+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
konaného dne 20.1.2016 od 18h

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Naďa Tlamichová, Petr Gregor – členové výboru, Vladimír Kopecký, Jana Javorčíková – OSMI,

Omluveni: Romana Smolíková, Michal Rudolf

Výbor byl usnášeníschopný a projednal následující body programu:

1.       Návrh na zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 38/1 dvůr u chirurgie dle žádosti pana Luu Duc Viet – výbor souhlasí se zveřejněním záměru.

2.       Návrh na výkup pozemku p.č. 3628/22 před restaurací Na Řehačce pro vybudování dětského hřiště – výbor souhlasí se zahájením jednání s vlastníkem Povodí Labe s cílem navrhovaný pozemek vykoupit pro město Lysá nad Labem včetně přiléhajícího pozemku pod bývalými převlékárnami.

3.       Návrh na výkup pozemku p.č. 2977/6 v trase obchvatu města od paní Marie Lajnerové – výbor s návrhem souhlasí bez výhrad. Návrh je v souladu s přijatými pravidly pro výkup.

4.       Návrh na výkup pozemku p.č. 3184 v trase obchvatu města od paní Ludmily Molenbuur-Stezkové – výbor s návrhem souhlasí bez výhrad. Návrh je v souladu s přijatými pravidly pro výkup.

5.       Návrh na výkup pozemku p.č.2833 v trase obchvatu od paní Libuše Kopřivové-Eliášové – výbor s návrhem souhlasí bez výhrad. Návrh je v souladu s přijatými pravidly pro výkup.

6.       Návrh na výkup souboru pozemků v trase obchvatu od pana Petra Rubeše a pozemku v trase obchvatu od pana Zdeňka Jiráska – výbor souhlasí s výkupem pozemků, výbor souhlasí s vyvěšením záměru na prodej i prodejem pozemku p.č. 3309/1 za cenu 20Kč/1m2 panu Petru Rubešovi s tím, že náklady spojené s prodejem bude hradit kupující, výbor dále bere na vědomí žádost Petra Rubeše o odkoupení pozemků č.12 a 13 v nové lokalitě Hrabanov, výbor konstatuje, že o této věci nelze zatím jednat, protože pozemky ještě nebyly rozparcelovány a zapsány do KN.

7.       Žádost o pacht městského pozemku p.č. 3272/13 od pana Petra Rubeše – výbor souhlasí s návrhem bez výhrad.

8.       Žádost pana Marka Budňáka o odprodej části pozemku p.č.2131/69 – výbor souhlasí s vytvořením nové stavební parcely v jižní části pozemku, ale nesouhlasí s odprodejem celé navrhované části, o prodeji severní části jako zahrady by mělo zastupitelstvo rozhodnout dle vyjádření odboru ŽP o biokoridoru a stavebního úřadu, cena za prodej by měla být u stavebního pozemku stanovena s přihlédnutím k financování infrastruktury a u zahrady by měla činit 300Kč/1m2.

9.       Návrh na vyvěšení záměru na pronájem pozemků p.č.333/7 Litol – výbor souhlasí s návrhem bez výhrad.

10.   Návrh na výkup pozemku p.č.2975/1v trase obchvatu od pana Petra Kucharika, Petry Jílkové a Vladimíry Vorlové – výbor souhlasí s návrhem bez výhrad.

11.   Žádost pana Tomáše Sochy o odkup pozemku města pro stavbu garáže na starém sídlišti – výbor doporučuje žádosti nevyhovět z důvodu nutnosti zachování průchodu mezi garážemi a existence podzemních sítí.

12.   Návrh na využití některých objektů ve vlastnictví města Lysá nad Labem: A. Výbor souhlasí s návrhem na využití budovu č.p.28-29 pro potřeby městské policie a Policie ČR, B. Výbor doporučuje zachovat stávající využití budovy radnice Litol č.p.5 a doporučuje vypsat záměr na pronájem uvolněného nebytového prostoru, C. Budovy č.p. 253, konírna bez č.p. a dům chovatelů č.p. 268 doporučuje výbor řešit jako jeden celek pro sociální potřeby a bydlení zaměřeného na seniory, D. Dům č.p. 1745 – stávající Policie ČR doporučuje výbor využít jako kanceláře a městský archiv, E. U budovy č.p. 1722 doporučuje výbor ponechat stávající stav tzn. využití pro Pečovatelskou službu.

13.   Rozpočet města pro rok 2016 s 1. rozpočtové opatření – výbor s uspokojením bere na vědomí, že ve schváleném rozpočtu města je vyčleněno 15 milionů Kč na výkupu pozemků pod obchvatem města. Výbor se seznámil s návrhem 1. rozpočtového opatření a souhlasí s návrhem přesunout peníze nevyčerpané na výkupy pozemků z minulého roku do rozpočtu roku 2016. Výbor však znovu navrhuje, aby se v rozpočtu města pro rok 2016 vyčlenila částka 5 milionů Kč pro financování pořízení projektové dokumentace silničního obchvatu nezbytné pro získání stavebního povolení.

14.   Výbor stanovil termíny svých zasedání pro 1. pololetí 2016 následovně: 10.2., 23.3., 4.5., 15.6., vždy od 18 hodin na radnici v kanceláři paní J. Javorčíkové.

15.   Výbor rozhodl, že na dalším zasedání se bude věnovat otázce zadání výběrového řízení pro pořízení projektové dokumentace stavby obchvatu města pro stavební povolení, otázce parcelace nové lokality Hrabanov včetně ekonomických aspektů zástavby a otázce dalšího smluvního uspořádání mezi městem a společností MS Development s.r.o. .

Jednání skončilo ve 20,30h.

Zapsal: Hynek Fajmon, 21.1.2016
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.