+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Hynek Fajmon, Petr Gregor, Romana Smolíková,

Omluveni: Naďa Tlamichová, Caroline Chudobová,

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body:

1.       Žádost paní Boženy Černé o odprodej pozemků pod obchvatem města. Dle standardních podmínek. Výbor doporučuje schválit.

2.       Žádost pana Martina Rambouska od odprodej pozemků pod obchvatem města. Dle standardních podmínek. Výbor doporučuje schválit.

3.       Žádost paní Jaroslavy Vráblíkové. Opakovaná žádost. Poprvé nebyla schválena z důvodu požadavků nad rámec původní nabídky města. Nyní výbor po prostudování umístění pozemků souhlasí s výkupem pozemku po obchvatem za standardních podmínek. Dále výbor souhlasí i s výkupem zbytkového pozemku p.č. 3275 dílu A o výměře cca 1892m2 za cenu 250 Kč/1m2. Výbor rovněž souhlasí se závazkem města vybudovat přístup na zbytkový pozemek PK 2831. Výbor doporučuje takto žádost paní Vráblíkové schválit.

4.       Majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice. Výbor doporučuje dohledat podklady ke stavbě a zapsat ji do katastru nemovitostí.

5.       Výbor projednal aktuální stav výkupu pozemků pod obchvatem. Vzal na vědomí informaci, že během příštího týdne budou rozeslány majitelům dopisy starosty města s prodlouženou finální nabídkou výkupu.

6.       Žádost pana Jana Hory o výkup pozemků za cukrovarem. Výbor bere na vědomí a výkup za požadovaných podmínek nedoporučuje.

7.       Žádost pana Ladislava Pýchy v zastoupení Medlet Service s.r.o. o zvýšení výkupní ceny za zbytkový pozemek v lokalitě u vodárny. Výbor nedoporučuje výkup za zvýšenou cenu. Trvá na původní ceně 50Kč/1m2.

8.       Výbor projednal avizovanou rekonstrukci nadjezdu. Výbor doporučuje zastupitelstvu A. projednat s Kovonou a.s. umožnění průjezdu po dobu rekonstrukce, B. projednat se Středočeským krajem vybudování náhradní objízdné trasy po polní cestě kolem Kovony a.s., C. jednat s Povodím Labe a.s. o výkupu pozemků pod polní cestou u Kovony, D. projednat možnost zpevnění polní cesty mezi Borkem a bývalou Šlechtitelskou stanicí.

9.       Výbor stanovil termíny jednání pro 2. pololetí 2016 následovně: 31.8., 5.10., 2.11., 7.12., vždy od 18 hodin.

Zapsal: Hynek Fajmon, 8.7.2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.