnou získanou částku vrátí městu. Podobně je potřeba ošetřit i otázku proplacení peněz vynaložených na výkup pozemků. Kraj by měl potvrdit, že pozemky potřebné pro obchvat od města odkoupí tak, aby tyto náklady mohl uplatnit v dotačním řízení.

 

Výbor dále podrobně diskutoval otázku dalšího postupu města po skončení lhůty pro výkup pozemků pod obchvatem, kterou zastupitelstvo města stanovilo na 30.6.2016. Výbor se shodl v tom, že je nutné pořídit právní studii na téma dalších možných kroků ze strany města. Dokument by měl přesně odpovědět na otázky, jaké má město možnosti při dalším výkupu pozemků včetně varianty vyvlastnění. Potřebujeme znát přesné termíny a postupy pro tato řízení tak, aby se reálně stihla podat žádost o dotaci.

 

Výbor doporučuje zastupitelstvu, aby nechala tento dokument vypracovat některé advokátní kanceláři, která má s touto problematikou zkušenosti. Výbor dále diskutoval o tom, kdo by měl vést další jednání o výkupu pozemků u těch vlastníků, kteří nereagovali na několikeré výzvy města. Výbor doporučuje, aby tímto jednáním byla pověřena některá advokátní kancelář.

16.   Výbor vzal na vědomí materiál o možném vykoupení pozemků firmy TESCO pro vybudování místní komunikace.

17.   Další jednání výboru se uskuteční dne 25.5.2016 od 18 hodin.

Zapsal: Hynek Fajmon, 2.5.2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.