+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, pí L. Fišerová, Mgr. P. Hanzalová, p. M. Kodeš, Bc. F. Jašek,

Omluveni: p. J. Nedoma, Ing. Tlamichová N.,

Rezignace: p. Bc. J. Záveský,

Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Paní Fišerová se omlouvá předem z březnového zasedání KV.


Program jednání:

1) Zpráva kontrolní skupiny (dále jen KS), pí Fišerové a Ing. Gregora, z kontroly účelnosti

vynakládaných finančních prostředků (dále jen FP) v oblasti péče o městskou zeleň a

čistotu města.

2) Ustavení KS ke kontrole účelnosti vynakládání FP SDH Lysá n.L., Byšičky a Dvorce.

3) Ustavení KS pro kontrolu plnění usnesení RM a ZM.

4) Projednání stavu stížnosti p. V. Müllera ve věci stavu komunikací v oblasti Husova nám.

5) Projednání zprávy o kontrole výnosů z heren KS, Mgr. Hanzalová a p. Kodeš.

6) Různé.
Bod 1) Po projednání zprávy KV souhlasí s jejími závěry a doporučuje ji k projednání na ZM.
Bod 2) Bylo projednáno s tajemníkem města členové KS: p. Blecha – dokumentarista, za KV

Bc. Jašek, Mgr. Hanzalová, p. Kodeš, za FV nebyli členové KS doposud jmenování.
Bod 3) Kontrola bude provedena KS ve složení: Mgr. Tlamichová a Ing. Gregor. Kontrola

bude po dohodě s p. tajemníkem zahájena 11.02.2014.
Bod 4) Bc. Jašek záležitost stížnosti s p. starostou projednal s tím, že p. starosta prohlásil, že

nemá žádné zábrany v jednání se stěžovatelem. KV doporučuje, po projednání zázna-

mu z kontroly lokalit uvedených ve stížnosti, aby další jednání se stěžovatelem pro-

vedl odbor SMI města, případně po posouzení stavu, zajistil reklamaci u dodavatele

nebo zajistil nápravu. Odbor SMI podá KV informaci, jak byla stížnost p. Müllera

dořešena, pokud mu to ZM uloží.
Bod 5) Po projednání zprávy z kontroly KV souhlasí s jejími závěry a doporučuje ji k projed-

nání na ZM.
Bod 6) - Příští zasedání KV bude 10.03.2014 od 19:00 hodin.

- KV žádá kancelář úřadu o předložení zprávy o reklamovaných závadách z investiční

výstavby a jejich řešení k odstranění,

- Vedoucím KS pro kontrolu SDH byl jmenován p. Kodeš.
Zápis byl hlasitě diktován a přítomnými jednomyslně odsouhlasen.

Zapsal: Ing. Gregor P.

Přepsala: Šťastná

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.