+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Z á p i s

ze 4. jednání kontrolního výboru dne 12.05.2014.

Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. M. Kodeš, Mgr. P. Hanzalová, Bc. F. Jašek,

Omluvena:     pí L. Fišerová

                       

Nepřítomen:   Ing. Tlamichová N., p. J. Nedoma

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Program jednání:

  1. Přítomnými členy KV byla schválena kontrolní zpráva prováděná Ing. Gregorem a Ing. Tlamichovou ve věci plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za II. pol. 2013. Tato KZ byla již předložena na posledním jednání KV, avšak vzhledem k malé účasti jeho členů nemohlo být o ní hlasováno.
  2. Konzultace rozpracované kontroly hospodaření SDH Lysá n.L., Byšičky, Dvorce – p. Kodeš informoval o průběhu kontroly, kterou provedl se zástupcem FV p. Ježkem. Dle konzultace p. Kodeš zpracuje autentické znění kontrolní zprávy, které bude předloženo na příští jednání KV.
  3. P. Sedláček informoval přítomné členy KV, že na posledním zasedání ZM požádal předsedu FV, Ing. Firmana, o jmenování člena FV, který by byl pověřen spoluprovedením kontroly hospodaření kina. Do současné doby žádný zástupce nebyl jmenován.
  4. Kontrolou provedení investiční akce J. A. Komenského byli pověření Mgr. Hanzalová a p. Jašek. Na dalším jednání KV předloží Mgr. Hanzalová a p. Jašek návrh průběhu a provedení kontroly, a to s ohledem na zjištění stavu, úpravy a dokončení sportovního areálu.
  5. Vzhledem k tomu, že p. Müllerovi nebylo na jeho dopis odpovězeno, vyřídí s p. Müllerem tuto záležitost osobně předseda KV, p. Sedláček, a současně mu budou vráceny zapůjčené podklady včetně fotodokumentace.

Další jednání KV bude 16.06.2014 v 19:00 hodin.

Zápis byl hlasitě diktován a přítomnými jednomyslně odsouhlasen. Jednání bylo ukončení ve 20:00 hodin.

Zapsala: pí Mgr. P. Hanzalová

Přepsala: Šťastná I.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.