+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Petr Gregor, Michal Rudolf, Naďa Tlamichová – členové výboru, Vladimír Kopecký a Jana Javorčíková – SRMM

Omluveni: Romana Smolíková

Na programu jednání bylo 8 bodů předložených písemně předem paní Javorčíkovou ze SRMM. Výbor byl usnášeníschopný.

1.      Výkup pozemků od firmy MEDLET service s.r.o. v lokalitě u vodárny. Celkové náklady 34 200Kč. Výbor doporučuje výkup dle návrhu.

2.      Výkup pozemků od pana Maudra v lokalitě Za zámkem. Celkové náklady 19 700Kč. Výbor doporučuje výkup dle návrhu. Dále výbor doporučuje zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2016 finance na výstavbu kanalizace a silnice v této ulici.

3.      Výkup pozemku od pana Nováka pod trasou obchvatu za celkové náklady 74 160Kč. Výbor výkup doporučuje schválit dle návrhu.

4.      Výkup pozemku od pana Břízy pod trasou obchvatu za celkové náklady ve výši 529 942Kč.Výbor výkup doporučuje schválit dle návrhu.

5.      Výkup pozemku od paní Čížkové, Mejsnarové a pana Louče pod trasou obchvatu včetně výkupu zbytkového pozemku a prodeje náhradního pozemku za celkové náklady ve výši 364 040Kč. Výbor doporučuje schválit transakci dle návrhu.

6.      Návrh na výkup plynovodu firmou RWE GasNet, s.r.o. Výbor projednal žádost firmy na odkoupení plynovodu v ulici Komenského a Zámecká od města. Nabídka za výkup činí 1 622 433Kč. Výbor projednal nabídku a konstatoval, že potřebuje doplnit návrh smlouvy o přílohy včetně popisu způsobu výpočtu kupní ceny. Dále výbor požaduje předložení nájemní smlouvy a kontrolu jejího plnění. Při splnění těchto podmínek prodej plynovodu doporučuje.

7.      Výstavba domova důchodců v lokalitě František-Sojovická. Výbor projednal záměr předložený zastupiteli Gregorem a Kváčem na využití pozemků města v lokalitě František-Sojovická pro možnou výstavbu domova důchodců. Výbor konstatoval, že záměr musí především posoudit NPÚ, vzhledem k tomu, že se jedná o území v městské památkové zóně. Obecně ale výbor konstatoval, že celý tento soubor pozemků a budov ve vlastnictví města by měl sloužit pro občanskou vybavenost města včetně možnosti případné výstavby domova důchodců. Výbor doporučuje dokončit výkup pozemku od UZSVM ČR tak, aby se vytvořil ucelený areál. Dále výbor doporučuje zvážit změnu územního plánu pro tuto lokalitu tak, aby byla zaměřena na občanskou vybavenost.

8.      Výkup pozemků města pro MS development s.r.o. Výbor projednal žádost firmy o výkup pozemků města pod novými domy a v jejich bezprostředním okolí v bývalé Frutě. Výbor podrobně diskutoval o celém smluvním uspořádání mezi městem a MS development s.r.o. a přijal následující usnesení: A. výbor konstatuje, že MS development s.r.o. porušil etapizaci výstavby schválenou ve smlouvě, B. výbor doporučuje zastupitelstvu města pověřit jednáním s firmou delegaci města s cílem dosáhnout prioritně výstavby občanské vybavenosti.

9.      Různé: Další jednání výboru se uskuteční dne 2. 12. 2015 od 18 hodin na radnici.

Zapsal: Hynek Fajmon, 15. 11. 2015

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.