+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání výboru pro obchvat zastupitelstva města Lysá nad Labem

konaného dne 22.1.2015 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

Přítomni: H. Fajmon – předseda výboru, P.Gregor, N. Tlamichová, R. Smolíková, M. Rudolf, členové výboru, VI. Kopecký – vedoucí OSMI, K. Chudobová – zájemkyně o členství ve výboru za stranu Kulturně!

Předseda přivítal účastníky jednání a navrhl k projednání následující program:

1.      Harmonogram činnosti výboru

2.      Jednací řád výboru

3.      Výstavba obchvatu města

4.      Digitalizace katastru města

5.      Pozemkové úpravy v katastru města

Ad 1. Po diskusi byly schváleny termíny zasedání výboru v 1. pololetí 2015 následovně:

Zasedání výboru se uskuteční 19.3., 29.4., 11.6., vždy od 17,30 hodin na radnici tak, aby výbor mohl předložit svá doporučení na následném zasedání zastupitelstva. Zájemkyni o členství ve výboru K. Chudobové bylo doporučeno, aby ji její strana na dalším zastupitelstvu navrhla za řádnou členku výboru.

Ad 2. Po diskusi bylo rozhodnuto, že jednací řád výboru bude projednán a schválen na dalším zasedání.

Ad 3. Hlavní část programu byla věnována diskusi nad otázkou dostavby obchvatu města. Výbor k tomu obdržel písemný materiál projednávaný radou a zastupitelstvem. Bylo konstatováno, že základní přístup k věci, nastíněný předchozím zastupitelstvem je správný a je nutné v něm pokračovat. Město musí vystupovat ve věci aktivně a musí usilovat o uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě obchvatu se Středočeským krajem. Město by zároveň mělo být v zájmu urychlení výstavby pověřeno majetkoprávním vypořádáním s majiteli pozemků v trase obchvatu.

Všem majitelům pozemků by město mělo nabídnout výkup nebo směnu dle jednotných pravidel. Návrh pravidel sestavený radou je vcelku pozitivní základ, který je ale nutné dopracovat. Byla vedena diskuse o tom, zda může být stanovena jednotná nabídková cena pro všechny pozemky v trase. Výbor se shodl v tom, že tomu tak být nemůže. Je nutné vytvořit odhad pro jednotlivé kategorie pozemků, které se v trase nachází a tyto kategorie pozemků ocenit. Výbor diskutoval rovněž otázku případné směny těchto pozemků a doporučuje sestavit seznam městských pozemků vhodných pro směnu včetně pozemků vhodných pro výstavbu RD. Podle odhadu zpracovaného ing. Gregorem vychází náklady na výkup pozemků v trase obchvatu při ceně 160 Kč za 1m2 na cca 56 milionů Kč.

1.      Doporučení výboru pro zastupitelstvo:

Výbor doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu jednáním o smlouvě o výstavbě obchvatu města se Středočeským krajem bez předběžných podmínek.

Výbor doporučuje zastupitelstvu uložit radě zpracovat rámcové cenové odhady na jednotlivé druhy pozemků v trase.

Výbor doporučuje zastupitelstvu uložit radě sestavit seznam pozemků vhodných ke směně.

Ad 4. Předseda výboru informoval členy o stavu digitalizace katastru města. Katastrální úřad má v plánu dokončit digitalizaci katastru města o 31.12.2017. Město se pokoušelo v minulém období tento proces urychlit. Nyní je potřeba tento požadavek opět urgovat.

2.      Doporučení pro zastupitelstvo:

Požádat o urychlení digitalizace ve východní části katastru města tj. v území kde se bude stavět obchvat. Digitalizace by měla pomoci k lepší identifikaci vlastníků i přesných výměr a tvarů stávajících pozemků.

Ad 5. Pozemkové úpravy v katastru města – členové výboru byli seznámeni s aktuálním stavem získávání souhlasů vlastníků s provedením pozemkové úpravy v Lysé nad Labem a v Litoli. Proces spustilo minulé zastupitelstvo města a nyní se nacházíme v následující fázi:

V katastru města Lysá nad Labem se pozemkové úpravy týkají zemědělských pozemků o rozloze 1788 hektarů. K zahájení procesu je nutné získat souhlas vlastníků 50% rozlohy tj. 894 hektarů půdy. K 1.12.2014 má město souhlas majitelů výměry 700 hektarů tj. 39%.

V katastru obce Litol se pozemkové úpravy týkají 95 hektarů půdy, kde 50% činí 97 hektarů. Dosud máme získané podpis od majitelů 85 hektarů, což činí 43,7%.

Z těchto údajů vyplývá, že již zbývá pro zahájení pozemkových úprav získat pouze relativně málo souhlasů. Výbor proto vyzval své členy, aby mezi svými známými o procesu informovali a získávali souhlasy.

3.      Doporučení pro zastupitelstvo:

Výbor doporučuje zastupitelstvu města oslovit všechny zbývající majitele zemědělských pozemků s výzvou k podepsání souhlasu s provedením pozemkové úpravy. Rovněž se doporučuje o tomto procesu opětovně informovat v Listech.

Zapsal: Hynek Fajmon, 7.2.2015
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.