+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Z á p i s
z 3. jednání kontrolního výboru dne 07.04.2014.Přítomni:    p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. M. Kodeš, Mgr. P. Hanzalová, pí L. Fišerová,
        
Nepřítomen:   Ing. Tlamichová N., Bc. F. Jašek, p. J. NedomaKontrolní výbor je usnášeníschopný.

1) Přítomní členové KV žádají zastupitelstvo:
    a) o zabezpečení přítomnosti zástupců občanských sdružení a stran, kteří byli jmenování do KV o zajištění jejich docházky
    b) v případě nemožnosti splnit tento požadavek jsou zbývající členové KV při projednávání výsledků kontrol poškozováni neusnášeníschopností KV. Proto požadují, aby zastupitelstvo snížilo počet členů

2) Byla předložena zpráva z Kontroly usnesení RM a ZM za II. pololetí roku 2013. Zpráva byla projednána bez připomínek a KV doporučuje předložení zprávy na jednání zastupitelstva.

3) Členové KV žádají o předložení informace z jednání ZM, jaká opatření z navrhovaných doporučení ve zpracovaných kontrolních zprávách byla přijata, případně zdůvodnění jejich nepřijetí.

4) Vzhledem k nepřítomnosti p. Jaška požádal předseda KV p. Kodeše o iniciování schůzky se zástupcem FV (dle neověřené informace z FV by se měl zúčastňovat p. Stanislav Ježek) k zahájení kontroly SDH. Této kontroly se dle možností zúčastní rovněž p. Jašek a pí Mgr. Hanzalová. Za MěÚ bude přizván p. Blecha a pí Ing. Polenová. Pan Kodeš úkol přijímá.

5) Předseda informoval přítomné, že pro kontrolu, která má být provedena v kině za stejných podmínek jako kontrola SDH, z FV dosud nebyl jmenován zástupce.

Zápis byl hlasitě diktován a jednomyslně odsouhlasen. Další termín jednání KV je v pondělí 12.05.2014 od 19:00 hodin.Jednání bylo ukončeno ve 20:10 hodin.

Zapsala: pí Mgr. Hanzalová


Přepsala: Šťastná I.   

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.