+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis ze 4. zasedání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem

konaného dne 10. 6. 2015 od 18 hodin na radnici

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Petr Gregor, Romana Smolíková, Michal Rudolf – členové výboru, Vladimír Kopecký a Jana Javorčíková – MěÚ Lysá nad Labem

Výbor se sešel na svém pravidelném zasedání a byl usnášeníschopný.

Program:

1.     Aktuální situace okolo obchvatu města

2.     Projednání dalšího seznamu pozemků vhodných ke směně

3.     Stanovení termínů dalších zasedání výboru

4.     Doporučení pro výkup pozemků pro obchvat

5.     Různé

Ad 1. Předseda výboru H. Fajmon informoval o tom, že zastupitelstvo města schválilo první seznam pozemků vhodných ke směně a pověřilo úřad tím, aby byl zveřejněn na úřední desce a rozeslán s nabídkou všem majitelům pozemků v trase obchvatu. Tři obeslaní již projevili o jednání zájem.

Dále zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolupráci a obchvatu s krajem a pověřilo starostu dojednat definitivní text. Minulý týden proběhlo jednání mezi starostou města a hejtmanem na téma výstavba obchvatu. Výsledky z tohoto jednání jsou v samostatném zápisu. Nejdůležitější informace je, že kraj chce schválit smlouvu o spolupráci již v červenci 2015.

Ad 2. Výbor projednal další část seznamu pozemků vhodných ke směně za pozemky pod obchvatem. Jedná se o seznam připravený paní Janou Javorčíkovou. Výbor projednal všechny navržené pozemky a řadu jich vyloučil. Výsledný seznam schválil a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. Výbor rovněž konstatoval, že seznam tvořený dvěma částmi je již dostatečně rozsáhlý a nepotřebuje další rozšíření. Vyhledávat by se musely pozemky vedené v PK, což je extrémně náročné. Zájemcům o směnu bude nabídnuto, aby si případné jiné pozemky města, o které by měli zájem, sami identifikovali.

Ad 3. Výbor stanovil termíny svých zasedání v II. pololetí 2015 následovně:

31.7., 7.10., 4.11., 2.12., vždy od 18 hodin.

Ad 4. Výbor projednal znalecký posudek na 6 pozemků nacházejících se v trase obchvatu vypracovaný soudním znalcem. Po rozsáhlé diskusi výbor doporučuje zastupitelstvu postupovat při výkupu následovně:

A. Schválit nabídku výkupu pozemků pod obchvatem (trvalý zábor) za cenu 250 Kč za 1m2,

B. Nabídka bude časově omezena do 31. 12. 2015,

C. Nabídka bude omezena pro rok 2015 maximálně na částku 10 milionů Kč.

D. Ti, kdo chtějí raději směnu, si mohou vybrat ze seznamu pozemků,

E. Ti, kteří chtějí prodat celý pozemek a nikoli pouze jeho část nutnou pro obchvat si opět mohou vybrat se seznamu pozemků ke směně.

F. Výbor doporučuje řešit případné další podrobnosti případ od případu.

Výbor konstatoval, že pokud bude nabídka k výkupu schválena a rozeslána během července, bude nutné již na zářijové zasedání zastupitelstva připravit rámcové (vzorové) smlouvy pro výkup, směnu, pacht případně smlouvu o smlouvě budoucí. Výbor bude tyto dokumenty projednávat na svém zasedání 31. 8. 2015 a přizve na něj městského právníka.

Ad 5. Různé:

Členka výboru R. Smolíková navrhla, aby se výbor hlasováním vyjádřil k otázce budování parkovacích ploch v ulici 9. května v zatravněných plochách. Po vyjasnění lokace (zatravněné plochy podél asfaltové silnice v ulici 9. května od bývalého autobazaru po nadjezd) tento návrh většinou hlasů schválil.

Zapsal: Hynek Fajmon, 12. 6. 2015
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.