+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 01.12.2015.

Přítomni: pí Nováková, pí Fišerová, p. Kváč, p.Kodeš

Kontrolní výbor není usnášeníschopný

bod č. 1.

podnět od pana Starosty Jiřího Havelky.
Kontrolní výbor projednal podnět a navrhuje následující řešení. Jelikož se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí nevznikla městu žádná škoda. Dále jsme šetřením zjistili že pan starosta ústně pověřil pana místostarostu projednání smlouvy o smlouvě budoucí se zástupci PMS Poděbrady. Z tohoto důvodu doporučujeme projednání na zastupitelstvu města.

bod č. 2

Stížnost manželů Svobodových.
Kontrolní výbor doporučuje OSMI aby začal jednat s manželi Svobodovými a našel vhodné technické řešení úpravy vozovky tak aby nedocházelo k dalšímu poškozování soukromého majetku. ( úprava panelů, úprava dopravního značení a podobně)

bod č.3

Ve spolupráci s FV provést porovnání finanční náročnosti kontoly hospodaření města krajem a firmou O-CONSULT s.r.o. .

zápis byl přečten a přítomní členové souhlasí.

Zapsal: Matěj Kodeš
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.