+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
od 18 hodin na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Petr Gregor, Naďa Tlamichová, Caroline Chudobová, Michal Rudolf – členové výboru, Jana Javorčíková – OSMI MěÚ Lysá nad Labem

Omluveni: Romana Smolíková

Výbor byl usnášeníschopný.

1.       Předseda výboru informoval členy o tom, že zastupitelstvo města schválilo pro členy výboru odměny za činnost v roce 2015.

2.       Projednání žádosti o výkup pozemku paní Hilgartnerové. Návrh je v souladu se schválenými pravidly. Výbor výkup doporučuje schválit.

3.       Projednání žádosti o výkup pozemků od paní Hronové. Jedná se o druhé projednání výkupu. Žadatelka chce prodat celý pozemek včetně těch částí, které město pro stavbu obchvatu nepotřebuje. Výbor souhlasí s výkupem této části pozemku za 20Kč/1m2.

4.       Projednání žádosti o výkup pozemků od pana Jarolíma. Výbor doporučuje schválit výkup dle návrhu, jelikož je v souladu s pravidly. Dále výbor doporučuje zastupitelstvu vykoupit od pana Jarolíma i celý pozemek p.č. 33/11 v k.ú. Litol o výměře 175m2. Tento pozemek město bude potřebovat pro vybudování chodníku. Výbor doporučuje jeho výkup za 100Kč/1m2.

5.       Projednání žádosti o výkup pozemku od paní Betkové, Nováka a Růžičkové. Návrh je v souladu s pravidly a proto výbor návrh doporučuje ke schválení.

6.       Výbor se seznámil s materiálem popisujícím stav výkupu pozemků pro obchvat města k 4. 2. 2016. Výbor konstatoval, že by mělo vedení města nejpozději do 10. 4. 2016 rozeslat vlastníkům dosud nevypořádaných pozemků druhou výzvu k jednání o výkupu.

7.       Opětovné projednání výkupu pozemků od pana Tržického. Jedná se o upřesnění vykupované výměry dle aktuálního záborového plánu. Výbor doporučuje schválit dle návrhu.

8.       Výbor projednal otázku postupu města při parcelaci lokality Hrabanov. Výbor doporučuje vykoupit pozemky 4, 5, 6 od paní Pechalové za 800 Kč/1m2 s tím, že bude odečten již zaplocený městský pozemek p.č. 897/2. Dále výbor doporučuje, aby město v lokalitě investovalo do inženýrských sítí s tím, že alikvotní podíl zaplatí také paní Pechalová.

9.       Předseda výboru informoval o stavu jednání mezi městem a MS Development o dalším smluvním uspořádání. Výbor vzal informaci o navržených variantách na vědomí.

10.   Výbor projednal opětovnou žádost pana Hory o výkup pozemků mimo trasu obchvatu města. Výbor bere na vědomí nabídku pana Hory a doporučuje zastupitelstvu z nabízených pozemků akceptovat výkup pozemků za bývalým cukrovarem a u náplavky za cenu 15Kč/1m2.

11.   Výbor projednal znalecký posudek na stanovení nájemného za městské pozemky pod plechovými garážemi. Výbor doporučuje zvýšit cenu nájemného v souladu s posudkem na 35Kč/1m2/1rok. Výbor rovněž doporučuje zavést pravidlo, že nájem těchto pozemků již nemůže přejít na nového nájemce.

12.   Výbor projednal žádost pana Palyzy o pronájem pozemků města. Výbor souhlasí se zveřejněním záměru.

13.   Výbor projednal žádost manželů Jechových týkající se oplocení prameniště vody v ulici Za Pávem a výkupu pozemků pro město. Výbor s návrhem souhlasí.

14.   Výbor projednal žádost manželů Klainerových týkající se možnosti směny jejich pozemků za jiné stavební pozemky města. Výbor tuto žádost nedoporučuje schválit. Výbor doporučuje řešit umístění kanalizace na těchto pozemcích stejně jako v případě sousedního pozemku pana Cicu. Dále výbor doporučuje jednat s majiteli o výkupu části pozemků, které se nacházejí pod stávající nebo plánovanou místní komunikací.

Zapsal: Hynek Fajmon, předseda výboru, 14. 2. 2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.