na radnici

Přítomni: Caroline Chudobová, Naďa Tlamichová, Romana Smolíková, Hynek Fajmon, Petr Gregor, Magda Šulcová, Jana Javorčíková,

Omluven: Vladimír Kopecký

Výbor byl usnášeníschopný. Během jednání byly projednány následující body:

1.       Předseda výboru informoval o výsledcích jednání posledního zastupitelstva města ve věci prodeje pozemků města paní Pechalové. Výbor vzal informaci na vědomí a bude se věci dále věnovat až po předložení písemného materiálu včetně došlých nabídek.

2.       Předseda výboru přizval na jednání paní Magdu Šulcovou, která byla pověřena vedením agendy projektu obchvat města. Paní Šulcová sdělila aktuální informace o probíhajících jednáních mezi městem a krajem o dodatku ke smlouvě o spolupráci.

3.       Člen výboru pan Petr Gregor předal členům výboru návrh dodatku smlouvy o spolupráci mezi městem a krajem, který obdržel při jednání s hejtmanem Peterou a úředníkem KÚ panem Kopřivou. Členové výboru se seznámili s návrhem dodatku. Výbor opakovaně konstatoval, že město nemůže vypsat výběrové řízení na projektanta stavby obchvatu, protože by to nebyl pro IROP uznatelný náklad. Proto výbor žádá, aby tuto povinnost na sebe převzal zpět Středočeský kraj. Ten je způsobilým žadatelem a projekt mu může být proplacen z prostředků EU v programu IROP. Výbor proto požaduje, aby tento závazek v dodatku převzal na sebe kraj včetně závazku, že výběrové řízení na projektanta kraj vypíše a žádost do IROPu podá. Dále výbor konstatuje, že v dodatku musí být závazek kraje převzít od města vykoupené pozemky v trase obchvatu tak, aby mohly být rovněž proplaceny z programu IROP. V případě, že tyto podmínky budou splněny, doporučuje výbor zastupitelstvu dodatek ke smlouvě o spolupráci s krajem schválit.

4.       Výbor projednal nabídku pana Páva na darování dvou pozemků kategorie orná půda v lokalitě pod Šibákem za 1Kč s podmínkou jejich využití pro zlepšení životního prostředí. Výbor s převzetím pozemků městem souhlasí s tím, že další využití bude v souladu s platným územním plánem a zařazením v kategorii orná půda.

5.       Výbor vzal na vědomí dopis pana Procházky, ve kterém odmítá směnu i odkup pozemků v trase obchvatu města.

6.       Výbor vzal na vědomí výsledky znaleckých posudků na pozemek ČD a.s., který by měl být využit pro stavbu cyklověže u nádraží. Výbor doporučuje jednat o případném odkoupení až po definitivním rozhodnutí o tom, zda bude dotace na tuto akci přidělena.

7.       Výbor projednal písemný návrh předsedy výboru na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí. Výbor doporučil návrh ke schválení.

8.       Výbor byl informován o žádosti pana Hukala o odprodej městského pozemku pod plechovou garáží v lokalitě Skála. Výbor konstatoval, že prodej městských pozemků pod plechovými garážemi kdekoliv ve městě nedoporučuje.

9.       Další zasedání výboru se bude konat dne 2. 11. 2016 od 18 hodin na radnici.

Zapsal: Hynek Fajmon, 6. 10. 2016, v Lysé nad Labem,
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.