+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z 2. zasedání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem – 19. 3. 2015

Přítomni:

Rudolf Michal, Hynek Fajmon, Petr Gregor, Caroline Chudobová, Naďa Tlamichová

Omluveni:

Romana Smolíková

Dne 19. 3. 2015 se od 17,30 hodin ve velké zasedací místnosti radnice konalo 2. zasedání výboru pro obchvat města. Výbor schválil program jednání následovně:

1.      Jednací řád výboru

2.      Zpráva o výsledku ZM a postupu prací na obchvatu města

3.      Návrh na sestavení seznamu pozemků města vhodných ke směně

4.      Návrh na využití městského domu na náměstí B. Hrozného 113

5.      Různé

Ad 1.   Předseda výboru rozdal všem členům nakopírovaný platný jednací řád výborů města Lysá nad Labem. Výbor konstatoval, že se tímto jednacím řádem bude řídit a požádal zastupitelstvo o doplnění výboru o 1 člena tak, aby měl lichý počet požadovaný jednacím řádem.

Ad 2.   Předseda výboru informoval členy o krocích týkajících se obchvatu, které schválilo zastupitelstvo města a o následných krocích vedení města. Zastupitelstvo schválilo úkol pro výbor připravit pravidla výkupu a směny pozemků, zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním o uzavření smlouvy o obchvatu se Středočeským krajem, zastupitelstvo dále pověřilo starostu města jednáním o získání pozemků pod obchvatem, které jsou v majetku veřejných institucí. Starosta následně jednal s pracovníky KÚ SK s cílem připravit smlouvu.

Na radnici bylo zadáno vypracování 5 znaleckých posudků na pozemky v trase obchvatu, ze kterých se bude vycházet při stanovení nabídkové ceny. Členka výboru paní Chudobová prezentovala svůj písemný materiál týkající se postupu výpočtu ceny. Z kalkulací vyplynulo, že cena výkupu by se měla při respektování pravidel, které nyní uplatňuje stát, pohybovat v rozmezí cca 140-400Kč za 1m2. V diskusi bylo konstatováno, že k definitivnímu stanovení nabídkové ceny přistoupí výbor až po obdržení výsledků znaleckých posudků.

Výbor konstatoval, že nabídková cena musí být vztažena pouze k těm pozemkům, které jsou nutné pro trvalý zábor. V případě dalších částí pozemků, které by majitelé měli v úmyslu městu předat, je třeba postupovat tak, že tyto části pozemků budou směňovány za jiné městské pozemky a pokud bude prodávající trvat na prodeji, tak bude částka výkupu nižší než u pozemků pod samotnou stavbou. Podobně bylo konstatováno, že je nutné stanovit cenu pachtovného za pozemky, které bude potřeba zabrat dočasně během výstavby. Pro tyto účely se doporučuje vycházet z ceny, za kterou nyní město dává do pachtu své zemědělské pozemky.

Ad 3.   Výbor projednal písemnou zprávu H. Fajmona týkající se vytvoření seznamu pozemků města vhodných ke směně za pozemky pod obchvatem. V materiálu jsou přesně popsány čísla a výměry pozemků navržených k tomuto účelu. Členové výboru v diskusi projednali možnosti rozšíření i zúžení tohoto seznamu a jeho rozložení v čase.

Nakonec výbor rozhodl, že v první fázi se doporučuje nabídnout ke směně ty pozemky, které jsou sepsány v materiálu pod čísly 1-8 a jedná se pouze o pozemky zemědělské. Výbor doporučuje zastupitelstvu, aby byl tento seznam schválen a zveřejněn a odeslán k informaci všem majitelům pozemků s nabídkou směny. Výbor rovněž souhlasí s tím, aby majitelé měli možnost sami navrhnout, o které jiné pozemky města by měli zájem. Výbor doporučuje vedení města zvážit možnost individuálního jednání s těmi majiteli, kteří vlastní největší výměru.

Ad 4.   Výbor projednal písemnou zprávu P. Kopeckého týkající se založení Domu dětí a mládeže v domě č. p. 13 na náměstí B. Hrozného. Výbor po rozsáhlé diskusi konstatoval, že dům by měl zůstat trvale ve vlastnictví města Lysá nad Labem a že by měl sloužit veřejným účelům. V konkrétním účelu využití domu bude výbor respektovat názor odborných komisí města, rady a zastupitelstva.

Ad 5. Výbor diskutoval otázku lepšího využití dosud prázdných nebo nedostatečně využívaných městských nemovitostí. Jako nezbytné se jeví rozhodnout během letošního roku o dalším využití budovy čp. 13 a dále nemovitostí v Sojovické ulici a budovy bývalého PRIVUM. Výbor diskutoval i otázku přemístění Městské policie a zvýšení kapacity ZUŠ.

Zapsal: Hynek Fajmon, 20. 3. 2015
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.