+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z 5. jednání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem

konaného dne 31.8.2015 od 18 hodin na radnici – velká zasedací místnost

Přítomni: Hynek Fajmon, Caroline Chudobová, Michal Rudolf, Petr Gregor, Naďa Tlamichová, (členové výboru), Vladimír Kopecký – vedoucí odboru SRMM

Omluveni: Romana Smolíková

Výbor byl usnášeníschopný. Zápis: Hynek Fajmon, 2.9.2015

Program jednání:

1.      Aktuální vývoj okolo obchvatu od minulého jednání

2.      Smlouva města s krajem o obchvatu

3.      Typová kupní smlouva pro výkup pozemků

4.      4 výkupy předkládané RM do ZM

5.      Žádost o odkup nebo směnu městských pozemků od pana T. Valtra

6.      Rozpočet 2015 a 2016

7.      Různé

Ad 1. Předseda výboru informoval o tom, že zastupitelstvo schválilo výkupní cenu pozemků dle návrhu výboru, že radnice rozeslala nabídky k odkupu všem majitelům a že starosta podepsal s hejtmanem smlouvu o spolupráci při stavbě obchvatu. Dále informoval o tom, že v rámci evropského programu IROP byla v srpnu 2015 vypsána výzva na podávání projektů typu obchvat města Lysá nad Labem s tím, že nejzazší termín pro podávání projektů je do 6/2017. Informoval rovněž o tom, že výzva již obsahuje pravidla pro uznatelnost nákladů, které se vztahují rovněž na financování projektu pro stavební povolení a výkupy pozemků.

Výbor vedl k této problematice rozsáhlou diskusi.

DOPORUČENÍ pro zastupitelstvo města pověřit starostu jednáním s hejtmanem a MMR ČR na téma uznatelnosti nákladů města na projekt pro stavební povolení a výkupy pozemků. Toto jednání je nutné vést neprodleně ještě před vypsáním výběrového řízení na dodavatele projektu pro stavební povolení.

Ad 2. V červenci 2015 byla uzavřena smlouva mezi městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem. Členům výboru byla smlouva rozeslána elektronicky. V diskusi poukázal pan Gregor na skutečnost, že u podpisu hejtmana chybí datum a toto je nutné napravit. Dále byla diskutována otázka dodatku ke smlouvě, který by řešil otázku uznatelnosti nákladů města jako způsobilých výdajů projektu. Město musí postupovat tak, aby co největší část jeho nákladů převzatých od kraje bylo uznatelným nákladem a mohli jsme dostat cca 85% krytí ze získané dotace.

Ad 3. Výbor projednal typovou kupní smlouvu připravenou právníkem města a projednanou v radě města. Výbor doporučuje upravit ustanovení smlouvy týkající se délky splatnosti z navržených 30 dnů na 90 dnů. Dále doporučuje upravit článek IV. tak, aby umožňoval začlenit věcná břemena, pachtovní smlouvy a jiné vztahy k pozemkům, které dle zkušenosti z prvních 4 případů výkupu prokazatelně existují (především věcná břemena).

Výbor diskutoval otázku, zda má vklady do katastru řešit radnice nebo externí dodavatel a shodl se na tom, že to má mít za úkol radnice. Dále výbor diskutoval otázku získání potvrzení o proběhlé platbě za výkup pozemků. Doporučuje, aby v případě platby v hotovosti na pokladně městského úřadu, prodávající ihned vydal městu potvrzení o zaplacení částky tak, aby město mohlo okamžitě podat návrh na vklad.

DOPORUČENÍ: Výbor doporučuje zastupitelstvu typovou kupní smlouvu s úpravami schválit.

Ad 4. Výbor projednal 4 již předložené žádosti o výkup pozemků.

4.1.: Žádost Marie Hronová – výkup pozemku p.č. 40/11 o výměře 2103m2. Výbor upozorňuje na nesrovnatelnosti v důvodové zprávě týkající se výměry pozemků. Výbor nesouhlasí s tím, aby byl celý pozemek i mimo trvalý zábor odkoupen za 250Kč za 1m2. Dále výbor upozorňuje na to, že na pozemku je zapsáno věcné břemeno. Výkup pozemku výbor doporučuje schválit.

4.2.: Žádost Pavel Kazmar – výkup pozemku p.č. PK 556 o výměře 2081m2. Výbor konstatuje, že se jedná o koupi pouze ideální 1/3 pozemku a kupní cena tedy nemůže činit 542 060Kč, jak je uvedeno v důvodové zprávě, ale jen 1/3 z této částky. S výkupem pozemku za odpovídající částku výbor souhlasí. Dále se doporučuje kontaktovat spolumajitelku paní Stehlíkovou s dotazem na odkup.

4.3.: Žádost Jiří Tržický – výkup pozemku p.č. 35/1 o výměře 2400m2. Výbor upozorňuje, že na pozemku je zapsáno věcné břemeno. S výkupem výbor souhlasí. Výbor upozorňuje, že prodávající by měl podepsat souhlas s dočasným záborem pozemku pro stavbu. Tento souhlas by měl mít nějakou typovou podobu, kterou musí radnice připravit.

4.4.: Žádost Zdeněk Fišer – výkup pozemku PK 2673/39 o výměře 108m2 a PK 2673/9 o výměře 134m2. S tímto návrhem výbor souhlasí. Opět je zde ale potřeba udělat souhlas s dočasným záborem.

Ad 5. Žádost pana Tomáše Valtra o odkoupení nebo směnu pozemků města.

Výbor projednal žádost RM o stanovisko k této věci. Vzhledem k tomu, že prioritou města je výkup pozemků pro obchvat a požadované pozemky jsou v zájmové oblasti obchvatu přímo nebo nepřímo, nedoporučuje výbor žádosti pana Valtra vyhovět. Věc je možné nově posoudit až po dokončení akce obchvat. Výbor rovněž upozorňuje na to, že některé požadované pozemky jsou předurčeny územním plánem k plnění funkce veřejné zeleně.

Ad 6. Výbor byl informován o stavu žádostí o výkupy pozemků a konstatuje, že částka 3 miliony Kč schválená v rozpočtu města v roce 2015 je nedostatečná.

DOPORUČENÍ pro zastupitelstvo města: Výbor doporučuje zvýšit v rozpočtu města částku na výkupy na 5 milionů Kč.

Výbor diskutoval o rozpočtu na výkupy pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že harmonogram IROP je do 6/2017. Je nutné výkupy uskutečnit již v roce 2016. Pokud bude letos vykoupeno za 5 milionů Kč, bude zbývat vykoupit za cca 20 milionů Kč.

DOPORUČENÍ pro zastupitelstvo města: Výbor doporučuje vyčlenit v rozpočtu města pro rok 2016 částku 20 milionů Kč na výkupy pozemků pod obchvatem. Výbor doporučuje tuto částku vyčlenit takto: 10 milionů Kč z rozpočtu města a 10 milionů Kč si půjčit.

Ad 7. Různé – Paní Chudobová upozornila na skutečnost, že zápisy z výboru nejsou na webu města. Předseda výboru slíbil toto zajistit. Další jednání se uskuteční 7.10.2015 od 18 hodin v kanceláři paní Javorčíkové.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.