+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 06.06.2016.
Přítomni: pí R. Fischerová, Mgr. M. Tužinská Synková, Ing. D. Kváč, pí Mgr. M. Nová-
ková, PhDr. K. Žigmundová, Mgr. F. Jašek, p. M. Kodeš, p. V. Pokorný.

Omluveni: - - -

1) Kontrola usnesení od 01.01.2016.
Na kontrole usnesení ZM se pracuje – výsledek do dalšího KV.
Doporučujeme ZM, aby pověřila tajemníka k doplnění chybějícího termínu a jména osoby, která usnesení splní.
U každého návrhu usnesení doporučujeme doplnit 2 řádky – komu se ukládá + termín plnění.
Doporučujeme ZM zvážit hlasování per rollam v časově vypjatých a výjimečných situacích.
Pro: 5, proti: 3

2) Kontrola čerpání navýšeného rozpočtu na rekonstrukci muzea B. Hrozného.
Je rozpracováno – výsledek do dalšího zasedání KV.

3) Kontrola bytů v Milovicích.
Fyzická kontrola společných prostor bytových domů (pí Fischerová, p. Lang) – žádáme odbor SMI o předložení aktuálního předávacího protokolu s určením odpovědné osoby za předávání/přebírání bytových a nebytových prostor města a žádáme o poskytnutí smlouvy s firmou Crha a vzorové smlouvy na pronájem bytových a nebytových prostor.

4) Termín příštího KV Po 12.09.2016 v 18:30 hodin v ZŠ J. A. Komenského.

Se zápisem souhlasí všech 8 přítomných členů.

Zápis provedla M. Nováková
Přepsala: Šťastná I.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.