+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Petr Gregor, Jana Javorčíková, Vladimír Kopecký

Omluveni: Naďa Tlamichová, Romana Smolíková

Výbor projednal písemně předložené materiály z odboru OSMI, materiály uložené k projednání zastupitelstvem města a materiály došlé po termínu rozeslání pozvánek.

1.       Předseda informoval výbor o jednání starosty u hejtmana ve věci dodatku ke smlouvě mezi městem a krajem. Starosta sdělil, že byl dne 25. 5. 2016 na jednání u hejtmana jednat o obchvatu města dle pověření ze zastupitelstva. Hejtman oznámil, že kraj připraví návrh dodatku ve smyslu žádosti města tak, aby se mohlo vypsat výběrové řízení na projektanta akce a zároveň to byl uznatelný výdaj v IROP.

2.       Žádost pana Birhanzla pozemky naproti VELAZu. Výbor bere na vědomí žádost a bere na vědomí, že bylo vyvěšeno na úřední desku. Výbor konstatuje, že jednat o smlouvě město může pouze s konkrétním zájemcem.

3.       Žádost paní Hronové – výbor vzal na vědomí dopis a doporučuje odboru OSMI písemně odpovědět v tom smyslu, že nabídka města dle standardních podmínek trvá do 30. 6. 2016.

4.       Žádost UZSVM o uzavření nájemní smlouvy na pozemky zastavěné v Sojovické ulici nemovitostmi ve vlastnictví města. Výbor konstatuje, že město by mělo i nadále mít zájem o odkoupení těchto pozemků. Dále výbor konstatuje, že je nutné UZSVM oznámit, že město má zájem využít celý tento areál k sociálním a zdravotním účelům a nikoliv k účelům komerčním. Žádáme, aby tato skutečnost byla zohledněna v ceně kupní i ve výši nájmu.

5.       Žádost ČEZ o odkoupení trafostanice v Brandlově ulici. Výbor souhlasí s odprodejem a doporučuje stanovit cenu z vyššího odhadu tj. 421 120 Kč.

6.       Žádost pana a paní Manhartových – výbor konstatuje, že žádost je v souladu s pravidly výkupu pozemků pod obchvatem a doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.

7.       Žádost paní Barákové – výbor konstatuje, že žádost je v souladu s pravidly výkupu pozemků pod obchvatem a doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.

8.       Žádost paní Slukové a Černohorské – výbor konstatuje, že žádost je v souladu s pravidly výkupu pozemků pod obchvatem a doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.

9.       Žádost paní Cerhové – výbor konstatuje, že žádost je v souladu s pravidly výkupu pozemků pod obchvatem a doporučuje žádost zastupitelstvu schválit.

10.   Žádost pana Tržického – výbor konstatuje, že žádost je v souladu s pravidly výkupu pozemků pod obchvatem a doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.

11.   Žádost pana Ohema a paní Hendrychové – výbor s výkupem pozemků žadatelů pod silnicí v ulici Muchově a Kupkově za nabízenou cenu 350Kč/1m2 nesouhlasí.

12.   Žádost SŽDC o výkup části pozemku p.č. 694/20 od města. Výbor nesouhlasí s odprodejem tohoto pozemku. Výbor doporučuje směnit tento pozemek za pozemky SŽDC v trase obchvatu města.

13.   Upřesnění usnesení zastupitelstva města – paní Javorčíková upozornila na to, že FP Majetková s.r.o. nerozumí přijatému usnesení z minulého zastupitelstva, kde není jasně zřejmé, že jejich požadavek byl odmítnut. Výbor doporučuje zastupitelstvu města udělat zpřesnění usnesení, kde to bude v souladu s přijatým postojem explicitně uvedeno.

14.   Žádost pana Jarolíma o prodej pozemku městu na vybudování silnice v Litoli v ulici K borku. Nabídka je na cca 260m2 za cenu 250 Kč/1m2. Výbor s nabídkou souhlasí s ohledem na potřebnost pozemku k vybudování zpevněné komunikace.

15.   Žádost paní Řehákové o převod nájmu garáže na syna. Výbor bere na vědomí a doporučuje postupovat dle schválených pravidel tj. vyhovět žadatelce.

16.   Stav výkupu pozemku Národního památkového ústavu pod obchvatem města. Paní Javorčíková seznámila výbor s korespondencí. NPÚ chce předat pozemek UZSVM a ten následně pozemek převede městu. Zatím není vyřešeno. Výbor doporučuje počkat do ukončení převodu na UZSVM.

17.   Žádost pana Nováka – výbor konstatuje, že žádost je v souladu s podmínkami výkupu pozemků pod obchvatem a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

18.   Výbor diskutoval o aktuálním stavu výkupu pozemků pod obchvatem a o dalším postupu. Nepřijal v této věci žádné usnesení.

19.   Termín další schůze nebyl stanoven. Výbor pověřil předsedu svolat výbor dle potřeby během měsíce června.

Zapsal: Hynek Fajmon, 30. 5. 2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.